menu

Werkgevers & Verzekeraars

Zo werkt het Instituut Asbestslachtoffers

U bent werkgever of verzekeraar

Het IAS bemiddelt tussen u en (ex-)werknemers met mesothelioom of asbestose (en hun huisgenoten) over het betalen van een schadevergoeding. Hieronder een beschrijving van de werkwijze.

Bemiddeling

  • De (voormalige) werknemer stelt u als (voormalige) werkgever aansprakelijk voor de schade die hij lijdt als gevolg van de ziekte maligne mesothelioom. Het IAS verzoekt u schriftelijk, op basis van met de werkgevers en verzekeraars gemaakte afspraken, mee te werken aan de bemiddeling. De bemiddelingskosten bedragen € 4.350,- exclusief btw (2021).
  • Binnen drie weken stuurt u het IAS de informatie die u over het dienstverband van de werknemer hebt kunnen achterhalen. Denkt u hierbij onder andere aan beschrijvingen van de functie en werkprocessen, aan veiligheidsmaatregelen die u als werkgever hebt getroffen en aan namen en adressen van oud-collega’s die met de betreffende werknemer hebben samengewerkt. Daarnaast onderzoekt u of er sprake is of was van dekking door een aansprakelijkheidsverzekering.
  • Met het formulier ‘Reactie op aansprakelijkstelling’ bericht u het IAS of u de aansprakelijkheid wel of niet aanvaardt. Bent u van mening dat u onterecht aansprakelijk bent gesteld, dan onderbouwt u deze afwijzing met zoveel mogelijk argumenten.
  • Bij de bemiddeling geldt de zogeheten stelplicht voor de (ex)werknemer, dat wil zeggen: het is aan de werknemer om voldoende aannemelijk te maken dat hij bij u als werkgever aan asbest is blootgesteld en als gevolg daarvan schade heeft geleden. Kan de werknemer dit onderbouwen, dan bent u in beginsel aansprakelijk, tenzij u op uw beurt kunt aantonen dat ofwel de werknemer bij u niet aan asbest is blootgesteld, ofwel dat u voldoende maatregelen hebt getroffen om de werknemer te beschermen tegen de destijds bekende gevaren van asbest. Zonodig verricht het IAS hiernaar opnieuw onderzoek.
  • Het is mogelijk dat er sprake is van verjaring. Als een werkgever of verzekeraar een beroep doet op verjaring kan het IAS advies vragen aan het deskundigenpanel verjaring. Het deskundigenpanel verjaring beoordeelt of er in het betreffende dossier door de (ex)werkgever of diens verzekeraar terecht een beroep is gedaan op verjaring. Meer informatie over het deskundigenpanel verjaring
  • Aanvaardt u aansprakelijkheid, of wordt deze na uw verweer toch vastgesteld, dan wordt van u verwacht dat u de schadebedragen betaalt.