menu

Nieuwsbrief 31 - december 2012

Hoe asbestgekte te beteugelen? De IAS Monitor als redder in de nood

Kanaleneiland
Je kunt er niet omheen: de asbestsituatie in Kanaleneiland. In deze Utrechtse wijk start op 16 juli 2012 de asbestsanering van een flat van woningcorporatie Mitros. Zes dagen later wordt groot alarm geslagen vanwege de vondst van asbest. Bewoners van meerdere flatgebouwen worden geevacueerd, delen van de wijk afgesloten. Bij de bewoners ontstaat enorme onrust, mede gevoed doordat de informatievoorziening schromelijk tekortschiet en doordat deskundigen van velerlei pluimage over elkaar heen tuimelen met vaak divergerende meningen. De chaos is compleet, zoals ook duidelijk onder woorden wordt gebracht in het rapport van de onafhankelijke Commissie onderzoek asbestvondst Kanaleneiland dat op 4 december jl. op verzoek van B&W Utrecht wordt uitgebracht. 1) Het rapport is zeer kritisch van toon. De getroffen maatregelen na de asbestvondst waren disproportioneel en onnodig belastend.

Lees verder

IAS nieuws

Algemeen Informatieboekje vernieuwd

Op www.ias.nl vindt u het vernieuwde informatieboekje over het Instituut Asbestslachtoffers. Hierin een toelichting op de werkwijze van het instituut en interviews. Jean Schrader, Henk Robbe en mevrouw Kranenburg zijn elk op verschillende wijze met asbest in aanraking geweest. Hun verhalen en ervaring met de bemiddeling door het IAS worden in het boekje verteld. U kunt de papieren uitgave bestellen bij het secretariaat van het IAS: secrias@ias.nl. Bron: Instituut Asbestslachtoffers, 17 december 2012.

Verslag Ronde Tafelgesprek IAS Monitor

Op 22 augustus organiseerde het IAS een Ronde Tafelgesprek over de IAS Monitor. Inmiddels is hiervan een verslag op de IAS-website beschikbaar. De IAS Monitor laat op de website van het IAS in de vorm van interactieve figuren (flash) een aantal relevante cijfers zien over het asbestgebruik, de ontwikkeling van de ziekte mesothelioom en specifieke kenmerken van asbestslachtoffers, zowel in Nederland als wereldwijd. Daarbij is gebruik gemaakt van gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en uit de databanken van het IAS en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Beleidsmakers en experts op het gebied van asbest en gezondheid analyseerden welke onderzoeksvragen op het gebied van asbest en gezondheid relevant zijn, hoe de incidentie zich gaat ontwikkelen, op welke plekken blootstelling voorkomen moet worden en welke verbeteringen van de IAS Monitor worden voorgesteld. Na een presentatie van de monitor werden vier thema s aan de hand van vier stellingen behandeld.

Epidemiologisch nieuws

Mesothelioom door asbest in rotsen

In de Turkse provincie Sivas komt asbest in de natuur voor in het rotsgesteente ophiolite. Bahram en collega’s vonden dat mensen die in de nabijheid van dit gesteente wonen relatief vaker mesothelioom krijgen dan anderen. Bron: Bahram, M. e.a. (2012).

Overzichtsstudie asbestblootstelling bij huisgenoten

Donavan en collega s evalueerden het risico op mesothelioom bij huisgenoten op basis van 200 verschillende studies. Zij concluderen dat verreweg de meeste gevallen van mesothelioom als huisgenoot voorkomen bij familieleden die samenwoonden met mensen die tussen 1930 en 1970 in de asbestindustrie intensief aan (bijna altijd) amfibool asbest waren blootgesteld. Op basis van deze gegevens kan geen schatting gemaakt worden van het risico voor deze groep sinds begin jaren 70. Vanaf begin jaren 70 heeft beschermende regelgeving in de Verenigde Staten er namelijk voor gezorgd dat zowel de blootstellingsintensiteit verminderd is als het gebruik van amfibool asbest. Bron: Donovan, E.P. e.a. (2012).

Australisch Mesothelioom Register

In het Australisch Mesothelioom Register werden in 2011 612 nieuwe diagnoses van mesothelioom geregistreerd. De groep bestaat voor 84,5% uit mannen en 78,8% was boven de 65. Per 100.000 inwoners gaat het om 5,0 mannen en 0,8 vrouwen. Ter vergelijking: in Nederland trof de ziekte in 2010 4,5 mannen en 0,5 vrouwen per 100.000 inwoners. Bron: Safe Work Australia, september 2012, IAS Monitor.

Duitse specialisten bezorgd over toename asbestslachtoffers

Sinds een aantal jaren zijn in Duitsland meer arbeiders overleden aan de gevolgen van asbest dan door arbeidsongevallen. Van 1996 tot 2005 is het aantal verdachte pleuramesothelioom diagnoses gestegen van 709 tot 1072. In 2005 waren van de 2484 overledenen er 1540 ten gevolge van asbestbesmetting, waarvan 770 met pleura mesothelioom. In de statistieken is zichtbaar dat het aantal doden ten gevolge van pleura mesothelioom ieder jaar toeneemt. De kosten van de Duitse Sociaal Ongevallenverzekering (DGUV) waren in 2005 149,1 miljoen euro voor pleura mesothelioom en 149,4 miljoen euro voor longkanker. Beroepsgroepen die een groter risico lopen zijn o.a. slotenmakers, lassers, loodgieters, dakdekkers, bouwvakkers. Bron: asbestenbouw.com/Duitste Vereniging voor Thoraxchirurgie, 30 oktober 2012.

Werknemers Britse elektriciteitscentrale krijgen vaker mesothelioom

Werknemers van Britse elektriciteitscentrales krijgen vaker dan gemiddeld mesothelioom. Er is geen relatie met longkanker. Sorahan concludeert dit op basis van een cohortstudie van 81.842 (oud)werknemers die tussen 1973 en 2008 minimaal zes maanden bij een elektriciteitscentrale hadden gewerkt. Bron: Sorahan, T. (2012).

Geografische spreiding mesothelioom in Italie

Mesothelioom komt in Italie landelijk bij 1,7 op de 100.000 mensen voor (4,60 mannen en 1,34 vrouwen). Een hoger aandeel mesothelioom is gevonden in gebieden waar in het verleden veel asbestcementindustrie was (o.a. Casale Monferrato), in kustgebieden (o.a. havens van Trieste), in gebieden met petrochemische industrie (o.a. Riolo) en in de omgeving van de steengroeve van Biancavilla. Bij de steengroeve ligt de oorzaak niet in asbestblootstelling maar in fluor edenite vezels, een mineraal dat op asbest lijkt. Bron: Fazzo, L. e.a. (2012).

Asbestose door blootstelling op jonge leeftijd

Sterfte door de ziekte asbestose komt in Engeland en Wales vooral door asbestblootstelling op jonge leeftijd (onder 45 jaar). Bij asbestose is blootstelling op jonge leeftijd een belangrijker oorzaak dan bij mesothelioom. Dat concluderen Darnton e.a. op basis van analyse van overlijdenscertificaten van 5.396 mensen met asbestose en 33.751 mensen met mesothelioom. Bron: Darnton, A. e.a. (2012).

Asbestgerelateerde kanker doodt jaarlijks 4500 Britten

Jaarlijks overlijden in Groot Brittannie ca. 4500 mensen aan kanker ten gevolge van asbestblootstelling. In 2010 ging dit om 2347 mesothelioomsterfgevallen, waarvan 1946 mannen. De mesothelioomsterfte van mannen onder de 55 neemt sinds begin jaren 90 af. Naar schatting zal het aantal mannen dat aan mesothelioom overlijdt rond het jaar 2016 een piek bereiken van 2100. In 2010 was bij 412 sterfgevallen de ziekte asbestose waarschijnlijk een van de oorzaken. In 169 gevallen was deze ziekte de onderliggende oorzaak. Bron: HSE Statistics 2011/12.

Longarts Dordrecht signaleert toename mesothelioom

Het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht kampt met een grote wachtlijst op de longpoli. Deze is volgens longarts Cheung voor een deel te wijten aan een bovengemiddeld aantal mensen met longaandoeningen in de regio. Bron in dit gebied zijn de vele scheepswerven waar met asbest werd gewerkt. Hierdoor is sprake van een explosieve toename van het aantal mensen met mesothelioom. Volgens de IAS Monitor op de website van het IAS is Zuid Holland de provincie met het hoogste aantal mesothelioompatienten. Bron: AD, IAS, 2 november 2012.

Toepassing kwaliteitscriteria bij asbestriscioberekening ter discussie

In 2010 adviseerde de Gezondheidsraad dat de normen voor blootstelling aan asbest in Nederland moeten worden aangescherpt. Basis voor dit advies was onder andere een meta-analyse van asbest en longkanker door Lenters e.a. (2011). Een berekening op basis van uitsluitend studies met een kwalitatief betere schatting van de asbestblootstelling laat, volgens Lenters, een gemiddeld hoger risico op longkanker zien dan als studies van mindere kwaliteit in de berekening worden meegenomen. Berman & Case (2012) hebben kritiek op de door Lenters en de Gezondheidsraad toegepaste methode. Zij stellen dat er weinig bewijs is dat na uitsluiting van kwalitatief minder goede studies op basis van slechts enkele kwalitatief goede studies een nauwkeuriger risico-inschatting kan worden gemaakt. Berman & Case zijn er juist voor om zoveel data als mogelijk in de analyse mee te nemen. Lenters en collega s weerleggen deze kritiek o.a. met de mededeling dat het uitsluiten van kwalitatief mindere studies slechts een van de drie toegepaste methodes was om de risicoschatting te maken. Bron: Berman, W. & Case, B.W. (2012), Lenters, V. e.a. (2012), Lenters, V. e.a. (2011), Gezondheidsraad advies d.d. 3 juni 2010/IAS Nieuws d.d. juni 2010.

Kenmerken Deense mesothelioompatienten

Skammeritz e.a. analyseerden medische dossiers van 122 mesothelioompatienten die tussen 1984 en 2010 in een Deense kliniek waren behandeld. De groep bestond voor 90,2 % uit mannen. De gemiddelde leeftijd bij diagnose was 65 jaar. Bij 91% was asbestblootstelling als oorzaak aanwijsbaar. Gemiddeld leefden de patienten nog 1,05 jaar na diagnose. De tijd tussen het eerste moment van asbestblootstelling en de diagnose was gemiddeld 42 jaar. Bron: Skammeritz, E. & Omland, L.H. (2012).

Hoger longkankerrisico bij lage asbestblootstelling

Het is algemeen bekend dat asbest geassocieerd is met longkanker, echter de exacte relatie tussen lage asbest blootstellingen en longkanker is onbekend. Volgens Sjoukje van der Bij komen in Nederland op dit moment met name relatief lage asbestblootstellingen voor bij personen die beroepsmatig zijn blootgesteld. Op basis van een nieuwe methode schat zij een hoger longkankerrisico bij lage blootstellingen dan verwacht op basis van extrapolatie van het risico bij hoge blootstellingen zoals in eerdere studies is gedaan. Om een schatting te geven van het aantal asbest-gerelateerde longkanker gevallen in de komende 20 jaar in Nederland heeft zij drie verschillende modellen gebruikt, uitgaande van verschillende gegevensbronnen. Schattingen van het aantal asbest-gerateerde longkanker gevallen varieerden van 6500 tot 22000. Het exacte effect van asbest op de omvang van longkanker is lastig te bepalen totdat er meer gedetailleerde informatie beschikbaar komt. Dit promotie-onderzoek werd door het IAS gefinancierd. Bron: Universiteit Utrecht, 6 december 2012, Van der Bij, S. e.a. (2012).

Australie signaleert asbestrisico vrouwelijke doe het zelvers

De Asbestos Diseases Foundation of Australia vraagt aandacht voor mensen die in het verleden door verbouwing aan eigen huis aan asbest zijn blootgesteld en daardoor nu ziek worden. Zij worden de derde golf asbestslachtoffers genoemd. Ook vrouwen zijn hiervan het slachtoffer, gezien de toename van het aantal vrouwen met mesothelioom in Australie. Volgens de Australische regering krijgen op dit moment jaarlijks 500 mannen en 100 vrouwen de diagnose mesothelioom. Naar schatting zal dit toenemen tot totaal 900 in 2020. Bron: AAP Newsfeed, 25 november 2012.

Colombiaanse automonteurs werken nog steeds met asbest

Onderzoekers vonden in drie Colombiaanse garages extreem hoge concentraties chrysotiel asbest. Colombia gebruikt namelijk nog steeds volop producten met asbestremvoeringen. Het land importeerde in 2011 20.048 ton asbest, 63% meer dan in het jaar daarvoor. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 8 december, Cely Garcia, M.F. e.a. (2012).

Mesothelioom in Noorwegen

De mesothelioomincidentie bij mannen heeft in Noorwegen in 2004 een piek bereikt. Sindsdien neemt deze licht af. In 1974 was Noorwegen een van de eerste landen die beperkende maatregelen tegen gebruik van asbest invoerde. In 1984 werd een verbod van kracht dat in 1991 werd aangescherpt (Nederland: 1993). De gemiddelde overlevingsduur van mesothelioompatienten is in Noorwegen tussen 1970 en 2009 gestegen van 4 tot 9,3 maanden (na diagnose). Dit komt waarschijnlijk door vroegere diagnose en verbeterde chemotherapie. Bron: Helland, A. e.a. (2012).

Asbest en Gezondheid nieuws

Nieuwe stichting voor onderzoek mesothelioom

Duco van Dalen heeft de Stichting Longest Breath opgericht, een stichting die tot doel heeft bewustwording te creeren van de gevaren en de gevolgen bij het verkeerd gebruik van asbest. Tevens wil hij het onderzoek bevorderen naar mesothelioom door het geven van financiele bijdragen. Het overlijden van zijn vader in 2011 aan mesothelioom was voor Duco de aanleiding tot dit initiatief. Daarnaast zal hij volgend jaar in de vorm van een herdenkingstocht in zes maanden tijd 14.000 kilometer fietsen van China naar Nederland. Bron: longestbreath.com, oktober 2012.

Andere Tijden over asbest in Goor

Het programma Andere Tijden ging op 18 november over de voormalige asbestfabriek van Eternit in Goor. Een van vaderlands grootste asbestfabrieken was Eternit in Goor. Sinds 1937 produceerde de fabriek asbestcement. Naast werkgelegenheid bracht de fabriek ook slachtoffers, aangezien zij in de fabriek in aanraking kwamen met asbest. In het programma wordt verder besproken hoe het kwam dat overheid en industrie te laat maatregelen namen, waardoor inmiddels duizenden mensen aan de gevolgen van asbestblootstelling zijn overleden. Bron: geschiedenis24.nl, november 2012.

Bijna helft Canadezen weet niets over asbest

Tot kort geleden was Canada een van s werelds belangrijkste asbestproducenten. Een enquete van de Canadian Cancer Society wijst echter uit dat 46% van de Canadezen niets of bijna niets weet over hoe zich tegen asbestblootstelling te beschermen. Men beschouwt de federale overheid verantwoordelijk voor dit gebrek aan informatie. 82% pleit voor een openbaar register waarin alle gebouwen die asbest bevatten zijn opgenomen. Tussen 1920 en 1990 werd asbest in Canada gebruikt als isolatie in gebouwen. Naar schatting zijn daarnaast 240.000 woningen in het land met asbest geisoleerd. Bron: Canada News Wire, 18 oktober 2012.

Electriciens lopen asbestrisico

De Australische vakbond voor electriciens (ETU) heeft een waarschuwing voor asbest naar haar leden uitgedaan. Aanleiding zijn honderden electriciens die mesothelioom hebben gekregen. Veel elektriciteitspanelen in Australische gebouwen bevatten asbest. Elektriciens zijn ook in het bestand van het IAS een relatief omvangrijke groep. In het Ronde Tafelgesprek naar aanleiding van de presentatie van de IAS Monitor bevestigden deskundigen de stelling dat ook in Nederland installateurs (cv/elektromonteurs, loodgieters, elektriciens) die werken in gebouwen van voor 1994 onvoldoende beschermd zijn tegen asbestblootstelling. Bron: ABC Premium News, 29 oktober 2012, Verslag Ronde Tafelgesprek IAS Monitor d.d. 22 augustus 2012.

KRO Brandpunt over asbest en reactie staatssecretaris

De uitzending van KRO Brandpunt van zondag 2 december 2012 meldde hoe de angst voor asbest bestuurders verlamt en de maatschappij onnodig op hoge kosten jaagt. Angst en paniek bepalen de keuzes aldus de reportage. Staatssecretaris Mansveld (I&M) is het niet eens met dit beeld. Zij schrijft aan de Tweede Kamer dat de overheid voor asbest terecht strenge normen hanteert. Die zijn gebaseerd op een rapport van de Gezondheidsraad uit 2010. Niet in alle gevallen leidt de aanwezigheid van asbest echter tot blootstelling. Asbest dat goed zit ingesloten, kan niet tot blootstelling leiden. De regelgeving kent dan ook geen verplichting om in alle gevallen, uitsluitend op basis van de geconstateerde aanwezigheid van asbest, over te gaan tot bijvoorbeeld sluiting of ontruiming van het betreffende gebouw. De eigenaar van het gebouw en het bevoegd gezag dienen op basis van een lokaal uitgevoerde risico-inschatting gepaste maatregelen te nemen. Daar vindt dan ook de afweging plaats welke maatregelen proportioneel zijn. Bron: brandpunt.kro.nl, 2 december,
rijksoverheid.nl, 20 december 2012.

Film over Australisch asbestdrama

De film Devils Dust belicht het Australische asbestdrama sinds 1970. Het is het verhaal van asbestslachtoffer Bernie Banton en het asbestverleden van zijn werkgever, multinational en voormalig asbestproducent James Hardie. Bron: Safety At Workblog, 29 oktober 2012

Les asbestdrama Kanaleneiland (2): communicatie

Rigoureus was het ingrijpen van Utrecht bij de vondst van asbest in Kanaleneiland. Maar de bewoners kregen bijna niets te horen. Twee rapporten vinden grote tekortkomingen bij de aanpak van het asbestdrama op Kanaleneiland. In NRC en NRC Next commentaar op deze rapporten. Boodschap: weet wie wat moet doen en informeer de bewoners goed. Volgens Nationale ombudsman Brenninkmeijer slaat de overheid vaak de plank mis bij crisiscommunicatie. Veel overheden, zoals gemeenten, denken dat burgers geen enkel risico willen lopen en snel in paniek raken. Beide zijn niet waar, aldus de ombudsman, en hierdoor komt de overheid vaak met de verkeerde soort communicatie: er wordt te vaak over burgers gesproken in plaats van met burgers. Dat komt het vertrouwen in deze overheden niet ten goede. Bron: NRC, NRC Next 5 december, ANP, 7 december 2012.

Britse vrouwen en asbest

Laurie Kazan-Allen beschrijft in een artikel, aan de hand van een overzicht van rechtzaken hoe Britse vrouwen de laatste 100 jaar door asbest ziek zijn geworden. Eerst door de asbestindustrie, bijvoorbeeld als naaister in een asbest-textielfabriek. Anderen waren echtgenote of dochter van mannen die met asbest werkten. Zij kwamen via de werkkleding van de mannen met asbest in aanraking. Ze beschrijft verder een onderwijzeres en een vrouw die in de omgeving van een asbestfabriek woonde. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, juli 2012

Les asbestdrama Kanaleneiland (1): crisismanagement

Waarom lijkt de onrust bij bewoners van Kanaleneiland in Utrecht veel groter dan de onrust na de asbestvondst 3 weken daarvoor in Voorstenkamp (Nijmegen) en Kraaijenberg (Wijchen)? Dat in Utrecht de paniek toesloeg en in Nijmegen minder, heeft vooral te maken met een andere aanpak van GGD en woningcorporatie. Hoewel woningcorporatie Talis ook in Nijmegen de sanering snel ter hand nam - de eerste 19 woningen zijn al asbestvrij - werd anders dan in Utrecht niet halsoverkop besloten tot massale evacuatie. Een week of maand langer in schadelijke asbestvezels verblijven leidt volgens de GGD niet tot een groter gezondheidsrisico. Bij asbest gaat het altijd over de blootstelling over een periode van vele jaren. Die boodschap is in Nijmegen in buurtbrieven en informatieavonden helder gecommuniceerd. Bewoners hoeven alleen maar naar een hotel voor de paar dagen dat de sanering duurt. Wat de mindere paniek wellicht verklaart. Bron: De Gelderlander, 13 oktober 2012.

Juridisch nieuws

Asbestrisico eigenaren onroerend goed

In Financieel Dagblad waarschuwt een eigenaar van een pand waarin asbest werd aangetroffen voor de voor hem onverwacht schadelijke gevolgen die deze vondst heeft gehad. Jan Visser adviseert ondernemers bij koop of huur van een bedrijfspand van voor 1994 te zorgen voor een asbestvrijverklaring van het pand. TNO benadrukt dat goed onderzoek vooraf door gecertificeerde bedrijven veel juridische geschillen over asbest kan voorkomen Volgens BME Asbestconsult is een kwart van de Nederlandse bedrijven onderzocht op asbest.Toezicht en handhaving zijn volgens BME echter ondermaats. De vondst van stukjes asbest kostte ondernemer Jan Visser uiteindelijk 250.000 euro. Bron: FD, 29 september 2012.

Frankrijks asbestschandaal

De Franse Justitie is geinteresseerd in het falende asbestbeleid in Frankrijk in de jaren 70 en 80. De scheidende voorzitter van de Franse Socialistische Partij PS (Parti Socialiste), Martine Aubry, zal binnenkort worden gehoord door een Parijse onderzoeksrechter in verband met het asbestschandaal dat zich in de jaren 80 heeft voltrokken en dat heeft geleid en nog steeds leidt, tot tienduizenden asbestslachtoffers. Hoewel al sinds de jaren '50 bekend is dat asbestdeeltjes kunnen leiden tot longkanker, kwamen in Frankrijk pas in 1977 de eerste asbestvoorschriften en in 1997 een verbod op het gebruik en verwerking van asbest. In 2005 heeft de Franse senaat deze lakse houding al ernstig veroordeeld en kwam met een dik rapport. Naar aanleiding van onder andere dit rapport wordt in Frankrijk gekeken of dit asbest-mismanagement door de staat verwijtbaar is en uiteindelijk tot schadevergoedingen kan leiden. Bron: asbestenbouw.com, 10 oktober 2012.

Zelf asbest verwijderen kan ook duur uitpakken

Een man uit Harfsen dacht goedkoper uit te zijn als hij zelf asbest uit zijn schuur verwijderde. Helaas voor hem bleek niets minder waar, want hij kreeg een flinke boete opgelegd van de politierechter. Het huis was al helemaal asbestvrij gemaakt door een gecertificeerd bedrijf, zoals het hoort, maar het schuurtje moest nog gebeuren. Dat zou nog eens 800 euro extra hebben gekost en dat geld had hij niet. Dat deed hij daarom maar zelf. Hij kreeg een boete opgelegd van 1.500 euro, waarvan 750 euro voorwaardelijk. Bron: De Stentor/Gelders Dagblad, 6 november 2012.

VS: ontwikkeling in asbestletselschadezaken

Het aantal asbestletselschaderechtzaken neemt in de Verenigde Staten nog niet af. Wel verandert het type zaken. Het aantal zaken tegen voormalige asbestproducenten neemt niet meer toe, daarentegen wel het aantal zaken tegen kleinere spelers en indirect aansprakelijke partijen. Ook is te zien dat niet-kwaadaardige asbestgerelateerde longziekten niet meer het merendeel vormen. Zaken over asbestgerelateerde kanker vormen een steeds groter aandeel: veel voor mesothelioom maar met name zaken over asbestgerelateerde longkanker beginnen de rechtbanken te overspoelen. Bron: Mondaq, 29 oktober 2012.

Asbesttoezicht faalt bij de Raad voor Accreditatie

De rechtbank in Den Bosch oordeelt in een uitspraak op 27 november dat het onhoudbaar is dat de Raad voor Accreditatie geen openheid van zaken geeft bij asbesttoezicht.
De Raad is niet onafhankelijk, noch onpartijdig bij toezicht op laboratoria die asbestsaneringslocaties veilig verklaren. Dit leidt volgens asbestsaneerder Jan Horyon tot onveilige situaties na asbest verwijderen. De Nationale Ombudsman oordeelde eerder dit jaar al dat de Raad meer transparant moet zijn. Het is een bestuursorgaan dat in opdracht van het Ministerie van SZW toezicht uitvoert op laboratoria. Bron: asbestenbouw.com, 10 december 2012.

Boete na sloop asbestschuur door tieners

Dat hij in oktober 2011 vier tienerjongens zijn schuur met asbest liet slopen, is een 64-jarige man bij de Zwolse economische politierechter duur komen te staan. Hij verliet de rechtszaal met een voorwaardelijke celstraf van vier weken en een boete van 13.500 euro, waarvan 10.500 euro voorwaardelijk. De rechter veroordeelde hem wegens milieuverontreiniging, slopen zonder vergunning en slopen zonder een zogeheten asbestinventarisatierapport. De politie startte een onderzoek nadat iemand meldde dat de schuur werd gesloopt, terwijl er asbestdragende platen in het dak zaten. Een toezichthouder ging erop af en zag de jeugdigen flink werken. Bron: De Stentor, 5 december 2012.

200 uur werkstraf voor illegale asbestverwijdering

De rechtbank Den Bosch legt een werkstraf van 200 uur op aan een man uit Nuenen. De man had asbesthoudend materiaal gesloopt en was daarbij op zodanige wijze te werk gegaan dat er een reeel gevaar voor de volksgezondheid kon ontstaan. Hij sloopte asbesthoudende plafondplaten in de garage en cv-ruimte op grove wijze, met hamer en koevoet en losgetrokken met de hand, waarbij asbesthoudende platen kapot zijn gegaan en vervolgens veegde hij de vloeren aan, zonder voorzieningen te treffen om te voorkomen dat tijdens dit werk asbest vrij zou komen in de lucht of bodem. Daarbij kon er een reeel gevaar ontstaan voor de volksgezondheid. De man wist dat op een van de volgende dagen een examencommissie het pand zou betreden om dit te toetsen. Verder is gebleken dat derden op de volgende dag en daarna niets vermoedend in het pand zijn geweest. Bron: Rechtbank Den Bosch, 19 november 2012, BY3450.

Snackfabrikant Mora aansprakelijk voor blootstelling jaren 80,90

In 2008 wordt bij een onderhoudsmonteur mesothelioom vastgesteld. De monteur stelt daarop in juli 2009 zijn oud-werkgever Mora aansprakelijk, omdat hij tussen 1981 en 1999- onbeschermd - aan een zogenoemde vellenmachine had gewerkt die bekleed was met isolatiemateriaal dat asbest bevatte. Hij zou zo de dodelijke asbestdeeltjes hebben ingeademd. De werkgever wijst aansprakelijkheid af, maar kan geen tegenbewijs leveren. Omdat de werknemer voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij bij de werkgever aan asbest is blootgesteld en de werkgever niet heeft aangetoond dat zij aan haar zorgplicht ex art. 7:658 BW heeft voldaan, staat daarmee haar aansprakelijkheid vast. Hieruit volgt veroordeling tot betaling van 51.395 euro smartengeld en geleden materiele schade. Bron: Kantonrechter Maastricht, BY4221, 7 november 2012.

Forse boete voor zeulen met asbest

Een campingbaas had in het verleden wel eens vaker een stukje asbest weggebracht naar de vuilstort, en besloot dat het wel zo handig was dat nu ook maar weer zelf te doen. De asbestplaten werden in bouwzeil ingepakt en achter op de aanhanger gelegd. Alleen: op de vuilstort Wieringermeer werd de asbest geweigerd. Het mag alleen worden aangeleverd wanneer het luchtdicht is ingepakt. De politie kreeg de melding en ontdekte op de camping dat de pakketten met asbest platen nog steeds niet volgens de regels waren ingepakt. Ook het feit dat een saneringsrapport door een gecertificeerd bedrijf ontbrak, wordt aangemerkt als overtreding. De boete was 5000 euro. De campingbaas maakt er een rechtzaak van. Volgens de politierechter had hij beter kunnen weten. Maar omdat er geen strafblad is, verlaagt de rechter de boete naar 2500 euro. De andere 2500 euro blijft twee jaar lang als stok achter de deur staan. Bron: Noordhollands Dagblad, 1 december 2012.

Amerikaanse producenten aansprakelijk voor gevaarlijk gebruik product

Het Hooggerechtshof van Washington oordeelt dat producenten ook moeten waarschuwen voor risico s gerelateerd aan het gebruik van hun product, ook al zijn ze niet door het product zelf veroorzaakt. De zaak betrof een ademhalingsmasker waarvan de drager na gebruik asbest had verwijderd. Dit oordeel gaat tegen de rechtspraak in van andere staten als bijvoorbeeld Californie in. Bron: Lawyers Weekly, 30 november 2012.

1 miljard yen voor 308 Japanse asbestslachtoffers

Het Tokyo District Gerechtshof heeft de Japanse overheid opdracht gegeven 1,06 miljard yen (ca. 960.000 euro) uit te keren aan schadevergoeding voor 308 arbeiders of hun nabestaanden. De arbeiders hebben asbestgerelateerde kanker gekregen door werk in de bouw. De Japanse overheid heeft in en na de jaren 60 van de vorige eeuw nagelaten voldoende beschermende maatregelen te nemen om deze mensen tegen asbest te beschermen. Bron: Japan Economic Newswire, 5 december 2012.

Miljoenendebacle asbest eigen schuld provincie Utrecht

De provincie Utrecht heeft de miljoenenstrop rond het asbestdebacle over zichzelf afgeroepen. Dat zegt de advocaat van vastgoedondernemer De Waal die het provinciehuis eerder dit jaar kocht.
De rechter bepaalde dat het provinciebestuur de ondernemer 66.000 euro per dag moet betalen zolang het oude provinciehuis niet asbestvrij is. Die boete ging bovendien met terugwerkende kracht in waardoor de teller nu al op anderhalf miljoen euro staat. Ook moet de provincie er alsnog voor zorgen dat al het asbest uit het pand wordt verwijderd. Bron: rtv Utrecht, 17 december 2012.

Medisch nieuws

Erfelijk risico op mesothelioom

De Klerk e.a. onderzochten het erfelijke risico op mesothelioom bij families die door de asbestmijn in het Australische Wittenoom aan crocidoliet (blauw) asbest waren blootgesteld. Zij constateerden dat de genetische component bij mesothelioom niet groter lijkt te zijn dan bij andere vormen van kanker. Bron: De Klerk e.a. (2012). Familial aggregation of malignant mesothelioma in former workers and residents of Wittenoom, Western Australia. Int J Cancer. 2012 Aug 1. doi: 10.1002/ijc.27758.

Nieuwe biomarker voor mesothelioom

Het eiwit Fibulin-3 kan mogelijk als marker in het bloed mesothelioompatienten onderscheiden van anderen. Fibulin-3 is een nieuwe marker. Meer onderzoek is nodig. Andere, al vaker onderzochte markers als mesotheline of osteopontine zijn nog niet voldoende betrouwbaar om de diagnose mesothelioom te kunnen stellen. Bron: National Cancer Institute VS, 16 oktober 2012.

Complementaire medicijnen voor mesothelioom

Op een conferentie georganiseerd door de Amerikaanse Mesothelioma Applied Research Foundation (MARF) werden de voor- en nadelen van complementaire of alternatieve medicijnen en behandelingen voor mesothelioom belicht. Zo werd gezegd dat overmatig gebruik van anti-oxidanten als vitamine A of foliumzuur de werking van chemotherapie kan remmen. Daarentegen helpt gember tegen misselijkheid bij mensen die een chemokuur ondergaan. Bron: Marf, 11 oktober 2012.

Reactie op diagnose mesothelioom

Patienten die de diagnose mesothelioom krijgen, reageren daarop met verschillende emoties als ontkenning, schuldgevoel, angst en depressie. Dat blijkt uit een studie van 2848 Amerikanen van boven de 50 die de diagnose kanker kregen. Onderzoeker Frank adviseert counceling en lotgenotencontact onderdeel van de behandeling te maken. Bron: mesothelioma.com, oktober 2012

Elektronische neus herkent mesothelioom

Een zogenaamde elektronische neus kan aan de hand van het moleculaire patroon van de uitademing van patienten met longvliesmesothelioom onderscheiden van mensen zonder deze ziekte die wel langdurig aan asbest zijn blootgesteld. Silvano Dragonieri promoveerde op 22 november aan de Universiteit van Amsterdam op dit onderzoek. Eleanor Chapman (2012) komt tot de conclusie dat dit instrument accuraat patienten met mesothelioom kan onderscheiden van patienten met een andere asbestgerelateerde ziekte en van gezonde mensen. Bron: Uva.nl, 22 november 2012, Chapman, E.A. e.a. (2012).

Prognose mesothelioom

Sloveense onderzoekers analyseerden dossiers van 444 patienten die tussen 1974 en 2008 de diagnose pleuraal mesothelioom hadden gekregen. Zij concluderen dat chemotherapie, met name behandeling met de middelen gemcitabine in lage dosis en cisplatine, de levensduur van de patienten verlengde. Oostenrijkse onderzoekers concluderen na behandeling van 82 patienten dat chemo en een longbesparende operatie de levensduur van patienten kan verlengen. Vrouwen, niet-rokers en patienten met het eptheloide type mesothelioom hadden de beste prognose. Bron: Kovac, V. e.a. (2012), Lindenmann, J. e.a. (2012).

Milieu/Veiligheid nieuws

Asbestrisico schoorstenen

Het Tokyo Occupational Safety and Health Center constateerde dat oudere schoorstenen door asbestisolatie een gezondheidsrisico op kunnen leveren. Asbest werd in de schoorstenen gebruikt als warmte-isolatie en brandwerend materiaal. Bron: mesothelioma.com, september 2012.

Illegale sigaretten met asbest in Groot Brittannie

In Groot Brittannie zijn op de zwarte markt sigaretten gevonden die asbest bevatten. Een deel komt uit China en toont veel gelijkenis met de bekende merken. Bron: mesothelioma.com, september 2012.

Hoog asbestrisico in Japans aardbevingsgebied

Vorige maand waren er in Japan in het gebied dat vorig jaar door de aardbeving werd getroffen nog 14 locaties waar de asbestblootstellingsniveaus boven de grens zijn die door de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) als veilig wordt gezien. Bron: The Daily Yomiuri, 8 oktober 2012.

Geen asbest, bewoners terug naar huis

De bewoners van 11 appartementen in een flatgebouw in de Amsterdamse wijk Slotervaart kunnen terugkeren naar hun huis. De bewoners van de appartementen op de 5e verdieping moesten donderdagavond hun woning verlaten omdat er op de grond in de hal op hun verdieping asbestdeeltjes waren aangetroffen. Zij brachten de nacht door in een hotel. De hal is nu schoongemaakt en vrij van asbest. Uit twee onderzoeken van GGD en TNO is gebleken dat in het complex geen asbest meer is gevonden. Bron: Parool, ANP, 25 oktober 2012.

Flat Kanaleneiland in januari asbestvrij

De bewoners van de flat in Utrecht waar asbestbesmetting was vastgesteld, kunnen waarschijnlijk in de eerste helft van januari weer terugkeren naar hun woning. Woningcorporatie Mitros waarschuwt wel dat slechte weersomstandigheden nog voor vertraging kunnen zorgen. De flat aan de Stanleylaan in de wijk Kanaleneiland werd deze zomer voor een groot deel ontruimd nadat tijdens een renovatie asbestdeeltjes waren vrijgekomen. Sindsdien zijn meer dan 300 bewoners aangewezen op tijdelijke huisvesting. Bron: ANP, 14 november 2012.

Asbest in 60% sociale huurwoningen

Zestig procent van de sociale huurwoningen in Nederland bevat asbest. Dat blijkt uit een rondgang onder woningcorporaties door de NOS naar aanleiding van de asbest-affaire in Utrecht afgelopen zomer. In het overgrote deel van de huizen gaat het om ongevaarlijk asbest, zolang het niet wordt geschuurd en er niet in wordt geboord of gezaagd. Het asbest-vrij maken van alle sociale huurwoningen in Nederland kost naar schatting 3,8 miljard euro. Per huis zou het gemiddeld 2800 euro kosten. Bron: NOS, 18 november 2012.

Asbestvervuiling groot probleem in Teheran

Elk jaar overlijden in Teheran (Iran) 4 tot 5000 mensen door zware luchtvervuiling, aldus het Iraanse Ministerie van Gezondheid. De asbestconcentratie in de lucht is in Teheran 500-1000x groter dan in schone wereldsteden. Een belangrijke reden is het gebrek aan richtlijnen voor de uitstoot in het verkeer en voor de productie van auto’s. Bron: Iran Economy News, 29 oktober 2012.

Ook voor 2002 veel asbest gestort op Derde Merwedehaven

Op de stortplaats Derde Merwedehaven is voor 2002 wel degelijk een grote hoeveelheid asbesthoudend afval gestort. Dat blijkt uit TNO-onderzoek in opdracht van de provincie Zuid-Holland. De provincie heeft lang volgehouden dat er in de eerste jaren van de vuilnisbelt geen asbesthoudend materiaal is gestort. Nu is onderzocht wat er sinds de opening van de stortplaats in 1990 is verwerkt. Een ander belangrijk onderdeel van het rapport gaat over het toezicht. Sinds 1993 zijn er 21 rapporten opgemaakt over overtredingen met asbest. Met tien van die overtredingen heeft de provincie niets gedaan. Pas sinds 2005 heeft de provincie de rol van toezichthouder opgepakt, volgens het onderzoek. Bron: nos.nl, 27 november 2012.

Voormalige asbestmijn lijkt op planeet Mars

In de Canadese Jeffreys mijn werd voorheen serpentijn (chrysotiel/wit) asbest gewonnen. Nu wordt deze gebruikt als simulatie voor het landschap van de planeet Mars. De mijn was vroeger een van de grootste open-pit mijnen ter wereld. Het serpentijnrotsgesteente bevat een bacterie die als bijproduct methaangas produceert. Methaan en water zijn de twee sleutelfactoren voor leven. In de atmosfeer van Mars is ook methaangas aangetroffen. Bron: AAP, 25 november 2012.

Rwandezen camoufleren asbestdaken

De Rwandese Coordinator voor Asbestverwijdering waarschuwt de bevolking tegen het camoufleren van asbestgolfplatendaken die als gezondheidsrisico zijn aangewezen. Rwanda is sinds juni 2012 op landelijk niveau bezig met verwijdering van asbestdaken. Naar verwachting loopt dit project tot eind juni 2013. 44% van de Rwandese overheidsgebouwen heeft asbesthoudende daken. Bron: Africa News, 30 november 2012.

Politiek nieuws

Mogelijk verplichte asbestinventarisatie Australische woningen

Eigenaren van Australische huizen van voor 1987 zullen binnenkort een asbestinventarisatie moeten laten doen als zij hun huis willen verkopen, verhuren of renoveren. Dat staat in een rapport van de federale overheid. Mogelijk wordt die verplichting uitgebreid tot woningen gebouwd voor 2003. Alle asbest moet in 2030 verwijderd zijn. Het rapport adviseert verder de ontwikkeling van richtlijnen voor vervoer, opslag en asbestverwijdering, het verwijderen van asbest uit wegen en de opzet van een gemeenschappelijke databank waarin alle asbesthoudende gebouwen zijn opgenomen. Per juli 2013 zal een bureau zich bezig gaan houden met de implementatie van de adviezen uit het rapport. In 2010 overleden in Australie 642 mensen aan de gevolgen van mesothelioom. Bron: Sydney Morning Herald, 25 september 2012.

Thaise varkenshouders tegen asbestverbod

De Thaise bond van varkenshouders meldt dat een asbestverbod deze sector 125 miljard baht (ca. 3 miljard euro) zal gaan kosten. Dit als reactie op dit voorstel van het Thaise Ministerie van Volksgezondheid. Veel daken van schuren waarin varkens gehouden worden, zijn van chrysotiel asbestcement. Volgens de bond is er geen solide bewijs dat deze asbest gevaarlijk is. Zelfs Thaise medici beweren dat er geen aanwijzingen zijn voor sterfgevallen door het gebruik van asbest in Thailand. Bron: Bangkok Post, 6 oktober 2012.

Scholen pakken asbestprobleem onvoldoende op

Asbest in scholen wordt niet opgepakt als serieus probleem. Duizenden scholen weigeren de gebouwen te checken op de aanwezigheid van asbest. Dat zegt Dorus Teeuwen, initiatiefnemer van het project Frisse scholen en directeur van een communicatiebureau. Het argument is dat paniek zou ontstaan als duidelijk was dat 80 procent van alle scholen van voor 1994 asbest in huis heeft. Want de aanwezigheid van asbest is lang niet altijd een probleem, zolang het maar geen kans heeft om los te komen. Het ministerie heeft geld uitgetrokken voor een risico-inventarisatie, maar geen geld om de daaruit vloeiende saneringen te betalen. Maar het merendeel van de scholen heeft helemaal niet meegedaan aan de inventarisatie en is dus ook het risico niet duidelijk, aldus Teeuwen. Om de druk wat verder op te voeren staat op de website van de Atlas Leefomgeving per school hoe de zaken ervoor staan. Het ministerie hoopt eind dit jaar de inventarisatie alsnog klaar te hebben. Teeuwen is van plan een breed platform te mobiliseren van ouders en andere belanghebbenden om het probleem aan de kaak te stellen. Bron: Searchbv, Cobouw, 17 oktober 2012.

Nieuwe asbestregels niet haalbaar voor Nederlandse reders

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) stelt vraagtekens bij de haalbaarheid van de nieuwe regels ten aanzien van asbest. Deze regels verplichten reders binnen drie jaar asbest van hun schepen te verwijderen. Niet alle asbest kan eenvoudigweg binnen drie jaar worden verwijderd . Het is effectiever en realistischer om binnen ruimere termijnen risicogebaseerd te saneren (zonder de veiligheid van de bemanning) in gevaar te brengen dan om binnen 3 jaar alle asbest te saneren. Daarnaast acht de KVNR handhaving door alleen de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onwenselijk. Alleen een gezamenlijke handhaving door alle IMO-lidstaten kan zorgen voor een maximale druk op scheepswerven, hun toeleveranciers en de klassenbureaus. Verder wordt het mondiale gelijke speelveld voor Nederlandse reders verstoord. De Nederlandse vlag wordt hiermee minder aantrekkelijk. Bron: KVNR, 15 oktober 2012.

Vrijgeven van asbestgesaneerde objecten aangescherpt

Per 1 juli 2013 zal de regelgeving omtrent het vrijgeven van asbestgesaneerde objecten worden aangescherpt. De regelgeving wordt beschreven in de norm NEN 2990. De aanscherping van de NEN 2990 zal onder andere in gaan houden dat alle analyses na sanering met risicoklasse 3 uitgevoerd zullen moeten worden met een Scanning Elektronen Microscoop (SEM) uitgerust met Energie Dispersieve X-ray Spectroscopie (EDX of EDS). Er is al regelgeving in werking voor het bepalen van asbestrisico’s; de NEN 2991. Bron: asbestenbouw.com, 2 oktober 2012.

Aantal asbestverboden wereldwijd sterk gestegen

Sinds 2000 is het aantal landen dat een verbod op gebruik van asbest heeft ingevoerd gestegen van 18 naar 54. 18% van de totaal 196 door de VN erkende landen gebruikt op dit moment nog asbest. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 22 oktober 2012.

WHO publiceert rapport over asbest

De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft een rapport gepubliceerd met informatie over de gezondheidsschade in verschillende landen ten gevolge van het asbestgebruik en de aanpak van het asbestprobleem. Bron: Internationaal Ban Asbestos Secretariaat, 19 oktober 2012.

Aanbevelingen Europees Parlement over asbest

In een conceptrapport doet het Europees Parlement aanbevelingen aan de Europese Commissie met betrekking tot de risico’s die asbest momenteel nog opleveren. In het rapport staat onder andere dat alle asbestsoorten gevaarlijk zijn, dat ook geringe blootstelling schadelijk kan zijn en dat asbest ondanks een EU-verbod nog volop vookomt in vooral gebouwen, maar ook in schepen en treinstellen. Polen is op dit moment het enige EU-lid dat een plan aangenomen heeft om het land volledig asbestvrij te maken. Bron: Europees Parlement, 20 september 2012.

Canada stopt met winning asbest

Canada trekt de overheidssteun voor de asbestmijnen in. Daarmee lijkt het lot van de Canadese asbestindustrie bezegeld. De mijn in de plaats Asbestos was de eerste in Canada waar het materiaal werd gewonnen dat later longziektes en kanker bleek te veroorzaken. Nu is het ook de laatste werkende mijn. Na decennia van internationale kritiek stoppen de Canadese overheden hun steun aan de mijn. De nieuwe regering in Quebec, die begin september werd gekozen, annuleerde direct een openbare lening aan het mijnbedrijf. De federale overheid in Ottawa heeft van haar kant laten weten dat ze zich niet langer keert tegen internationale inspanningen om asbest aan te merken als een gevaarlijke stof. Bron: Trouw, 18 oktober 2012.

Geen registratie asbestgedupeerden Kanaleneiland

De gemeente Utrecht gaat asbestgedupeerden in Kanaleneiland niet apart registreren. Bewoners hadden daarom gevraagd toen raadsleden vorige maand op bezoek waren in het gebied. De bewoners willen dat er bewijs is als jaren later blijkt dat ze ziek zijn geworden van het asbest. Volgens de gemeente is extra registratie niet nodig, omdat de inwoners al staan ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie. Ook kunnen ze een kopie van huurcontract bewaren. De huisarts van de slachtoffers kan desgevraagd melding van het asbest maken in hun patientendossier. Het IAS ontwikkelt momenteel een digitaal register waarin mensen die met asbest in aanraking zijn geweest t.z.t. wel de gegevens over hun blootstelling vast kunnen leggen. Bron: RTV Utrecht, IAS, 8 november 2012.

235 mln euro verlies op SS Rotterdam

Woningbouwcorporatie Woonbron heeft het 228 meter lange stoomschip Rotterdam voor 29,9 miljoen euro verkocht aan WestCord Hotels, ook de eigenaar van het bekende Hotel New York aan de Kop van Zuid in Rotterdam. Woonbron moet 235 miljoen euro afboeken op het schip. De aanschaf en vooral de renovatie vielen vele malen duurder uit dan verwacht, onder meer door de vondst van asbest. Bron: Volkskrant, 3 november 2012.

Stortverbod asbest gaat gewoon door

Het stortverbod voor abestcement gaat gewoon door. Dat blijkt uit eenbesluit van ex-staatssecretaris Atsma (I &M). Slopers vrezen hogere prijzen en zijn tegen het verbod omdat het verwerken van asbestcement een nog onbewezen techniek is. Bovendien zou er een monopoliepositie ontstaan voor de ondernemer die een abestdenatureringsfabriek wil bouwen. Dat is volgens de bewindsman niet juist omdat als blijkt dat een andere techniek net zo goed of beter scoort dan denaturering, voor die nieuwe techniek ook ruimte zal worden gecreeerd in landelijk afvalstoffenplan. Bron: Cobouw, 24 oktober 2012.

Crisis vertraagt verwijdering asbest

De financiele klappen die woningcorporaties op dit moment incasseren, kunnen ertoe leiden dat asbest uit sociale woningen minder snel wordt verwijderd. Dat laat Aedes weten, de koepelorganisatie van Nederlandse wonincorporaties. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II staat onder andere dat verhuurders een heffing gaan betalen, in 2014 komt dat neer op 2 miljard euro in totaal. Daarnaast mag de huurprijs niet meer zijn dan 4,5% van de WOZ-waarde. Voor veel corporaties zijn dit moeilijke maatregelen. Volgens onderzoek van NOS gaat het de woningcorporaties 3,8 miljard euro kosten om het asbest te verwijderen uit alle 1,4 miljoen sociale woningen waar het inzit. Toch is dat niet een concreet cijfer volgens Aedes, omdat een groot gedeelte niet verwijderd hoeft te worden. Vaak levert asbest geen problemen op en wordt aan nieuwe huurders uitgelegd waar ze niet moeten boren of schuren, vertelt een voorlichter van Aedes. Denk daarbij bijvoorbeeld aan dakplaten. In de meeste gevallen weten woningcorporaties wel ongeveer waar asbest zit en houden ze er rekening mee dat het weggehaald moet worden. Aedes wil wel benadrukken dat asbest zal worden verwijderd, wanneer dat om gezondheidsredenen nodig is. Bron: binnenlandsbestuur.nl, 20 november 2012

Norm voor eindcontrole na asbestverwijdering aangescherpt

Het instituut NEN heeft de norm voor eindcontrole na asbestverwijdering aangescherpt. NEN 2990 beschrijft de manier waarop een ruimte waaruit asbest is verwijderd, wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van asbesthoudende resten. De norm is aangepast op de nieuwe toetsingscriteria voor asbest en vervangt hiermee de oorspronkelijke norm uit 2005. Aanleiding is een onderzoek van de Gezondheidsraad uit 2010 waaruit bleek dat asbest gevaarlijker was dan eerder werd gedacht. Naar aanleiding van dit onderzoek is besloten om de toetsingswaarden voor asbest aan te scherpen. Deze nieuwe waarden gaan in per 1 juli 2013. Bron: NEN, 12 november 2012.

Forse kritiek in rapport en boek op asbestdrama Kanaleneiland

De maatregelen in de Utrechtse wijk Kanaleneiland na de vondst van asbest deze zomer waren buiten proportie. Ook waren de maatregelen onnodig belastend voor de bewoners, staat in een uiterst kritisch rapport van een onafhankelijke onderzoekscommissie. Communicatiedeskundige Remco de Boer schrijft in het boek Verloren vertrouwen dat de situatie nooit zo uit de hand was gelopen als de gemeente en Mitros beter hadden gecommuniceerd. Ook werden belangrijke onderzoeksrapporten geheim gehouden en is de bewoners onnodig angst aangejaagd.
In juli werd een deel van Kanaleneiland ontruimd en afgesloten. Meer dan 300 mensen moesten hun huis uit. Een deel van hen kon begin augustus terug. 48 gezinnen uit een flat aan de Stanleylaan moeten mogelijk nog maanden wachten voordat ze terug naar huis kunnen. Volgens de onderzoekscommissie hebben zowel woningcorporatie Mitros als de gemeente Utrecht fouten gemaakt bij de evacuatie. Het crisisteam dat de gemeente na de evacuatie instelde, functioneerde slecht. Ook bij het opruimen van het asbest ging van alles mis. Verder was er te weinig toezicht op de sanering, schrijft de commissie. Bron: rtv Utrecht.nl, 28 november, nos.nl, asbestenbouw.com, 4 december 2012.

74% woningcorporaties heeft geen asbestcalamiteitenprocedure

Dat is een van de opmerkelijke resultaten uit de Nationale AsbestEnquete onder woningcorporaties. Het geldt ook voor woningcorporatie Mitros. Deze corporatie was niet goed voorbereid op de asbestaffaire in de Utrechtse wijk Kanaleneiland afgelopen zomer. Toch heeft ze „haar verantwoordelijkheid op een goede wijze ingevuld”. Aldus de conclusie van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement COT, dat in opdracht van Mitros onderzoek deed naar de rol van de woningcorporatie bij de asbestaffaire. Het COT raadt de wonincorporatie aan de voorbereiding op calamiteiten te versterken. Uit het onderzoek bleek Mitros tijdens de affaire in Kanaleneiland bijvoorbeeld geen vastgesteld asbestbeleid te hebben gehad en heeft de organisatie de benodigde inzet voor opvang van en communicatie met de bewoners onderschat. Bron: Search.nl, 4 oktober, ANP, Telegraaf, 4 december 2012.

Rapport en brief Tweede Kamer over debacle asbestschip Otapan

Het is na het debacle met asbestschip Otapan niet gelukt om voldoende maatregelen te nemen om te voorkomen dat ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Milieu nogmaals milieuwetten overtreden. Dat staat in een onderzoeksrapport dat maandag is gepresenteerd.
Zo zijn er nog te weinig maatregelen om gevoelige dossiers snel te signaleren. Staatssecretaris Wilma Mansveld neemt de aanbevelingen van de commissie over. Ze ziet ook dat er veel is verbeterd maar dat op gebieden als samenwerking en communicatie nog moet worden doorgepakt. Volgens Mansveld is het belangrijk dat de integriteit van de overheid boven elke twijfel is verheven. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat wij de regels kennen en naleven, aldus de staatssecretaris. Bron: ANP, rijksoverheid.nl, 3 december 2012.

Nederlandse banken financieren sloop asbestschepen

Nederlandse banken zijn betrokken bij de financiering van sloop van zeeschepen in ontwikkelingslanden, waar op grote schaal de hand wordt gelicht met arbeidsvoorwaarden en milieurichtlijnen. Bij financiering van scheepsbedrijven controleren banken onvoldoende of bij de sloop aan het einde van de levenscyclus van schepen, voldoende waarborgen zijn ingebouwd om dat ecologisch en arbeidsvoorwaardelijk fatsoenlijk te laten verlopen. Dat blijkt uit het onderzoek 'Nederlandse bankgroepen en scheepsslopen' dat is uitgevoerd door de FNV, Oxfam Novib, Amnesty International en IKV Pax Christi. In Bangladesh, India en Pakistan wordt vaak de beaching-methode toegepast, waarbij schepen het strand worden opgevaren en vervolgens worden gesloopt. Volgens de onderzoekers komen daarbij veelal giftige stoffen vrij die zowel zee als strand vervuilen. Werknemers lopen gezondheidsrisico's, onder meer omdat asbest in stukken moet worden gezaagd. Afspraken over salaris of werktijden zijn er nauwelijks. Bron: NRC, 16 november 2012.