menu

Werkgevers & Verzekeraars

Schadevergoeding mesothelioom slachtoffers

De schadevergoeding die de werkgever bij mesothelioom betaalt, bestaat uit een standaardbedrag (2021) van € 60.353,- voor smartengeld (immateriële schade), een vergoeding van € 3.358,– voor materiële schade en € 3.358,– voor overlijdensschade. Als aantoonbaar is dat deze laatste twee posten hoger zijn, kan het vergoedingsbedrag hoger uitvallen.

Het onderzoek naar de aansprakelijkheid van de (ex-)werkgever neemt soms veel tijd in beslag. Daarom wordt, als aan de voorwaarden is voldaan, een tegemoetkoming uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van € 21.847,- (2021) via de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS) 2014. Het IAS adviseert de SVB hierover.

Nabestaanden van slachtoffers kunnen recht hebben op een uitkering op grond van de regeling als het slachtoffer al een verzoek tot bemiddeling bij het Instituut Asbestslachtoffers heeft gedaan. Nabestaanden zijn volgens deze regeling:

  • de echtgenoot, echtgenote of partner;
  • als deze er niet is, de minderjarige kinderen;
  • als er ook geen minderjarige kinderen zijn, de persoon met wie de overledene in gezinsverband leefde en die door de overledene grotendeels werd onderhouden.

Nabestaanden van mesothelioomslachtoffers kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van € 3.358,– voor materiële schade en € 3.358,– voor overlijdensschade.

Schadevergoeding asbestose slachtoffers

Bij asbestose betaalt de (ex-)werkgever bij aanvaarding van de aansprakelijkheid voor smartengeld (immateriële schade) een standaardbedrag dat afhankelijk is van de ernst van de longfunctiestoornis op basis van de classificatie van de American Medical Association (AMA) (zie hieronder). De schadevergoeding in klasse 2 is gelijk aan de tegemoetkoming via de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (TAS). Daarnaast geldt een vergoeding van € 3.358,– voor materiële schade.

AMA klasse 0: geen schadevergoeding
AMA klasse 1: geen schadevergoeding
AMA klasse 2: € 21.847,-
AMA klasse 3: € 41.100,-
AMA klasse 4: € 60.353,-

Het onderzoek naar de aansprakelijkheid van de (ex-)werkgever neemt soms veel tijd in beslag. Daarom wordt, als aan de voorwaarden is voldaan, een tegemoetkoming uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van € 21.847,- (2021) via de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS) 2014. Het IAS adviseert de SVB hierover.

Nabestaanden
Een nabestaande kan voor smartengeld in aanmerking als het slachtoffer zelf al een verzoek tot bemiddeling bij het IAS heeft gedaan en de werkgever aansprakelijk heeft gesteld. Bovengenoemde bedragen gelden voor 2021 en worden jaarlijks geïndexeerd.