menu

Nieuwsbrief 30 - september 2012

In memoriam Jan Christoffel Gmelich Meijling

Op 2 juni 2012 overleed Jan Christoffel Gmelich Meijling op 76 jarige leeftijd. Hij begon zijn rijke loopbaan bij de Koninklijke Marine, o.a. als commandant van een mijnenveger. Daarna vervulde hij op gemeentelijk niveau tal van openbare functies, waaronder het burgemeesterschap van Den Helder. In het eerste kabinet Kok was hij staatssecretaris van Defensie. Dit naast vele nevenfuncties, zoals het voorzitterschap van de Raad van Toezicht en Advies (RTA) van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS), een functie die hij tot zijn overlijden heeft bekleed.

Lees verder

IAS nieuws

Korte overleving bij mesothelioom bevestigt noodzaak IAS

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) schrijft over het artikel in het British Journal of Cancer naar aanleiding van het Medisch Onderzoeksprogramma IAS (Van der Bij e.a., 2012). Van der Bij meldt daarin dat de overlevingsduur van Nederlandse patienten met mesothelioom nog steeds kort is (mediaan 333 dagen). Volgens het tijdschrift is de korte overleving na diagnose een sterk argument voor het bestaansrecht van het IAS. Terechte claims worden zo snel mogelijk toegewezen, om de kans te verhogen dat patienten de vergoeding nog bij leven ontvangen. Bron: NTvG, 27 juni 12.

IAS pleit voor landelijk asbestprotocol

Er moet een landelijk asbestprotocol komen, zodat duidelijk is hoe groot het gevaar voor bewoners en omwonenden is. Dat vindt Machiel van der Woude, directeur van het IAS. Asbestonrust lijkt misschien een zomerhype, maar mensen in het hele land worden op het ogenblik bij het minste of geringste uit hun huis gezet en denken dat ze er aan dood gaan", zegt Van der Woude. Als overheid moet je daar iets aan doen. Het gevoel van die mensen is heel belangrijk. Zijn pleidooi wordt ondersteund door asbestdeskundige Ton Witteman. Op het ogenblik schieten mensen telkens in een kramp. De overheid moet de asbestproblematiek eindelijk serieus gaan nemen. Vrijwel dagelijks halen branden en verbouwingen, waarbij asbest vrijkomt, het landelijke nieuws. Na de paniek in de wijk Kanaleneiland in Utrecht was er in augustus onrust in onder meer Wageningen, Westerhaar, Groningen, Stadskanaal en Rotterdam-Hoogvliet. Tientallen bewoners werden gesommeerd om uit veiligheidsoverwegingen hun huizen te verlaten. In al die gevallen zie je dat er slecht wordt gecommuniceerd en slaat de paniek toe, aldus Van der Woude. We moeten niet van incident naar incident blijven hollen, maar kiezen voor een goede gestructureerde reactie. Bron: nu.nl, 2 augustus 2012

IAS pleit voor vastleggen asbestblootstelling

De gemeente Utrecht en/of de woningbouwcorporatie Mitros zouden een databank moeten aanleggen waarin de bewoners van de asbestflats zijn opgenomen. Leg de omstandigheden, de aantallen en de mensen zo goed mogelijk vast, dan kunnen we daar later bij nader onderzoek op terugvallen. Dat stelt Machiel van der Woude, directeur IAS naar aanleiding van het asbestdrama in Utrecht Kanaleneiland. Het IAS treft zelf voorbereidingen voor een register van alle mensen die met asbest in aanraking zijn geweest. Doel van het register is om oorzaak en gevolg van blootstelling aan asbest over langere tijd te kunnen vaststellen. Het zou volgens Van der Woude een gemiste kans zijn als de gegevens en de omstandigheden van de geevacueerde bewoners in Kanaleneiland niet zouden worden vastgelegd. Bron: Binnenlands Bestuur.nl, 31 juli 2012.

Ronde Tafelgesprek over IAS Monitor

Op 22 augustus organiseerde het IAS een Ronde Tafelgesprek over de IAS Monitor. De IAS Monitor laat op de website van het IAS in de vorm van interactieve figuren (flash) een aantal relevante cijfers zien over het asbestgebruik, de ontwikkeling van de ziekte mesothelioom en specifieke kenmerken van asbestslachtoffers, zowel in Nederland als wereldwijd. Daarbij is gebruik gemaakt van gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en uit de databanken van het IAS en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Beleidsmakers en experts op het gebied van asbest en gezondheid analyseerden welke onderzoeksvragen op het gebied van asbest en gezondheid relevant zijn, hoe de incidentie zich gaat ontwikkelen, op welke plekken blootstelling voorkomen moet worden en welke verbeteringen van de IAS Monitor worden voorgesteld. In het algemeen werd geconcludeerd dat de Monitor veel gegevens bevat die niet alleen voor de wetenschap, maar ook voor beleidsmakers en uitvoering relevant kunnen zijn. De IAS Monitor meldt bijvoorbeeld welke beroepsgroepen en sectoren in het verleden het grootste asbestrisico hadden. Mogelijk is dat nog steeds zo. Bovendien kan aan de hand van gegevens van milieuslachtoffers (tns) en slachtoffers die minder verwachte beroepen hadden het risico van incidentele of kortdurende asbestblootstelling nader worden onderzocht. Vier stellingen werden aan de hand van de IAS Monitor onderbouwd en met de deelnemers besproken.

25-jarig bestaan Asbestslachtoffervereniging Nederland

Op 8 september vierde de Asbestslachtoffervereniging Nederland (AVN) haar 25-jarig bestaan met een lustrumcongres. De vereniging werd in 1987 opgericht door Mia Widdershoven en haar zoon Leon die op 8 september afscheid nam als voorzitter. Mia Widdershoven en Lies Cijsouw werden koninklijk onderscheiden vanwege de grote betekenis die zij hebben gehad voor de rechten van asbestslachtoffers in Nederland. Bron: IAS, september 2012.

Fietstocht voor asbestslachtoffers

Op 16 september vond de Derde Christa Mensert Memorial Ride plaats, een fietstocht om geld in te zamelen voor asbestslachtoffers. Christa Mensert overleed in 2009 aan mesothelioom. Zij vroeg mensen geen bloemen mee te nemen naar haar begrafenis, maar een bijdrage te storten op de rekening van het Instituut Asbestslachtoffers. De jaarlijkse fietstocht is uit dit verzoek voortgekomen. Bron: IAS, september 2012.

Epidemiologisch nieuws

Meer mesothelioom in de Zaanstreek

Volgens longarts Jan de Graaf van het Zaans Medisch Centrum (ZMC) komt in de Zaanstreek gemiddeld meer mesothelioom voor dan elders in Nederland. Hij zegt dat in zijn afscheidsinterview in Dagblad Zaanstreek. De Graaf heeft ruim 29 jaar in het ZMC gewerkt. Zijn overtuiging wordt bevestigd door de IAS Monitor. De Zaanstreek behoort tot de gebieden waar in het verleden in Nederland de meeste asbestblootstellingen hebben plaatsgevonden als gekeken wordt naar de verklaringen van asbestslachtoffers in de databank van het IAS. Volgens de IAS Monitor behoort Noord Holland tot de provincies met de hoogste aantallen slachtoffers. Bron: Noordhollands dagblad, 22 juni 2012, IAS Monitor.

Ontwikkeling en geografische spreiding mesothelioom in Italie

De mesothelioomsterfte is in Italie het hoogst in gebieden met veel activiteiten gerelateerd aan bouw (o.a. door de voormalige asbestcementindustrie) en in gebieden met veel scheepswerven. De effecten van beperkende regelgeving en het asbestverbod in 1992 zijn nog steeds niet zichtbaar in de jaarlijkse mesothelioomsterftecijfers. Dit komt door de lange latentietijd; het duurt 35 tot 40 jaar voordat iemand ziek wordt. Gatto en Di Tanna verwachten dat de jaarlijkse mesothelioomsterfte in Italie de komende 10 jaar nog toe zal blijven nemen. Furlan en Montarino voorspellen dat in Casale Monferrato, de stad waar een Eternit asbestfabriek was gevestigd de mesothelioomsterfte tot tenminste 2031 zal duren. In de komende twee decennia zullen er nog 505 mensen aan deze ziekte overlijden. Bron: Gatto, M.P. & Di Tanna, G.L. (2012); Furlan, C & Mortarino, C (2012).

De tikkende asbesttijdbom

Linton e.a. bevestigen het verband tussen asbestcontact en mesothelioom aan de hand van een overzicht van asbestblootstellingsbronnen. Zij pleiten voor een wereldwijd asbestverbod omdat asbest nog steeds zowel in de werkomgeving als in het milieu duidelijke gevaren oplevert. Bron: Linton, A. e.a. (2012).

Voorspelling mesothelioom in Japan

Myojin e.a. voorspellen dat de jaarlijkse sterfte aan mesothelioom in Japan tot 2027 toe zal blijven nemen. Het totaal aantal mensen dat tussen 2003 en 2050 aan de ziekte zal overlijden wordt geschat op 66.327 mensen. Dat aantal kan nog afnemen als de regelgeving goed nageleefd gaat worden. Bron: Myojin, T. e.a. (2012).

VK: asbest belangrijkste oorzaak kanker door beroep

Asbestblootstelling was in 2004 in Groot Brittannie de belangrijkste oorzaak van beroepsgerelateerde kanker en verantwoordelijk voor bijna een derde (4216) van het totaal aantal beroepsgerelateerde kankers in dat jaar (13.598). Vooral werknemers in de bouw werden hierdoor getroffen. Bron: Rushton, L. e.a. (2012).

Talk met asbest oorzaak mesothelioom

Amerikaanse mijnwerkers die in de staat New York talk hebben gewonnen, krijgen vaker dan gemiddeld mesothelioom. De talk was vervuild met tremoliet en antrophyliet asbestvezels. Bron: Finkelstein, M.M. (2012).

900-1300 Nederlandse asbestslachtoffers per jaar

Op basis van een analyse van het IAS, informatie van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) komt NRC Next tot de conclusie dat de stelling dat in Nederland per jaar 900-1300 mensen door asbest overlijden waar is. Bron: NRC Next, 31 juli.

Afname mesothelioom in VS

Het Amerikaanse National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) laat in een figuur zien dat de jaarlijkse sterfte aan mesothelioom sinds 2005 afneemt. Bron: Niosh, maart 2012.

VK: incidentie asbestose tussen 1997 en 2008

Volgens een schatting kregen tussen 1997 en 2008 jaarlijks bijna 1800 Britten, 3 op de 100.000, de diagnose asbestose, een chronische stoflongziekte door blootstelling aan asbest. De jaarlijkse incidentie neemt sinds 2006 af. Bron: Amar, R.K. e.a. (2012).

Gevolgen blootstelling aan blauw asbest bij kinderen

Volwassenen die als kind in het Australische Wittenoom aan blauw asbest (crocidoliet) zijn blootgesteld, krijgen relatief vaker bepaalde vormen van kanker, hart- en vaatziekten en ziekten van het centrale zenuwstelsel. Bron: Reid, A. e.a. (2012). All-cause mortality and cancer incidence among adults exposed to blue asbestos during childhood. Am J Ind Med. 2012 Aug 9. doi: 10.1002/ajim.22103.

Toename asbestziekten in Israel

In de Israelische plaats Nahariya is de longkanker en mesothelioomincidentie 10 x zo hoog als in de rest van Israel. Hier was tussen 1950 en 1997 een asbestcementfabriek gevestigd. In Israel piekte het asbestgebruik tussen 1976 en 1978. In 2011 werd het verboden. Tussen 1980 en 2007 is de mesothelioomincidentie gestegen van 1,3 tot 8,8 mensen per miljoen inwoners. Ter vergelijking: in Nederland was de mesothelioomincidentie in 2010 veel hoger, namelijk 23 per miljoen inwoners. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 26 augustus 2012, IAS Monitor.

Meeste Nieuw Zeelandse asbestslachtoffers door werk in de bouw

Nieuw Zeeland heeft sinds 20 jaar twee asbestregisters waarin gegevens van mensen met een asbestgerelateerde ziekte worden vastgelegd. Van de 1246 geregistreerden ligt bij 99% de oorzaak in asbestblootstelling lang geleden, gemiddeld 45 jaar. Meer dan 2/3de deel van deze groep werkte toen in de bouw. Het ging vooral om loodgieters, pijpfitters, isoleerders, timmerlieden, bouwvakkers en elektriciens. De rest is vooral als asbestspuiter werkzaam geweest. Volgens deskundigen kan kortdurende blootstelling zoals na de aardbeving van Christchurch alleen gevaarlijk zijn als de asbestblootstelling heel hoog is geweest. De meeste deskundigen achten het risico na de aardbeving heel klein, hoewel dit pas over een aantal jaar duidelijk zal zijn. In 2009 werd bij 91 Nieuw Zeelanders de diagnose mesothelioom gesteld: 76 mannen en 15 vrouwen. Bron: The Press, 25 augustus 2012.

Asbestrisicoberoepen

Bonneterre vond een hoger dan gemiddelde mesothelioomincidentie bij arbeiders in een chloorfabriek, echter niet bij de groep die het meest intensief aan asbest was blootgesteld. Finley constateerde geen verhoogd risico op mesothelioom bij Amerikaanse automonteurs. Bron: Bonneterre, V. e.a. (2012); Finley, B.L. e.a. (2012).

Doe-het-zelver belangrijke asbestrisicogroep

Asbest en bouw.nl wijst op de vaak onverwachte asbestrisico s bij verbouwing van huizen. Een belangrijke risicogroep is de doe-het-zelver. Bij veel kleine of grote verbouwingen in huizen/gebouwen van voor 1993 (asbestverdacht) is het risico aanwezig dat er asbestmateriaal vrijkomt. De ideale situatie zou zijn dat elke huiseigenaar een asbestinventarisatie laat doen en op de hoogte is van de risicoplekken in zijn huis. En als hij dan met die risicoplekken bezig gaat dat hij ook weet welke voorzorgsmaatregelen/aanpak nodig zijn. De praktijk is echter anders: huiseigenaren weten niet of en waar het asbest in hun huis zit en wat de risico’s zijn. Engeland heeft al vele jaren uitgebreide campagnes die waarschuwen voor de gevaren van asbest. Volgens recent onderzoek van de British Lung Foundation wist slechts 22% van de ondervraagden dat alle vormen van asbest uiteindelijk werden verboden in de jaren 1990, terwijl 67% aangaf niet te weten hoe ze asbest in en om het huis zouden moeten herkennen. Bron: asbestenbouw.nl, 6 augustus 2012

Medewerkers Australische universiteit krijgen mesothelioom

Sinds 1998 heeft de Universiteit van West Australie al vijf claims geschikt van werknemers die mesothelioom hebben gekregen. Een deel hangt samen met asbestblootstelling in de natuurkunde en scheikundegebouwen. Deze gebouwen zaten in de jaren 70 vol asbest dat als isolatiemateriaal werd gebruikt, o.a. voor bepaalde soorten branders. Bron: The West Australian, 7 juli 2012.

Asbest en Gezondheid nieuws

Asbestdrama Kanaleneiland: de gebeurtenissen

Een deel van de Utrechtse wijk Kanaleneiland is zondag 22 juli urenlang afgezet nadat de donderdag daarvoor asbest was ontdekt in een flat aan de Stanleylaan. In het gebied wordt een noodverordening ingesteld. 48 appartementen worden zondagmiddag ontruimd en de 100 tot 150 bewoners worden elders opgevangen. Dezelfde avond wordt de wijk door politie en gemeente weer gedeeltelijk vrijgegeven. Een aantal bewoners kan zondagavond naar huis. De evacuatie wordt maandag echter uitgebreid tot 300 bewoners uit 174 woningen in vier straten, die over vier hotels worden verspreid. Bewoners van 57 huizen moeten verplicht evacueren en voor nog eens 117 woningen geldt vanaf maandag 23 juli een dringend advies te vertrekken. Bewoners die hun hun huis moeten ontruimen, krijgen een schadevergoeding van woningcorporatie Mitros. Die vergoeding blijft gehandhaafd totdat men weer naar huis kan. De eerste bewoners keren donderdag 2 augustus terug in hun woning aan de Marco Pololaan.De laatsten zijn nog steeds niet terug (d.d. 22 september). Na uitgebreid onderzoek meldt TNO op donderdag 16 augustus dat bij de bouw van de flat asbest van het type amosiet is gebruikt om een holle ruimte achter een kitvoeg op te vullen. Amosiet staat bekend als een grijsbruine amfibool asbestsoort. Onderzoeker Tempelman noemt dit een zeer ongebruikelijke toepassing die je nooit tegenkomt. Het was dan ook niet te voorzien dat asbest zou vrijkomen bij de inventarisering van de woningen aan de Stanleylaan in Utrecht. Het is voornamelijk domme pech geweest, aldus Tempelman.Woningcorporatie Mitros is inmiddels al vijf miljoen euro kwijt aan het asbestdrama. De corporatie kan dat alleen betalen door geplande renovatie elders in de stad uit te stellen. Bron: ANP, NOS, kranten, 22 juli t/m 22 september 2012.

Asbestdrama Kanaleneiland: de risico's

De plotselinge evacuatie van een groot aantal bewoners in Utrecht Kanaleneiland na de vondst van asbest heeft voor veel media-aandacht gezorgd, waaronder een groot aantal deskundigen over de risico’s die bewoners gelopen zouden hebben. Uiteindelijk meldt onderzoeker Tempelman van TNO na uitgebreid onderzoek op donderdag 16 augustus dat de verspreiding van het asbest geen risico’s heeft opgeleverd voor de gezondheid van de bewoners. De concentraties in de lucht hadden een verwaarloosbaar laag risico. Maar hij vindt het verstandig dat besloten is om de omgeving van de flat preventief te ontruimen. Als door inlopen asbest in slecht geventileerde woningen terechtkomt, kan er wel degelijk risico ontstaan, aldus Tempelman. Een veelgehoorde mening is dat mensen nauwelijks risico lopen als ze korte tijd aan asbest worden blootgesteld. Klik op Lees verder voor een overzicht van meningen van andere deskundigen die door de pers tussen 22 juli en 16 augustus werden gepubliceerd.

Asbestdrama Kanaleneiland: het crisismanagement

Gebrekkige communicatie blijkt de achilleshiel als teruggekeken wordt op de gebeurtenissen na de asbestvondst op Kanaleneiland. Bewoners klagen veel over de slechte informatievoorziening. Dit ondanks alle crisismaatregelen die de gemeente nam om alles zo goed mogelijk af te handelen.

Lees verder

Juridisch nieuws

Ouderdomsclausule en asbest

Als een koper van een woonpand een ouderdomsclausule ondertekent, dient hij vooraf de woning technisch te laten keuren, o.a. op asbest, aldus de Haarlemse rechter. Als dan toch blijkt dat een pand vol asbest zit, dan is het aan de koper om te bewijzen dat de verkoper wist dat er asbest in het pand zat. Bron: Haarlems Dagblad, 16 juni 2012.

Straffen voor illegaal verwijderen asbest

Een vastgoedbeheerder, een leidinggevende, een onderhoudsbedrijf en de directeur van dat bedrijf zijn veroordeeld voor het (laten) verwijderen van asbest uit een tweetal kantoorpanden. Dit gebeurde zonder dat beschermende maatregelen waren genomen voor de betrokken werknemers, noch werd voldaan aan de wettelijke voorschriften, o.a. met betrekking tot het inventariseren van de asbestrisico's en het aanvragen van een sloopvergunning. De beheermaatschappij en het onderhoudsbedrijf kregen geldboetes van resp. 50.000 en 10.000 euro, de betrokken leidinggevenden en uitvoerders werkstraffen, uiteenlopend van 120 tot 240 uur. Bron: nieuwsbank.nl, 12 juli 2012.

Britse boeren procederen tegen nieuwe asbestregels

De Britse National Farmers Union vraagt het Hooggerechtshof om een voor Britse boeren onwerkbare nieuwe regelgeving op het gebied van asbest tegen te houden. De nieuwe regels kunnen 50.000 boeren 6 miljard pond gaan kosten, omdat ze verplicht gaan worden asbestcementhoudende gebouwen te laten saneren en daarbij dure specialisten moeten inschakelen. Daarnaast moeten ze gaan betalen voor driejaarlijkse medische controles van ieder die contact met de gebouwen heeft gehad. De bond stelt dat het om het onschadelijke witte (chrysotiel) asbest gaat en dat de nieuwe regels gebaseerd zijn op een blootstellingsdrempel die wetenschappelijk niet bewezen kan worden. Bron: The Sunday Telegraph, 15 juli 2012.

Garage aansprakelijk ook bij geringe blootstelling

Een vrouw overlijdt in 2009 aan mesothelioom. Zij had tussen 1981 en 1993 als administratief medewerkster bij een garage gewerkt. Daar had zij met asbesthoudende materialen gewerkt. Volgens de werkgeefster kan er geen relevante blootstelling aan asbest hebben plaatsgevonden, gezien haar werkzaamheden op kantoor en haar beperkte contact met de werkplaats. Bovendien stelt de werkgeefster dat zij heeft voldaan aan haar zorgplicht ex art. 7:658 lid 1 BW. In de periode dat de vrouw werkzaam was werd al gebruik gemaakt van de zogenoemde natte reinigingsmethode om remmen en remvoeringen schoon te maken, zodat betrokkene niet geconfronteerd kan zijn met ronddwarrelende stofdeeltjes. Ook valt niet uit te sluiten dat de vrouw bij een vorige werkgever dan wel tijdens prive werkzaamheden is blootgesteld aan asbest. De kantonrechter oordeelt dat de werkgeefster voor laatstgenoemde oorzaken (mede) aansprakelijk is, tenzij zij slaagt in het bewijs van de door haar betrokken stellingen dat zij haar zorgplicht is nagekomen, dan wel dat de schade ook zou zijn ontstaan wanneer zij haar zorgplicht wel zou zijn nagekomen. De kantonrechter zal een hierop toegesneden bewijsopdracht geven. Bron; kantonrechter Assen, 30 juli 2012, BX3011.

Doorbreking verjaring vereist hogere mate van verwijtbaarheid

In twee zaken oordeelt de kantonrechter Middelburg dat voor doorbreking van verjaring een hogere mate van verwijtbaarheid mag worden verlangd dan in zaken die nog niet zijn verjaard. Beide zaken gingen over oud-werknemers van scheepswerf De Schelde die tot begin jaren 60 bij de werf hadden gewerkt en daar aan asbest zouden zijn blootgesteld waardoor zij respectievelijk in 2005 en 2007 mesothelioom hadden gekregen. Beide dienstverbanden zijn meer dan 30 jaar geleden geeindigd en daardoor verjaard. Bron: Rechtbank Middelburg: BW8716 d.d. 4 juni en BW9311 d.d. 18 juni 2012.

Bouwmaatschappij aansprakelijk ondanks verjaring

Een oud-medewerker van een bouwmaatschappij is rond 1965/1966 als handlanger werkzaam in een nieuwbouwwijk te Venlo en maakt in zijn werk gebruik van astbesthoudende pijpen. In 2009 overlijdt hij aan de gevolgen van mesothelioom. De werkgever beroept zich op verjaring van de vordering (meer dan 30 jaar geleden). In hoger beroep oordeelt het Hof Den Bosch dat dit beroep naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. De rechtsvoorgangster van werkgever is destijds haar zorgplicht ex artikel 7:658 lid 2 BW niet nagekomen. De werkgever moet daarom de schade aan (de erven van) werknemer vergoeden. Bron: Hof Den Bosch: BX6042, 28 augustus 2012.

VS: hogere vergoeding per asbestclaim in 2011

In 2011 is de gemiddelde vergoeding per asbestclaim in de Verenigde Staten met 75% gestegen ten opzichte van 2010. De stijging zit vooral in de soort asbestziektes waarvoor de vergoeding werd toegekend. Het gaat steeds vaker om claims voor kanker en minder vaak om niet kwaadaardige aandoeningen. Het aantal claims is met 30% gedaald. Bron: Mondaq Business Briefing, 13 augustus 2012.

Medisch nieuws

Overzichtsstudies mesothelioom

Twee overzichtsstudies geven aan dat operatieve verwijdering van een mesothelioomtumor bij een selecte groep patienten mogelijk de overlevingsduur kan verlengen, vooral als de operatie in een vroeg stadium plaatsvindt. Een punctie (biopt aan de hand van thorascopie) is nodig om de diagnose betrouwbaar te kunnen stellen. Pasello en collega’s belichten verder de verschillende vormen van chemotherapie die momenteel worden toegepast Volgens Myers is het nog onduidelijk of operatieve verwijdering van de tumor betere resultaten geeft dan uitsluitend palliatieve chemotherapie met cisplatine en antifolate medicijnen. Bron: Myers, R. (2012),Ploenes, T. e.a. (2012); Pasello, G. e.a. (2012).

Lange dunne asbestvezels zijn het gevaarlijkst

Blootstelling aan chrysotiel (wit) asbest kan longkanker veroorzaken bij Amerikaanse arbeiders die tussen 1940 en 1973 meer dan 30 dagen in de asbesttextielindustrie hebben gewerkt. Lange dunne chrysotielvezels zijn bovendien het gevaarlijkst. Bron: Loomis, D. e.a. (2012).

Longbesparende operatie met fotodynamische therapie werkt

Onderzoek van de Universiteit van Penssylvania laat zien dat radicale pleurectomy, een longbesparende operatie, gevolgd door fotodynamische therapie, zorgde voor een hoger dan gemiddelde overlevingsduur bij 38 mesothelioompatienten. Fotodynamische therapie is een behandelvorm die gebruik maakt van zichtbaar licht en een stof die de cellen daarvoor zo gevoelig maakt dat ze afsterven. Bron: Friedberg, J.S. e.a. (2012).

Overzichtsstudies biomarkers mesothelioom

Twee overzichtsstudies geven aan dat bloedtesten op markers als mesotheline of osteopontine nog onvoldoende betrouwbaar zijn om de diagnose mesothelioom in een vroeg stadium te kunnen stellen. Bron: Hollevoet, K. e.a. (2012), Pantazopoulos, I. e.a. (2012).

Groot Brittannie krijgt mesothelioom tissuebank

Het Mick Knighton Mesothelioom Onderzoeksfonds heeft in samenwerking met de British Lung Foundation een mesothelioomtissuebank opgezet. Hierin worden monsters longweefsel van mesothelioompatienten opgeslagen zodat daarmee onderzoek naar de ziekte kan worden gedaan. Het fonds heeft hiervoor 300.000 pond beschikbaar gesteld. In Groot Brittannie overlijden jaarlijks momenteel meer dan 2000 mensen door maligne mesothelioom. Het jaarlijkse aantal zal, naar schatting pas in 2016 een piek bereiken. Bron: Evening Chronicle, 26 juni.

Australie vergoedt alternatieve medicijnen

De Dust Diseases Board van de Australische deelstaat New South Wales vergoedt, onder voorwaarden, bepaalde alternatieve behandelingen voor asbestgerelateerde ziekten. Het gaat o.a. om acupunctuur, massagetherapie, dieet-supplementen, traditionele Chinese medicijnen en homeopathie. Deze behandelingen hebben geen aanwijsbaar effect op de overlevingsduur, maar lijken de kwaliteit van leven iets te verbeteren. Bron: Oak, C. e.a. (2012).

Asbest en kanker in keel en mondholte

Er lijkt een verband te zijn tussen asbestblootstelling en kanker in de keel en mondholte. Dat concluderen Paget-Bailly e.a. op basis van een kwantitatieve literatuurstudie. Meer onderzoek is nodig om dit verband aan te tonen. Bron: Paget-Bailly, S. e.a. (2012).

Genetisch effect mijnstof en asbest

Onderzoekers van het Maastricht UMC hebben met de nieuwste onderzoekstechnieken in kaart gebracht welke genen worden gestimuleerd of uitgeschakeld na blootstelling van longcellen aan mijnstof of asbest. Dit onderzoek levert niet onmiddelijk winst op voor patienten met stoflongen zoals asbestose, maar het is wel een belangrijke stap op weg naar eventuele nieuwe medicijnen om de gevolgen van stoflongen te behandelen. Mensen met stoflongen hebben meestal verschillende ziektebeelden: vernauwing van de luchtwegen, longkanker en fibrosering (verstijving) van de longen. Uit het onderzoek is nu duidelijk geworden dat zelfs een eemalige blootstelling aan mijnstof of asbest alle drie de ziektebeelden triggert. Bron: Maastricht UMC, 4 september 2012

Verschil in schadelijkheid chrysotiel en amfibool asbest

Epidemiologisch onderzoek laat zien dat chrysotiel (wit) asbest minder vaak pleura (longvlies) fibrose en pleuramesothelioom veroorzaakt dan amfibool asbest. Dier- en in vitro-onderzoek laten echter zien dat chrysotiel net zo’n ontstekend, giftig en kankerverwekkend potentieel heeft als amfibool asbest. Bron: Baur, X. e.a. (2012).

30% Franse mesothelioompatienten mist vergoeding

Tussen 1999 en 2009 is naar schatting 30% van de Franse mesothelioompatienten een vergoeding misgelopen. Zij vroegen geen erkenning van hun ziekte als beroepsziekte en claimden geen vergoeding bij het Franse Compensatiefonds voor Asbestslachtoffers (FIVA). Bron: Chamming’s, S. e.a. (2012).

Milieu/Veiligheid nieuws

Vechtpartij na asbestvondst

Politiemensen hebben in Odijk een man betrapt op het illegaal verwijderen van asbest. Dat gebeurde toen hij asbestplaten van het dak van een vriend in een busje laadde.Toen buurtbewoners niet achter het afzetlint wilden wachten, kwam het tot een vechtpartij. De agenten zagen zich genoodzaakt pepperspray te gebruiken. Bron: rtv utrecht, 21 juni 2012.

Asbestangst verlengt stroomstoring Nieuwegein

Een stroomstoring heeft in de gemeente Nieuwegein langer geduurd omdat medewerkers van het energiebedrijf vreesden dat er asbest was vrijgekomen en alarm sloegen. Uit onderzoek bleek daarna dat dit niet het geval was. Bron: rtv utrecht, 21 juni 2012.

Zorg om drinkwaterleiding van asbest

In Zeeland zitten nog vele kilometers aan asbesthoudende drinkwaterleiding in de grond. Energiebedrijf Delta is begonnen met het planmatig vervangen van deze oude buizen. Een woordvoerder haalt diverse onderzoeken aan, om te benadrukken dat het gebruik van de leiding geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Volgens Delta is het de bedoeling dat de buizen direct in folie worden verpakt en zo worden afgevoerd. Op foto's is echter duidelijk te zien dat ze langs de Klakbaan in een open container liggen. Delta laat uitzoeken hoe dat kon gebeuren. In heel Nederland zit nog zo'n 35.000 kilometer waterleiding van asbestcement in de grond. Het materiaal mocht tot 1985 worden gebruikt. Toen werd het van overheidswege verboden. Volgens het RIVM en de Gezondheidsraad is het drinken van water uit de oude leidingen zonder risico. Asbest is vooral gevaarlijk als deeltjes worden ingeademd, meldt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Aan de binnenkant van de buis ontstaat bovendien een beschermde laag, aldus TNO. Bij het optreden van breuken wordt standaard een bemonstering uitgevoerd om te zorgen dat er geen losse deeltjes in het drinkwater terechtkomen, aldus Delta. Rapporten van Greenpeace geven daartegenover wel reden tot zorg. Bron: Provinciale Zeeuwse Courant, 3 juli 2012.

Nog steeds asbestproducten in Australie

Ondanks een verbod kunnen Australische consumenten nog steeds per ongeluk producten met asbest kopen. Het grootste risico zit in huizen met asbesthoudende materialen. Daarnaast wordt asbesthoudend gravel te koop aangeboden dat afkomstig is van gesloopte gebouwen. Bron: Safetyatworkblog, 18 juni 2012.

Libanon vol asbest

In 1998 verbood Libanon de import van asbest. De Eternit asbestfabriek sloot er in 2000. Desondanks komt asbest in dit land nog in veel producten en toepassingen voor. De overheid heeft namelijk geen enkele actie genomen om het gebruik van asbest te voorkomen of vervangende producten toe te gaan passen. Het ontbreken van beschermde asbeststortplaatsen leidt tot milieurampen en chrysotiel asbest wordt nog steeds op basis van een verouderde wet geimporteerd. Bron: Environmental Law & Climate Change Blog, 4 juni 2012.

Asbest tussen tarwe binnenvaartschip

Een fabrikant van voedingsmiddelen en grondstoffen voor de diervoederindustrie heeft kleine stukjes asbesthoudend bouwmateriaal gevonden in een partij tarwe uit een binnenvaartschip. Het bedrijf schakelde direct de Inspectie SZW (voormalige arbeidsinspectie) in. Doordat het bedrijf de verontreiniging zo snel ontdekte, is geen asbest in de voedselketen terechtgekomen, aldus de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Uit metingen is verder gebleken dat bij het lossen van het schip ook geen asbest in de omgeving is beland. Het schip kwam uit Duitsland. Bron: ANP, 3 augustus 2012.

Zorgen over asbest in water

Vishandelaren in Harderwijk stellen vraagtekens bij de nieuwe methode van asbestsanering die in de omgeving van de voormalige Asbestona fabriek wordt toegepast. De gemeente koos voor een alternatieve saneringstechniek, het onderzuigen, omdat het te duur is om de verwijderde asbest op transport te zetten richting Barneveld om het materiaal daar in een verbrandingsoven te proppen. Onder de nog te bouwen woningen in het Waterfront ontstaat op deze wijze een schone leeflaag van twee meter. Dat houdt in dat bewoners een gat van twee meter diep kunnen graven zonder dat zij stuiten op verontreinigde bodemresten. Voor de gronden onder het water gelden minder strenge eisen. De gemeente en de wet nemen genoegen met een leeflaag van een halve meter. Reden daarvoor is de ogenschijnlijke wetmatigheid dat asbest in het water geen gevaar vormt. Vishandelaren vrezen dat de paling die in de toekomst uit de Randmeren wordt gevist, onder de asbest zal zitten. Met alle mogelijke gevolgen van dien voor de persoon die zo'n paling naar binnen werkt. Bron: de Stentor, 16 juli 2012.

Asbestproblemen Duitsland

In meer dan 12 miljoen Duitse woningen en gebouwen uit de jaren 60 en 70 zijn volop asbesthoudende bouwmaterialen toegepast. De grootste Duitse bouwvakbond IG BAU waarschuwt voor de gevaren. Duitsland staat namelijk aan de vooravond van een grootschalige renovatie van huizen en gebouwen uit de jaren '60 en '70, een periode waarin in de bouw veel asbest werd toegepast. Bron: asbestenbouw.com, 13 augustus 2012.

Politiek nieuws

Asbestdebacle ss Rotterdam oorzaak 230 mln euro verlies

De Rotterdamse corporatie Woonbron verwacht bijna 230 miljoen te verliezen op de verkoop van het schip de ss Rotterdam. De corporatie had meer dan 256 miljoen geinvesteerd in de renovatie van het voormalige vlaggeschip van de Holland Amerika Lijn, maar de corporatie verwacht dat het schip nu nog maar iets meer dan 25 miljoen euro zal opleveren. Woonbron dacht in 2005 dat de koop en renovatie van het schip 6 miljoen euro zou kosten. Maar de rekening liep op, omdat het schip vol zat met asbest, waardoor de renovatie uiteindelijk meer dan 256 miljoen euro heeft gekost. Bron: NOS, 21 juni 2012.

Hoge boetes voor malafide asbestbedrijven

De Inspectie SZW, voorheen Arbeidsinspectie, pakt malafide bedrijven die het niet zo nauw nemen met de asbestregels aan. Een klusbedrijf kreeg in juni een boete van 5000 euro voor het illegaal verwijderen van asbest tijdens een verbouwing. Onlangs kreeg een aannemersbedrijf 14000 euro boete voor het illegaal verwijderen en slopen van asbesthoudende golfplaten. De aanpak van misstanden in de asbestsector heeft prioriteit voor de inspectie. Een van de maatregelen is het opleggen van hogere boetes. Bij ernstige overtredingen is de hoogte van de boete al verdubbeld. Ook is er een speciaal team met tien inspecteurs actief dat zich volledig richt op bestrijding van misstanden met asbest, aldus een woordvoerder. Mogelijk worden in de toekomst misstanden bij bedrijven nog zwaarder beboet. Bij de Eerste Kamer ligt een wetsvoorstel om fors zwaardere sancties op te leggen. Bedrijven die zich met asbestverwijdering bezighouden, moeten gecertificeerd zijn en zijn verplicht hun werkzaamheden vooraf te melden bij de Inspectie SZW. In ons land zijn er zo n 300 bedrijven met een vergunning. Van die 300 staan 50 bedrijven onder verscherpt toezicht. Het gaat om bedrijven die al eens eerder op de vingers zijn getikt. Bron: AD, 4 september, BN/De Stem, 19 juni 2012.

Antwoord kamervragen aansprakelijkheid schoolbesturen

Staatssecretaris Atsma antwoordt op de vraag welke vervolging mogelijk is voor schoolbesturen die onzorgvuldig handelen met asbest. Een schoolbestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de leerkrachten die in een school werkzaam zijn en voor de leerlingen die aan haar zorg zijn toevertrouwd. Zo lang werknemers, dus in het geval van scholen de docenten, geen blootstellingsrisico lopen, zal dat over het algemeen ook voor leerlingen gelden en zijn geen aanvullende maatregelen nodig. Indien ouders en leerkrachten desondanks de behoefte voelen een schoolbestuur te vragen inzicht te geven in de mogelijke aanwezigheid van asbest staat het hun uiteraard vrij om via hun inspraakorganen invloed uit te oefenen op een schoolbestuur. Speciaal om het inventariseren van mogelijke asbest(problemen), zonder dat al sprake is van een actuele blootstelling, te faciliteren, is begin 2012 een speciale asbestinventarisatiemethode ontwikkeld die ouders de zekerheid biedt dat een vrijwillige inventarisatie op een kwalitatief goede wijze wordt uitgevoerd. Een ander hulpmiddel is de “Atlas leefomgeving”, waar is aangegeven (naar de stand van begin 2012) van welke scholen niet bekend is dat er een asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden (zie www.atlasleefomgeving.nl). Bron: rijksoverheid.nl, 25 juni 2012, kamerstuk 22 343, nr. 280.

Canadees asbestverbod in zicht

Op 29 juni maakte de regering van de Canadese deelstaat Quebec bekend een lening van 58 mln Canadese dollar te willen verlenen voor de heropening van een van s werelds oudste en grootste chrysotiel-asbestmijnen, de Jeffrey asbestmijn. Voorwaarde voor de lening was dat de particuliere eigenaar, een internationaal consortium zelf 25 miljoen zou gaan investeren. Inmiddels heeft de federale regering op 14 september bekend gemaakt dat haar verzet tegen het opnemen van chrysotiel asbest op de VN-lijst gevaarlijke stoffen zal eindigen. Dit nadat de nieuwe regering van Quebec bekend maakte een eind te willen maken aan de subsidiering van de Canadese asbestindustrie. Volgens een woordvoerder van de exploitant van de Jeffrey mijn gaan de voorbereidingen voor de herstart echter gewoon door. Het consortium heeft daarvoor inmiddels al 7 miljoen van de lening ontvangen. Bron: National Post, 4 juli, Reuters, 14 september, Canwest Newsservice, 17 september.

Japan erkent 1037 beroepsgerelateerde asbestslachtoffers in 2011

In 2011 heeft Japan aan 1037 mensen met mesothelioom of asbestgerelateerde longkanker een schadevergoeding toegekend wegens asbestblootstelling in hun werk, 43 meer dan in 2010. 68 mensen kregen een vergoeding voor de stoflongziekte asbestose. Bron: Jiji pres sticker service, 4 juli 2012.

Enorme rekening asbestverwijdering Buckingham Palace

De asbestverwijdering van Buckingham Palace heeft tot nu toe al een miljoen pond publiek geld gekost. De verwijdering zal nog zo’n 20 jaar gaan duren en meerdere miljoenen gaan kosten. Bron: Independent, 3 juli.

Asbestcompensatie Nieuw Zeeland

Nieuw Zeeland beschikt sinds 2006 over een algemene asbestcompensatieregeling voor asbestslachtoffers en hun nabestaanden. Sindsdien hebben 537 mensen een eenmalige vergoeding van 100.000 $ ontvangen. In totaal is bijna 100 miljoen uitgekeerd voor asbestgerelateerde claims. In 1938 meldde een Nieuwzeelands rapport al dat asbest een dodelijke longziekte zou veroorzaken. Sinds 1954 zijn er 1080 gevallen van mesothelioom geregistreerd. Timmerlieden, loodgieters en electriciens zijn de belangrijkste risicogroepen voor asbestziekten en vormen 2/3de van de groep die tot nu toe ziek is geworden. Bron: The Sunday Star Times, 22 juli 2012.

Tweede Kamer neemt motie spuitasbest aan

Op de laatste vergaderdag voor het reces, 6 juli, heeft de Tweede Kamer ondanks negatief advies van Staatssecretaris Atsma (I&M) toch een motie over spuitasbest aangenomen. TNO maakte in 1985 een inventarisatie van 200 gevaarlijke panden en in 1997 zocht de Arbeidsinspectie uit hoe deze panden erbij stonden. Uit die inventarisatie bleek dat de situatie van zeker 100 panden niet best was. De Kamer verzoekt de regering nu de kamer te informeren over de status van de 100 resterende gebouwen met spuitasbest uit de TNO-lijst en -voor zover deze gebouwen nog niet gesaneerd zijn- toezicht te houden op de naleving van de tweejaarlijkse monitoringsverplichting. Bron: asbestenbouw.com, 23 juli 2012.

Frans agentschap adviseert lagere asbestblootstellingsgrenzen

Het Frans Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid adviseert de maximale asbestblootstellingsgrenzen voor werknemers over gemiddeld 8 werkuren per dag te verlagen van 100 vezels per liter (0.1 f/cm3) naar 10 vezels per liter. De piekblootstelling gedurende 15 minuten zou niet hoger mogen zijn dan 5x de 8-uurswaarde. Verder adviseert het agentschap over te stappen van optische naar elektronische microscopie om asbestvezels te tellen. Bron: Yamani, EL e.a. (2012).

VK: uitbreiding schadevergoeding voor mesothelioom

De Britse verzekeraars hebben een compensatieregeling voorbereid voor asbestslachtoffers met mesothelioom die geen werkgever noch verzekeraar meer aan kunnen spreken voor hun ziekte. Het gaat om ongeveer 10% van de slachtoffers.Ten behoeve van deze groep wordt 300 mln pond gereserveerd. Hiermee kunnen de komende 10 jaar 3000 slachtoffers, die anders buiten de boot waren gevallen, toch een schadevergoeding krijgen. Als de wetgeving snel wordt aangepast, kunnen de eerste uitkeringen vanaf juli 2014 worden gedaan. Bron: Press Association Mediapoint, 25 juli 2012.

Antwoord kamervragen asbestinformatie huurders

De Tweede Kamer vraagt naar de stand van zaken in de uitvoering van de motie waarin de regering is verzocht om afspraken met (brancheverenigingen van) woningcorporaties te maken om hun huurders te informeren als zij kennis hebben van de aanwezigheid van asbest. In haar antwoord verwijst minister Spies (Binnenlandse Zaken) naar het op 30 januari jl door staatssecretaris Atsma (I&M) aan de kamer aangeboden Handboek Asbest. Dit is totstandgekomen in overleg tussen I en M en branchevereniging Aedes. Het Handboek ondersteunt corporaties in het hele proces van het maken van beleid tot aan de oplevering en registratie van de asbestsanering. Het eerste deel gaat over het formuleren van effectief asbestbeleid. Het tweede deel is een praktische handleiding hoe te handelen wanneer asbest is aangetroffen. Verder bevat het diverse links naar wet- en regelgeving, betrokken instanties en praktische bijlagen zoals een checklist en voorbeelden van brieven aan bewoners. De minister bevestigt verder dat het gebruikelijk is bewoners vooraf te informeren als er een asbestinventarisatie plaats gaat vinden. Deze inventarisatie is nu al verplicht bij gebouwen van voor 1994. Bron: rijksoverheid.nl, 4 september 2012.

Wereldwijde asbestproductie en consumptie in 2011

Volgens de United States Geological Survey is de wereldwijde productie en consumptie van asbest in 2011 stabiel gebleven op ca. 2 miljoen ton per jaar. Opvallende ontwikkelingen zijn de respectievelijk 12% en 33% toename van de Braziliaanse asbestproductie en consumptie en de ontwikkelingen in Azie: 24% afname van asbestconsumptie in India en respectievelijk 11% en 4% toename in Indonesie en China. De Aziatische markt was in 2011 verwantwoordelijk voor 64% van het totale asbestgebruik wereldwijd, 5% minder dan in 2010. Bron: International Asbestos Secretariaat, 24 juli 2012.

Extra subsidie voor verwijdering asbestdaken

Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu trekt 20 miljoen euro extra uit voor de verwijdering van asbestplaten van boerderijdaken. Voorwaarde is wel dat daken van zonnepanelen worden voorzien. Aanleiding is het besluit dat alle asbestdaken over twaalf jaar, in 2024, verwijderd moeten zijn. Uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse blijkt dat het zonder deze wettelijke verplichting nog tot 2044 zou duren voordat alle asbestdaken vervangen zijn. Atsma wil met de regeling boeren stimuleren de daken versneld te vervangen. Eerder dit jaar werd de fiscale stimuleringsregeling Vamil al verruimd voor het vervangen van asbestdaken door daken met zonnepanelen. Nederland heeft nu nog naar schatting 130 miljoen vierkante meter aan asbestdaken en gevelpanelen, waarvan driekwart bij agrarische bedrijven. Bron: rijksoverheid.nl, 7 september, Boerderij vandaag, 11 september 2012.

Veel bedrijven tobben met asbest

Slechts 20% tot 25% van de Nederlandse bedrijven is onderzocht op asbest, aldus beleidsadviseur Jan van Willigenburg (64) van BME Asbestconsult. Een asbestinventarisatie kan bij een gemiddelde supermarkt voor 1500 tot 2000 euro worden uitgevoerd. Maar de kosten voor verwijdering van asbest kunnen in het slechtste geval in de tonnen lopen. Veel gebouwen in Nederland zijn gebouwd voor 1993. Sinds dat jaar geldt in Nederland een verbod op gebruik van asbest. Volgens Van Willigenburg is de problematiek bij bedrijven anders dan bij woningen. Bij bedrijven, zeker bij grote complexen als winkelcentra en fabriekhallen, zijn op grote schaal brandwerende voorzieningen getroffen. Juist in die brandwerende materialen is asbest verwerkt. Vastgoedmaatschappijen zouden volgens hem juist het voorbeeld kunnen geven door het inventariseren van bezit op asbest en door maatregelen te nemen om de risico s te verminderen. In de asbestverwijdering zijn ruim vierhonderd bedrijven actief: 122 inventarisatiebedrijven en 301 asbestverwijderingsbedrijven. Uit onderzoek van de Rekenkamer uit 2008 blijkt dat de asbestketen niet goed is ontwikkeld. Bedrijven zijn niet goed verenigd in een overkoepelende brancheorganisatie en omzetcijfers en marktaandelen zijn niet transparant. Aan de publieke kant werken gemeenten en provincies volgens de onderzoekers vaak langs elkaar heen. Bron: FD, 8 augustus 2012.

Sloop Exxon Valdez in India

23 jaar na een van s werelds grootste milieurampen voor de kust van Alaska wordt het schip Exxon Valdez in het Indiase Alang gesloopt. Het schip zit vol zware metalen en asbest. Het Indiase Hooggerechtshof wees protest van een milieu-organisatie tegen dit plan af. Bron: Deutsche Verkehrszeitung DVZ, 9 augustus 2012.

Plan Australie asbestvrij in 2030

De Australische overheid heeft een agentschap ingesteld dat ervoor moet gaan zorgen dat Australie in 2030 zoveel mogelijk asbestvrij is. Een speciale commissie adviseerde eerder dat alle publieke gebouwen in 2030 asbestvrij zouden moeten zijn en particuliere eigenaren bij de verwijdering financieel geholpen moeten worden. Andere aanbevelingen zijn een verplichte asbestinventarisatie bij de verkoop van huizen van voor 1987 en verwijdering asbest alleen toestaan door gecertificeerde bedrijven. Probleem is de financiering, omdat de kosten in de miljarden gaan lopen. Bron: Targeted News Service, 4 september 2012.

Schadevergoeding voor mesothelioom door 9/11

Het Amerikaanse National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) meldt dat mensen die door de aanslag van 11 september 2001 mesothelioom krijgen in aanmerking komen voor schadevergoeding op basis van de nieuwe Zadroga-wet. Wetenschappers gaven aan dat er weinig aanwijzingen zijn om aan te nemen dat de giftige wolken na de aanslag kanker zouden kunnen veroorzaken. Toenemend bewijs lijkt echter op het het tegendeel te wijzen. Naar schatting is bij de bouw van het WTC in de jaren 70 van de vorige eeuw 400 ton asbest gebruikt. Bron: Topnews, 15 september 2012.

Staat is 4,3 mln euro Otapan kwijt

Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu staakt zijn pogingen om de kosten voor de sanering van het asbestschip de Otapan terug te krijgen, aldus een brief aan de Tweede Kamer. De Mexicaanse vroegere eigenaar van het schip, Basilisk, werd vorig jaar in Nederland bij verstek veroordeeld om ruim 4,3 miljoen euro aan Nederland te betalen. Dat vonnis bleek echter niet te worden erkend in Mexico. De Otapan, die sinds 1999 in de haven van Amsterdam lag, werd in 2006 geweerd door de Turkse autoriteiten omdat er te veel asbest in het schip zat. Pas in mei 2008 vertrok het na een grondige schoonmaak uit Nederland. De zaak leidde tot veel ophef. Het Openbaar Ministerie (OM) constateerde dat ambtenaren fraude hadden gepleegd om het asbestschip voor ontmanteling in Turkije te krijgen. Dat moest een dure sanering in Nederland voorkomen. Justitie ging echter niet over tot vervolging. Greenpeace diende daarover eind vorig jaar een klacht in bij het gerechtshof in Den Haag. De Staat mag zich binnenkort in een besloten zitting van het hof uitlaten over die klacht. Bron: rijksoverheid.nl en de Stentor, 12 september 2012.

Indiase mijnwerkers met asbestose

Het Indiase National Institute of Occupation Health (NIOH) heeft bij 10 mijnwerkers uit een groep van 87 de diagnose asbestose gesteld. De 10 konden vanwege hun ziekte niet meer werken, maar kregen geen uitkering van hun werkgever omdat ze geen bewijs van dienstverband hadden. Nu komen ze in aanmerking voor een overheidsuitkering. The Times of India, 8 september 2012.