menu

Advies & Bemiddeling

Tegemoetkoming asbestslachtoffers

Heeft iemand de ziekte mesothelioom of de ziekte asbestose, dan kan hij/zij via het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van € 21.847,-. Dit bedrag geldt voor 2021 en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Het IAS gaat met het slachtoffer na hoe het contact met asbest heeft plaatsgevonden en adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming op grond van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (TAS) of de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose (TNS). De SVB beslist op grond van het advies van het IAS vervolgens om wel of niet de tegemoetkoming toe te kennen en te betalen.

Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (TAS)

De Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 is bedoeld voor werknemers met mesothelioom of asbestose als gevolg van het werken met asbest. Voor werknemers met mesothelioom is de TAS-regeling sinds 26 januari 2000 van kracht. Ook huisgenoten met mesothelioom kunnen sinds 1 juli 2003 voor een tegemoetkoming in aanmerking komen als zij bijvoorbeeld via de kleding van de werknemer aan asbestdeeltjes hebben blootgestaan en als gevolg daarvan mesothelioom hebben gekregen. Per 1 april 2014 is de regeling TAS uitgebreid naar werknemers die door intensieve en langdurige blootstelling aan asbest de ziekte asbestose hebben gekregen.

Soms kunnen asbestslachtoffers met mesothelioom of asbestose geen schadevergoeding ontvangen van de (ex-)werkgever omdat die niet meer bestaat, onvindbaar is of failliet is gegaan. Ook komt het voor dat werkgevers een beroep kunnen doen op verjaring, waardoor het slachtoffer niet in aanmerking komt voor schadevergoeding. Voor deze groep slachtoffers is de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS) in het leven geroepen. De regeling TAS heeft tot doel rechthebbenden bij leven zelf maatschappelijke erkenning te bieden in de vorm van een voorschot op de eventuele van de werkgever te ontvangen schadevergoeding.

Klik hier voor de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming.

Het onderzoek naar de aansprakelijkheid van de (ex-)werkgever neemt soms veel tijd in beslag. Daarom wordt eerst de tegemoetkoming van € 21.847,- (2021) in de vorm van een voorschot aan u uitgekeerd. Dit gebeurt in het algemeen binnen 2 maanden nadat u uw aanvraag heeft ingediend. Als de (ex-)werkgever aansprakelijk is, wordt de tegemoetkoming verrekend met de uiteindelijke schadevergoeding. Hiervoor verleent u vooraf een machtiging.

Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom en asbestose (TNS)

De Regeling TNS is een tegemoetkomingsregeling voor personen die in Nederland aan asbest zijn blootgesteld, bij wie de ziekte mesothelioom of de ziekte asbestose is geconstateerd en die niet in aanmerking kunnen komen voor de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (Regeling TAS). De Regeling TNS is sinds 1 december 2007 voor mensen met mesothelioom van kracht en sinds 1 april 2014 voor mensen met asbestose. De tegemoetkoming bedraagt eveneens € 21.847,- (2021).

Sinds 1 december 2007 kunnen asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom via het IAS in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming (en soms ook hun nabestaanden) en sinds 1 april 2014 onder bepaalde voorwaarden ook mensen met asbestose. Het gaat bij de Regeling TNS om mensen die niet als werknemer aan asbest zijn blootgesteld, bijvoorbeeld tijdens het werken met asbest als zelfstandige, aan asbest in het milieu of door in aanraking te komen met asbestproducten. Bij mensen met asbestose gaat het om zelfstandigen die beroepsmatig intensief en langdurig aan asbest zijn blootgesteld.

Klik hier voor de voorwaarden om in aanmerking te komen een tegemoetkoming.

Het doel van de regeling is ook voor deze groep asbestslachtoffers de juridische lijdensweg te verkorten en ook hen (zo veel mogelijk bij leven) maatschappelijke erkenning van hun leed te geven. Dit gebeurt met een financiële tegemoetkoming in de geleden immateriële schade van € 21.847,- (2021). De tegemoetkoming is te beschouwen als een uiting van maatschappelijke betrokkenheid bij het leed van deze personen en is geen vervanging voor schadevergoeding door de veroorzakende partij. Waar mogelijk zullen de kosten op een aansprakelijke partij worden verhaald. Hiervoor verleent u vooraf een machtiging.

Toelichting TAS- en TNS-regeling

De TAS- en TNS-regeling zijn vangnetregelingen. De primaire verantwoordelijkheid van de aansprakelijke partij staat voorop. De tegemoetkoming is geen alternatief voor een civiele rechtsgang, schikking of andere wijze van geschilbeslechting en is zeker geen vervanging voor de schadevergoeding door de aansprakelijke partij.