menu

Nieuwsbrief 26 - september 2011

IAS bereikt driekwart mesothelioom patienten

Ongeveer driekwart van de mesothelioompatiënten doet een aanvraag bij het Instituut Asbestslachtoffers. Dat blijkt uit een vergelijking van de aanmeldingen bij het IAS in 2008 en 2009 met de gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). Een goed resultaat als o.a. in aanmerking wordt genomen dat patienten heel veel te verwerken krijgen op het moment dat hen gemeld wordt dat ze een terminale ziekte hebben. Het werkelijke percentage kan iets hoger liggen omdat mogelijk niet alle aanmeldingen bij het IAS bij de NKR bekend zijn. Idealiter bereikt het IAS alle mesothelioompatienten. Het is dus van belang te analyseren waarom mesothelioompatienten geen aanvraag indienen en het maximale te doen om ook hen te bereiken.

Lees verder

IAS nieuws

IAS Monitor 1989-2009: stabilisatie aantal mesothelioomslachtoffers

De IAS Monitor Mesothelioom is op de website van het IAS geactualiseerd met de cijfers over 2009. Tussen 1989 en 2005 is het aantal mensen dat jaarlijks de diagnose mesothelioom kreeg gestegen van 274 tot 502. Sinds 2005 ligt dit aantal rond de 500 per jaar. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers blijft toenemen. Provincies met een gemiddeld hogere mesothelioomincidentie zijn (in afnemende volgorde) Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland en Limburg. Bron: IAS, juli 2011

Opbrengst fietstocht voor IAS

Op zondag 11 september was de tweede editie van de Christa Mensert Memorial Ride. Meer dan 100 mensen namen deel. De opbrengst van deze fietstocht kwam volledig ten goede aan het IAS. De tocht startte en eindigde in Leiderdorp en men kon kiezen tussen 25 en 70 kilometer.

Lees verder

Epidemiologisch nieuws

Australie en asbestziekten

Australie heeft gedurende meer dan 100 jaar (1880 tot 1983) asbest gewonnen en in allerlei toepassingen gebruikt. In 1975 werd een piek bereikt van ca. 70.000 ton in een jaar. Gebruik van asbest werd in 2003 verboden. Momenteel heeft Australie te maken met de gevolgen van het grootschalige asbestgebruik decennia geleden in de vorm van een mesothelioom-epidemie. Elk jaar krijgen ca. 500 Australiers deze diagnose meegedeeld. Naar schatting zal deze epidemie tussen 2010 en 2025 een piek bereiken. Bron: Jamrozik, E. e.a. (2011).

Mesothelioomepidemie Azie komt nog

Tussen 2001 en 2007 nam Azie als werelddeel 64% van de totale asbestconsumptie voor haar rekening. Dit grote aandeel is nog niet zichtbaar in de asbestziekte-cijfers van de betreffende landen. Het aandeel asbestgerelateerde sterfgevallen lag namelijk tot 2007 veel lager, op 13% van het totaal. Takahashi, directeur van de WHO verwacht dat dit aandeel de komende 20 jaar veel hoger zal worden. Bron: Asian News International, 10 juni 2011.

Spanje: toename asbestslachtoffers tot 2016

Het jaarlijks aantal asbestgerelateerde sterfgevallen zal in Spanje tot tenminste 2016 toe blijven nemen. Asbest werd in 2001 in Spanje verboden, 8 jaar later dan in Nederland. Onderzoek in de omgeving van een Catalaanse asbestfabriek laat zien dat 62% van de asbestslachtoffers de ziekte via het werk had opgelopen, 23% via vervuilde lucht en 15% als huisgenoot van een werknemer van de fabriek. Bron: Diario Vasco, 10 juni 2011.

Baskische asbestslachtoffers in kaart gebracht

Het Spaans Baskische Ministerie voor Werk is een register gestart waarin werknemers geregistreerd worden die aan asbest zijn blootgesteld. Inmiddels zijn dat er 5631. Van deze groep is inmidels driekwart gepensioneerd. Het register bevat ook 229 bedrijven die met asbest hebben gewerkt. Bron: El Pais, 21 juni 2011.

Mesothelioom wereldwijd in 15 jaar verdubbeld

Het aantal aan de WHO gerapporteerde mesothelioomsterfgevallen is tussen 1994 en 2008 verdubbeld tot totaal 92.253, verdeeld over 83 landen. Dit komt neer op minder dan 1 op de 100.000 inwoners, maar onder oudere mannen is dat 10 x zo veel. De verhouding man/vrouw is 3,6:1 en de gemiddelde leeftijd bij overlijden 70 jaar. 88% komt uit de westerse landen, maar er lijkt een verschuiving gaande naar minder ontwikkelde landen waar asbest meer recent is gebruikt of nog steeds wordt gebruikt. Bron: WHO online: Delgermaa, V. e.a. (2011). Global mesothelioma deaths reported to the World Health Organization between 1994 and 2008.

KWF voorspelt mesothelioom tot 2020

KWF Kankerbestrijding voorspelt dat de mesothelioomincidentie zal stijgen tot 740 per jaar in 2020 (635 mannen en 105 vrouwen). Dit staat in de bijlage Mesothelioom: figuren en tabellen van het rapport Kanker in Nederland tot 2020. De voorspelling is gebaseerd op de ontwikkeling van de ziekte tussen1989 en 2007 in Nederland. Cijfers zijn afkomstig van de Nederlandse Kankerregistratie. Bron: KWF Kankerbestrijding, 6 september 2011.

Meer mesothelioom Australische vrouwen door klussen

Momenteel wordt bij 35% van de Australische vrouwen met mesothelioom klussen in huis als oorzaak van de asbestblootstelling gezien. In de jaren 90 gold dit voor 5% van de vrouwen met mesothelioom. Bij mannen ligt dit percentage momenteel op 8%. In Australie wordt bij deze groep ook gesproken over de derde golf asbestslachtoffers. De meesten van hen werden in de jaren 60, 70 aan asbest blootgesteld. Een van de oorzaken is dat voormalig asbestproducenten James Hardie en CSR nooit voor de risico's van sloop van asbestmaterialen hebben gewaarschuwd. Bron: The Australian, 5 september, mesothelioma.com, 4 september 2011.

Mesothelioomrisico Amerikaanse veteranen

Amerikaanse militairen die tussen 1940 en 1970 op scheepswerven, in mijnen en in de frictiematerialenindustrie hebben gewerkt krijgen vaker dan gemiddeld mesothelioom. Dat blijkt uit een analyse van medische dossiers van 924 veteranen bij wie tussen 1995 en 2009 de diagnose mesothelioom werd gesteld. De gemiddelde leeftijd was 71 jaar bij diagnose. Bron: www. Mesothelioma.com, 19 juni 2011.

Brandweermannen 11/9 hoger risico op kanker

Brandweermannen die tijden de aanslag van 11 september 2001 aan giftige stoffen zijn blootgesteld, lopen 19% meer risico om kanker te krijgen dan collega’s die niet blootgesteld zijn. Dit is het resultaat van een studie onder bijna 10.000 brandweermannen. De risicogroep kwam in contact met kankerverwekkende stoffen als PAKs, asbest en dioxinen. Eerder dit jaar concludeerde het National Institute for Occupational Safety and Health na een ander onderzoek dat er nog onvoldoende bewijs was voor een relatie tussen de aanslag en het risico op kanker. Bron: Zeig Owens, R. e.a. (2011).

30 asbestdoden op Spaanse scheepswerf

Medisch onderzoek toont aan dat 30 werknemers van een Spaanse scheepswerf zijn overleden aan de gevolgen van asbestblootstelling. Bij autopsie werd een concentratie asbestvezels in het longweefsel ontdekt die hoger was dan 1000 vezels per gram droog weefsel. Op basis hiervan werd geconcludeerd dat vrijwel alle gevallen van longziekten van medewerkers op de scheepswerf te maken hebben met blootstelling aan asbest. Asbest werd in Spanje pas in 2001 verboden, 8 jaar later dan in Nederland. Bron: El Pais, 27 augustus 2011.

Beroepen en asbestziekten in Japan

Tomioka e.a. (2011) vonden een hoger dan gemiddeld aantal gevallen van asbestgerelateerde longkanker bij mensen die als pijpfitter/isoleerders tussen 1949 en 1979 op een Japanse scheepswerf hadden gewerkt. Bij verwarmingsmonteurs was dit gemiddelde niet hoger. Beide groepen hadden vaker last van niet-kwaadaardige afwijkingen aan de luchtwegen. Voor mesothelioom werd geen verhoogd risico gevonden. De groep was gevolgd van 1947 tot eind 2007. Bron: Tomioka, K. e.a. (2011).

Chrysotiel asbest oorzaak asbestziekten

Aan de hand van een overzichtsstudie laat Kanarek (2011) zien dat chrysotiel asbest over de hele wereld mesothelioom heeft veroorzaakt. Chinese onderzoekers (Wang e.a., Deng e.a., 2011) vonden bij chrysotiel-mijnwerkers en arbeiders van een asbesttextielfabriek een hoger dan gemiddeld aandeel mensen met longkanker. Chrysotiel of wit asbest is een serpentijn type asbest en verreweg de meest gebruikte asbestsoort (95% van de wereldproductie). Het wordt gezien als minder gevaarlijk dan amfibool asbestsoorten als crocidoliet (blauw) en amosiet (bruin). Bron: Kanarek, M. (2011), Wang, X. e.a. (2011), Deng, Q. e.a. (2011).

Toename asbestose in Engeland en Wales

Volgens de officiele sterfte-statistieken zijn in Engeland en Wales tussen 1968 en 2008 1958 mensen aan de ziekte asbestose overleden. Het aantal jaarlijkse gevallen steeg van 13 in 1968 tot 129 in 2006. Onderzoekers verwachten dat het werkelijke aantal mensen met deze ziekte hoger zal liggen, omdat veel patienten wel langdurig deze ziekte hebben, maar er niet aan overlijden. Bron: Hanley, A. e.a. (2011).

Asbest en Gezondheid nieuws

Informatievoorziening asbest kan beter

Het Nederlandse asbestbeleid is gericht op het voorkomen of reduceren van blootstelling aan asbest en het sluitend organiseren van veilige werkwijzen om asbest te verwijderen en af te voeren. Onderdeel van het beleid is bewustmaking van burgers en bedrijven. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat voor alle betrokkenen een ruime mate van informatievoorziening beschikbaar is. Opvallend is echter dat informatie verschillend is per bron. Dat werkt verwarrend. Er ontbreekt een centrale autoriteit. Als substituut voor een centrale autoriteit of een gezaghebbend expertisecentrum kan, volgens de onderzoekers. voor een deel van de problemen gedacht worden aan een wegwijzer/ondersteuner bij gecompliceerde vragen, iemand die zich verantwoordelijk acht en snel een doeltreffend antwoord op een vraag weet te vinden. Bron: RIVM, 3 augustus 2011.

Anonieme gift voor mesothelioom-onderzoek

Het University of Hawaii Cancer Center heeft een anonieme gift van 3,58 mln dollar ontvangen voor onderzoek naar preventie en behandeling van mesothelioom. Het geld zal onder andere besteed worden aan een onderzoek bij patienten naar de werking van bepaalde serum biomarkers die de ziekte mesothelioom in een vroeg stadium zouden kunnen herkennen. Bron: US Fed News, 23 juni 2011.

Juridisch nieuws

Hof Arnhem: aansprakelijk ondanks verjaring

Ondanks verjaring van de vordering is voormalig asbestproducent Eternit aansprakelijk, omdat het bedrijf heeft nagelaten te waarschuwen voor het gevaar van gebruik van asbestafval afkomstig van de fabriek. Dat stelt het gerechtshof in Arnhem in hoger beroep. De zaak was aangespannen door de weduwnaar van een 2004 aan mesothelioom overleden vrouw. De vrouw was via het erf van haar ouderlijk huis aan asbest blootgesteld. Dat erf was in 1958, 1960 en 1963 met van Eternit afkomstig asbesthoudend bedrijfsafval verhard. Bron: Hof Arnhem, 9 augustus 2011, LJN: BR5350.

Asbest in schoolgebouwen

Advocate Dufour concludeert in juridisch vakblad PIV-Bulletin dat de regels uit -kort gezegd- De Schelde/Eternit/Hertel- jurisprudentie niet een op een toegepast kunnen worden op vorderingen van (oud-)leerkrachten met mesothelioom op schoolbesturen. Dit omdat de intensiteit en duur van de asbestblootstelling niet in de buurt komt van de blootstelling in de industrie en een schoolbestuur qua kennis van de gevaren verbonden aan asbest niet op een lijn kan worden gesteld met de kennis van grote werkgevers in de risico-industrie.

Lees verder

Geen sloopvergunning en asbestrapport: boete 500 euro

Een man uit Amsterdam is veroordeeld tot een boete van 500 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Hij stripte zijn pand zonder sloopvergunning en zonder asbest-inventarisatierapport. Een controleur legde de werkzaamheden stil en nam twee monsters uit de container met afval. daarin werd geen asbest gevonden. Op de zoldervloer werd later wel asbeststof aangetroffen. De man moest 6500 euro aan extra kosten uittrekken, onder meer om een asbestverwijderingsbedrijf in te schakelen. Bron: Haarlems Dagblad, 13 juli 2011.

Medisch nieuws

Nieuw middel voor diagnose asbestziekten

Het analyseren van de adem op concentraties van bepaalde stoffen kan in de toekomst een nuttig instrument zijn voor de diagnose van asbestgerelateerde ziekten. Bron: Chapman, E.A. e.a. (2011).

Preventie beste aanpak voor door roken en asbest veroorzaakte ziekten

Op het eerste gezicht lijken roken en asbest twee verschillende onderwerpen, maar er zijn veel overeenkomsten die elk van groot maatschappelijk belang zijn. Dit zei Prof. Dr. P. Baas in zijn oratie ter gelegenheid van zijn benoeming tot hoogleraar Pulmonale Oncologie aan de Universiteit van Amsterdam. Asbest en roken vormen beide een ernstig gezondheidsrisico. Tabak en asbest worden door mensen gewonnen of bereid en zijn bekende kankerverwekkende stoffen. Ze worden getolereerd door de overheden en er wordt goud geld mee verdiend. Er is een aanhoudende lobby gaande om negatieve publiciteit te pareren en rookgordijnen op te werpen om de ware aard van de producten te verdoezelen. En tot slot: de beste therapie voor de ziekten die tabak en asbest veroorzaken, is preventie. Bron: Universiteit van Amsterdam en Nieuwsbank, 8 september 2011.

Operatie bij mesothelioom

EPP, een operatie waarin zowel de long als het longvlies eromheen verwijderd worden, levert geen voordeel en beschadigt mogelijk zelfs patienten, aldus Brits onderzoek door Kindler (2011). Volgens Japans onderzoek heeft opereren bij mesothelioom alleen zin als de tumor in een vroeg stadium ontdekt wordt, van het epitheliale type is, en de patient een goede fysieke conditie heeft. Bron: Kindler, H.L. (2011), mesothelioma.com, 30 juli 2011.

CT-scan mesothelioom moeilijk te interpreteren

Een groep Franse artsen waarschuwt collega’s en patienten voor het risico van vals-positieve ct-scans bij de diagnose van mesothelioom. Radiologen hebben een speciale training nodig om de resultaten van een ct-scan voor deze ziekte goed te kunnen interpreteren. Bron: mesothelioma.com, 1 augustus 2011.

Resultaten muisonderzoek

Een bepaald soort virus (RCR), een koolhydraat-arm, proteine-rijk dieet en Indiase geelwortel kunnen de groei van een mesothelioomtumor vertragen, aldus resultaten van Japans, Canadees en Amerikaans onderzoek bij muizen. Bron: mesothelioma. Com, juni en juli 2011.

Erfelijke aanleg voor asbestziekten

Mensen met een mutatie in bepaalde genen (BAP1, GTSTT1) zijn gevoeliger voor het ontwikkelen van asbestgerelateerde longziekten als mesothelioom (BAP1) of fibrose (GTSTT1). Bron: National Cancer Institute (NCI), 28 augustus 2011, Kukkonen, M.K. e.a. (2011).

Erioniet ook oorzaak mesothelioom

Blootstelling aan erioniet, een asbestachtig mineraal, is de oorzaak van een sterk verhoogde mesothelioomsterfte in de Turkse regio Cappadocie. Deze stof komt in de Verenigde Staten in de natuur voor, o.a. in North Dakota, waar 300 mijl wegen met erionietbevattend gravel zijn verhard. Bron: Carbone, M. e.a. (2011).

Milieu/Veiligheid nieuws

Asbest in bijna alle Zuid Koreaanse scholen

96% van alle Zuid Koreaanse scholen bevat asbest. Het zou bijna 5 miljard usdollar gaan kosten om alle gebouwen te ontmantelen en te herbouwen. Bij recent gebouwde scholen is asbesthoudend materiaal gebruikt om reparaties uit te voeren. Bron: Yonhap, 11 juni 2011.

VS gebruikt nog steeds asbest

In 2010 werd in de Verenigde Staten nog steeds uit Canada afkomstig asbest gebruikt. Het gaat om 1040 ton dat voor bijna driekwart in de bouw werd gebruikt voor dakbedekking.
Bron: Workers Compensation, 8 augustus 2011.

Wereldwijde asbestproductie in 2010

In 2010 is wereldwijd ruim twee miljoen ton asbest geproduceerd. Rusland is verantwoordelijk voor de helft. Andere grote producenten als China, Brazilie en Kazakhstan laten een daling zien ten opzichte van 2009. De productie in Canada is in 5 jaar tijd gehalveerd. Niet bekend is hoeveel gevallen van asbestgerelateerde kanker optreden in belangrijks asbestproducerende of gebruikende landen als China, India, Kazakhstan, Rusland of Thailand. Bron: USGS 2010 Minerals Yearbook, Delgermaa, v. e.a. (2011).

Indiaas asbestgebruik verdrievoudigd

Sinds 2001 is het gebruik van asbest in India verdrievoudigd van 150.161 ton tot 426.363 ton in 2010. India is ’s werelds grootste asbestimporteur en een na grootste asbestgebruiker na China. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 10 augustus 2011.

Nieuwe methoden van asbestverwijdering

Twee nieuwe methoden waarmee asbest direct op locatie verwijderd kan worden. Baggeraar Boskalis heeft een afzuigtechniek ontwikkeld, de Beaudredge-techniek, die veel voordeliger is dan volledige asbestverwijdering. De techniek is inmiddels succesvol toegepast op onbebouwd gebied, maar Boskalis heeft nog geen ervaring met bebouwd gebied. Het is dus nog niet zeker dat grond in bewoond gebied op deze manier echt schoon wordt. Japanners hebben een draagbaar apparaat ontwikkeld waarmee asbest op locatie gesmolten kan worden.
Bron: De Stentor, 26 augustus 2011, mesotheliom.com, juni 2011.

Politiek nieuws

Minder asbestclaims verzekeraars in 2010

Het aantal beroepsziektenclaims is vorig jaar met elf procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS). De daling kan worden toegeschreven aan de afname van asbestgerelateerde claims. Hoewel claims voor asbestziekten nog altijd 69 procent van het totaal aantal beroepsziektenclaims bij aansprakelijkheidsverzekeraars voor hun rekening nemen, blijkt dat het aantal asbestclaims vorig jaar met ruim een kwart is afgenomen. Bron: Verbond van Verzekeraars, 14 juli 2011.

Verhuurder heeft asbestinformatieplicht

Op 7 april jl. heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering vraagt afspraken met de (brancheverenigingen van) verhuurders te maken om hun huurders te informeren als zij kennis hebben van de aanwezigheid van asbest, nog voordat de situatie onveilig wordt. In een brief meldt minister Donner (BZK) de Tweede Kamer dat woningcorporatiekoepel Aedes in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de uitwerking van de motie werkt en al een aantal acties in gang heeft gezet om de voorlichting aan huurders te verbeteren. Bron: brief ministerie van Binnenlandse Zaken, 8 juli 2011.

Chrysotiel asbest niet op VN-lijst gevaarlijke stoffen

Internationale pogingen om 'wit asbest' toe te voegen aan het Verdrag van Rotterdam rond handel in gevaarlijke stoffen zijn geblokkeerd door vijf landen op een VN-conferentie in Geneve. Canada, Oekraine, Kazachstan, Kirgizie en Vietnam maakten bezwaar tegen de maatregel, aanbevolen door een wetenschappelijke commissie omdat wit asbest, ofwel chrysotiel, kanker kan veroorzaken. Stoffen die onder het verdrag vallen kunnen alleen worden verhandeld met expliciete toestemming van het importerende land. Canada, een van de grootste exporteurs van chrysotiel naar onder meer India en Mexico, blokkeerde toevoeging aan het verdrag voor de derde keer sinds 2006, hoewel het een van de 52 landen is die binnenlands gebruik nagenoeg verbieden. Bron: NRC, 25 juni 2011.

Zonnepanelen in plaats van asbestdaken

Agrarische bedrijven in Overijssel krijgen samen van de provincie een subsidie van 3,4 miljoen euro om asbest van hun daken te halen en daarvoor in de plaats zonnepanelen aan te brengen. Het gaat om 115 bedrijven. Het is de grootste zonne-energieactie in Overijssel tot nu toe. De 115 bedrijven gaan samen 116.000 vierkante meter asbest saneren en 14.500 zonnepanelen installeren. Daarmee gaan ze gemiddeld voor 57 procent in hun eigen energie voorzien. Ze voorzien bovendien 850 huishoudens van energie. Bron: ANP, 16 augustus 2011.

NL-Alert waarschuwt voor asbest

Het ministerie van Veiligheid en Justitie is in Zoetermeer begonnen met het testen van NL-Alert, een nieuw alarmeringssysteem bij rampen of noodsituaties. NL-Alert is een nieuw waarschuwings- en alarmeringssyteem van de overheid voor de mobiele telefoon. Bij een ramp of noodsituatie worden mensen in de directe omgeving via hun mobieltje geinformeerd over de situatie. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat de ontvangers het beste kunnen doen. Als voorbeeld voor het gebruik van dit nieuwe systeem noemt het ministerie een brand in een grote fabriek waarbij asbest vrijkomt. Door een stevige wind waait een wolk met asbest vanuit het westen in oostelijke richting. Met NL-Alert kan iedereen die zich in de tussengelegen gebieden bevindt en een mobiele telefoon heeft, gewaarschuwd worden. Het bericht zou dan kunnen luiden Asbestdeeltjes in de lucht. Ga naar binnen. Sluit deuren en ramen. Zet radio en tv aan en ga naar www.crisis.nl. Bron: AD, 4 augustus 2011.

Amerikaanse verzekeraars melden toename asbestclaims

Amerikaanse verzekeraars melden over de eerste helft van 2011 een toename van het aantal asbestclaims. Dit gaat tegen de trend van de afgelopen jaren in. De verklaring voor de toename ligt, volgens kredietbeoordelaar Moody’s in een stijging van zowel het aantal als de hoogte van vergoedingen voor mesothelioom- en andere asbestgerelateerde claims en in een stijging van de juridische kosten. Jaarlijks krijgen ca. 3000 Amerikanen de diagnose mesothelioom. Asbest werd in 1989 in de Verenigde Staten verboden. Bron: Trefis, 25 augustus 2011.

Versoepeling Japanse asbestcompensatieregeling

Per september 2011 versoepelt de verjaringstermijn van aanvragen voor schadevergoeding door nabestaanden van Japanse asbestslachtoffers. Voor beroepsgerelateerde slachtoffers die voor 2016 overlijden kan tot 2022 een schadevergoeding worden aangevraagd. Nabestaanden van milieugerelateerde slachtoffers hebben 15 jaar tijd na het overlijden van het slachtoffer. Bro: International Ban Asbestos Secretariaat, 23 augustus 2011.

Compensatie voor asbestslachtoffers Tasmanie

Het parlement van Tasmanie heeft wetgeving goedgekeurd die regelt dat (oud-)werknemers met een asbestgerelateerde ziekte een eenmalige vergoeding kunnen krijgen plus medische kosten. De vergoeding is leeftijdsgerelateerd. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 7 juli 2011.

Gemeente geeft hulp bij asbestverwijdering

Verschillende gemeenten in Gelderland bieden inwoners voortaan hulp bij het verwijderen van asbest. Door het uitdelen van een informatiefolder, een zogenoemd asbestverwijderingspakket (dat bestaat uit hulpmiddelen, zoals een wegwerpoverall, impregneermiddel, overschoenen, vochtige doekjes en afzetlint) en persoonlijk advies van een specialist hoopt de gemeente de gezondheidsrisico's van het risicovolle karweitje te beperken.
Tevens komen ook de legeskosten van het verwijderen van asbest (van 25 euro) te vervallen. Inwoners betalen voortaan alleen nog de kosten voor het aanbieden van asbesthoudend materiaal aan Milieustraat; dat is 0,17 euro per kilo. Deze hulp geldt alleen maar voor particulieren die minder dan 35 vierkante meter asbest verwijderen per kadastraal perceel. Op bewoners die meer asbest weghalen of bedrijven, is deze regeling niet van toepassing. Dan is er namelijk sprake van 'slopen met asbestverwijdering' en moet men een vergunning aanvragen bij de gemeente. Hier zijn wel legeskosten aan verbonden. Bron: De Gelderlander, 15 september 2011.

VK start asbestbewustwordingstraining

De Britse Health and Safety Executive (HSE) biedt opleidingsinstituten de mogelijkheid via een training vakmensen met een risicoberoep zoals timmerman, loodgieter en electricien, bewust te maken van de risico’s van asbest. Men hoopt dat de opleidingsinstituten 4000 uur training op locatie aan gaan bieden en 4000 uur online. De training zal in oktober en november beschikbaar zijn. Bron: Construction News, 6 september 2011.