U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft aangemeld | Afmelden

online versie | print versie

instituut asbestslachtoffersIAS nieuwsbrief

Redactie

Instituut Asbestslachtoffers

t.a.v. Simone Aarendonk

Bezuidenhoutseweg 60

Postbus 90405

2509 LK Den Haag

T: (070) 349 97 54

E: secrias@ias.nl

I: www.asbestslachtoffers.nl

juli 2020

Woord vooraf

Dit is de 61ste nieuwsbrief van het Instituut Asbestslachtoffers met nieuws op het gebied van asbest en gezondheid dat op de IAS website is geplaatst van april tot en met juni 2020. In september/oktober ontvangt u het 62ste nummer. 

Tweede kans voor het deskundigenpanel verjaring

Bijna zijn hele werkzame leven is Jaap de Vries in dienst bij één werkgever. Hij begint hier in 1968 als monteur, om later in de administratie te gaan werken en daarna wordt hij belast met automatisering en contractbeheer. In 2010, na een dienstverband van 42 jaar gaat hij op 61-jarige leeftijd met pensioen.

Heel lang kan Jaap de Vries niet van zijn pensioen genieten. In april 2018 wordt bij hem de ziekte maligne mesothelioom geconstateerd. Hij wordt verwezen naar het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Het IAS is opgericht om de juridische lijdensweg van asbestslachtoffers te bekorten en doet onderzoek naar de asbestblootstelling.

Tijdens zijn werk als monteur plaatste Jaap de Vries verwarmingsketels, installeerde leidingen en radiatoren en deed onderhoudswerk aan cv-ketels. Hij borstelde de cv-ketels schoon en zoog deze leeg met een stofzuiger. Zowel bij het plaatsen als bij het onderhoud kwam Jaap de Vries in contact met asbest. Er werden bij de plaatsing van ketels asbesthoudende plaatjes ter plekke op maat gezaagd, waardoor er stof vrij kwam.

Vervolgens bemiddelt het IAS met een of meer vroegere werkgevers over een schadevergoeding. In het geval van Jaap de Vries wordt er slechts met één werkgever bemiddeld. De firma Kasperse & Zn wijst er echter op dat Jaap de Vries in 1977 op de administratie van het bedrijf ging werken. Vanaf dat moment was hij niet meer aan asbest bloot gesteld. De werkgever meent dat de schade inmiddels is verjaard.

Geen juridisch thema rond asbestslachtoffers roept meer emotie op dan de verjaring. De absolute verjaringstermijn bij asbestslachtoffers bedraagt dertig jaar. Dat wil zeggen wanneer een asbestslachtoffer een asbestziekte krijgt in 2020 en hij voor het laatst is blootgesteld in 1989, dat de schade is verjaard. Maar het duurt vaak langer dan dertig jaar voordat een asbestziekte zich openbaart. Een asbestslachtoffer kán dan niet binnen deze termijn aansprakelijk stellen.

Geheel machteloos staat een slachtoffer dan echter niet. Hij kan een rechtszaak beginnen en wijzen op omstandigheden die maken dat in deze zaak het beroep op verjaring niet standhoudt. De rechter oordeelt of de verjaring wordt doorbroken.

Dan moet het asbestslachtoffer wel een langdurige en kostbare juridische procedure beginnen. En asbestslachtoffers hebben nog maar zeer beperkte tijd van leven.

Om deze reden hebben partijen achter het IAS in 2018 het deskundigenpanel verjaring opgericht. Dit deskundigenpanel geeft óók een oordeel of de verjaring al dan niet standhoudt. Dit gebeurt echter in het kader van de bemiddeling van het IAS, er hoeft dus geen juridische procedure te worden opgestart.

Dit deskundigenpanel verjaring functioneert inmiddels ruim anderhalf jaar. Helaas kan er niet gesproken worden van een groot succes. Het panel is slechts één keer bij elkaar gekomen.

Er is dus alle reden voor partijen achter het IAS om zich opnieuw over de verjaring te buigen. Eind juni kwam de Raad van Toezicht en Advies van het IAS bijeen. Na een uitvoerige discussie geeft de raad een tweede kans aan het deskundigenpanel.

Vanaf nu vormt het deskundigenpanel een standaard onderdeel van de bemiddeling door het IAS. In de bemiddelingsovereenkomst met werkgever of verzekeraar wordt dit zo vastgelegd.

Voor Jaap de Vries komt de aanpassing van het deskundigenpanel te laat. Zijn werkgever liet in juni 2019 weten er niet mee in te stemmen dat het dossier werd voorgelegd aan het deskundigenpanel. Het IAS sloot vervolgens het dossier. In februari 2020 overleed Jaap de Vries, zonder te weten of in zijn zaak de verjaring zou zijn doorbroken.

Laten we hopen dat het deskundigenpanel verjaring met deze tweede kans meer zaken zal behandelen. En dat voor toekomstige asbestslachtoffers de duidelijkheid over de verjaring wél wordt gegeven.

Jan Warning
Directeur Instituut Asbestslachtoffers
j.warning@ias.nl
Juli 2020

In dit nummer:

Epidemiologisch nieuws

 • Toename asbestose wereldwijd 1990-2017
 • Asbest blijft een wereldwijde dreiging
 • Het schadelijke effect van twee Italiaanse asbestcementfabrieken
 • Asbestgerelateerde longkanker in Groot Brittannie
 • Mesothelioom bij vrouwen

Info Asbest en Gezondheid

 • Covid 19 en asbestziekten

Juridisch nieuws

 • Weer miljardenboete wegens asbesthoudend talkpoeder
 • Eindvonnis in zaak asbestverontreinigd staalgrit
 • Niet aansprakelijk want risico op mesothelioom was nog niet bekend

Medisch nieuws

 • Amerikaanse FDA keurt Keytruda goed voor bepaalde mesothelioompatienten
 • VS: vrouwen met mesothelioom krijgen minder behandelingen maar leven langer
 • Alternatieve therapie
 • Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen
 • Best practices voor pleuraal mesothelioom

Milieu/Veiligheid nieuws

 • Cosmeticamerken halen talk uit producten
 • Meer mesothelioom en longkanker in Beverwijk en Haarlem

Politiek nieuws

 • Japan: minder compensatie dan verwacht voor asbestgerelateerde longkanker
 • Aanbiedingsbrief bij rapport asbeststelsel en beantwoording Kamervragen over verwijderen asbest
 • Validatie- en Innovatiepunt asbestverwijdering geopend
 • Johnson & Johnson staakt verkoop talkpoeder in VS onder druk van asbestclaims
 • Samenwerking bij verwijderen asbest loopt vast
 • Commissie adviseert snelle compensatie voor werkende met beroepsziekte
 • Maximaal 100 miljoen voor Asbestfonds particulieren
 • Asbestslachtoffercompensatie is voorbeeld voor coronavirusslachtoffers
 • Wereldwijde asbestconsumptie daalt

Epidemiologisch nieuws

Toename asbestose wereldwijd 1990-2017

Een Chinese studie meldt dat het aantal mensen dat wereldwijd asbestose krijgt in de periode 1990-2017 geleidelijk is toegenomen. Noord-Amerika en rijke landen in het Midden Oosten laten de hoogste stijging zien. Bron: Yang, M. e.a. (2020)

Asbest blijft een wereldwijde dreiging

In een overzichtsartikel licht de Nederlandse longarts Nico van Zandwijk toe waarom een wereldwijd asbestverbod dringend nodig is. Bron: Zandwijk, N. van e.a. (2020)

Het schadelijke effect van twee Italiaanse asbestcementfabrieken

Omwonenden van twee asbestcementfabrieken in verschillende Italiaanse regio’s lijden decennia na de sluiting nog steeds onder de gevolgen van de asbestblootstelling. Bron: surviving mesothelioma.com, 18 april 2020

Asbestgerelateerde longkanker in Groot Brittannie

Het aantal mensen dat in Groot Brittannië door beroepsmatige blootstelling aan longkanker door asbest overlijdt is mogelijk lager dan eerder geschat. Dit concludeert Harris na een grootschalig onderzoek. Bron: Harris, E.C. e.a. (2020)

Mesothelioom bij vrouwen

Amerikaans onderzoek laat zien dat vrouwen gemiddeld op jongere leeftijd mesothelioom krijgen dan mannen. In Nederland is dat ook het geval (zie hiervoor de IAS Monitor onder 6.3). Mogelijke verklaringen zijn dat de latentieperiode voor mesothelioom bij vrouwen korter is dan bij mannen. Het zou ook kunnen betekenen dat vrouwen de ziekte eerder herkennen. Dit zou nader onderzocht moeten worden. Bron: Pavlisko e.a. (2020); surviving mesothelioma.com; asbestos.com

Info Asbest en Gezondheid

Covid 19 en asbestziekten

De Asbestslachtoffervereniging Nederland gaat op haar website in op de gevolgen van Covid19 (Corona) voor de behandeling van mensen met asbestgerelateerde kanker. Een Britse belangenorganisatie publiceert adviezen voor asbestslachtoffers over hoe met Corona om te gaan. Bron: avn/nfk, april 2020; hasag.co.uk, april 2020

Juridisch nieuws

Weer miljardenboete wegens asbesthoudend talkpoeder

Weer miljardenboete wegens asbesthoudend talkpoeder

Een rechtbank in het Amerikaanse Missouri heeft op 24 juni geoordeeld dat Johnson & Johnson 2,1 miljard dollar (zo’n 1,8 miljard euro) aan schadevergoeding moet betalen vanwege de verkoop van asbesthoudend babypoeder. De rechtbank stelde dat de talkpoeder eierstokkanker heeft veroorzaakt omdat er asbest in zat. Het bedrijf gaat in hoger beroep. Bron: limburger.nl, 24 juni 2020

Eindvonnis in zaak asbestverontreinigd staalgrit

Eindvonnis in zaak asbestverontreinigd staalgrit

Op 3 juni heeft de rechtbank Rotterdam eindvonnis gewezen in een zaak naar aanleiding van leveranties in 2017 van met asbest verontreinigd staalgrit. De rechtbank wijst een deel van de vordering van de klant, een straalbedrijf, tegen de leverancier en verkoper van het grit toe, maar lang niet alles. Alleen de directe schade, voor zover die nog niet is vergoed, moet vergoed worden. Wel wordt een opening gelaten voor het geval er werknemersclaims wegens gezondheidsschades komen. Bron: rechtspraak.nl, 3 juni 2020

Niet aansprakelijk want risico op mesothelioom was nog niet bekend

Een elektromonteur is tijdens zijn werk op een scheepswerf van 1965 tot 1969 aan asbest blootgesteld en heeft daardoor mesothelioom gekregen. De rechter oordeelt de scheepswerf niet aansprakelijk omdat ten tijde van de blootstelling nog niet bekend was dat er ook een risico bestond om mesothelioom op te lopen. Bron: stichtingpiv.nl; rechtspraak.nl, april 2020

Medisch nieuws

Amerikaanse FDA keurt Keytruda goed voor bepaalde mesothelioompatienten

Patiënten met longvlies mesothelioom hebben in de VS mogelijk een andere behandelingsoptie nadat de Amerikaanse Food and Drug Administration in juni het gebruik van pembrolizumab (merknaam Keytruda) voor bepaalde uitgezaaide tumoren heeft goedgekeurd. Bron: asbestos.com, 17 juni 2020

VS: vrouwen met mesothelioom krijgen minder behandelingen maar leven langer

Amerikaanse vrouwen met mesothelioom krijgen minder behandelingen dan mannen, maar leven desondanks langer na diagnose. Dit komt uit een groot cohortonderzoek van 18000 mesothelioompatiënten, waaronder 4000 vrouwen van verschillende ziekenhuizen. Om verklaringen te vinden is nader onderzoek nodig. Bron: asbestos.com, 15 juni 2020

Alternatieve therapie

Volgens Yoon e.a. kan de traditionele koreaanse geneeskunde misschien helpen bij de behandeling van mesothelioom, Turkse onderzoekers melden datzelfde voor een traditioneel Chinees kruid.

Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen

Een eerstelijnsbehandeling van longvliesmesothelioom met een combinatie van de immuuntherapie medicijnen Opdivo en Yervoy laat volgens farmaceut Bristol Myers Squibb positieve resultaten zien. Zwitserse artsen vonden bij behandeling van muizen met een combinatie van fotodynamische therapie en immuuntherapie dat bij een derde van de muizen de mesothelioomtumor volledig verdween. Japans onderzoek meldt positieve resultaten met een vorm van doelgerichte immuuntherapie met foto's en infrarood.

Best practices voor pleuraal mesothelioom

Europa's beste mesothelioom-experts hebben nieuwe best practices voor longvlies mesothelioom gepubliceerd. Het artikel bevat de nieuwste aanbevelingen voor diagnose, stadiëring, monitoring en behandeling. Bron: surviving mesothelioma.com, 25 mei 2020 

Milieu/Veiligheid nieuws

Cosmeticamerken halen talk uit producten

Cosmeticamerken halen talk uit producten

Chanel, Revlon en L'Oreal, drie van de grootste cosmetica-merken verwijderen geleidelijk aan talk uit sommige producten. Dit naar aanleiding van de rechtzaken in de VS over asbesthoudend talk. Bron: reuters, 9 juni 2020

Meer mesothelioom en longkanker in Beverwijk en Haarlem

Meer mesothelioom en longkanker in Beverwijk en Haarlem

Uit onderzoek van de GGD Kennemerland blijkt dat de kankersoorten mesothelioom en longkanker in de gemeentes Beverwijk en Haarlem veel meer voorkomen dan in de rest van Nederland. De IAS Monitor laat zien dat mesothelioom in dit gebied per 100.000 inwoners relatief meer voorkomt dan gemiddeld in de rest van Nederland. Ten noorden van Beverwijk en Haarlem is op de plattegrond een nog hogere concentratie slachtoffers te zien. Bron: volkskrant.nl, 16 juni 2020; plattegrond uit IAS Monitor paragraaf 3 (aantal tas/tns gerechtigden per 100.000 inwoners 2000-2019)

Politiek nieuws

Japan: minder compensatie dan verwacht voor asbestgerelateerde longkanker

Sinds 2006 bestaat in Japan een fonds voor mensen met mesothelioom of asbestgerelateerde longkanker die niet in aanmerking komen voor een vergoeding via hun werk. Inmiddels hebben 12.627 mesothelioompatienten en 2089 longkankerpatienten uit dit fonds een uitkering ontvangen. Het aantal vergoedingen voor longkanker door asbest is veel lager dan verwacht. Bron: Mainichi Japan, 25 juni 2020

Aanbiedingsbrief bij rapport asbeststelsel en beantwoording Kamervragen over verwijderen asbest

Staatssecretaris Van Ark antwoordt op schriftelijke vragen van de Tweede-Kamerleden Von Martels en Peters (beiden CDA) over het bericht 'Samenwerking bij verwijderen asbest loopt vast, overheid moet ingrijpen’. Daarnaast biedt de staatssecretaris een rapport aan over het asbeststelsel. Bron: rijksoverheid.nl, 15 juni 2020 

Validatie- en Innovatiepunt asbestverwijdering geopend

Op 2 juni heeft het Validatie- en Innovatiepunt (VIP) voor beoordeling van methoden in de asbestverwijdering zijn deuren geopend. Partijen die nieuwe werkwijzen hebben ontwikkeld in de asbestsanering, kunnen het VIP verzoeken die te beoordelen. Bron: rijksoverheid.nl, 2 juni 2020

Johnson & Johnson staakt verkoop talkpoeder in VS onder druk van asbestclaims

Johnson & Johnson staakt verkoop talkpoeder in VS onder druk van asbestclaims

Johnson & Johnson stopt in de VS en Canada met de verkoop van talkhoudend babypoeder. Het bedrijf schrijft dat in verband met de coronacrisis veelgevraagde producten voorrang krijgen, maar zegt ook dat de verkoop van het middel is gedaald door de verspreiding van "misinformatie" en een reeks aan rechtszaken. Bron: nos.nl, 20 mei 2020

Samenwerking bij verwijderen asbest loopt vast

Samenwerking bij verwijderen asbest loopt vast

De partijen die moeten samenwerken bij het verwijderen van asbest zien elkaar als vijanden, en ze slagen er niet meer in het eens te worden over noodzakelijke vernieuwingen. De overheid moet het heft weer in handen nemen, schrijft bestuurskundige Paul Frissen in zijn onderzoeksrapport. Bron: volkskrant, 15 mei; foto Rutting; Aedes, 14 mei; Binnenlands Bestuur, 18 mei

Commissie adviseert snelle compensatie voor werkende met beroepsziekte

Commissie adviseert snelle compensatie voor werkende met beroepsziekte

Mensen die ziek zijn geworden door werk waarbij ze zijn blootgesteld aan schadelijke stoffen, moeten “snel en zonder hoge drempels” een beroep kunnen doen op een financiële tegemoetkoming. Dat zegt een commissie die hier onderzoek naar heeft gedaan. Bron: trouw.nl/anp, volkskrant, 14 mei

Maximaal 100 miljoen voor Asbestfonds particulieren

Maximaal 100 miljoen voor Asbestfonds particulieren

Voor het fonds waaruit particulieren geld kunnen lenen om hun asbestdaken te laten verwijderen, is maximaal 100 miljoen euro nodig. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer. Haar ministerie steekt 12 miljoen in het fonds, zo maakte de bewindsvrouw al eerder bekend. Het overige geld moet van provincies en gemeenten komen. Bron: Binnenlands Bestuur, 11 mei 2020

Asbestslachtoffercompensatie is voorbeeld voor coronavirusslachtoffers

In Frankrijk is een belangenvereniging voor Coronavirusslachtoffers opgericht. De vereniging eist van de Franse regering een nationale schadeloosstellingsregeling op dezelfde wijze als voor asbestslachtoffers is gerealiseerd via Fiva. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 6 mei 2020

Wereldwijde asbestconsumptie daalt

Wereldwijde asbestconsumptie daalt

Het gebruik van asbest is ook in 2017 weer gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar 2016, van 1.210.000 ton naar 1.140.000 ton. Gebruik van asbest gebeurt vooral in Azië, met name in India en China. Bron: United States Geological Survey Minerals Yearbook, maart 2020; IAS Monitor 1.5

== Einde IAS nieuwsbrief ==

www.asbestslachtoffers.nl

powered by Primosite | www.primosite.nl