menu

Zo werkt het Instituut Asbestslachtoffers

U hebt de ziekte mesothelioom of asbestose

U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid als u de ziekte mesothelioom of asbestose hebt gekregen door contact met asbest in Nederland. Soms betaalt de (ex-)werkgever een schadevergoeding. Hieronder een beschrijving van de werkwijze.

Aanvraag

 • U meldt zich aan bij het IAS: via het aanvraagformulier van onze website, telefonisch (079 - 7507150) of met de antwoordkaart uit de IAS folder “Asbest en Mesothelioom” of de IAS folder “Asbest en Asbestose”. De medewerker van het IAS vult telefonisch samen met u de aanvraagformulieren in. In een tweede gesprek gaat het IAS met u na hoe het contact met asbest heeft plaatsgevonden. Dit gesprek kan telefonisch of bij u thuis. Het IAS stuurt u direct daarna de ingevulde formulieren toe.
 • U controleert de formuleren en stuurt ze ondertekend terug. Ook machtigt u het IAS om medische informatie op te vragen en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om eventuele schade via de rechter te verhalen.

Tegemoetkoming

 • Het IAS vraagt het Nederlands Mesotheliomen Panel (NMP) of de expertgroep van de longartsenvereniging NVALT om bevestiging van de bij u gestelde diagnose maligne mesothelioom of asbestose (met de bijbehorende AMA-klasse).
 • Daarna adviseert het IAS de SVB om u wel of niet de tegemoetkoming toe te kennen en te betalen. Beslist de SVB positief, dan ontvangt u € 21.269,- (2020). Het IAS en de SVB streven ernaar deze procedure binnen twee maanden af te ronden.

Schadevergoeding

 • Als u bij een werkgever aan asbest bent blootgesteld, stelt u deze per aangetekende brief aansprakelijk. Hiervoor kunt u de voorbeeldbrief gebruiken die het IAS u toestuurt.
 • Het IAS onderzoekt daarna of de (ex-)werkgever aansprakelijk is te houden voor uw gezondheidsschade en bemiddelt vervolgens tussen u en de (ex)werkgever of zijn verzekeraar.
 • Het is mogelijk dat er sprake is van verjaring. Als de verjaring het enige geschilpunt is, kunnen partijen advies vragen van het deskundigenpanel verjaring. Meer informatie over het deskundigenpanel verjaring
 • Als de werkgever of verzekeraar aansprakelijkheid aanvaardt, ontvangt u een schadevergoeding. Bij mesothelioom van € 66.603,- en bij asbestose respectievelijk € 24.604,-, € 43.936,- of € 63.268,-, afhankelijk van de ernst van het longfunctieverlies. Het IAS streeft ernaar dit traject binnen zes maanden af te ronden. Bedragen gelden voor 2020.

U bent werkgever of verzekeraar

Het IAS bemiddelt tussen u en (ex-)werknemers met mesothelioom of asbestose (en hun huisgenoten) over het betalen van een schadevergoeding. Hieronder een beschrijving van de werkwijze.

Bemiddeling

 • De (voormalige) werknemer stelt u als (voormalige) werkgever aansprakelijk voor de schade die hij lijdt als gevolg van de ziekte maligne mesothelioom. Het IAS verzoekt u schriftelijk, op basis van met de werkgevers en verzekeraars gemaakte afspraken, mee te werken aan de bemiddeling. De bemiddelingskosten bedragen € 4.320,- exclusief btw (2020).
 • Binnen drie weken stuurt u het IAS de informatie die u over het dienstverband van de werknemer hebt kunnen achterhalen. Denkt u hierbij onder andere aan beschrijvingen van de functie en werkprocessen, aan veiligheidsmaatregelen die u als werkgever hebt getroffen en aan namen en adressen van oud-collega’s die met de betreffende werknemer hebben samengewerkt. Daarnaast onderzoekt u of er sprake is of was van dekking door een aansprakelijkheidsverzekering.
 • Met het formulier ‘Reactie op aansprakelijkstelling’ bericht u het IAS of u de aansprakelijkheid wel of niet aanvaardt. Bent u van mening dat u onterecht aansprakelijk bent gesteld, dan onderbouwt u deze afwijzing met zoveel mogelijk argumenten.
 • Bij de bemiddeling geldt de zogeheten stelplicht voor de (ex)werknemer, dat wil zeggen: het is aan de werknemer om voldoende aannemelijk te maken dat hij bij u als werkgever aan asbest is blootgesteld en als gevolg daarvan schade heeft geleden. Kan de werknemer dit onderbouwen, dan bent u in beginsel aansprakelijk, tenzij u op uw beurt kunt aantonen dat ofwel de werknemer bij u niet aan asbest is blootgesteld, ofwel dat u voldoende maatregelen hebt getroffen om de werknemer te beschermen tegen de destijds bekende gevaren van asbest. Zonodig verricht het IAS hiernaar opnieuw onderzoek.
 • Het is mogelijk dat er sprake is van verjaring. Als de verjaring het enige geschilpunt is, kunnen partijen advies vragen van het deskundigenpanel verjaring. Meer informatie over het deskundigenpanel verjaring
 • Aanvaardt u aansprakelijkheid, of wordt deze na uw verweer toch vastgesteld, dan wordt van u verwacht dat u de schadebedragen betaalt.