menu

Nieuwsbrief 22 - September 2010

Asbest: een (publiciteits)gevoelig onderwerp. Om hoeveel slachtoffers gaat het nu eigenlijk?

In de landelijke pers is de laatste tijd is veel aandacht voor de gevolgen van het onlangs gepubliceerde advies van de Gezondheidsraad veel strengere blootstellingsnormen voor asbest in te voeren (1). Op basis van een nog niet definitief advies kwam al in januari in de pers dat asbest veel gevaarlijker is dan tot nu toe werd aangenomen. Het aantal asbestdoden zou in Nederland niet 700 maar 1400 per jaar zijn (2). Asbestverwijderende bedrijven geven inmiddels aan niet met de door de Raad voorgestelde normen te kunnen werken. De voorgestelde waarden zijn volgens hen in de praktijk onwerkbaar en onredelijk en dreigen honderden sloopbedrijven de kop te kosten. De nieuwe regels vergen te veel administratie, de boetes zijn enorm en er kan te snel worden overgegaan tot sluiting van bedrijven (3). Zou invoering van deze strenge regelgeving juist niet kostenverhogend gaan werken en daarmee illegale asbestverwijdering bevorderen? Iets dat volgens ander onderzoek en berichten in de pers (zie o.a deze nieuwsbrief) juist op dit moment al veel te vaak gebeurt.
De Gezondheidsraad schat het aantal overlijdensgevallen als gevolg van asbestblootstelling in Nederland momenteel op ca. 1400 per jaar: ca. 400 slachtoffers met mesothelioom en 1000 met asbestgerelateerde longkanker. In deze editorial wordt geïnventariseerd welke aantallen door andere bronnen worden gegeven.

Lees verder

Epidemiologisch nieuws

Frankrijk: geografische spreiding mesothelioom

De geografische verdeling van de ziekte mesothelioom komt in Frankrijk bij mannen en vrouwen ongeveer overeen. Dat is opmerkelijk omdat bij slechts 38,5 % van de vrouwen een oorzaak in het beroep aanwijsbaar is. Bij mannen ligt dat percentage op 83,2%. Blootstelling aan asbest in het milieu lijkt bij vrouwen de belangrijkste oorzaak te zijn van de ziekte. Bron: Goldberg, S. e.a. (2010).

Mesothelioom in Slovenie

De ziekte mesothelioom kwam van 1983 tot 2005 in Slovenie bij 21,4 op de 100.000 mensen voor. In de districten Nova Gorica en Tolmin was de incidentie echter veel hoger, respectievelijk 8,5 keer en 3 keer hoger dan het gemiddelde over het hele land. De hoge incidentie in Nova Gorica is te wijten aan een voormalige asbestfabriek die in de plaats Anhovo gevestigd was. Gebruik van asbest is sinds 2003 in Slovenie verboden. Bron : Vudrag, M. e.a. (2010).

Asbestziekten in Duitsland

In Duitsland overlijden jaarlijks ca. 1500 mensen aan beroepsgerelateerde asbestziekten. Naar schatting lopen meer dan 300.000 mensen risico op het krijgen van zo n ziekte. Tot en met 2008 heeft Duitsland 60.000 gevallen van beroepsgerelateerde asbestziekten geregistreerd met een totale uitkeringslast van 5,8 miljard us-dollar. Een zelfde aantal wordt nog verwacht. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 1 juni 2010.

Asbest oorzaak 80% beroepsgerelateerde kanker

Volgens Eurogip is asbestblootstelling de oorzaak van 80% van alle tumoren die als beroepsrelateerd worden erkend. Het Franse instituut signaleert grote verschillen in het aantal gevallen dat door de verschillende landen als beroepsgerelateerd wordt erkend. Dat komt vooral door de verschillen in meldingssystemen en gehanteerde criteria. Het is in het algemeen niet eenvoudig om aan te tonen dat kanker door het werk is ontstaan. Frankrijk is het land waar verhoudingsgewijs de meeste gevallen als beroepsziekte worden erkend : 10,44 op 100.000 verzekerden. Meer dan in Duitsland waar dat 6,58 is en in Spanje bijvoorbeeld maar 0,09 per 100.000. Eurogip is een Frans instituut dat sociale zekerheidsacties inzake beroepsrisico s coordineert en ontwikkelt op het Europese vlak. Bron : Agence France Presse, 9 juli 2010.

Asbest in Mexico

In Mexico wordt momenteel door meer dan 1800 bedrijven chrysotiel (wit) asbest verwerkt in ca. 3000 producten. Samen gebruikten deze bedrijven in 2007 17.000 ton asbest. Officiele cijfers rapporteren tussen 1979 en 2006 totaal 1772 mesothelioom sterfgevallen. In 2008 ging het om 200 mensen. Onderzoekers stellen echter dat het werkelijke cijfer veel hoger ligt, momenteel op ca. 1500 sterfgevallen per jaar. Bron : AFP, 3 augustus 2010.

VK: verwachte mesothelioomsterfte tot 2050

Op basis van de Bayesiaanse rekenmethode voorspellen Tan en collega s dat het aantal mannen dat in het Verenigd Koninkrijk aan mesothelioom zal overlijden in 2016 een piek zal bereiken van ca. 2040 en daarna snel af zal nemen. Over de gehele periode 1968 tot 2050 zal het totaal aantal sterfgevallen naar schatting 91.000 zijn, waarvan tweederde vanaf 2007. Bron : Tan, E. e.a. (2010).

Asbest en Gezondheid nieuws

Rapport en reportage over asbestgevaar wereldwijd

Een internationaal consortium van onderzoeksjournalisten heeft samen met de BBC het rapport Dangers in the dust en de reportage Inside the global asbestos trade geproduceerd over het gebruik van asbest wereldwijd en de gevolgen daarvan.

Lees verder

Juridisch nieuws

Boetes voor illegaal asbestgebruik

Twee varkenshouders in de omgeving van Zwolle hebben boetes gekregen wegens het illegaal en onzorgvuldig omgaan met asbest. De een kreeg 4500 euro boete voor het zonder vergunning slopen van een schuur waarin asbest was verwerkt. De ander kreeg 2000 euro boete voor het opzettelijk laten rondslingeren van asbestplaten en een onafgesloten zak met resten asbest. Tegen drie Bredanaars is procesverbaal opgemaakt wegens het rommelen met documenten om de sloop van 600 vierkante meter asbesthoudende platen van een stal legaal te laten lijken. Het slopen van een dergelijke hoeveelheid kost normaliter rond 6500 euro. Bron: De Stentor, 29 juni en 1 juli en BN De Stem, 3 juli 2010.

Aansprakelijk voor asbestblootstelling in jaren 50

De rechtbank Rotterdam oordeelt dat de (niet meer bestaande) scheepswerf Verolme tekort is geschoten in de op haar op grond van destijds artikel 7A:1638x BW en thans artikel 7:658 BW rustende zorgplicht. De aansprakelijkheidsverzekeraar is daardoor jegens de nabestaande van een voormalig werknemer schadeplichtig geworden. De werknemer was als timmerman in de periode 1953-1960 tijdens zijn werk bij de scheepswerf aan asbest blootgesteld. De werkgever heeft geen veiligheidsmaatregelen getroffen met het oog op de toen bekende gevaren van blootstelling aan asbest(stof) waardoor de kans op de (destijds nog niet bekende) asbestziekte mesothelioom vergroot is. Na afweging van de gezichtspunten (arrest Van Hese/ De Schelde d.d. 28 april 2000) oordeelt de rechter dat toepassing van de dertigjarige verjaringstermijn (art. 3:310 lid 2 BW) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Bron: Rechtbank Rotterdam 26 mei 2010, LJN BN0602.

Aansprakelijk voor asbestproduct

In hoger beroep oordeelt het Gerechtshof Arnhem, evenals de rechtbank Almelo, het bedrijf Nefalit BV (voorheen Asbestona) aansprakelijk voor het ontstaan van de ziekte mesothelioom bij een boer uit Beilen die in 1979 bij het verzagen van asbestcementgolfplaten aan asbest was blootgesteld. Het hof oordeelt dat van Nefalit in 1979 mocht worden verwacht dat zij bij het in het verkeer brengen van asbestcementgolfplaten het publiek, en zeker verwerkers van die platen als de betreffende boer, zou waarschuwen voor de aan haar bekende gezondheidsrisico s. Van het feit dat Nefalit dit niet heeft gedaan, valt haar een ernstig verwijt te maken. Het causaal verband is voldoende aangetoond. Bron: Hof Arnhem, 11 mei 2010, 200.016.186 Rechtspraak.nl.

Spanje : 4 mln euro schadevergoeding voor milieu-asbestslachtoffers

Voormalig asbestverwerker Uralita moet bijna 4 mln euro uitkeren aan 45 omwonenden van haar fabriek in Cerdanyola y Ripollet (Catalonie) wegens door asbestblootstelling veroorzaakte gezondheidsschade. Het is de eerste keer dat en Spaanse rechter schadevergoeding toekent aan asbestslachtoffers die niet als werknemer aan asbest zijn blootgesteld. Allen lijden aan een asbestgerelateerde ziekte. Oorzaken zijn ofwel het asbestafval in het milieu of het contact met asbest via de werkkleding van de huisgenoot die wel voor de fabriek werkte. De vergoedingen varieren van 43.000 euro tot 470.000 euro per slachtoffer. Uralita heeft sinds 1907 asbest verwerkt in de fabriek. Bron : El Pais. 17 juli 2010, Spaanse asbestslachtoffervereniging AVIDA.

2000 euro boete wegens asbestaffaire

Een mechanisatiebedrijf heeft 2000 euro boete gekregen voor het laten verwijderen van een dak van een loods door een bedrijf dat niet gecertificeerd was voor het verwijderen van asbest. De ondernemer verklaarde dat hij niet wist dat er asbest in het dak zat en ging met het sloopbedrijf akkoord dat het verwijderd zou worden als asbestgelijkend materiaal. Bron : Agrarisch Dagblad, 9 augustus 2010.

Klacht over behandeling en informatie

In een zaak van de echtgenote van een inmiddels aan mesothelioom overleden man tegen de arts bij wie de man onder behandeling was, oordeelt het Regionaal Tuchtcollege Zwolle dat de arts geheel volgens de richtlijnen heeft gehandeld. Achteraf gezien bleek patient te lijden aan een zich zeer langzaam ontwikkelend mesothelioom dat lange tijd niet aantoonbaar was. De arts is hierop steeds alert geweest en heeft deze mogelijke diagnose ook steeds betrokken in zijn onderzoeken. Ook oordeelt het College dat de arts niet is tekortgeschoten in de informatievoorziening jegens patient. De vrouw had onder andere de klacht dat zij niet gewezen was op het bestaan van het Instituut Asbestslachtoffers. Bron: Regionaal Tuchtcollege Zwolle, 22 juli 2010.

Boete en tbs voor bedreiging met asbest

De rechtbank veroordeelt een 41-jarige Bredanaar tot 180 dagen gevangenisstraf waarvan 60 voorwaardelijk voor het opzettelijk verspreiden van asbest aan de balie van het kantoor van een woningbouwvereniging. Omdat de woningbouwvereniging de asbest in zijn woning maar niet verwijderde toog de bewoner zelf met een zak asbestresten naar het kantoor. Hij gooide de zak op de balie en blies asbeststof in de richting van een medewerkster. Het airconditioningssysteem van het kantoor bleek verontreinigd. De rechtbank legt de man eveneens TBS met voorwaarden op met een gedwongen begeleiding van de reclassering en behandeling in een GGZ kliniek. Ook wordt hij verplicht de schoonmaakkosten van balie en airconditioning, ad 30.000 euro, te betalen. Bron : BN de Stem, 2 september 2010.

Medisch nieuws

Overzichtsstudies mesothelioom

De optimale behandeling van mesothelioom vergt volgens Kao e.a. (2010) een echte multidisciplinaire benadering. Pasello en Favaretto (2010) pleiten voor meer onderzoek naar doelgerichte medicijnen (targeted therapy). Dit zijn medicijnen die kankercellen remmen zonder dat er veel schade aangericht wordt aan de gezonde cellen. Bron: Kao, S.C. e.a. (2010); Pasello & Favoretto (2009).

Overzichtsstudie asbest en long- en luchtwegziekten

Het is nog onduidelijk welke rol asbestblootstelling als enige oorzaak bij het ontstaan van chronische luchtwegafwijkingen heeft. Ook de voordelen van vroeg-screening en ct-scans voor de diagnostiek van asbestgerelateerde longziekten staan nog ter discussie. Ondanks het inmiddels sterk afgenomen asbestgebruik blijft de stoflongziekte asbestose een belangrijk probleem. Helaas is deze ziekte nog niet goed te behandelen. Bron: Antonescu-Turcu, A.L. & Schapira, R.M. (2010).

Amerikaans talk veroorzaakt geen mesothelioom

Amerikaans talk bevat vrijwel geen asbest en veroorzaakt geen mesothelioom. Dat concludeert Price op basis van een overzichtsstudie. De conclusie gaat in tegen eerdere meldingen van het Amerikaanse Agentschap voor beroepsgerelateerde gezondheid en veiligheid (OSHA) en het Nationale Instituut voor Beroepsveiligheid en Gezondheid (NIOSH). Bron: Price, B. (2010).

Lees verder

Werken koolstof nanobuisjes als asbest?

Twee overzichtsstudies beschrijven elk op een andere manier de werking van koolstof nanobuisjes in het lichaam. Beide concluderen dat ander en meer onderzoek nodig is om te bepalen of dat materiaal op dezelfde manier als asbest mesothelioom kan veroorzaken. Bron: Pacurari, M. e.a. (2010), Donaldson, K. e.a. (2010).

Longfunctie-afwijkingen bij asbestwerkers

Asbestblootstelling veroorzaakt afwijkingen in de longfunctie. Dit effect is sterker bij rokers en werkers bij wie op rontgenfoto s symptomen van asbestose zijn te zien. Meer onderzoek is nodig om te bepalen hoe asbest en tabaksrook elkaar in het lichaam beinvloeden. Bron: Abejie, B.A. e.a. (2010).

Vitamine A en mesothelioom

Vitamine A-retinol supplementen hebben geen preventieve werking tegen mesothelioom bij oud-werknemers van de blauwe asbestmijn in het Australische Wittenoom. De groep kreeg tussen 1990 en 2007 op bepaalde momenten vitamine A/retinol toegediend en werd vergeleken met een controlegroep die dat niet kreeg. Bron : Alfonso, H.S. e.a. (2010).

Lees verder

Hoe asbest kanker veroorzaakt

HMGB1 is een molecuul dat afgegeven wordt door lichaamscellen die met asbest in aanraking zijn geweest. Dit molecuul zorgt voor ontstekingsreacties die kunnen leiden tot het ontstaan van een tumor. Patienten die aan asbest zijn blootgesteld hebben hogere dan gemiddelde niveaus van HMGB1 in hun bloed. Yang e.a. stellen voor een medicijn te ontwikkelen gericht op HMGB1 zodat een ontstekingsreactie kan worden voorkomen. Bron : Yang, H. e.a. (2010).

Milieu/Veiligheid nieuws

Veel asbest illegaal gestort

Uit onderzoek in Noord Holland blijkt dat 50 tot 80% van het asbestafval van verdachte herkomst is en mogelijk niet volgens de wet verwijderd, vervoerd of gestort. Niet de gecertificeerde asbestverwijderaars zijn het probleem, maar de zogenaamde free riders: bedrijven die zonder vergunning het asbest afvoeren naar de stort. Dit laatste blijkt vrij eenvoudig, omdat op de stortplaatsen weinig tot geen registratie van ontvangen asbest wordt bijgehouden. In de praktijk wordt veel te vaak geen sloopvergunning aangevraagd. Oorzaken zijn de geringe pakkans en het is kostbaar en tijdrovend om asbest langs legale weg te verwijderen. Bron: NOS, diverse kranten 30 juni 2010.

Handhaving asbesregels op schepen moeilijk

De handhaving van de asbestregels op zee is nog gecompliceerder dan aan land aldus de scheepvaartvakbond Nautilus. De bond besteedde eind juni een congres aan dit thema. Net als aan de wal geldt ook op Nederlandse schepen sinds 1993 een verbod op het gebruik van asbest. Veel schepen werken echter nog steeds met asbest-pakkingen die al voor het verbod zijn aangeschaft. West-Europa, de Verenigde Staten en Australie voldoen wel aan de strenge asbestnormen, maar Oost-Europa, Zuid- en Midden-Amerika en vooral het Verre Oosten niet. In bijvoorbeeld China wordt asbest nog gewoon gebruikt. Als een Europees schip in een haven van een land zonder strikte asbestregels, reparaties laat uitvoeren of een reserve-onderdeel aanschaft, is het de bemanning vaak niet duidelijk dat er asbest in verwerkt kan zijn. Het meeste asbest aan boord van schepen is verwerkt in pakkingen, maar ook in plafonds en wanden. Vooral de branddekens met asbest die worden gebruikt voor afdekking en de pakkingen tussen leidingonderdelen vormen een gevaar voor de bemanning. Zolang asbest met rust wordt gelaten is het gevaar beperkt. Maar het wordt risicovol wanneer met branddekens wordt gewerkt en pakkingen worden verwisseld. Aldus een woordvoerder van een asbest-inventarisatiebureau. Bron: Trouw, 30 juni 2010.

Lees verder

Asbestafval Californische goudmijnen

In het gebied van de voormalige goudmijnen in de Californische Sierra Nevada zijn hoge niveaus van asbest, lood en arsenicum gemeten. De stoffen zijn naar boven gekomen bij het afgraven van de mijnen. Momenteel zijn het recreatiegebieden waar veel gefietst, gewandeld en paardgereden wordt. Onderzoekers wijzen daarom op blootstellingsrisico s voor de recreanten. Verwijdering van de gevaarlijke stoffen zal moeilijk zijn wegens de diffuse vormen waarop ze in de bodem voorkomen. Bron : San Francisco Chronicle, 23 juni 2010.

90% schepen bevat asbest

Zee- en binnenvaartschepen bevatten in veel gevallen nog steeds asbest. Ook nieuwe schepen uit voornamelijk niet-westerse landen bevatten in de meeste gevallen asbesthoudende materialen. Dat constateert het bedrijf Oesterbaai uit Rotterdam dat inspecties uitvoert voor onder andere de Inspectie Verkeer en Waterstaat. Het bedrijf stelt dat in 90 tot 95 procent van de inspecties asbest is geconstateerd. Het gebruik van asbest is volgens de internationale scheepvaartregels verboden. Dat het nog steeds wordt gevonden, ook in nieuwe schepen, komt doordat de controles op asbest slecht zijn, stelt een woordvoerder van Oesterbaai. Bron : ANP, 29 juli 2010.

32 Woningen Amsterdam-Noord ontruimd om asbest

In een flatgebouw in Amsterdam-Noord zijn eind juli 32 woningen ontruimd omdat er mogelijk asbest in terecht was gekomen. Dit kwam door een gasexplosie in een flat tegenover het gebouw. De bewoners moesten 4 dagen hun huis uit. Bron ; ANP, Trouw, juli 2010.

Overzichtsstudie schadelijkheid chrysotiel asbest

Er is geen medische noch wetenschappelijke ondersteuning voor het uitzonderen van chrysotiel (wit) van een wereldwijd verbod op gebruik van asbest. Alle soorten asbest, inclusief chrysotiel, zijn kankerverwekkend. Alle soorten veroorzaken maligne mesothelioom, longkanker en kanker aan het strottenhoofd. En alle soorten kunnen mogelijk leiden tot andere vormen van kanker zoals baarmoederhals- en darmkanker. Bron : Ladou, J. e.a. (2010).

Politiek nieuws

Protest tegen heropening Canadese asbestmijn

Canadese gezondheidsorganisaties zijn een protestactie gestart tegen het plan van de Canadese regering om een subsidie van 58 miljoen Canadese dollar aan een bedrijf toe te kennen voor de heropening van een asbestmijn.Het bedrag is bestemd voor het heropstarten van de asbestmijn van Jeffrey, met de bedoeling 200.000 ton asbest per jaar naar ontwikkelingslanden te exporteren. Het protest wordt internationaal gesteund door wetenschappers, vakbonden en asbestslachtoffer-organisaties. Bron: The Gazette, 2 juli 2010, Asbestos Disease Awareness Organization, 28 juni 2010.

Meer geld voor reddingswerkers 9/11

Reddingswerkers die zijn ingezet na de terreuraanslagen van 11 september 2001 krijgen een hoger bedrag aan schadevergoeding dan eerder dit jaar overeen is gekomen. Het totale budget voor alle werkers komt nu op 772 mln usd in plaats van 657 mln. Daarnaast is het aandeel juridische kosten daarin gereduceerd omdat een federale rechter dit te hoog vond. Advocaten zijn nu accoord met een kwart van het totale bedrag in plaats van een derde deel dat eerder was afgesproken. Vergoedingen per persoon varieren van 3250 us-dollar voor mensen die nog niet ziek zijn maar bang zijn om ziek te worden tot 2 mln us-dollar voor nabestaanden die een relatie kunnen bewijzen tussen de dood van de werker en zijn/haar aanwezigheid op Ground Zero op en na 11 september 2001. De reddingswerkers hebben vervuilde lucht ingeademd die o.a. asbest bevatte. Bron : New York Times 16 juni 2010.

Dow Chemicals asbestclaims

Multinational Dow Chemical is in de Verenigde Staten bezig met een juridische strijd over 75.000 asbestgerelateerde gezondheidsclaims met betrekking tot dochter Union Carbide. Tot nu toe heeft het bedrijf al 1,4 miljard dollar uitgekeerd aan asbestslachtoffers. Dow verwacht de komende jaren nog 839 mln dollar uit te moeten keren. Bron : The Economic Times, 4 juli 2010.

Asbest in Oost Europa, Kaukasus en Centraal Azie

De EECCA regio, een blok van 12 landen in Oost Europa, Kaukasus en Centraal Azie, is verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de wereldwijde chrysotiel-asbestproductie. Rusland, Oekraine, Kazakhstan en Kyrgyzstan zijn de belangrijkste producenten in deze regio. In Rusland en Kazakhstan bevinden zich 60 asbestmijn- en verwerkingsfaciliteiten. Het asbestgebruik in deze landen neemt toe. 95% van alle huizen in de Oekraine heeft daken van asbestgolfplaten. De regeringen ondersteunen het beleid dat chrysotiel-asbest veilig onder gecontroleerde omstandigheden gebruikt kan worden. Er zijn geen betrouwbare cijfers bekend over het aantal sterfgevallen door asbestziekten in deze landen. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 1 juni 2010.

Oproep MERCOSUR voor asbestverbod

Op 9 juni jl. hebben de ministers van gezondheid van Argentinie, Brazilie, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Chili, Ecuador en Peru een Asbestverklaring getekend. Het gebeurde op een bijeenkomst van MERCOSUR, een economisch samenwerkingsverband van Zuid- en Middenamerikaanse landen. De verklaring roept op tot een verbod op import, delving en handel in asbest en producten waarin asbest verwerkt zit. In overeenstemming met de Internationale Arbeids Organisatie (ILO) en de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) vermeldt de verklaring eveneens dat alle soorten asbest kankerverwekkend zijn. Bron : International Ban Asbestos Secretariaat, 5 juli 2010.

Spaans register meldt 5123 asbestwerkers

Het Spaanse Adviesorgaan voor Gezondheid heeft tot nu toe 5123 mensen geregistreerd die in asbestverwerkende bedrijven hebben gewerkt. Van deze groep zijn 3867 mensen nog in leven. Aan deze mensen is de mogelijkheid geboden deel te nemen aan een medisch onderzoeksprogramma. Uiteindelijk maken hiervan 2227 mensen gebruik. Het onderzoek bestaat uit een klinisch deel, een thoraxfoto en longfunctie-onderzoek. Het onderzoek wordt met een ct-scan uitgebreid op het moment dat vermoed wordt dat er sprake is van een longziekte. Spanje hoopt op deze manier de schadelijke gevolgen van het asbestgebruik beter in kaart te brengen. Bron: El Pais, 9 augustus 2010.

VK : 5000 pond voor pleurale plaques

Zo n 6000 Britse asbestslachtoffers met pleurale plaques, bij wie deze diagnose voor 17 oktober 2007 werd gesteld kunnen bij het Ministerie van Justitie een schadevergoeding van 5000 pond aanvragen. Voor slachtoffers van na die datum geldt deze regeling niet meer. Dit omdat het House of Lords, het hoogste rechtsorgaan, in oktober 2007 bepaalde dat verzekeraars geen schadevergoeding meer hoeven te betalen aan mensen met deze aandoening. Het House of Lords oordeelde dat deze longafwijking niet als ziekte aangemerkt kan worden omdat deze zelden pijn of andere ziekteverschijnselen geeft. Bron: Daily Post, 3 augustus, Ministerie van Justitie.

Buffett pakt 2 miljard op asbestrisico's CNA

De Amerikaanse superbelegger Warren Buffett neemt de asbestrisico's en de risico's op milieuverontreiniging van de Amerikaanse verzekeraar CNA over. Hij krijgt daar een commissie van 2 miljard dollar (1,55 miljard euro) voor. Berkshire Hathaway, een onderneming van Buffett, wordt via de deal verantwoordelijk voor de behandeling van mogelijke claims rond asbest en milieuverontreiniging die in de portefeuille van CNA zaten. Bron : De Tijd Belgie, 16 juli 2010.

Strengere regels voor asbeststort

Stortplaats Derde Merwedehaven in Dordrecht moet zich aan strengere regels gaan houden bij het storten van asbesthoudend afval. Afval met lage concentraties asbest mag alleen nog los worden gestort onder strenge voorwaarden. Asbesthoudende dakdelen en isolatiemateriaal mogen voortaan alleen verpakt worden gestort, ongeacht de graad van verontreiniging. Bron: Provincie Zuid Holland, 25 augustus 2010, Telegraaf, 26 augustus 2010.

Herhaalde oproep asbestverbod

Na 10 jaar herhaalt de Internationale wetenschappelijke vereniging Collegium Ramazzini haar oproep tot een wereldwijd verbod op gebruik van alle asbestsoorten. Geen enkele vorm van asbestblootstelling is zonder risico en er is geen veilige blootstellingsdrempel. Het Collegium Ramazzini is gespecialiseerd in onderzoek en preventie op het gebied van arbeids- en milieugeneeskunde. Bron : Collegium Ramazzini (2010).

Belgie : 298 toekenningen uitkering mesothelioom in 2009

Het Belgische Asbestfonds nam het afgelopen jaar 298 positieve beslissingen die betrekking hadden op slachtoffers met mesothelioom en hun eventuele nabestaanden. Sinds 1 april 2007 hebben alle Belgische mesothelioomslachtoffers recht op een uitkering via het Asbestfonds. Bron : Het Laatste Nieuws, 9 september 2010.

Duitse partij Groenen wil positie asbestslachtoffers versterken

Om in aanmerking te komen voor een uitkering wegens beroepsziekte moeten Duitse asbestslachtoffers bewijzen dat asbestblootstelling op het werk de oorzaak van hun ziekte is en niet bijvoorbeeld het eigen rookgedrag. In ca. de helft van de gevallen rond Bremen lukt dat niet. De partij Groenen heeft voorgesteld hun positie te versterken. Dit kan door de medische beoordeling onafhankelijk te laten gebeuren. Nu gebeurt dat door de Berufs-genossenschaft die tevens over de uitkering beslist. Ook zou de bewijslast, volgens de Groenen, omgekeerd moeten zijn. In dat geval is het aan de Berufsgenossenschaft aan te tonen dat de ziekte niet op de werkplek is veroorzaakt. Bron : Taz, die tageszeitung, 13 augustus 2010.