menu

Nieuwsbrief 24 - Maart 2011

Praktische consequenties van het advies van de Gezondheidsraad om de normen voor blootstelling aan asbest te verlagen (Jan Tempelman, TNO)

(Gast)editorial door Jan Tempelman, asbest-expert en onderzoeker van TNO Aarde, Milieu en Ruimte. In de zomer van 2010 bracht de Gezondheidsraad (GR) een advies uit om de normen voor asbest, zowel voor de werkplek als in het milieu, fors te verlagen. TNO en RIVM hebben op verzoek van de ministeries van VROM en SZW onderzocht wat de gevolgen zouden zijn van een dergelijke verlaging voor het asbestbeleid van de overheid en de gehele asbestketen.

Lees verder

IAS nieuws

IAS Monitor geactualiseerd. Weer toename mesothelioomslachtoffers

De IAS Monitor Mesothelioom is op de website van het IAS geactualiseerd met de cijfers over 2008. Na een daling in 2007 is het aantal mesothelioomslachtoffers in 2008 weer op het niveau van 2006 en ligt rond de 500 per jaar. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers stijgt geleidelijk. Provincies met een hogere mesothelioomincidentie zijn (in afnemende volgorde) Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland en Limburg. Bron: IAS, januari 2011.

Epidemiologisch nieuws

Duitsland: 1376 doden door asbest op werk in 2009

In 2009 overleden in Duitsland 2803 mensen aan een beroepsziekte, waarvan bijna de helft door asbestblootstelling. Bron: AFP, 22 februari 2011.

Ontwikkeling mesothelioom in Frankrijk

Het Franse kankerinstituut voorspelt in een artikel dat in 2030 totaal 100.000 Fransen aan de ziekte mesothelioom zullen zijn overleden. De mesothelioom-epidemie zal tussen 2020 en 2025 een piek bereiken. Op dit moment is de gemiddelde leeftijd bij diagnose voor mannen 70 jaar en voor vrouwen 67 jaar. Het artikel benadrukt het risico dat werknemers nog steeds lopen bij de verbouwing en sloop van gebouwen die asbest bevatten. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 3 maart 2011.

Onderrapportage mesothelioom wereldwijd

Volgens Amerikaans onderzoek wordt een op de vier tot vijf gevallen van mesothelioom wereldwijd niet officieel geregistreerd. Over de periode 1994-2008 gaat dat om 38.900 mesothelioomsterfgevallen in 33 landen die hiervan geen melding doen. Bron: Mesothelioma and Asbestos Awareness Center, 22 januari 2011; Park e.a. (2011).

Resultaten onderzoek bij 238 Amerikaanse mesothelioompatienten

Haber onderzocht de medisch dossiers van 238 Amerikaanse mesothelioompatienten bij wie de diagnose tussen 1977 en 2009 was gesteld. Bij 91% was een relatie met asbestblootstelling aanwijsbaar. De gemiddelde leeftijd was 70 jaar bij diagnose. De gemiddelde latentietijd was 48,5 jaar en bij vrouwen langer dan bij mannen. Patienten leefden gemiddeld nog 8,8 maanden na diagnose. Bron: Haber & Haber (2010).

Asbest en Gezondheid nieuws

Tv-programma s Kassa en Zembla over asbest

Op zaterdag 15 januari besteedde de Vara in twee tv-programma’s aandacht aan de gevaren van asbest. Het programma Kassa gaat in op de hoge kosten van asbestverwijdering waardoor vooral particulieren gemakkelijk in de verleiding komen om een goedkopere oplossing te kiezen. Zij nemen hun toevlucht tot illegale asbestverwijderaars die zich op internet aanbieden. Omdat deze ‘free riders’ het niet zo nauw nemen met de regels blijven de bewoners achter met een huis vol rondzwevende asbestvezels. Met alle risico’s van dien. Zembla belicht daarnaast de aanwezigheid van asbest in woningen, kantoren en schoolgebouwen. Volgens het programma zit in 70% van onze huizen, scholen en gebouwen nog asbest. Bij een op de vier middelbare scholen die voor 1993 zijn gebouwd bestaat de kans dat kinderen en leraren aan asbest worden blootgesteld. Scholen blijken geen idee te hebben waar in hun gebouwen asbest zit. In het verleden zijn wel risico-inventarisaties gemaakt, maar die blijken niet altijd afdoende. Bron: Vara: Kassa en Zembla, januari 2011.

Reddingswerkers onvoldoende bewust van asbestgevaren

Reddingswerkers bij rampen zijn vaak vrijwilligers die onwetend bloot kunnen staan aan asbest. Ingestorte gebouwen waarin asbest is verwerkt vormen een extra gevaar voor de mensen die met opsporingshonden op zoek gaan naar slachtoffers onder het puin. Ook op oefenterreinen voor reddingsploegen zijn vaak gecreeerde puinobjecten aanwezig waarvan niet bekend is dat er gevaarlijke concentraties asbest aanwezig zijn. Bron: Asbestenbouw.nl 10 maart 2011.

Juridisch nieuws

Risico voor schoolbestuur bij asbestclaim

Schoolbesturen kunnen aansprakelijkheidskwesties in verband met asbestclaims niet zonder meer doorschuiven naar gemeenten. Dat blijkt uit jurisprudentie over asbestclaims in het onderwijs. Van belang is vooral de periode waarop de claim betrekking heeft. Iemand die nu een claim bij een school indient voor een asbestziekte die een aantal decennia geleden is veroorzaakt, zal weinig kans op succes hebben. Er wordt dan namelijk rekening gehouden met de situatie van toen en de destijds geldende opvattingen en wet- en regelgeving. Bron: Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen, 24 januari 2011.

Hof Den Haag erkent beroep op verjaring

In hoger beroep oordeelt het Hof Den Haag dat het beroep op verjaring van rederij Maersk niet als onaanvaardbaar is aan te merken. Dit oordeel is gebaseerd op een weging van alle gezichtspunten en het feit dat het slachtoffer op 87- jarige leeftijd is overleden, waarbij het een feit van algemene bekendheid is dat de gemiddelde levensverwachting voor mannen (wezenlijk) lager ligt. Gesteld noch gebleken is dat de man voorafgaand aan de diagnose van mesothelioom een zodanige lange lijdensweg heeft moeten ondergaan, dat dit de bereikte leeftijd ten tijde van het overlijden als punt van overweging relativeert.

Lees verder

Asbestboete oorzaak agressie

Een 47-jarige man is door de politierechter veroordeeld tot een boete van 750 euro. De man ging vier agenten te lijf toen hij werd aangehouden. Reden voor zijn aanhouding was een boete van 6500 euro omdat zijn bedrijf asbest illegaal had verwijderd. De man had via zijn bedrijf een opdracht aangenomen om drie schuren te slopen. Hij had het asbest laten inventariseren, maar daarna besloten het zelf weg te halen. Dat is tegen de wettelijke regels in. De man bracht het asbest vervolgens ook nog zelf naar de stort. De zaak kwam aan het licht waarna de man de politie vertelde dat het maar om 20 kubieke meter ging. Iedere particulier mag 35 kubieke meter afvoeren zonder papierwinkel, maar voor een bedrijf gelden andere regels. Bron: AD 7 maart 2011.

Nieuw onderzoek tegen oudbestuurders Eternit Italie

De Belgische baron Louis de Cartier en de Zwitserse miljardair Stephan Schmidheiny, ex-bestuurders van Eternit Genua, moeten zich in Italie verantwoorden voor onvrijwillige doodslag. Dat is het gevolg van ca. 1000 sterfgevallen die sinds 2008 in verband worden gebracht met asbestvervuiling. De twee zitten al sinds 2008 in de beklaagdenbank in Turijn wegens de aanklacht dat ze tussen 1966 en 1986 de veiligheidsvoorschriften verwaarloosden op de werkvloer. Anders dan in veel andere landen lopen in Italie heel wat asbestprocessen. Dat komt omdat de wet tot oprichting van een asbestfonds er nog altijd is geblokkeerd, vermoedelijk om financiele redenen. Slachtoffers hebben geen andere keuze dan lange processen te voeren. Eerder al werd Karel Vinck, ooit topman van de Belgische groep, in Italie vrijgesproken van soortgelijke beschuldigingen. Franse en Italiaanse asbestslachtoffer-vertegenwoordigers pleiten voor een internationaal strafhof voor asbest- en milieumisdrijven. Bron: De Tijd,Nieuwsblad, Knack, 2 en 23 maart 2011.

Hoge Raad: proportionele aansprakelijkheidsregel is uitzondering

De Hoge Raad bevestigt dat de zogenoemde 'proportionele aansprakelijkheidsregel' slechts in uitzonderingssituaties kan worden toegepast, bijvoorbeeld in geval van letselschade van werknemers bij blootstelling aan asbest. Aan die regel kleeft namelijk het bezwaar dat iemand aansprakelijk wordt gehouden voor schade die hij niet, of niet in een door de rechter aangenomen mate, heeft veroorzaakt. De rechter dient dan ook zeer terughoudend te zijn met toepassing van deze regel. Bovendien moet hij verantwoording afleggen over de omstandigheden die de toepassing in het concrete geval rechtvaardigen. In anderssoortige zaken bijvoorbeeld over vermogensschade moet de client het oorzakelijk verband tussen de schending van de waarschuwingsplicht en de vermogensschade bewijzen. Bron: FD, 23 februari 2011: Mr. M.A.J.G. Janssen en mr. D.D. Castelijns, advocaten.

Duitsland: pleidooi voor omgekeerde bewijslast

De Duitse politieke partij de Groenen pleit voor het omkeren van de bewijslast bij het toekennen van een uitkering wegens een beroepsziekte als bijvoorbeeld asbestose. Nu moet een slachtoffer zelf bewijzen dat hij de ziekte op zijn werk heeft opgelopen. Dat blijkt vaak erg moeilijk. Erkenning lukt wel, maar een uitkering wordt niet toegekend. Voor dat laatste geldt namelijk ook nog de eis dat men voor minimaal 20% arbeidsongeschikt is. Omgekeerde bewijslast zou betekenen dat de Berufsgenossenschaft pas een uitkering kan weigeren als bewezen kan worden dat het slachtoffer niet op zijn werk is blootgesteld. Bron: Taz, die tageszeitung, 7 maart 2011.

Zwitserse asbestclaims na 10 jaar verjaard

Zwitserse asbestslachtoffers die meer dan 10 jaar na het laatste asbestcontact ziek worden kunnen, wegens verjaring, geen schadevergoeding meer claimen bij hun werkgever. Het Bundesgericht is zich bewust dat het vaak veel langer duurt tot de ziekte zich openbaart. De wetgever heeft echter nagelaten in dergelijke gevallen voor asbestslachtoffers een uitzondering te maken. In Nederland geldt een verjaringstermijn van 30 jaar. Bron: Tages-Anzeiger, 29 januari 2011.

Hof Den Haag erkent verjaring zaak huisgenoot

In hoger beroep komt het Hof Den Haag, na weging van alle gezichtspunten, tot het oordeel dat het beroep op verjaring van Ajax Chubb Brandbeveiliging BV - juridisch gezien - niet voldoende schrijnend is om dit als onaanvaardbaar aan te merken. Het gegeven dat de ziekte mesothelioom zich pas heeft geopenbaard nadat de 30-jarige verjaringstermijn reeds was verstreken is daarbij in aanmerking genomen. Het mesothelioomslachtoffer is in deze zaak het kind (tevens huisgenoot) van een man die van 24 augustus 1959 tot 29 juli 1966 in dienst was een rechtsvoorgangster van Ajax. Naar het oordeel van het hof heeft de nabestaande niet aangetoond dat bij Ajax – uitgaande van de maatstaven en opvattingen van destijds - reeds voor het einde van het dienstverband van de man zozeer het besef moest zijn doorgedrongen dat er reden was om ook maatregelen ter bescherming van de thuisomgeving van haar werknemers te treffen. Bron: rechtspraak.nl, 25 januari 2011.

VK: werkgever moet kosten hospice vergoeden

Britse werkgevers moeten de kosten voor terminale zorg in een hospice gaan vergoeden aan voormalige medewerkers die door asbestblootstelling in het werk ziek zijn geworden. Een hospice wordt in het Verenigd Koninkrijk normaal gesproken voor een belangrijk deel uit liefdadigheid gefinancierd. Bron: The Times, 4 maart 2011.

Schadevergoeding voor asbestziekte door school

Het Britse hooggerechtshof heeft 240.000 pond schadevergoeding toegekend aan een 47-jarige vrouw met mesothelioom, wegens asbestblootstelling op school. De vrouw stelde de ziekte te hebben opelopen tijdens renovatiewerkzaamheden op de school. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 9 maart 2011.

Medisch nieuws

700.000 usdollar voor mesothelioom-onderzoek

De Amerikaanse Mesothelioma Applied Research Foundation (MARF) geeft in 2011 700.000 us-dollar subsidie voor zeven onderzoeken naar de behandeling van mesothelioom.
Het gaat, onder andere om een eerste onderzoek (fase 1) bij patienten naar hun reactie op een bepaalde vorm van immuuntherapie en een onderzoek naar toediening van medicijnen via nanodeeltje. MARF is een non-profit stichting waarin nabestaanden, artsen, juristen en onderzoekers samenwerken in de strijd tegen mesothelioom. In totaal heeft de stichting tot nu toe 7,1 miljoen us-dollar beschikbaar gesteld voor onderzoek naar de behandeling van mesothelioom. Bron: Marf, 9 februari 2011.

Asbest, roken en longkanker

Bij naar schatting 7% van de Britse mannen met longkanker wordt asbestblootstelling als oorzaak gezien. Asbest en tabak verhogen samen het risico op longkanker meer dan elk afzonderlijk. Dit risico wordt kleiner naarmate men eerder stopt met werken.Bron: Health and Safety Executive, februari 2011, Frost, G. e.a. (2011).

Overzichtsstudies mesothelioom

Zucali e.a. (2011) beschrijven de ontwikkelingen in het moleculaire/genethische onderzoek naar pleuraal mesothelioom (longvlieskanker). Greillier e.a. (2011) deden onderzoek naar doelgerichte (targeted) therapieen voor. Dit zijn behandelingen die kankercellen remmen zonder dat er veel schade aangericht wordt aan de gezonde cellen. Bepaalde vormen van gentherapie en angioneseremmers zijn veelbelovend, maar nog niet geschikt voor de dagelijkse praktijk. Angiogeneseremmers proberen tumorcellen een hongerdood te laten sterven. Dit gebeurt door de aanleg van bloedvaten in het gezwel te blokkeren. Hierdoor blijven de tumorcellen verstoken van de noodzakelijke voedingsstoffen en zuurstof. Bron: Zucali e.a. (2011), Greillier e.a. (2011).

Milieu/Veiligheid nieuws

Website check asbest op school

Ouders, leerlingen, gemeenten en schoolbesturen kunnen sinds 16 januari zelf checken of hun schoolgebouw in een openbaar asbestregister vermeld is via www.asbestopschool.nl. Naar aanleiding van het tv-programma Zembla stelt een groot asbestonderzoeks- en adviesbureau kosteloos de gegevens uit zijn asbestvolgsysteem in schoolgebouwen ter beschikking via de site. Volgens directeur Gribnau is asbest potentieel gevaarlijk, maar als het gestructureerd en volgens de regels wordt geinventariseerd en verwijderd, is er geen probleem. Onwetendheid is de belangrijkste reden waarom dit risico in een reeel gevaar kan veranderen. Voor een erkend en gecertificeerd bureau is het, volgens Gribnau, eenvoudig om dit op te sporen en vervolgens advies te geven over een asbestveilige oplossing. De kosten zijn dan niet erg hoog, in de meeste gevallen minder dan 1000 euro. Bron: ANP Perssupport 15 januari 2011.

Amsterdam maakte fouten na vrijkomen asbest

De gemeente Amsterdam en hulpdiensten hebben steken laten vallen na de explosie in een flat in Amsterdam-Noord in juli. Zo constateerden zij te laat dat bij de ontploffing asbest was vrijgekomen en handelden zij daarna ook te langzaam. Dat staat in een rapport over het incident dat onlangs is verschenen. Volgens de onderzoekers waren de instanties onvoldoende alert op de aanwezigheid van asbest. Dat had wel gemoeten, onder meer omdat in de directe omgeving een asbestsaneringsprogramma aan de gang was. Bron: Nu.nl, 19 januari 2011.

Nieuwe manier van asbestafvalverwerking

Een Twentse afvalverwerker wil in 2012 in Zwolle een fabriek bouwen die jaarlijks zo'n 100.000 ton asbest omsmelt tot een onschuldig poeder dat gebruikt kan worden als cementvervanger in beton. Het storten van asbest, is volgens het bedrijf, dan niet meer nodig. Jaarlijks wordt in Nederland 300.000 ton asbesthoudend afval gestort. Ongeveer een derde daarvan bestaat uit platen, buizen en andere vaste materialen waarin zogeheten hechtgebonden asbest zit. Alleen dit soort asbest kan worden verwerkt in de geplande fabriek. Tot nu toe kost het 175 euro om een ton asbest te storten. Bron: FD, 11 februari 2011.

Belgisch radioprogramma meldt onveilige asbestverwijdering

Een Belgisch radioprogramma heeft laten zien dat ook in Belgie, net als in Nederland, diverse slopers bereid zijn tegen fors lagere kosten asbest uit woningen te verwijderen zonder de veiligheidsvoorschriften na te leven. In Belgie mogen, naast erkende asbestverwijderaars, ook slopers met een specifieke opleiding hechtgebonden asbesttoepassingen verwijderen. Voor verwijdering van asbest in ongebonden toestand moet altijd een erkende asbestverwijderaar worden ingeschakeld. Momenteel overlijden in Belgie jaarlijks 200 mensen aan de gevolgen van mesothelioom. Bron:Tijdschrift Knack, 20 januari 2011.

Veel meer los asbest gestort dan gemeld

Op de stortplaats de Derde Merwedehaven in Dordrecht is de afgelopen acht jaar 131.000 ton onverpakt asbesthoudend afval gedeponeerd in plaats van de vorig jaar gemelde 1900 ton. Het afval blijkt de afgelopen jaren onder allerlei benamingen te zijn gestort. In totaal heeft de stortplaats onder elf andere zgn. Euralcodes asbesthoudend afval geaccepteerd. De provincie stelt dat het om afval met maximaal een half procent asbest gaat en dat het conform de vergunning is gestort. Het grote verschil tussen de eerder genoemde 1900 ton en de nu opgedoken 131.000 ton komt volgens een woordvoerder omdat de provincie vorig jaar nog niet alle gegevens had. De milieupolitie stelt een onderzoek in. In oktober vorig jaar werd besloten dat de komende twee jaar in de stortplaats geen onverpakt asbest meer mag worden gestort. Bron: AD, 26 februari en 5 maart 2011.

Resultaten asbestenquete scholen

Meer dan de helft van door verzekeraar Marsh geenqueteerde gebouwbeheerders geeft aan dat er asbest aanwezig is in de scholen die men beheert. Bijna een kwart weet niet of de gebouwen asbest bevatten. Slechts 35% heeft het gehele risico in kaart gebracht. Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat er geen Asbest Risico Inventarisatie en Evaluatie is gemaakt of niet te weten of dat is gebeurd. Deze specifieke RI&E is niet verplicht maar heeft juist ten doel om de risico’s zo goed mogelijk in kaart te brengen. Bron: Facility Management, 28 februari 2011.

Veel asbest in Hong Kong

Naar schatting bevat meer dan driekwart van de meer dan 30-jaar oude gebouwen in Hong Kong asbest. Dat blijkt uit een eerste inventarisatie van het Ministerie van Milieubescherming. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 23 februari 2011.

VS: scherpe daling asbestimport

De import van asbest is in de Verenigde Staten sinds 2006 met 63% gedaald. 90% van de asbest komt uit Canada. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 16 februari 2011.

Recycle-uitvinding kan asbest vervangen

Een Thais bedrijf heeft een manier gevonden om pulp en vezels uit gelamineerd papier te hergebruiken en in bouwmaterialen te verwerken die asbest kunnen vervangen. Bron: Mesothelioma & Asbestos Awareness Center, 21 december 2010.

VS: 400.000 dollar boete voor asbestsaneerder

Het departement voor werk en industrie in Washington heeft 400.000 dollar boete opgelegd aan een asbestsaneringsbedrijf, wegens het opzettelijk blootstellen van medewerkers bij twee projecten. Bron: Targeted News Service, 17 februari 2011.

Politiek nieuws

Kamervragen over asbestvervuiling in Suriname

Volgens minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal heeft in de Surinaamse regio Wageningen geen grondig onderzoek plaatsgevonden naar de vervuiling van water en bodem als gevolg van de aanwezigheid van asbest, noch naar de mogelijke causale verbanden tussen het voorkomen van kanker en de aanwezige asbest. Vanwege het ontbrekenvan onderzoeksdata is door de Surinaamse autoriteiten niet vast te stellen in hoeverre de bedrijfsvoering van Stichting Machinale Landbouw (SML) van invloed is op negatieve ontwikkelingen in de leefomgeving van Wageningen en omstreken. Bij de bouw van het door de Landbouwhogeschool Wageningen opgezette project werd veel asbest gebruikt. Bij de onafhankelijkheid in 1975/76 eindigde de betrokkenheid van de Hogeschool bij het complex. In het onafhankelijkheidsverdrag zijn geen specifieke afspraken gemaakt over mogelijke aansprakelijkheid van Nederland voor toekomstige schade voor de volksgezondheid, natuur en milieu. Het complex verkeert al jaren in een deplorabele staat. Bron: rijksoverheid.nl, 21 december 2010.

Scherper en intensiever asbestbeleid noodzakelijk

Asbest is nog gevaarlijker dan gedacht, heeft de Gezondheidsraad geconstateerd. Daarom wil het kabinet op voorstel van staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) onderzoeken hoe nog meer asbest op een verantwoorde wijze uit de leefomgeving kan worden verwijderd. Tegelijkertijd moeten gemeenten, burgers en bedrijven worden gestimuleerd de regels voor asbestverwijdering beter na te leven. Dit blijkt uit de brief die staatssecretaris Atsma mede namens zijn collega’s van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Veiligheid en Justitie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Lees verder

Resultaten 2009 Frans asbestslachtoffercompensatiefonds

Het Franse asbestslachtoffercompensatiefonds FIVA heeft in 2009 6645 nieuwe claims in behandeling genomen, iets meer dan in 2008 (6563). In bijna 80% gaat het om slachtoffers die via het werk aan asbest zijn blootgesteld. 94% is man. In 2/3de van de gevallen gaat het om een aanvraag voor vergoeding wegens pleurale plaques (2.840), 18,8% voor asbestgerelateerde longkanker (793), 8,7% voor mesothelioom (369) en 5,2% voor asbestose (221). De gemiddelde leeftijd varieert van 63,3 jaar bij asbestgerelateerde longkanker, 68,1 bij asbestose tot 69,4 bij mesothelioomslachtoffers. De grootste groep komt uit de regio Nord-Pas de Calais. Bron: FIVA, november 2010.

VK: debat over asbest in scholen

In het Verenigd Koninkrijk zijn de meningen verdeeld over of alle asbest uit scholen verwijderd zou moeten worden. Voorstanders beargumenteren dat driekwart van de scholen asbest heeft dat in slechte staat verkeert, dat kinderen extra gevoelig zijn voor blootstelling, de overheid de risico’s heeft onderschat en het beleid heeft gefaald. Tegenstanders stellen dat de risico’s niet zijn onderschat, dat er geen relatie is tussen sterfgevallen en asbestblootstelling op scholen, dat de overheid continue bezig is geweest met de verwijdering van asbest in slechte staat en dat inmiddels een derde tot de helft is verwijderd. Verder is het vaak niet mogelijk asbest geheel te verwijderen omdat het zodanig in een gebouw verwerkt is dat verwijdering de structuur aan zou tasten. Bovendien levert de situatie na asbestverwijdering meer risico’s voor de gezondheid op dan indien niets wordt gedaan, behalve als de verwijdering volgens een zeer strenge standaard is gebeurd. De uitdaging zit in het zoveel mogelijk verlagen van blootstellingsniveaus. Dan kunnen meer keuzes worden gemaakt, zoals: verzekeren, omsluiten of verwijderen. Bron: The Times, 10 december 2010.

Scholen moeten asbest in kaart brengen

Scholen moeten uiterlijk voor juli 2012 weten of in hun gebouwen asbest aanwezig is. Staatssecretaris van milieu, Joop Atsma (CDA), gaat hierop aandringen bij gemeenten en brancheorganisaties, zei hij op 15 februari jl tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer. Aanleiding was een recente uitzending van het tv-programa Zembla waarin gesteld werd dat bij een op de vier middelbare scholen die zijn onderzocht op de aanwezigheid van asbest, er een gevaar voor de volksgezondheid bestaat. Bij basisscholen gaat het om een op de twintig.
Staatssecretaris Joop Atsma (Milieu) benadrukte dat het gevaar van asbest op school in eerste instantie een verantwoordelijkheid is van de schoolbesturen. Het gebruik van asbest is sinds 1993 verboden. Het is vaak nog aanwezig in oudere schoolgebouwen, maar de meeste schoolbesturen weten niet of dat bij hen ook het geval is. Bron: ANP, Trouw, 16 februari 2011.

Asbestverbod Turkije

Sinds 1 januari 2011 geldt in Turkije een verbod op productie, gebruik en handel voor alle asbestsoorten. Bron: BBC, 30 december 2010.

Australische overheid subsidieert Asbest Innovatie Fonds

De Australische regering stort 1,5 mln dollar in het Asbest Innovatie Fonds. Dit fonds zal de komende drie jaar projecten financieren gericht op het beheersen van asbest en op verbetering van de behandeling van asbestslachtoffers. Bron: ABC, 14 december 2010.

AIG reserveert geld voor asbestclaims

De Amerikaanse verzekeraar AIG neemt een eenmalige last van 4,1 miljard dollar voor verhoging van de voorzieningen voor verliezen bij vastgoedverzekeraar Chartis. De reservetoevoeging hangt samen met ongelukken van 2005 en eerdere jaren. Het gaat onder meer om compensatie voor asbest-gerelateerde incidenten. Bron: Telegraaf, 9 februari 2011.

Zuid Afrikaanse overheid financiert asbestverwijdering

De Zuid Afrikaanse overheid betaalt 225 mln rand (bijna 23 mln euro) voor de verwijdering van asbest uit rivieren. Het afval is afkomstig uit de voormalige asbestmijnen in de Noordkaap. De eigenaren van de mijnen betalen niet mee aan de schoonmaak. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 10 maart 2011.

Stop subidie Canadees Chrysotiel Instituut

De Canadese federale regering stopt met het geven van subsidie aan het Chrysotiel Instituut, een lobby-organisatie voor de Canadese chrysotiel-asbestindustrie. Bron: Mesotheliomanews.com, 8 maart 2011.