menu

Advies & Bemiddeling

Zo werkt het Instituut Asbestslachtoffers

U hebt de ziekte mesothelioom of asbestose

U kunt in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid als u de ziekte mesothelioom of asbestose hebt gekregen door contact met asbest in Nederland. Soms betaalt de (ex-)werkgever een schadevergoeding. Hieronder een beschrijving van de werkwijze.

Aanvraag

 • U meldt zich aan bij het IAS: via het aanvraagformulier van onze website, telefonisch (079 - 7507150) of met de antwoordkaart uit de IAS folder “Asbest en Mesothelioom” of de IAS folder “Asbest en Asbestose”. De medewerker van het IAS vult telefonisch samen met u de aanvraagformulieren in. In een tweede gesprek gaat het IAS met u na hoe het contact met asbest heeft plaatsgevonden. Dit gesprek kan telefonisch of bij u thuis. Het IAS stuurt u direct daarna de ingevulde formulieren toe.
 • U controleert de formuleren en stuurt ze ondertekend terug. Ook machtigt u het IAS om medische informatie op te vragen en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) om eventuele schade via de rechter te verhalen.

Tegemoetkoming

 • Het IAS vraagt het Nederlands Mesotheliomen Panel (NMP) of de expertgroep van de longartsenvereniging NVALT om bevestiging van de bij u gestelde diagnose maligne mesothelioom of asbestose (met de bijbehorende AMA-klasse).
 • Daarna adviseert het IAS de SVB om u wel of niet de tegemoetkoming toe te kennen en te betalen. Beslist de SVB positief, dan ontvangt u € 21.847,- (2021). Het IAS en de SVB streven ernaar deze procedure binnen twee maanden af te ronden.

Schadevergoeding

 • Als u bij een werkgever aan asbest bent blootgesteld, stelt u deze per aangetekende brief aansprakelijk. Hiervoor kunt u de voorbeeldbrief gebruiken die het IAS u toestuurt.
 • Het IAS onderzoekt daarna of de (ex-)werkgever aansprakelijk is te houden voor uw gezondheidsschade en bemiddelt vervolgens tussen u en de (ex)werkgever of zijn verzekeraar.
 • Het is mogelijk dat er sprake is van verjaring. Als de verjaring het enige geschilpunt is, kunnen partijen advies vragen van het deskundigenpanel verjaring. Meer informatie over het deskundigenpanel verjaring
 • Als de werkgever of verzekeraar aansprakelijkheid aanvaardt, ontvangt u een schadevergoeding. Bij mesothelioom van € 67.069,- en bij asbestose respectievelijk € 25.205,-, € 44.458,- of € 63.711,-, afhankelijk van de ernst van het longfunctieverlies. Het IAS streeft ernaar dit traject binnen zes maanden af te ronden. Bedragen gelden voor 2021.

U bent werkgever of verzekeraar

Het IAS bemiddelt tussen u en (ex-)werknemers met mesothelioom of asbestose (en hun huisgenoten) over het betalen van een schadevergoeding. Hieronder een beschrijving van de werkwijze.

Bemiddeling

 • De (voormalige) werknemer stelt u als (voormalige) werkgever aansprakelijk voor de schade die hij lijdt als gevolg van de ziekte maligne mesothelioom. Het IAS verzoekt u schriftelijk, op basis van met de werkgevers en verzekeraars gemaakte afspraken, mee te werken aan de bemiddeling. De bemiddelingskosten bedragen € 4.350,- exclusief btw (2021).
 • Binnen drie weken stuurt u het IAS de informatie die u over het dienstverband van de werknemer hebt kunnen achterhalen. Denkt u hierbij onder andere aan beschrijvingen van de functie en werkprocessen, aan veiligheidsmaatregelen die u als werkgever hebt getroffen en aan namen en adressen van oud-collega’s die met de betreffende werknemer hebben samengewerkt. Daarnaast onderzoekt u of er sprake is of was van dekking door een aansprakelijkheidsverzekering.
 • Met het formulier ‘Reactie op aansprakelijkstelling’ bericht u het IAS of u de aansprakelijkheid wel of niet aanvaardt. Bent u van mening dat u onterecht aansprakelijk bent gesteld, dan onderbouwt u deze afwijzing met zoveel mogelijk argumenten.
 • Bij de bemiddeling geldt de zogeheten stelplicht voor de (ex)werknemer, dat wil zeggen: het is aan de werknemer om voldoende aannemelijk te maken dat hij bij u als werkgever aan asbest is blootgesteld en als gevolg daarvan schade heeft geleden. Kan de werknemer dit onderbouwen, dan bent u in beginsel aansprakelijk, tenzij u op uw beurt kunt aantonen dat ofwel de werknemer bij u niet aan asbest is blootgesteld, ofwel dat u voldoende maatregelen hebt getroffen om de werknemer te beschermen tegen de destijds bekende gevaren van asbest. Zonodig verricht het IAS hiernaar opnieuw onderzoek.
 • Het is mogelijk dat er sprake is van verjaring. Als een werkgever of verzekeraar een beroep doet op verjaring kan het IAS advies vragen aan het deskundigenpanel verjaring. Het deskundigenpanel verjaring beoordeelt of er in het betreffende dossier door de (ex)werkgever of diens verzekeraar terecht een beroep is gedaan op verjaring. Meer informatie over het deskundigenpanel verjaring
 • Aanvaardt u aansprakelijkheid, of wordt deze na uw verweer toch vastgesteld, dan wordt van u verwacht dat u de schadebedragen betaalt.