Instituut Asbestslachtoffers - Persberichten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263974 Feed van Instituut Asbestslachtoffers © Instituut Asbestslachtoffers http://www.asbestslachtoffers.nl/images/layout/logo.png Instituut Asbestslachtoffers - Persberichten http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263974 Instituut Asbestslachtoffers: 631 aanmeldingen in 2019 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263974,4099860 <p><strong>Aansprakelijkheid werkgever moeilijker aantoonbaar<br /></strong></p><p>Bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) hebben zich in 2019 631 asbestslachtoffers gemeld. Dat blijkt uit het <a href="https://www.asbestslachtoffers.nl/docs/4828062-E-IAS-Jaarverslag%202019-digi-BW-v7-IA.pdf">jaarverslag</a> dat vandaag verschijnt. Dit aantal is iets lager dan in 2018, maar hoger dan in 2017. Het aantal asbestslachtoffers blijft hiermee op een stabiel en onverminderd hoog niveau. In 2019 meldde zich het tienduizendste asbestslachtoffer sinds de oprichting van het instituut in 2000.</p><p>De meeste asbestslachtoffers hebben gewerkt in de typische asbestberoepen van de tweede helft van de vorige eeuw. Voor sommige mensen komt de diagnose echter als een verrassing, zoals voor Wil Snyders (1936): &lsquo;Ik heb nooit in mijn werk met asbest te maken gehad. Mogelijk komt de ziekte doordat mijn vader werkte op scheepswerf De Schelde in Vlissingen. En ik heb een dag lang vloerbedekking verwijderd uit het huis van een vriendin. Een stuk vloerbedekking heb ik opgestuurd naar het laboratorium en het bleek inderdaad om asbest te gaan.&rsquo;</p><p>Het IAS geeft advies aan de Sociale Verzekeringsbank over een tegemoetkoming van de overheid. In 2019 ontvingen 502 asbestslachtoffers een bedrag van ongeveer &euro; 20.000,-. Daarnaast bemiddelt het instituut met werkgevers en verzekeraars over een volledige schadevergoeding. Vorig jaar ontvingen 128 asbestslachtoffers een schadevergoeding. Dat is minder dan afgelopen jaren.</p><p>Jan Warning, directeur IAS, ziet een verklaring voor het geringe aantal geslaagde bemiddelingen: &lsquo;Omdat het langer geleden is dat de slachtoffers zijn blootgesteld aan asbest, is het moeilijker om feiten en omstandigheden naar voren te brengen waardoor de werkgever aansprakelijk is te houden. Maar wij blijven werkgevers en verzekeraars aanspreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid om mee te werken aan het onderzoek naar de aansprakelijkheid.&rsquo;</p><p>Een van de problemen waar asbestslachtoffers mee worden geconfronteerd is de verjaring. Daartoe heeft het IAS een panel van deskundigen opgericht dat een advies geeft of in de betreffende zaak het beroep op verjaring zal standhouden voor de rechter. Hoewel In 2019 dit deskundigenpanel slechts &eacute;&eacute;n keer bij elkaar is geweest, zal er naar verwachting in de komende jaren vaker een beroep op worden gedaan. Organisaties van werkgevers en verzekeraars die het IAS hebben opgericht, hebben toegezegd het nut van het panel bij hun achterban meer onder de aandacht te brengen. De verwachting is dat tot 2035 nog zo&rsquo;n 7000 mensen zullen sterven als gevolg van asbestziekten.&nbsp;</p><p>Het volledige jaarverslag 2019 van het Instituut Asbestslachtoffers vindt u <a href="https://www.asbestslachtoffers.nl/docs/4828062-E-IAS-Jaarverslag%202019-digi-BW-v7-IA.pdf">hier&nbsp;</a></p><p><em><br /></em><em>Meer informatie: Maarten Uri, </em><a href="mailto:m.uri@uricom.nl"><em>m.uri@uricom.nl</em></a><em> of 06-20440870 </em></p><p>&nbsp;</p><p><strong><br /><br /></strong></p> Instituut Asbestslachtoffers/2020/04/14/4099860 Tue, 14 Apr 2020 11:47:14 +0100 Panel oordeelt over verjaring bij asbestziekte http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263974,2683486 <p><em>Asbestslachtoffers hoeven binnenkort niet meer naar de rechter als hun claim is verjaard. Hun zaak wordt buiten de rechter om aan een panel van deskundigen voorgelegd. Dit hebben de partijen die deel uitmaken van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) besloten.</em></p><p>Ruim vijfhonderd mensen krijgen jaarlijks de diagnose van longvlieskanker als&nbsp; gevolg van blootstelling aan asbest. Na de diagnose is de levensverwachting gemiddeld 14 maanden. De blootstelling kan soms wel vijftig jaar geleden hebben plaatsgevonden, toch geldt een wettelijke verjaringstermijn van dertig jaar voor het verkrijgen van een schadevergoeding. Hoewel in veel gevallen aansprakelijke partijen of verzekeraars geen beroep doen op de verjaringstermijn, is het beroep hierop toch een de meest voorkomende struikelblokken in die gevallen dat de bemiddeling voor schadevergoeding niet slaagt.<br /><br />Tot nu toe moest het slachtoffer dan de rechter laten beoordelen of het beroep op verjaring terecht is. Met de oplossing die het IAS presenteert is dat niet meer nodig. Een panel van door de betrokken partijen erkende deskundigen, zal&nbsp; binnen enkele weken de juistheid van het beroep op verjaring beoordelen.</p><p>Deze oplossing is mogelijk omdat het beroep op verjaring bij asbestzaken niet absoluut is. De Hoge Raad heeft bepaald dat er redenen kunnen zijn waardoor de verjaring niet standhoudt, maar dan moet het asbestslachtoffer naar de rechter stappen. Om te voorkomen dat deze in een moeizame en langdurige juridische procedure terecht komt, kiezen de partijen gezamenlijk voor deze oplossing. Het panel zal alleen een rol spelen bij asbestslachtoffers met de ziekte maligne mesothelioom en als er in de bemiddeling geen andere geschilpunten zijn. Het oordeel van het panel is niet bindend, maar de verwachting is dat partijen dit zelden zullen aanvechten bij de rechter. Het panel van deskundigen zal in het najaar worden ge&iuml;nstalleerd, bij wijze van proef voor een periode van twee jaar. Inmiddels heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,&nbsp;Tamara van Ark,&nbsp;in een brief aan de Tweede Kamer laten weten deze oplossing te ondersteunen.</p><p><em>Jan Warning, directeur van het IAS, is blij met dit panel. &lsquo;Het feit dat asbestslachtoffers worden geconfronteerd met verjaring druist in tegen het rechtsgevoel. Wanneer de ziekte zich niet openbaart kan men de veroorzaker niet aansprakelijk stellen want er is geen schade. Maar als de ziekte zich wel manifesteert kan dat ook niet, want dan is de schade verjaard. Het is mooi dat er nu een laagdrempelige voorziening komt die snel een uitspraak doet. Zo hoeven partijen geen kostbare juridische procedure te starten.&rsquo;</em></p><p><strong>Instituut Asbestslachtoffers <br /></strong>Het Instituut Asbestslachtoffers is in 2000 opgericht om ervoor te zorgen dat asbestslachtoffers geen lange juridische procedures hoeven te volgen. Het IAS bemiddelt tussen slachtoffers en de aansprakelijk gestelde werkgever of zijn verzekeraar. Hoewel 25 jaar geleden een verbod op asbest werd ingesteld is de verwachting dat tot 2035 nog ruim 8000 mensen aan asbestgerelateerde ziekten zullen overlijden.</p><p>Den Haag, 16 juli 2018</p><p>Voor meer informatie: Maarten Uri 06-20440870</p> Instituut Asbestslachtoffers/2018/07/16/2683486 Mon, 16 Jul 2018 10:17:48 +0100 Jaarverslag 2015: IAS behandelt recordaantal aanvragen http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263974,1895030 <p><strong>Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft in 2015 een recordaantal van 753 aanvragen voor een schadevergoeding van asbestslachtoffers afgerond. Niet eerder behandelde het IAS zoveel aanvragen. Sinds 2014 kunnen ook asbestslachtoffers met de ziekte asbestose een beroep op het instituut doen en daardoor is het aantal aanvragen gestegen. In totaal hebben 544 slachtoffers een tegemoetkoming ontvangen en ontvingen 181 een volledige schadevergoeding van de voormalige werkgever. Vandaag, op Workers Memorial Day, presenteert het IAS zijn jaarverslag.</strong></p><p>In 1993 heeft Nederland een geheel verbod ingesteld op het gebruik van asbest. Meer dan twintig jaar later ondervinden veel voormalige werknemers en anderen nog de schadelijke gevolgen omdat asbestziekten zich pas vele jaren na blootstelling openbaren. Jaarlijks krijgen meer dan vijfhonderd mensen de diagnose mesothelioom (longvlies- of borstvlieskanker). Zij overlijden binnen korte tijd na de diagnose. Blootstelling aan asbest kan ook leiden tot longkanker of asbestose, een chronische aandoening die leidt tot een zeer beperkte longfunctie.</p><p>Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) is in 1999 opgericht om te voorkomen dat slachtoffers van asbest in een lang juridisch gevecht verwikkeld raken om een schadevergoeding te krijgen van hun voormalige werkgever. De oprichting was een initiatief van een brede coalitie van werkgevers- en werknemersorganisaties, het Comit&eacute; Asbestslachtoffers, het Verbond van Verzekeraars en de overheid .</p><p>Het IAS geeft advies aan de Sociale Verzekeringsbank om een tegemoetkoming te verlenen aan de slachtoffers. Ook bemiddelt het IAS met de (ex)werkgever of diens verzekeraar over een schadevergoeding. Bij de oprichting konden uitsluitend&nbsp;mesothelioompati&euml;nten die tijdens hun werk met asbest in contact waren gekomen, een beroep op het IAS doen. In de loop der tijd is de dienstverlening uitgebreid naar slachtoffers die niet in loondienst aan asbest zijn blootgesteld. Vanaf 2014 kunnen ook asbestosepati&euml;nten zich bij het IAS melden.</p><p>Van de mesothelioompati&euml;nten die zich hebben gemeld, is tweederde in loondienst in contact met asbest gekomen. Het is niet altijd mogelijk om voor hen met de (ex)werkgever te bemiddelen, bijvoorbeeld omdat deze niet meer bestaat. Van de afgeronde bemiddelingen is 56 procent afgesloten met een schadevergoeding voor het slachtoffer.</p><p>Jan Warning, directeur IAS, is tevreden met het hoge aantal afgeronde dossiers: &ldquo;Het IAS laat zien dat we grote aantallen dossiers kunnen afhandelen. Uit evaluatieonderzoek blijkt ook dat slachtoffers of hun nabestaanden onze dienstverlening zeer waarderen.&rdquo; Het lukt overigens niet in alle gevallen om schadevergoeding te krijgen. &ldquo;We moeten niet vergeten dat het gaat om blootstelling aan asbest van soms meer dan veertig jaar terug. Dat is lastig om te bewijzen. Dat neemt niet weg dat we willen streven naar een verhoging van het aantal zaken waar het slachtoffer een volledige vergoeding krijgt.&rdquo;<br /><br />Voor meer informatie: Jan Warning, directeur IAS, 06-13490476</p><p>Het jaarverslag 2015 is te vinden op <a href="http://www.asbestslachtoffers.nl/docs/IASB-3163-Jaarverslag%202015%20BW-v3_FUSIE.pdf">www.ias.nl</a>.</p> Instituut Asbestslachtoffers/2016/04/28/1895030 Thu, 28 Apr 2016 12:15:20 +0100 IAS Jaarverslag 2007: meer dan 3000 aanvragen van asbestslachtoffers sinds 2000 http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263974,263996 Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft sinds de oprichting in 2000 3033 aanvragen van asbestslachtoffers en nabestaanden in behandeling genomen. Dat staat in het jaarverslag over 2007. Het aantal aanmeldingen (503) was in 2007 aanzienlijk hoger dan in 2006 (371). Dit heeft onder andere te maken met de invoering van de TNS-regeling op 1 december 2007: een financiële tegemoetkomingsregeling van de overheid voor mesothelioomslachtoffers die niet als werknemer aan asbest zijn blootgesteld, maar bijvoorbeeld als zelfstandige of via het milieu. Tot 1 december konden alleen werknemers met mesothelioom in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid via de TAS-regeling. Sinds de invoering van deze regeling in 2000 hebben 1626 slachtoffers na positief advies van het IAS een vergoeding ontvangen in de vorm van een voorschot of eenmalige uitkering. Deze groep bestaat vrijwel geheel (96%) uit mannen, met een gemiddelde leeftijd van 68 jaar.<p><strong>Veel informatie over asbest en gezondheid</strong></p><p>Naast een beschrijving van de activiteiten van het instituut zelf geeft het verslag een overzicht van het nieuws dat in 2007 wereldwijd over asbest en gezondheid is gepubliceerd. Highlights zijn de interviews: onder andere met minister Cramer van VROM over de invoering van de TNS-regeling op 1 december 2007: een financiële tegemoetkomingsregeling van de overheid voor mesothelioomslachtoffers die niet als werknemer aan asbest zijn blootgesteld, maar bijvoorbeeld als zelfstandige of via het milieu. Epidemioloog Burdorf verwacht dat het aantal slachtoffers voorlopig nog niet zal dalen. TNO-onderzoeker Jan Tempelman vraagt aandacht voor de problematiek van van slecht gesaneerde gebouwen. Advocate Lydia Charlier meent dat het IAS-convenant dat 10 jaar geleden tot stand gekomen is, aan herbezinning toe is. Verder gesprekken met bestuursleden van het IAS: Rob van der Heijden, de nieuwe voorzitter en Bas de Mol, hoogleraar cardio thoracale chirurgie, die zijn visie geeft op de medische ontwikkelingen bij de ziekte mesothelioom.<br/><br/></p><p>IAS-publicatie 2008/1, IAS jaarverslag 2007. Den Haag, Instituut Asbestslachtoffers, april 2008, 48 pag. Meer informatie: via het secretariaat Postbus 90405 - 2509 LK Den Haag - 070-3499754. Email: <a href="mailto:secrias@ser.nl">secrias@ser.nl</a> of de website van het IAS: www.asbestslachtoffers.nl.</p><p><a href="http://site198.primosite.com/docs/jaarverslag2007ias.pdf">Download Jaarverslag IAS 2007</a></p><p><strong>Instituut Asbestslachtoffers (IAS)</strong></p><p>Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB)<br/>over het recht op een tegemoetkoming voor asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom. Daarnaast bemiddelt het IAS tussen (ex-)werkgevers en (ex-)werknemers over het betalen van een schadevergoeding. Het IAS is daarvoor in 1999 opgericht door organisaties van werkgevers en werknemers, het Comité Asbestslachtoffers, het Verbond van Verzekeraars en de overheid. Meer informatie vindt u op de website van het IAS: www.asbestslachtoffers.nl</p> Instituut Asbestslachtoffers/2008/04/01/263996 Tue, 01 Apr 2008 21:44:14 +0100 Regeling tegemoetkoming voor asbestslachtoffers uitgebreid http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263974,319305 Alle mensen die door contact met asbest in Nederland de ziekte mesothelioom hebben gekregen, kunnen sinds 1 december jl. in aanmerking komen voor een financië.le tegemoetkoming van de overheid via de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS) of via de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (TNS). Tot nog toe konden alleen werknemers daar aanspraak op maken. De tegemoetkoming moet in principe door de slachtoffers zelf worden aangevraagd. Voor de TNS-regeling geldt een overgangsperiode waarin nabestaanden een aanvraag kunnen indienen. U kunt de tegemoetkoming aanvragen bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Dat kan telefonisch (070-3068770), per e-mail (info@asbestslachtoffers.nl) of per post (postbus 16353, 2500 BJ Den Haag). Daarna beslist de SVB over de toekenning van de tegemoetkoming van &euro. 16.655. Het IAS doet ook onderzoek naar de mogelijke aansprakelijkheid van de (ex-) werkgever. Dit kan leiden tot een schadevergoeding van &euro. 54.133. De dienstverlening van het IAS is bij een volledige procedure voor asbestslachtoffers altijd kosteloos. Meer informatie vindt u op www.asbestslachtoffers.nl/ onder de menuknoppen aan de linkerkant van de welkomstpagina. Bron: Instituut Asbestslachtoffers, 29 november 2007 Instituut Asbestslachtoffers/2007/11/29/319305 Thu, 29 Nov 2007 12:20:27 +0100 ‘Ouderen over de drempel’ Een onderzoek naar de bereikbaarheid van oudere asbestslachtoffers met mesothelioom http://www.asbestslachtoffers.nl/PrimoSite/show.do?ctx=637278,263974,263979 Te weinig oudere asbestslachtoffers met mesothelioom melden zich bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Simone Aarendonk heeft onderzocht waar dit aan ligt en welke mogelijkheden er in het kader van voorlichting zijn om deze groep beter te bereiken.<p>Momenteel overlijden elk jaar ongeveer 400 mensen aan de ziekte mesothelioom (longvlies-/buikvlieskanker). De oorzaak van deze ziekte is asbestblootstelling. Waarom maken oudere asbestslachtoffers minder gebruik van het IAS dan jongere? Het rapport geeft verschillende verklaringen. Oudere mesothelioom-slachtoffers overlijden bijvoorbeeld sneller dan jongere waardoor ze minder tijd hebben om zich aan te melden. Een andere verklaring is dat het om kwetsbare ouderen gaat die in hun omgeving geen mensen hebben die hen kunnen stimuleren om zich aan te melden.</p><p>Door middel van een algemene brochure, een website en een aanmeldingsformulier met toelichting probeert het IAS asbestslachtoffers zowel rechtstreeks te benaderen als via intermediaire organisaties en deskundigen. Duidelijk en toegankelijk materiaal is een eerste vereiste voor het bereiken van de doelgroep. Deze voorlichtings-producten moeten daarom zowel op intermediairs als slachtoffers worden afgestemd. Daarnaast worden in het rapport suggesties genoemd om slachtoffers sneller te kunnen bereiken.</p><p>Onderzocht zou bijvoorbeeld kunnen worden of bepaalde stappen in de aanmelding kunnen worden overgeslagen. Het rapport geeft aan dat oudere slachtoffers het beste bereikt worden door organisaties of deskundigen waarmee zij als patiënt in contact komen. De voorlichting kan via meer kanalen lopen dan nu het geval is, bijvoorbeeld naast de longartsen ook via verpleegkundigen of via huisartsen in specifieke regio’s. Daarnaast kunnen de bestaande voorlichtingskanalen van het IAS beter worden benut, bijvoorbeeld door ontwikkeling van een doorverwijzingsprotocol voor longartsen.</p><p>IAS-publicatie 2005/1, Ouderen over de drempel. Een onderzoek naar de bereikbaarheid van oudere asbestslachtoffers met mesothelioom. Simone Aarendonk, Den Haag, Instituut Asbestslachtoffers, januari 2005, 66 pag.</p><p>Meer informatie: Instituut Asbestslachtoffers – Postbus 90405 – 2509 LK DEN HAAG drs. Simone Aarendonk. Tel: 0703499754 - Email: <a href="mailto:secrias@ser.nl">secrias@ser.nl</a></p><p>Download het gehele document als PDF-file: <a href="http://site198.primosite.com/docs/overdedrempel.pdf">Ouderen over de drempel </a></p> Instituut Asbestslachtoffers/2005/02/01/263979 Tue, 01 Feb 2005 21:15:02 +0100 Powered by Primosite