menu

Slachtoffers & Nabestaanden

Schadevergoeding mesothelioom slachtoffers

De schadevergoeding die de werkgever bij mesothelioom betaalt, bestaat uit een standaardbedrag (2021) van € 60.353,- voor smartengeld (immateriële schade), een vergoeding van € 3.358,– voor materiële schade en € 3.358,– voor overlijdensschade. Als aantoonbaar is dat deze laatste twee posten hoger zijn, kan het vergoedingsbedrag hoger uitvallen.

Het onderzoek naar de aansprakelijkheid van de (ex-)werkgever neemt soms veel tijd in beslag. Daarom wordt, als aan de voorwaarden is voldaan, een tegemoetkoming uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) van € 21.847,- (2021) via de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS) 2014. Het IAS adviseert de SVB hierover.

Nabestaanden van slachtoffers kunnen recht hebben op een uitkering op grond van de regeling als het slachtoffer al een verzoek tot bemiddeling bij het Instituut Asbestslachtoffers heeft gedaan. Nabestaanden zijn volgens deze regeling:

  • de echtgenoot, echtgenote of partner;
  • als deze er niet is, de minderjarige kinderen;
  • als er ook geen minderjarige kinderen zijn, de persoon met wie de overledene in gezinsverband leefde en die door de overledene grotendeels werd onderhouden.

Nabestaanden van mesothelioomslachtoffers kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van € 3.358,– voor materiële schade en € 3.358,– voor overlijdensschade.