menu

Nieuwsbrief 32 - Maart 2013

Is de aansprakelijkheid van werkgevers opgerekt?

In twee arresten oordeelt het Hof Den Haag de verzekeraar van twee scheepswerven aansprakelijk voor asbestziekten bij werknemers die in de jaren 50 van de vorige eeuw aan asbest zijn blootgesteld (1). In de zaken wordt de werkgevers verweten dat ze toen geen maatregelen troffen om asbestbesmetting tegen te gaan. Tot voor kort werd door rechters aangenomen dat bedrijven pas ergens in de jaren 60 van de vorige eeuw op de hoogte moeten zijn geweest van de alomvattende risico's van asbest. Sinds die tijd hadden ze dus maatregelen moeten nemen om hun werknemers te beschermen tegen de asbestziekte maligne mesothelioom. De arresten van het Hof Den Haag hebben de pers in ruime mate gehaald. Kern van de berichten luidde dat de verjaringsdatum zou zijn verschoven naar 1949, het jaar waarin asbestose als beroepsziekte werd erkend met de publicatie van het wetsontwerp “wettelijke regeling betreffende het voorkomen en bestrijden van silicose en andere stoflongziekten (pneumoconioses)”.

Lees verder

IAS nieuws

IAS Monitor: meer dan 500 asbestslachtoffers per jaar

De IAS Monitor Mesothelioom is op de website van het IAS geactualiseerd met de cijfers over 2010 (NKR) en 2011 (IAS). Inmiddels is het aantal mensen dat jaarlijks mesothelioom krijgt sinds 1990 bijna verdubbeld (1990: 270, 2010: 529). Momenteel ligt dit boven de 500 per jaar. Meer dan driekwart is boven de 65 bij diagnose. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers blijft toenemen. Provincies met een gemiddeld hogere mesothelioomincidentie zijn (in afnemende volgorde) Zeeland, Limburg, Zuid-Holland, Noord-Holland, Overijssel en Flevoland. Bron: IAS, januari 2013

Medische procedure aanvragen IAS

Voor alle mesothelioompatienten die een aanvraag indienen bij het IAS wordt een bevestiging van de diagnose gevraagd aan het Nederlands Mesotheliomen Panel (NMP), een expertpanel van pathologen. Sjoukje van der Bij onderzocht de diagnostiek bij 1498 mensen die zich tussen 2005 en 2008 bij het IAS hadden aangemeld. Bij 6% kon de diagnose op basis van uitsluitend pathologisch onderzoek niet worden bevestigd, o.a. wegens te weinig of onvoldoende betrouwbaar materiaal. Door middel van klinische beoordeling door meerdere longartsen werd bij 80% van deze groep alsnog de diagnose mesothelioom bevestigd. Van der Bij concludeert dat het belangrijk is zo snel mogelijk biopsiemateriaal bij mesothelioompatienten te verzamelen om de kans op bevestiging van de diagnose te vergroten.Dit onderzoek is door het IAS gefinancierd. Bron: Van der Bij, S. e.a. (2013).

Epidemiologisch nieuws

Asbestose in Spanje

Tussen 1963 en 2010 zijn in Spanje 815 mensen met asbestose geregistreerd. In de asbestcementindustrie (189) en scheepsbouw (173) kwamen de meeste gevallen voor, gevolgd door de bouw (49) en metaal (35). Het meest voorkomende beroep was de machinebankwerker (114) gevolgd door lassers en plaatwerkers (88) en schilders, loodgieters, pijpfitters (59). Bron: Garcia Gomez, M. e.a. (2012).

Nucleaire straling en mesothelioom

Gibb vond een relatie tussen nucleaire straling en het risico op mesothelioom bij mensen die in de Verenigde Staten in een kerncentrale hadden gewerkt (totaal 332). Er was geen relatie met longkanker. De invloed van asbestblootstelling is onduidelijk. Bron: Gibb, H. e.a. (2013).

Risico op longkanker door asbest

Na een meta-analyse van 160 studies constateert Moon grote verschillen in risico op longkanker door asbestblootstelling bij verschillende populaties. Algemene percentages kunnen daarom niet worden berekend. Het geschatte risico is sterk afhankelijk van het type populatie waarvoor wordt geschat. Bron: Moon, E.K. e.a. (2013).

Mesothelioom in Oost Azie

Japan, Zuid Korea, Hong Kong en Singapore worden tot het oostelijk deel van Azie gerekend. Het zijn landen met veel scheepsbouw en havens, waar in het verleden intensieve asbestblootstelling plaatsvond. Toch is het aantal mensen dat jaarlijks de diagnose mesothelioom krijgt in deze landen relatief laag. Onderrapportage en de lange latentietijd in combinatie met het gegeven dat de industrie in deze landen later op gang is gekomen, zijn mogelijke oorzaken. Andere verklaringen liggen mogelijk in etiologische factoren (genetisch en milieugerelateerd). Bron: Bianchi, C & Bianchi, T. (2012).

Canada: 3% longkanker door asbest

Bijna 3% van de Canadezen met longkanker krijgt de ziekte door blootstelling aan asbest. Villeneuve concludeert dit op basis van onderzoek onder 1681 mensen met longkanker uit acht Canadese provincies. Canada produceerde tot 2012 zelf asbest. Bron: Villeneuve, P.J. e.a. (2013).

De wereldwijde pandemie in asbestgerelateerde ziekten

Asbestgerelateerde ziekten zijn nog steeds wereldwijd een belangrijk thema in de volksgezondheid. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat dat jaarlijks ca. 90.000 mensen ten gevolge van mesothelioom, longkanker of asbestose overlijden. De mesothelioomincidentie neemt nog steeds toe in de meeste Europese landen en Japan, maar heeft in de Verenigde Staten en Zweden inmiddels een piek bereikt. Voor de ontwikkelingslanden wordt in de toekomst nog een toename van asbestslachtoffers verwacht, daar een deel van die landen momenteel nog steeds asbest gebruikt. Bron: Stayner, L. e.a. (2013).

Mesothelioom in Ierland

In Ierland krijgen jaarlijks gemiddeld 26 mensen de diagnose mesothelioom, 5 x meer mannen dan vrouwen. Tweederde is op dat moment tussen de 60 en 80 jaar. Opvallend is dat 18% van de vrouwen jonger dan 50 is op het moment dat de ziekte zich openbaart. Bij mannen is dat percentage 3%. Indirecte asbestblootstelling als huisgenoot is bij vrouwen de meest waarschijnlijke oorzaak. Bron: Lloyds Asbestos Litigation Reporter, 6 maart 2013.

Afwijking luchtwegen bij Spaanse aan asbestblootgestelde arbeiders

Een groot deel (85%) van de Spaanse arbeiders (606) die in de industrie in de baai van Cadiz aan asbest zijn blootgesteld, heeft een aandoening aan de luchtwegen/longen gekregen. In 44% van de gevallen gaat het om pleurale plaques (niet kwaadaardig), bij 10% om longkanker, bij 5% om mesothelioom en bij 2% om asbestose. Bron: La Voz de Cadiz, 12 maart 2013.

Franse zelfstandigen zijn intensief aan asbest blootgesteld

Zelfstandigen zijn in Frankrijk in het verleden intensiever aan asbest blootgesteld dan verwacht. Dat concluderen epidemiologen na onderzoek tussen 2005 en 2009 in zeven regio’s. Zij adviseren daarom deze groep te monitoren en medisch te begeleiden. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 21 februari 2013.

Mesothelioom bij Britse docenten

Tussen 2002 en 2011 zijn in Groot Brittannie 129 docenten ten gevolge van mesothelioom overleden. Dat staat in een rapport van de Office for National Statistics gemaakt in opdracht van het Britse Hogerhuis. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 7 februari 2013.

Asbest in remvoeringen oorzaak mesothelioom

Asbest in remvoeringen kan mesothelioom veroorzaken. Dat staat in een advies van deskundigen aan het Hof van Beroep van Maryland (VS). Gevolg is dat deze asbest mee naar huis genomen wordt en de ziekte ook bij huisgenoten kan veroorzaken. Daarvoor is breed wetenschappelijk bewijs, aldus het advies. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 29 januari 2013.

Amfibool asbest veel gevaarlijker dan chrysotiel

Blootstelling aan amfibool asbest kan al bij kortdurende blootstelling kanker veroorzaken. Intensieve langdurige blootstelling aan chrysotiel (wit) asbest kan longkanker veroorzaken. Lage of kortdurende intensieve blootstelling aan chrysotiel vormt geen aanwijsbaar risico voor de gezondheid. Dat concludeert Bernstein op basis van een overzichtsstudie van toxicologisch en epidemiologisch onderzoek. Volgens McCormack is de aanwezigheid van amfibool in gemengde asbestsoorten de oorzaak van mesothelioom en nog vaker longkanker. Bloottstelling aan puur chrysotiel veroorzaakt weinig mesothelioom. Het aantal mensen met mesothelioom door blootstelling aan puur chrysotiel is te klein om op basis daarvan het extra risico op longkanker te kunnen schatten. Bron: Bernstein, D. e.a. (2012), McCormack, 2012.

Asbest en Gezondheid nieuws

Utrecht maakt eigen infopakket asbest

De gemeente Utrecht gaat een eigen informatiepakket samenstellen over hoe te handelen als ergens asbest wordt aangetroffen. Informatie over de gezondheidsrisico's van vrijkomende asbest is een rijkstaak, maar de gemeente is altijd verantwoordelijk bij een crisis. Na de gebeurtenissen in de 'asbestwijk' Kanaleneiland wil de gemeente zelf alvast de zaken op orde hebben. Bron: ANP, 10 december, RTV Utrecht, 21 december 2012.

Italie investeert in onderzoek asbestziekten

De Italiaanse overheid gaat 10 miljoen euro investeren in onderzoek naar asbestgerelateerde ziekten. Dit gebeurt in 2013 en 2014 ondanks een geplande bezuiniging van 1,6 miljard op de begroting van de algehele gezondheidszorg. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 9 januari 2013.

Juridisch nieuws

Scheepswerven aansprakelijk voor blootstelling in jaren 50 en 60

Twee aan mesothelioom overleden oud-werknemers zijn tijdens hun werk voor scheepswerf Wilton Fijenoord in de jaren 50 en begin jaren 60 aan asbest blootgesteld. In twee uitspraken oordeelt het Hof Den Haag de verzekeraar van de scheepswerf aansprakelijk voor de kosten ten gevolge van de geleden gezondheidsschade. Samenvattend, na weging van alle omstandigheden, oordeelt het Hof: de werkgever heeft in beide zaken niet duidelijk gemaakt wat zij heeft gedaan om blootstelling van haar personeel, aan het gevaar van asbest, dat haar bekend was althans had kunnen zijn, te voorkomen of effectief, dus aan de bron, te beperken. De schade van werkgever Wilton-Fijenoord is gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering (AVB). De verzekeraar had kunnen weten waaraan zij begon toen zij ver na uitdiensttreding van [de oud-werknemer] een AVB-verzekering sloot met een asbestverwerkend bedrijf. Bron: Hof Den Haag, 18 december 2012, BY 6205 en 6208
Bij een oud-werknemer die van 1959 tot 1967 bij de Schelde had gewerkt oordeelt het Hof Den Bosch de scheepswerf aansprakelijk omdat deze niet pas na publicatie van het proefschrift van haar bedrijfsarts Stumphius in 1969 op de hoogte zal zijn geweest van het risico van mesothelioom. De bedrijfsarts is immers al in 1962 begonnen met zijn onderzoek en uit zijn proefschrift blijkt dat hij niet uitsluitend onderzoek heeft verricht naar het risico op het ontstaan van de ziekte asbestose, maar ook naar het risico op het ontstaan van mesothelioom als gevolg van de blootstelling aan asbest. Dat dit geen ondergeschikt onderdeel was van zijn onderzoek, blijkt reeds uit de titel van zijn proefschrift evenals uit het feit dat een hoofdstuk aan dat onderwerp is gewijd. Bron: Hof Den Bosch, 18 december 2012, BY7010.

AVN: afschaffen verjaring geeft asbestslachtoffer pas rust

In twee recente arresten van het Hof Den Haag specificeert de rechter gronden waarop schadeclaims van asbestslachtoffers die al zijn verjaard toch kunnen worden toegewezen. Volgens Wilma van Groningen van de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN) blijft het echter een toevalstreffer of de rechter de verjaringstermijn wel of niet doorbreekt.Tot nu toe was het meer uitzondering dan regel en het lijkt haar te vroeg om te veronderstellen dat het vanaf nu andersom zal zijn. Bron: Reformatorisch Dagblad, 8 januari 2013, Hof Den Haag, 18 december 2012, BY 6205 en 6208.

Forse boete voor gevaarlijke sloop asbestschuur

Een man is door de rechtbank veroordeeld tot een boete van ruim 11.000 euro. Hij liet vier tieners een schuur vol asbest slopen. De rechter legde hem ook een voorwaardelijke celstraf van vier weken op. Volgens de rechtbank beging de man maar liefst vijf overtredingen: slopen zonder vergunning, slopen zonder asbestinventarisatierapport, milieuverontreiniging en overtreding van de arbeidsomstandighedenwet. Bron: ANP/Cobouw, 12 december 2012.

Aansprakelijkheid werkgevers te ver opgerekt

Wat deed je in de jaren zeventig als je een stukje asbest nodig had? Je kocht een grote plaat, pakte een figuurzaag en je maakte de vorm die je nodig had. Oud-topambtenaar Jan Willem Henfling vindt het onbegrijpelijk dat het gerechtshof in Den Haag onlangs bepaalde dat twee voormalige Rotterdamse scheepswerven verantwoordelijk zijn voor asbestkanker bij gepensioneerde werknemers, voor een besmetting die beide mannen in de vroege jaren vijftig al moeten hebben opgelopen. Volgens het hof begint de aansprakelijkheid al in 1948, toen asbestose (stoflongen door het inademen van asbestvezels) in Nederland officieel werd erkend als beroepsziekte.Vanaf dat moment kenden werkgevers een van de risico's van asbest en hadden zij hun werknemers moeten beschermen, aldus het hof in twee arresten, die overigens nog niet onherroepelijk zijn. Er staat nog cassatie open bij de Hoge Raad. Henfling vraagt zich af hoe redelijk het, moreel gezien is, werkgevers nog aansprakelijk te houden voor de gevolgen van iets dat destijds door niemand echt serieus werd genomen. Met de wetenschapppelijke kennis van nu is het makkelijk juridisch oordelen over vroeger, zegt Henfling. Maar tussen iets kunnen weten op basis van wetenschappelijke informatie en het in de praktijk toepassen van die kennis, bestaat een enorme kloof. Bron: Trouw, 12 januari 2013.

Duitse verhuurders aansprakelijk voor toekomstige asbestziekten

Op grond van een uitspraak van het Landesgericht Berlijn kunnen Duitse verhuurders nu al aansprakelijk gehouden worden voor toekomstige gezondheidsschade bij hun huurders, indien er sprake is van asbest in slechte staat in een woning. Een moeder van drie kinderen had een zaak aangespannen tegen haar woningcorporatie. De rechter oordeelt dat haar drie kinderen recht hebben op schadevergoeding tot 100.000 euro per persoon, als zij in de toekomst ziek worden door de asbestblootstelling die in de woning heeft plaatsgevonden. Bron: Berliner Morgenpost, 12 januari , B.Z., 1 maart 2013.

Amerikaanse huisgenotenjurisprudentie niet eenduidig

In de Verenigde Staten is discussie over de vraag of werkgevers in het verleden wettelijk verplicht waren huisgenoten te waarschuwen voor de asbest waarmee ze via de werkkleding van werknemers in aanraking konden komen. Zes staten hebben dit inmiddels erkend, tien andere niet. In 34 staten is daarover nog geen gerechtelijke uitspraak gedaan. Bron: Asbestos Hub, 11 december 2012.

Vergelijking aansprakelijkheid asbestletselschaderecht in vier landen

In het tijdschrift European Review of Private Law wordt in vier artikelen de stand van zaken in de aansprakelijkheid in het asbestletselschaderecht in Nederland, Duitsland, Italie en Tjechie beschreven. Daarbij wordt een relatie gelegd met de Fairchild, Sienkiewicz en Barker zaken die in Groot Brittannie voor een belangrijke doorbraak hebben gezorgd. Bron: Samii, S.M. & Keirse, A.; Coggiola, N.; Wagner, G; Tichy, L. (2013).

Medisch nieuws

Belgische chirurg wil betere doorverwijzing Nederlandse mesothelioompatienten

Thoraxchirurg Philippe Nafteux van het universitair ziekenhuis in Leuven is een specialist op het gebied van asbest-, slokdarm- en longkanker. Acht tot tien keer per jaar voert hij een ingrijpende operatie uit bij mesothelioompatienten. Volgens de chirurg kan slechts 10 tot 15 procent van de asbestpatienten deze zware operatie aan en komt op tijd. Een op de drie leeft daarna nog meer dan vijf jaar. Nafteux weet dat er in Nederland studie is gedaan naar operatieve behandelingen, maar dat de resultaten onvoldoende waren. Artsen in Nederland geven de optie van behandeling elders echter niet altijd door. Dat is naar zijn mening niet juist. Volgens een patient vergoedt zorgverzekeraar CZ de behandeling niet omdat deze niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk. Gelvez Zapata schrijft in een kort geleden gepubliceerde overzichtsstudie dat een multimodale behandeling inclusief operatie bij een geselecteerde groep patienten met pleuraal mesothelioom een optie zou kunnen zijn. Bron: Dagblad De Limburger, 15 december 2012, 2 maart 2013, Gelvez Zapata, S.M. e.a. (2013).

Mogelijke relatie tussen pleurale plaques en pleuraal mesothelioom

Volgens Frans onderzoek is er mogelijk een relatie tussen de aanwezigheid van pleurale plaques en het risico op pleuraal mesothelioom. Meer onderzoek is nodig om deze conclusie te onderbouwen. Pleurale plaques zijn verdikkingen of verbredingen van het longvlies, vaak verkalkt ten gevolge van asbestblootstelling. Bron: Pairon, J.C. e.a. (2013).

Overzichtsstudies mesothelioom

Remon beschrijft de stand van zaken in de behandeling van mesothelioompatienten die niet voor operatie in aanmerking komen. Hij evalueert o.a. de verschillende middelen die bij chemotherapie worden toegepast en de resultaten van klinische trials naar nieuwe behandelingen in eerste en tweede lijn, anti-angionese medicijnen, immuuntherapie, en groeifactormiddelen. Liu beschrijft de ontwikkelingen in het onderzoek naar veranderingen op moleculair/genetisch niveau bij het ontstaan van asbestgerelateerde ziekten. Volgens Rosario zijn moleculaire biomarkers het meest veelbelovend voor de toekomstige behandeling van mesothelioom. Bron: Remon, J. e.a. (2012), Liu, G. e.a. (2013), Rosario, C.M. e.a (2013).

Kenmerken van Turkse milieugerelateerde asbestslachtoffers

In het Turkse district Sivas komt asbest in de natuur voor. Berk analyseerde de kenmerken van 228 mesothelioompatienten die daar tussen 1993 en 2010 de diagnose mesothelioom kregen. Opvallend is het relatief hoge aandeel vrouwen (41%) en de lage gemiddelde leeftijd bij diagnose, namelijk 59,1 bij mannen en 58,7 bij vrouwen. 86% was langdurig via het milieu aan asbest blootgesteld. Behandeling met op platinum gebaseerde chemotherapie had een positief effect op de overlevingsduur. Bron: Berk S. e.a. (2012).

CT scans van mesothelioompatienten

Dogan onderzocht bij 219 mesothelioompatienten welke afwijkingen zichtbaar zijn op een ct scan van de thorax. Bij 90% werd pleurale verdikking gevonden en bij 79% pleura effusie. Bron: Dogan, O.T. e.a. (2013).

Milieu/Veiligheid nieuws

Onnodig paniek en hoge kosten bij asbestvondst

De vondst van asbest leidt vaak tot paniek. Die paniek is overbodig en asbestsanering kan veel goedkoper en toch effectief, aldus Sibbe Harmsma van Advies en Ingenieursbureau Arcadis. Als experts het probleem maar nuchter en reeel bekijken en tot een dito aanpak komen. Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar. Dat ontstaat pas als asbest beschadigd raakt en de losse vezels zich in de lucht kunnen verspreiden (bijvoorbeeld bij sloop, verbouw, renovatie). Ook dan is er vooral gevaar wanneer hoge concentraties vezels vrijkomen en mensen daar ook aan worden blootgesteld. Er gaan enorme bedragen om in asbestsanering. Kijk je nuchter en professioneel naar asbestsaneringen, dan blijken die snelheid en hoge kosten lang niet altijd nodig.

Lees verder

Asbest in wooncomplex wel of geen risico

Volgens Witteman Asbestonderzoek is de asbest in een wooncomplex in Amsterdam Nieuw-West schadelijk voor mens en milieu. Eigenaar Woonzorg houdt vol dat er geen gevaar is. De corporatie baseert zich op nog lopende onderzoeken van TNO en Environment Consultancy Group (ECG). Het komt regelmatig voor dat deskundigen tegengesteld over het risico van een asbestsituatie oordelen. Bron: Parool, 9 februari 2013.

Recordaantal schepen naar sloopstranden Azie

Vanwege de economische crisis hebben Europese reders afgelopen jaar een recordaantal schepen laten slopen op stranden in Zuid-Azie. In 2012 vonden 365 schepen hun weg naar de sloopkusten van India, Pakistan en Bangladesh; in 2011 waren dit er nog 210. Dat blijkt uit onderzoek van het Shipbreaking Platform, een internationale organisatie waar ook Greenpeace lid van is. Vooral Griekse reders brachten afgelopen jaar veel schepen naar de sloop. Nederland was afgelopen jaar verantwoordelijk voor vijf strandwrakken (12 in 2011). Boskalis, een van de betrokken ondernemingen heeft inmiddels laten weten geen schepen meer in Azie te laten slopen. De onderneming vindt dat maatschappelijk niet verantwoord aldus een woordvoerder. Bron: ANP, NRC, 5 februari 2013.

Gemeente Alblasserdam tegen asbestverwerking Nedstaal

De gemeente Alblasserdam adviseert de provincie Zuid-Holland geen vergunning te verlenen aan Nedstaal om komend jaar een proef te doen om maximaal 100 ton asbesthoudend metaalschroot te verwerken. In een brief vraagt de burgemeester duidelijkheid over de uitstoot van Nedstaal. Hierover is volgens de gemeente grote onrust bij de inwoners ontstaan, nadat was gebleken dat er over de afgelopen jaren heel hoge emissiecijfers waren gerapporteerd. Bron: Reformatorisch Dagblad, 18 januari, AD, 2 maart.

Vraagtekens bij adembescherming asbest

Kennisplatform Asbest en Bouw vraagt zich af of de huidige adembeschermingsmiddelen zullen voldoen aan de norm als de nieuwe verlaagde grenswaarden per 1 juli 2013 worden ingevoerd. Er is volgens het platform een vals besef van veiligheid in de branche en een ernstige onderschatting van de feitelijke blootstellingsrisico’s van asbest. Afhankelijke adembescherming beschermt nu al niet voldoende, laat staan als de nieuwe verlaagde grenswaarden per 1 juli 2013 worden ingevoerd. Bron: asbestenbouw.nl, 12 maart 2013.

Asbestvervuiling door Tsunami

De Australische omroep ABC toont in een reportage dat in door de Tsunami getroffen gemeentes in Japan hoge niveaus van asbestvervuiling voorkomt. Onderzoek heeft tot nu toe 14 voorbeelden gevonden van situaties waarin de blootstellingsniveaus de veilige grens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uitkomen. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 28 januari 2013.

Politiek nieuws

Boetes wegens onbeschermd asbest verwijderen

Het illegaal verwijderen van asbest levert een renovatiebedrijf uit Den Haag een boete van € 5000 op. Het vastgoedbedrijf dat de opdracht hiervoor gaf draait op voor alle kosten van de juiste verwijdering en afvoer van de brokstukken. Poolse werknemers, die geen van allen Nederlands spraken, hadden onbeschermd een woning gesloopt en het aanwezige asbest onverpakt in containers gegooid en in de tuin neergezet. De werknemers zijn hierdoor blootgesteld aan asbest. Een ander bedrijf kreeg 2500 euro boete omdat bij het verwijderen van asbestplaten van een dak een plaat naar beneden viel in een winkelstraat. De steigerconstructie had zo moeten zijn dat de plaat niet op straat terecht had kunnen komen, oordeelde de rechter. Bron: rijksoverheid.nl, 21 december 2013, de stentor, 5 februari

Inspectie SZW start campagne malafide asbestsaneerders

De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is eind januari gestart met de campagne Malafide Saneerders, die zowel (particuliere) opdrachtgevers als klusbedrijven waarschuwt voor de grote risico’s die ze lopen bij het ondeskundig verwijderen van asbest. Daarnaast komt de inspectie met een zelfinspectietool waarmee mensen die werken in de asbestverwijdersector kunnen kijken of ze alle regels wel kennen en ook goed toepassen. De Veilig Asbest verwijderen Test is een digitale test met foto’s en filmpjes die de belangrijkste risico’s van het verwijderen van asbest laat zien en aangeeft hoe die kunnen worden voorkomen. Het doel van deze zelfinspectietool is om het veilig werken in de sector te vergroten. Bron: Inspectie SZW, 30 januari 2013.

Asbestdrama Kanaleneiland kost woningcorporatie 6 miljoen

De asbestbesmetting in de Utrechtse wijk Kanaleneiland heeft woningcorporatie Mitros inmiddels 6 miljoen euro gekost. Mitros schuift de rekening door naar de aannemer, asbestverwijderaar en enkele onderaannemers. De kosten bestaan onder meer uit hotelovernachtingen voor mensen die hun huis uit moesten, de huur en inrichting van tijdelijke logeerwoningen, beveiliging van de buurt en onkostenvergoedingen voor kleding en reizen. Tot nu toe heeft de corporatie circa 50.000 euro aan schadeclaims toegekend aan gedupeerden, ongeveer een vijfde van de 150 claims die zijn ingediend. Mitros kent alleen directe, materiele schade toe. Bron: nos.nl, 17 januari en telegraaf, 1 februari, anp 7 en ad 8 maart .

Minister Asscher tevreden over toezicht op asbest

Het toezicht op asbest schiet niet tekort. Dat schrijft minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA) aan de Utrechtse burgemeester Aleid Wolfsen, naar aanleiding van een kritisch rapport over het asbestincident dat afgelopen zomer plaatsvond in Utrecht. De minister bestrijdt het beeld dat het toezicht door de Inspectie SZW een voornamelijk administratief karakter heeft. Handhaving op asbest is niet administratief of marginaal. Asbest is een speerpunt van de Inspectie SZW, stelt de minister. Asscher geeft wel toe dat er ruimte voor verbetering is in de communicatie over de risico's van asbest. Er wordt gewerkt aan een nieuwe richtlijn, zodat het voor bewoners en voor hulpverleners duidelijker wordt wat de risico's van asbest zijn. Ook komt er een zogenoemde zelfinspectietool, waardoor werknemers die zich met asbestverwijdering bezighouden betere informatie krijgen. Bron: ANP, 20 februari 2013.

21.000 euro boete door onzorgvuldige asbestverwijdering

De aannemer van een renovatieproject in Rotterdam moet een boete betalen van ruim € 21.000 omdat het bedrijf op een onveilige manier asbest heeft verwijderd. De Inspectie SZW heeft de boete opgelegd. Inspecteurs legden het werk stil omdat twee werknemers onbeschermd een asbesthoudende afvoerpijp uit het plafond hadden gesloopt. De aannemer waar de twee in dienst waren, mag niet met asbest werken. De opdrachtgever van de renovatie, een woningbouwvereniging, heeft het asbest in de woningen wel in kaart laten brengen, zoals wettelijk verplicht is. Ook was er een gecertificeerd bedrijf bij betrokken dat het asbest zou verwijderen. Toch besloot de aannemer vanwege de voortgang dat de medewerkers dit klusje wel even konden klaren. Hierdoor is een voor alle aanwezigen gevaarlijke situatie ontstaan. Bron: Rijksoverheid.nl, 27 februari 2013.

Verklaring IARC en WHO over asbestgevaar

Naar aanleiding van een kritisch artikel in het tijdschrift The Lancet (Holmes, D., 2013) bevestigen de International Agency for Research on Cancer (IARC) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een gezamenlijke verklaring dat alle soorten asbest kankerverwekkend zijn. De IARC bevestigt verder de volledigheid en accuraatheid van alle gegevens in het artikel van McCormack. McCormack analyseerde de resultaten van studies van 55 cohorten aan asbest blootgestelde arbeiders. Hij concludeert dat de aanwezigheid van amfibool in gemengde asbestsoorten de oorzaak van mesothelioom is en nog vaker longkanker. Blootstelling aan puur chrysotiel veroorzaakt weinig mesothelioom. Het aantal mensen met mesothelioom door blootstelling aan puur chrysotiel is te klein om op basis daarvan het extra risico op longkanker te kunnen schatten.Bron: States News Service, 19 februari 2013, McCormack, V. e.a (2012), Holmes, D. (2013).

20 miljoen voor sloop asbestdaken

Voor 2013 heeft het Rijk 20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het slopen van asbestdaken en de realisatie van zonnedaken. Het geld wordt verdeeld onder de provincies. De regeling is onderdeel van een Green Deal met LTO Nederland. De uitvoering wordt per provincie geregeld. De verdeling van het budget is gebaseerd op het aantal agrarische bedrijven per provincie.
Vanaf 2024 zijn asbestdaken vanwege de gezondheidsrisico's verboden in Nederland. Met de extra bijdrage kan de komende twee jaar acht miljoen vierkante meter aan dakoppervlak worden gesaneerd. Uit een studie van Search Ingenieursbureau onder 827 bedrijven blijkt dat op ruim de helft van de agrarische bedrijven asbest is aangetroffen, vooral in dakplaten. Gevelbekleding van asbest komt in de landbouw nauwelijks voor. Bij 35 procent van de onderzochte bedrijven zijn asbesthoudende daken aangetroffen. Bron: Boerderij, 26 februari 2013.

8 ton boete voor Israelisch leger

Het Israelische ministerie van Milieu heeft het leger een boete van ca. 800.000 euro opgelegd wegens nalatigheid bij asbestverwijdering. Hierdoor zijn militairen aan asbest blootgesteld. Bron: Jerusalem Post, 12 februari 2013.

Resolutie asbestbeleid door Europees Parlement aangenomen

Het Europees Parlement heeft via een resolutie aanbevelingen voor beleid t.a.v. asbest uit een rapport aangenomen. De inhoud van dit rapport is grotendeels in lijn met de doelstellingen van de Europese Federatie van Vakorganisaties en asbestslachtofferorganisaties. Het vraagt om beleid dat werknemers en bevolking effectief tegen asbest beschermt, o.a. door een openbaar register van asbesthoudende gebouwen op te zetten en benodigde kwalificaties en training van asbestverwijderaars vast te stellen. Verder adviseert het rapport te streven naar betere compensatie van asbestslachtoffers, geen uitzonderingen meer toestaan op de invoer van asbest en een verbod op export van asbest naar ontwikkelingslanden. Bron: Targeted News Service, 25 januari, Cobouw, 9 maart 2013.