menu

Nieuwsbrief 18 - september 2009

Ontwikkeling mesothelioom in beeld (Machiel van der Woude, directeur IAS)

Blootstelling aan asbest heeft in de westerse wereld geleid tot veel sterfgevallen en zal dat voorlopig blijven doen. Deze nieuwsbrief geeft veel informatie over de ontwikkeling van de ziekte mesothelioom: in Nederland en internationaal.

Lees verder

IAS nieuws

Doorbreking verjaring en stelplicht en bewijslast

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft de hoogleraren J. Hijma, T. Hartlief en H.J. Snijders eind 2008 verzocht te adviseren over enkele knelpunten in de bemiddelingspraktijk van het IAS.

Lees verder

Workshop mesothelioom claims voor verzekeraars

Op 22 juni jl. vond een geslaagde workshop plaats over de behandeling van mesothelioomclaims voor schadebehandelaars van verzekeraars en de medewerkers van het IAS.

Lees verder

Nieuw: IAS-Monitor 1989-2006

Het Integraal Kankercentrum Rotterdam heeft op basis van cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) speciaal voor het IAS een aantal relevante cijfers over de ontwikkeling van de ziekte mesothelioom sinds 1989 op een rijtje gezet.

Lees verder

Epidemiologisch nieuws

Sterftecijfers Britse asbestwerkers

Mensen die met asbest hebben gewerkt overlijden vaker aan longkanker, mesothelioom, asbestose, maagkanker en een herseninfarct.

Lees verder

Asbestafwijking bij 1 op de 8 Japanse longkankerpatienten

Volgens onderzoek van 12 Japanse medische instituten werden in 2006 en 2007 bij 1 op de 8 longkankerpatienten afsbestafwijkingen gevonden als pleurale plaques of verdikking van het longvlies.

Lees verder

Spanje: 50.000 mensen met asbestkanker tot 2030

In Spanje zullen naar schatting 50.000 mensen tussen nu en 2030 een vorm van kanker door asbestblootstelling krijgen, waarvan 8 tot 10.000 in Baskenland. Bron: Diario Vasco, 8 juni 2009.

Hoge mesothelioomincidentie in Noord Israel

Een van de gebieden waar de ziekte mesothelioom relatief vaak voorkomt is rond de kustplaats Nahariya in Noord Israel.

Lees verder

Asbestziekten bij Amerikaanse metaalwerkers en bouwvakkers

De ziekte asbestose komt bij Amerikaanse metaalwerkers 50 jaar na het eerste moment van asbestblootstelling nog steeds voor.

Lees verder

Canada: veel verborgen asbestslachtoffers

In de Canadese regio Alberta zijn tussen 1980 en 2004 568 gevallen van mesothelioom geregistreerd.

Lees verder

Asbestdreiging wordt onderschat

Britse onderzoekers waarschuwen dat het risico op dodelijke ziektes door asbest door de Britse overheid wordt onderschat.

Lees verder

Gemiddelde leeftijd patient met mesothelioom stijgt

Omdat in Engeland gebleken is (Chapman et al, 2008) dat de gemiddelde leeftijd van mesothelioompatienten stijgt, is gekeken of dit in Nederland ook het geval is. Volgens Gert van der Laan, klinisch arbeidsgeneeskundige bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), blijkt bij vergelijking van de sterftecijfers aan mesothelioom van het CBS ook in Nederland een verschuiving van de leeftijd te bestaan

Lees verder

VS: mesothelioom tot 2050

Op basis van cijfers uit de Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) databank schatten Moolgavkar et al. dat tussen 2005 en 2050 bij 94.000 Amerikanen pleuraal mesothelioom (longvlieskanker) zal worden vastgesteld en bij 15.000 Amerikanen peritoneaal mesothelioom (buikvlieskanker).

Lees verder

Asbest en maag-darmkanker

Een onderzoek onder 2024 oud-medewerkers van een asbestfabriek in Calvados, Normandie, laat een verband zien tussen asbestblootstelling en het voorkomen van dunne darm- en slokdarmkanker bij mannen. Bron: Clin, B. et al. (2009).

Asbest en Gezondheid nieuws

Fact Sheet over chrysotiel asbest

De Amerikaanse Environmental Information Association (EIA) en de Asbestos Disease Awareness Organization (ADAO) hebben samen een factsheet over chrysotiel (wit) asbest gepubliceerd.

Lees verder

Asbestgevaren meer in schijnwerpers

Wat zijn de risico's van losse asbestvezels voor de volksgezondheid en het milieu? Waar kom je ze tegen en wat kun je er aan doen? Dit voorjaar is VROM een communicatietraject gestart dat zich richt op het vergroten van kennis en bewustzijn bij Nederlanders over asbest.

Lees verder

37% Japanse asbestslachtoffers weet oorzaak blootstelling niet

Uit een onderzoek van het Japanse ministerie van Milieu komt naar voren dat meer dan een een derde (37%) van de asbestslachtoffers niet weet waar men aan asbest blootgesteld is.

Lees verder

Geschiedenis onderzoek asbestziekten

In het British Journal of Industrial Medicine zijn al vanaf 1955 artikelen gepubliceerd die van doorslaggevend belang waren voor het bewijs dat asbestblootstelling longkanker en mesothelioom kan veroorzaken.

Lees verder

Juridisch nieuws

Rechtbank Rotterdam: Eternit proportioneel aansprakelijk

De rechtbank Rotterdam oordeelde op 29 april jl. dat Eternit tussen 1969 en 1994 onrechtmatig heeft gehandeld door de afnemers van haar producten niet, althans niet adequaat, te waarschuwen voor het gevaar verbonden aan het gebruik, het verwerken en bewerken van Eternit-producten, die wit asbest bevatten

Lees verder

Schadevergoeding voor klussers

Rechters in Maastricht en Amsterdam hebben onlangs in twee afzonderlijke bodemprocedures schadevergoedingen toegewezen aan consumenten die ongeneeslijk ziek werden door asbestcontact.

Lees verder

Italiaans asbestproces tegen oud-directie Eternit

Het gerechtshof van Turijn oordeelde op 15 juli j.l. dat er voldoende belastend bewijs is om een proces te beginnen tegen twee oud-directeuren van voormalig asbestproducent Eternit: de Belgische baron Louis de Cartier de Marchienne (88) en de Zwitserse industrieel Stephan Schmidheiny.

Lees verder

Voormalig Belgisch Eternit-topman vrijgesproken

Karel Vinck, de Belgische oud-directeur van een Eternit fabriek op Sicilie is door het hof van beroep van Catanie vrijgesproken van de aanklacht dat hij als manager het personeel van de Eternit-fabriek op Sicilie onvoldoende tegen asbest zou hebben beschermd.

Lees verder

Amerikaans hooggerechtshof accoord met schikking onder voorbehoud

Het Amerikaanse hooggerechtshof is accoord met het voorbehoud dat Verzekeraar Travelers maakt met betrekking tot een schikking voor ca. 500 mln us-dollar in bepaalde asbestzaken. Dat voorbehoud houdt in dat geen nieuwe soortgelijke claims ingediend kunnen worden.

Lees verder

Verjaring: verdieping gezichtspunt f nodig

Hoewel zes van de zeven gezichtspunten zich niet verzetten tegen de doorbreking van de verjaringstermijn, acht de Rotterdamse kantonrechter het niettemin wenselijk de kwestie van de verzekering (gezichtspunt f) verder uit te diepen. Het is immers niet zo dat er sprake is van een hierarchie in de "gezichtspuntencatalogus".

Lees verder

Hof Den Haag: asbestblootstelling niet aannemelijk gemaakt

Niet vast is komen te staan dat de eiser gedurende zijn dienstbetrekking bij de werkgever aan asbeststof is blootgesteld. Of het bedrijf aan haar zorgplicht heeft voldaan en of de vordering van de nabestaanden (gedeeltelijk) is verjaard behoeft derhalve geen behandeling. Het hoger beroep faalt.

Lees verder

Schadevergoeding voor 71 Spaanse medewerkers scheepswerf

20 nabestaanden en 51 (oud)medewerkers van een scheepswerf uit Valencia krijgen na een schikking via de rechter een schadevergoeding wegens blootstelling aan asbest en de ziekte (asbestose, mesothelioom, longkanker) die daarvan het gevolg was.

Lees verder

Duitsland: geen schadevergoeding wegens angst

Een Duitse rechter heeft bepaald dat een oud-arbeider van een Eternitfabriek geen recht heeft op schadevergoeding op grond van zijn angst voor een asbestziekte.

Lees verder

Medisch nieuws

Sterke relatie tussen chrysotiel asbest en longkanker

Blootstelling aan chrysotiel (wit) asbest heeft een sterke relatie met longkanker, maar de relatie met mesothelioom is minder duidelijk.

Lees verder

Asbest en roken: een gevaarlijke combinatie

Een Australisch/Bulgaars medisch onderzoeksprogramma bevestigt de relatie tussen asbestblootstelling, roken en longkanker.

Lees verder

Overzichtsstudies behandeling mesothelioom

Chemotherapie blijft de belangrijkste vorm van behandeling bij pleuraal mesothelioom (longvlieskanker).

Lees verder

Ioniserende bestraling risico voor mesothelioom

Goodman et al. concluderen op basis van een overzichtsstudie dat er een oorzakelijk verband lijkt te zijn tussen ioniserende bestraling, een resultaat van radioactiviteit, en het ontstaan van een mesothelioom tumor. Bron: Goodman et al. (2009).

Nieuwe diagnosetechniek voor mesothelioom

Het niveau van de biomerker mesotheline is in het pleurale vocht van mensen met mesothelioom 6 keer zo hoog dan bij patienten met andere vormen van kanker en 10 keer zo hoog dan bij mensen met niet kwaadaardige aandoeningen.

Lees verder

Milieu/Veiligheid nieuws

Nieuwe asbest-richtlijnen Wereldbank

Met nieuwe bouw-richtlijnen wil de Wereldbank een grotere bewustwording van de asbestrisico s tot stand brengen.

Lees verder

VS: Libby, Montana, noodgebied wegens asbest

De omgeving rond de voormalige vermiculietmijn in Libby, Montana, is door de Amerikaanse Milieubeschermingsautoriteit tot noodgebied op het gebied van volksgezondheid verklaard.

Lees verder

Gaza vol met asbest-afval

De militaire acties in Gaza begin dit jaar waarbij veel gebouwen werden vernield hebben geleid tot een wijd verspreide milieu-vervuiling met asbest.

Lees verder

Asbest in ondertapijt

James Hardie, de Australische multinational in bouwmaterialen en voormalig asbestproducent, produceerde tot en met begin jaren 70 ondertapijt dat gemaakt was van jute zakken waarin asbest was vervoerd.

Lees verder

Zuid Korea en asbest

Het onderwerp asbest is dit jaar veel in het nieuws in Zuid Korea nadat hier begin 2009 een verbod op de meeste asbestproducten van kracht werd.

Lees verder

Politiek nieuws

Asbestcompensatiefonds James Hardie bijna leeg

De Australische multinational in bouwmaterialen en voormalig asbestproducent James Hardie maakte in april bekend gemaakt dat het door de economische crisis binnenkort waarschijnlijk niet meer aan haar financiele verplichtingen aan asbestslachtoffers zal kunnen voldoen.

Lees verder

Hoofdkantoor James Hardie van Amsterdam naar Dublin

De Australische multinational in bouwmaterialen en voormalig asbestproducent James Hardie verplaatst zijn hoofdkantoor van Amsterdam naar Dublin.

Lees verder

VK: urgente oproep voor asbestregister scholen

De Britse Veiligheidsraad roept op zo snel mogelijk een nationale asbestinspectie van scholen uit te voeren die tot een asbestregister en eventuele verwijdering van asbest moet leiden.

Lees verder

Pleidooi voor asbestregister

Alle openbare gebouwen en woningen met asbest moeten in kaart gebracht worden om volgende generaties te behoeden voor mesothelioom.

Lees verder

1063 beroepsgerelateerde Japanse asbestslachtoffers in 2008

In 2008 kwamen in Japan 1063 (oud)werknemers in aanmerking voor compensatie wegens ziektes door blootstelling aan asbest in het werk.

Lees verder

Onderzoek geneesmiddelen mesothelioom

Op een vraag van CDA-tweede kamerlid Vietsch naar het budget voor onderzoek en ontwikkeling van geneesmiddelen tegen asbestkanker verwees minister Klink van VWS naar de Verordening (EG) 141/2000 weesgeneesmiddelen die sinds 2000 van kracht is.

Lees verder

Britse minister Straw wil centrum voor asbestziekten

De Britse minister van Justitie Jack Straw wil een nationaal onderzoekscentrum voor asbestgerelateerde ziekten opzetten.

Lees verder

Duitsland erkent longkanker door PAK en asbest als beroepsziekte

Sinds juli dit jaar wordt in Duitsland longkanker door blootstelling aan asbest en polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) samen als beroepsziekte erkend. Bron: Aachener Zeitung, 8 augustus 2009.