menu

Nieuwsbrief 62 - September 2020

Erkenning voor slachtoffers met schildersziekte

Asbest staat welhaast synoniem met gevaren op het werk. Als eenmaal de diagnose van een asbestziekte is gesteld, dringen zich bij het slachtoffer vragen op. Wanneer ben ik blootgesteld? Had dit voorkomen kunnen worden? Heeft iemand schuld aan mijn ziekte?

Lees verder

IAS nieuws

Interview met Jan Warning directeur IAS

In een radio-interview met Omroep Zeeland vertelt directeur IAS Jan Warning hoe mensen mesothelioom (asbestkanker) krijgen en wat het IAS voor hen kan betekenen. Bron: IAS.nl, 4 september 2020. Klik hier voor het interview.

Epidemiologisch nieuws

Aantal mesothelioom in Groot Brittannie blijft stabiel

In 2018 zijn in Groot Brittannië 2.446 mensen overleden ten gevolge van mesothelioom. Dit is iets lager dan de gemiddelde jaarlijkse mesothelioomsterfte in de afgelopen vijf jaar. De Health and Safety Executive verwacht dat de piek in de incidentie van deze ziekte inmiddels is bereikt. Bron: HSE , 1 juli 2020

Voorspelling afname mesothelioom in westerse landen

Een marktonderzoekswebsite onderzocht de ontwikkeling van de incidentie van mesothelioom in de VS, het VK, Japan, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. In 2017, het begin van de onderzoeksperiode, waren er 11.431 gevallen van pleuraal mesothelioom in deze landen. Verwacht wordt dat de incidentie de komende tien jaar in vijf van de zeven landen zal dalen. Alleen voor Spanje en Japan wordt nog geen daling verwacht. Bron: surviving mesothelioma, 1 september 2020

Asbest en Gezondheid nieuws

Nieuwsbrief Asbestslachtoffer Vereniging Nederland augustus 20

Bent u aan asbest blootgesteld, leg de gegevens vast op asbestregister.nl. Naast deze oproep bevat de augustus-nieuwsbrief van de Asbestslachtoffer Vereniging Nederland (AVN) de resultaten van een enquete onder haar leden een interview met Lies Cijsouw Sommeijer (81). Lies is al meer dan 30 jaar bestuurslid van de vereniging en sinds begin dit jaar erevoorzitter. Zij verloor in 1989 haar man aan mesothelioom. Bron: avn.nl, augustus 2020 

Risico op kanker door explosie Beiroet

Duizenden Libanezen die na de verwoestende explosie in Beiroet in het puin op zoek gingen naar slachtoffers en bezittingen, lopen het risico op longkanker. De kans is groot dat ze fijne asbestdeeltjes hebben ingeademd die jaren na blootstelling longkanker veroorzaken, zegt hoogleraar luchtverontreiniging Charbel Afif in The National. Ook de vele vrijwilligers, arbeiders en hulpverleners die in de weken daarna puin hielpen ruimen in de wijken rond de haven lopen risico. Bron: nos.nl, 28 augustus 2020

Hans Jongman heeft mesothelioom

Hans Jongman heeft sinds vier jaar mesothelioom. Hij weet niet waar hij de ziekte heeft opgedaan. In een interview met Omroep Zeeland vertelt hij over de behandelingen die hij heeft ondergaan en de gevolgen die de ziekte voor zijn leven heeft. Bron: omroepzeeland.nl, 4 september 2020

Komt er een straatnaambord voor dokter Stumphius?

De SGP in Vlissingen wil dat er een straat of kade naar dokter Stumphius vernoemd gaat worden. De gemeente kan deze wens op dit moment niet inwilligen omdat alle straten in het Scheldekwartier al een naam hebben gekregen. Jan Stumphius verrichte baanbrekend onderzoek. De bedrijfsarts bij scheepswerf De Schelde bewees in 1969 in Nederland de relatie tussen asbest en mesothelioom. Onder de medewerkers kwam deze ziekte extreem vaak voor. Bron: omroepzeeland.nl, 2 september 2020; 9 september 2020 

Psychosociale impact Mesothelioom

De diagnose mesothelioom heeft veel impact vanwege de slechte overleving. Toch is er relatief weinig psychosociale ondersteuning voor patiënten en naasten. Met name naasten geven aan meer behoefte aan ondersteuning te hebben. Dit blijkt uit het project Psychosociale Impact Mesothelioom (PIM), dat studenten Agata Prusak en Anne-Roos Frissen bij Integraal Kankercentrum Nederland uitvoerden. Bron: IKNL, 22 september 2020

Juridisch nieuws

Hof Arnhem-Leeuwarden: installatiebedrijf niet aansprakelijk wegens verjaring

Een man heeft van 1970 tot en met 1976 als monteur luchtkanalen bij twee installatiebedrijven gewerkt en is daarbij aan asbest blootgesteld. Hij overlijdt in 2020 aan mesothelioom. In hoger beroep bevestigt het Hof Arnhem-Leeuwarden het beroep op verjaring van de rechtsopvolger van de twee installatiebedrijven. Doorslaggevend is hierbij het oordeel dat de installatiebedrijven geen ernstig verwijt valt te maken omdat zij in de periode tot en met 1976 nog niet doordrongen waren of hadden moeten zijn van het feit dat ook incidentele blootstelling aan chrysotiel asbest grote risico’s voor de werknemer met zich bracht. Bron: rechtspraak.nl, ECLI:NL:GHARL:2020:7016, 8 september 2020

Medisch nieuws

Vooruitgang in immuuntherapie

Een behandeling met twee immuuntherapie-medicijnen, Nivolumab en Ipilimumab kan een nieuwe zorgstandaard voor mesothelioom worden. Dat concludeert dr. Paul Baas van het Nederlands Kanker Instituut in Amsterdam op basis van een internationaal onderzoek dat hij tijdens de recente virtuele bijeenkomst van de Wereldconferentie over longkanker presenteerde. Bron: asbestos.com, 11 augustus 2020

Australische mesothelioompatienten leven langer na diagnose

Het Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) meldt dat de overleving van mesothelioompatiënten in Australie is verbeterd. Tussen 1987 en 1991 leefde 37% van de mensen minstens een jaar na hun diagnose, 10% leefde minstens 3 jaar en 6% minstens 5 jaar na de diagnose. Na rekening te hebben gehouden met veranderingen in de leeftijdsstructuur van de bevolking in de loop van de tijd, waren deze percentages tussen 2012 en 2016 gestegen tot respectievelijk 55%, 17% en 10%. Bron: AIHW, 26 augustus 2020

Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen

Elektrochemotherapie (ECT) kan mogelijk mesothelioompijn verlichten en tumoren verkleinen. Een klinisch onderzoek naar mesothelioom met genetisch gemodificeerde T-cellen laat effect zien bij de eerste vijf behandelde patiënten. De analyse van longvocht kan volgens Zweedse onderzoekers helpen om mesothelioom in een vroeg stadium te ontdekken. Amerikaanse geneesmiddelenonderzoekers zien mogelijkheden in een anti-malaria medicijn bij de behandeling van mesothelioom

Covid-19 en zeldzame kanker

Door de coronacrisis zijn afgelopen voorjaar minder diagnoses kanker gesteld. Al met al zijn er inmiddels minstens vijf duizend diagnoses nog niet gesteld. Bij twee zeldzame vormen van kanker lijkt sprake te zijn van een afname van respectievelijk 7 tot 10% in het aantal nieuwe diagnoses. Voor mesothelioom, ook een zeldzame kanker, is dit percentage nog niet bekend. Integraal Kankercentrum Nederland beschrijft in een artikel de gevolgen van de coronacrisis voor mensen met met kanker. Bron: iknl.nl 22 september 2020

Politiek nieuws

Kabinet neemt advies Commissie Heerts over

Er komt een regeling waarbij werknemers met een beroepsziekte als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen eenmalig een tegemoetkoming van de overheid ontvangen. Hiermee volgt het kabinet het advies van de commissie Heerts over het vergemakkelijken van de schadeafhandeling van beroepsziekten. Met een eenmalige tegemoetkoming wordt slachtoffers van een ernstige beroepsziekte snel maatschappelijke erkenning gegeven. De commissie Heerts betoogde dat deze erkenning niet afhankelijk mag zijn van de vraag of de werkgever zijn zorgplicht heeft verzaakt. De hoogte van de tegemoetkoming dient volgens de commissie vergelijkbaar te zijn met het bedrag dat asbest- en OPS-slachtoffers ontvangen. Maar anders dan voor deze groepen is de tegemoetkoming geen voorschot op een later te ontvangen schadevergoeding van de werkgever. De nieuwe staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Bas van ’t Wout is voornemens op korte termijn een verkenner te benoemen om de uitvoering voor te breiden. Naar verwachting zal de regeling pas in de loop van 2022 operationeel zijn. Bron: rijksoverheid.nl, 13 juli 2020 

Voorlopig geen zakelijk asbestdakenfonds

Op basis van extern advies concludeert staatssecretaris Van Veldhoven (I en W) dat oprichting van een zakelijk fonds om sanering van asbestdaken te financieren vooralsnog niet de beste weg is om sanering van asbestdaken te stimuleren. Eerst is het verstandig om alternatieve opties zorgvuldig af te wegen. Zij wil daarover dit najaar meer duidelijkheid hebben en zal hierover de Kamer voor het eind van dit jaar informeren. De conclusies van het advies gelden niet voor het particuliere fonds. Dit fonds is in oprichting.  Bron: rijksoverheid.nl, 26 juni 2020

72000 euro boete voor ondeskundige asbestverwijdering

Vier bedrijven hebben van de Inspectie SZW in totaal een boete gekregen van 72.000 euro voor het ondeskundig slopen van asbesthoudende schuren in de gemeente Beuningen. Er werden werkzaamheden verricht zonder dat er voorzorgsmaatregelen waren genomen om asbestverspreiding te voorkomen. Werknemers en toezichthouders hebben hierdoor een groot risico gelopen op blootstelling aan asbestvezels. Bron: inspectiewerkt.nl, 11 augustus 2020

Asbestsanering vensterbanken valt weer in risicoklasse 1

Asbestsanering van vensterbanken valt na een herbeoordeling weer in risicoklasse 1. Tot 2014 was dit ook geval. Daarna kwam dit werk in risicoklasse 2. Voor woningcorporaties betekent dit een flinke besparing in saneringskosten. Bron: aedes.nl, 29 juni 2020

Huizenbezitters wachten op oplossing overheid

Het asbestbeleid van de Rijksoverheid krijgt de wind van voren van particulieren, saneerders en de wetenschap. Sinds het verbod op asbestdaken per 2024 vorig jaar sneuvelde, probeert de overheid particulieren met een asbestdak over te halen tot saneren met een lening. Maar daar lopen de particulieren niet warm voor. Asbestsaneerders zien daardoor hun klussen verdampen. Bron: de stentor.nl, 22 augustus 2020

Geen norm voor asbest in drinkwater

Het risico op gezondheidseffecten door het inslikken van asbestvezels via drinkwater is erg klein. Er is dan ook geen reden om hiervoor een norm op stellen. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in antwoord op vragen van het SP-kamerlid Cem Laçin. Bron: tweedekamer.nl; h2owaternetwerk.nl, 25 augustus 2020

Waarom alleen tegemoetkoming voor mesothelioom en asbestose

Alleen mensen met mesothelioom of asbestose kunnen in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van de overheid, omdat bij deze ziekten de relatie met blootstelling aan asbest niet ter discussie staat. De tegemoetkoming kan niet voor andere ziekten worden verstrekt, omdat de bijdrage van asbest daaraan relatief beperkt is en omdat per individu niet vastgesteld kan worden dat de ziekte door asbest is veroorzaakt. Aldus minister Van Nieuwenhuizen (I en W) in antwoord op kamervragen. Bron: rijksoverheid.nl, 24 augustus 2020

Koning opent recyclingsfabriek voor met asbest vervuild staal

Koning Willem-Alexander heeft gisteren in Delfzijl een recyclingsfabriek van Purified Metal Company geopend. Het is de eerste recyclingsfabriek ter wereld die op duurzame wijze vervuild staal kan verwerken tot nieuwe grondstof voor de staalindustrie. Bij de hoge temperaturen valt asbest uiteen, wordt chroom-6 in het rookkanaal afgevangen en verbranden andere vervuilde organische verbindingen. Vervuild staal wordt zo omgezet in nieuw staal. Bron: duurzaam bedrijfsleven.nl, 25 september 2020