menu

Nieuwsbrief 56 - April 2019

Tienduizendste aanmelding bij het IAS stemt tot nadenken - en niet vergeten

We wisten dat het zou komen. Bij het IAS bestaat de gewoonte om alle bestuursvergaderingen, nieuwbrieven en andere belangrijke gebeurtenissen van een volgnummer te voorzien. Dit geldt ook voor de dossiers. Zo werpt een mijlpaal zijn schaduw vooruit.

Lees verder

IAS nieuws

Japans Instituut voor Asbestslachtoffers bezoekt IAS

Vrijdag 8 februari waren vertegenwoordigers van ERCA op bezoek bij het IAS. ERCA is het Japanse Instituut dat zorgt voor compensatie van asbestslachtoffers in dat land. Sinds 2005 is asbest in Japan in alle toepassingen verboden. In 2017 overleden 1555 Japanners ten gevolge van de ziekte mesothelioom (1284 mannen en 271 vrouwen). Bron: IAS, 11 februari 2019

Eerste advies Deskundigenpanel Verjaring

Het eerste advies van het Deskundigenpanel Verjaring staat op de website van het IAS. Het panel komt tot het oordeel dat toepassing van de dertigjarige verjaringstermijn van artikel 3:310 lid 2 Burgerlijk Wetboek in deze zaak naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, waardoor [installatiebedrijf] geen beroep op verjaring toekomt. Bron: IAS, 12 februari 2019

Asbestkanker neemt nog steeds niet af

Directeur Jan Warning van het Instituut Asbestslachtoffers waarschuwt dat het aantal slachtoffers met asbestkanker – ook wel bekend als mesothelioom of longvlieskanker – bepaald niet afneemt. „Het zijn er nog altijd 500 tot 600 per jaar. En de verwachting is dat er mogelijk nog 8000 slachtoffers aan zitten te komen. Het duurt immers dertig tot veertig jaar voordat de ziekte zich openbaart.” Hij benadrukt dan ook dat het probleem niet gebagatelliseerd mag worden. „We hoeven niet paniekerig te doen, moeten het onderwerp ook zo rationeel mogelijk beoordelen, maar veiligheid heeft een prijs.” Bron: telegraaf.nl, 6 maart 2019

Presentatie IAS voor Risk en Assurance Managers

Tijdens een studiemiddag van de Nederlandse Associatie van Risk & Insurance Managers (NARIM) ging directeur IAS Jan Warning in op de bemiddeling van het IAS en de uitkering van claims. Bron: narim.com, maart 2019

Ook bij incidentele asbestblootstelling is bescherming nodig

We hoeven niet te wanhopen na een korte incidentele asbestblootstelling. Maar er is wel alle aanleiding om het zekere voor het onzekere te nemen. Ook bij incidentele blootstelling aan asbest moeten uit voorzorg veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Aldus Jan Warning, directeur IAS. Volgens secretaris van de Gezondheidsraad Sies Dogger zijn er geen veilige soorten asbest. Het Expertisecentrum Asbest & Vezels roept de samenleving op de gevaren van asbest vooral niet te bagatelliseren. NRC belicht aan de hand van vijf vragen hoe gevaarlijk asbest is en hoe  de Nederlandse omgang met asbest met die van andere landen verschilt. Bron: bouwkennisblog.nl, arbo-online.nl, NRC, april 2019; Expertisecentrum Asbest & Vezels, mei 2019

Epidemiologisch nieuws

Asbest en mesothelioom in de Verenigde Staten

In 1973 piekte het asbestgebruik in de Verenigde Staten. 20 jaar later bereikte het aantal jaarlijkse mesothelioomslachtoffers een piek. Sindsdien neemt dit licht af. Momenteel overlijden elk jaar ca. 2500 Amerikanen ten gevolge van de ziekte mesothelioom. Het risico op asbestblootstelling is groter in het noorden van de VS dan in het zuiden, omdat asbest in de noordelijke staten meer als isolatiemateriaal is gebruikt. Bron: Sun, H. (2019).

Wereldwijd meer dan 30.000 asbestslachtoffers met mesothelioom

Het Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) schat dat wereldwijd in 2018 meer dan 30.443 mensen de ziekte mesothelioom hebben gekregen. Het gaat om 21.662 mannen en 8.781 vrouwen. Bron: asbestos.com, december 2018, Bray, F. e.a. (2018)

Mesothelioom meest voorkomende beroepsgerelateerde kanker in 8 Europese landen

Het Franse onderzoeksinstituut Eurogip onderzocht de incidentie van beroepsgerelateerde kanker in 9 Europese landen: Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Frankrijk, Italië, Zweden en Zwitserland. In 8 van de 9 is mesothelioom de meest voorkomende vorm van beroepsgerelateerde kanker. In Duitsland staat huidkanker op de eerste plaats. Bron: Eurogip, december 2018

Mesothelioom in asbestcement/isolatie-industrie, scheepsbouw en scheepvaart

Verschillende recente studies bevestigen dat de ziekte mesothelioom vaker dan gemiddeld voorkomt bij mensen die in het verleden in de asbestcement- of isolatie-industrie, de scheepsbouw en scheepvaart hebben gewerkt. Bron: Lee e.a. (2018); Till e.a. (2018); Merlo e.a. (2018); Cuccaro e.a. (2019)

Asbest en Gezondheid nieuws

Speciale uitgave TBV in teken van asbest en gezondheid

Het februarinummer van het Tijdsschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde staat in het teken van asbest en gezondheid ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van het proefschrift van Jan Stumphius. Precies 50 jaar geleden verdedigde bedrijfsarts Stumphius zijn baanbrekende proefschrift Asbest in een bedrijfsbevolking. Op basis van zijn onderzoek bij de scheepswerf De Schelde zette hij asbest als gevaar voor de gezondheid in Nederland in één klap op de kaart. De special bevat ook een interview met IAS directeur Jan Warning. Bron: Springer Link, Medisch Contact, februari 2019

Asbest in huis, waarop moet je letten

Wie z'n huis gaat verbouwen kan asbest aantreffen. Wat is asbest eigenlijk en is het gevaarlijk? Moet je het verwijderen of juist laten zitten? Jan van Willigenburg, asbestdeskundige bij het Kennis- en Expertisecentrum Asbest licht dit toe in een podcast. Bron: nporadio1, 20 februari 2019

Belgie besteedt 150.000 euro aan preventiecampagne

Belgie besteedt dit jaar 150.000 euro aan een campagne ter preventie van asbestblootstelling. Nieuw is dat ook gezondheidszorgberoepen betrokken zullen worden. De acties zijn met name gericht op werknemers in de bouw. Bron: plusmagazine, 17 maart 2019

Belangrijk dat iedereen weet hoe ze veilig met asbest om moeten gaan

Klussende particulieren, burgers en werknemers moeten weten hoe ze veilig met asbest om kunnen gaan. Het risico voor het vormen van asbestgerelateerde gezondheidsklachten is afhankelijk van de mate van blootstelling (concentratie), duur (aantal uren) en frequentie (aantal keer). Deze toelichting geeft TNO bij het op 5 maart verschenen rapport 'Inzichten voor proportioneel asbestbeleid' van de Vereniging van woningcorporaties Aedes waaraan ook TNO heeft meegewerkt. Bron: tno.nl, 5 maart 2019

Juridisch nieuws

Aangifte Dutchbatter wegens blootstelling aan asbest en straling

Dutchbat-veteraan Remko de Bruijne doet aangifte tegen Defensie wegens zware mishandeling. In de jaren 90 zouden de militairen in Srebrenica zijn blootgesteld aan onder andere asbest. Inzake mogelijke asbestblootstelling reageert Defensie dat het personeel destijds geen onverantwoord risico heeft gelopen. Bron: eenvandaag, rtl nieuws, Defensie, 13 februari 2019

Amerikaanse overheid eist duidelijkheid van J&J over asbest in talkpoeder

Het Amerikaans Ministerie van Justitie en de financiële waakhond SEC hebben het gezondheidsconcern Johnson & Johnson gedagvaard. Ze vragen inzicht in het onderzoek dat gebeurde naar talkpoeder. Wist J&J dat er asbest in het poeder zat en dat het kankerverwekkend kon zijn? En heeft de farmareus dit jarenlang verzwegen? Bron: tijd.be, 21 februari 2019

Frankrijk biedt compensatie voor angstschade

Fransen die in het verleden in bepaalde sectoren in een asbestrisicoberoep hebben gewerkt kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor compensatie voor angstschade, ook al zijn ze niet ziek. Voorheen gold dit alleen voor medewerkers van bepaalde specifieke bedrijven. Het Hof van Beroep heeft deze mogelijkheid nu uitgebreid naar werknemers uit andere sectoren en bedrijven. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat/francetvinfolexology, 8 april 2019

Medisch nieuws

Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen

Gouden nanodeeltjes kunnen mogelijk helpen bij het toedienen van chemomedicijnen aan mesothelioompatiënten, maar er zitten risico's aan vast. Het middel Apatinib kan volgens Chinese artsen misschien in derde instantie helpen als chemokuren met pemetrexed/cisplatine en gemcitabine/cisplatine geen effect meer hebben. Volgens Onda kunnen bepaalde afweercellen tegen autoimmuunziekten (Tregs) mogelijk ook tegen mesothelioom ingezet worden.

Overleving bij mesothelioom

Uit de databank van het Amerikaanse Nationale Kankerinstituut komen bepaalde factoren naar voren die een positieve invloed hebben op de levensduur nadat iemand de diagnose mesothelioom heeft gekregen. Genoemd worden: vrouw, jonger dan 60, een gemiddeld hoger inkomen, minder andere gezondheidsproblemen, mesothelioom van het epitheliale subtype, kanker in een vroeg stadium, en of een patiënt een operatie of andere medische behandeling heeft gehad. Uit onderzoek in België komt alleen chemotherapie als levensverlengende factor naar voren. Bron: survival meosothelioma, Van Gerwen, M. e.a. (2019); Rosskamp, M. e.a. (2018)

Machine learning hulpmiddel bij diagnostiek mesothelioom

Volgens Canadese onderzoekers zou machine learning kunnen helpen bij de diagnostiek van mesothelioom. Bron: surviving mesothelioma, januari 2019, Chicco, D. e.a. (2019)

Twijfel over vitamine b12 supplementen

Een grootschalig internationaal onderzoek wijst op een mogelijk risico van hoge concentraties vitamine B12 voor longkanker. Dit zou ook voor mesothelioom kunnen gelden. Bron: surviving mesothelioma, februari 2019, Fanidi, A. e.a. (2018)

Nederlands onderzoek naar mesothelioom

In het kader van haar promotieonderzoek ontwikkelt Laurel Schunselaar een persoonlijke behandeling: ze ontwikkelt een methode om uit het vocht achter de longen van patiënten tumorcellen te isoleren en die in een laboratorium op kweek te zetten. Daarop test zij het chemomiddel Aclarubicine. Met goede resultaten. Het LUMC denkt na over een onderzoek bij patiënten. Chemicus Sjaak Neefjes probeert met de erfenis van zijn schoonmoeder – wijlen oud-minister Els Borst – dit veelbelovende kankermedicijn dat van de markt is verdwenen terug naar Nederland te halen. Bron: volkskrant.nl, 2 maart 2019

Buikvliesmesothelioom een minder bekende asbestziekte

Waar de longarts de patiënt met longvlies (pleura)mesothelioom meestal snel naar het IAS verwijst, blijft dat bij een Maag-Darm-Leverarts (MDL) bij een buikvlies (peritoneum) mesothelioom nog te vaak achterwege. De MDL-artsen zien sporadisch een mesothelioom. Zij zijn vaak niet op de hoogte van het bestaan van het IAS. Aan de hand van een voorbeeld beschrijft bedrijfsarts en epidemioloog André Weel dat ook deze specialisten hierop alert moeten zijn. Bron: medischcontact.nl, 1 maart 2019

Milieu/Veiligheid nieuws

Onvergankelijk asbest

Bedrijfsarts Andre Weel gaat op de site van het vakblad Medisch Contact in op de oorsprong van asbest en op hoe ermee om wordt gegaan, of naar zijn mening zou moeten worden gegaan. Bron: medischcontact.nl, 7 februari 2019

Anti-windmolenactivisten dumpen asbest in Delfzijl

Op een bouwplaats bij het station in Delfzijl is asbest aangetroffen. Op een hek is een pamflet gehangen waarin de vervuiling wordt opgeëist door anonieme anti-windmolenactivisten. De gezondheidsrisico’s door de asbestdump in Delfzijl waren laag, zeggen twee bedrijven die het terrein saneren. Bron: nos.nl, 16 februari, dagblad van het noorden, 18 februari 2019

Discussie over omzetten asbest in magnesium

Naar aanleiding van het plan om resten uit de voormalige Canadese asbestmijnen in magnesium om te zetten, is in Canada veel discussie ontstaan over de mogelijke risico’s die daaraan kleven. Lees het artikel in de Montreal Gazette van 19 februari jl.

Politiek nieuws

Verzekeraar gaat asbestsanering financieren met zonnepanelen

Verzekeraar Univé wil de 15.000 bedrijfsgebouwen met een asbestdak in zijn bestand omtoveren tot leverancier van groene stroom voor leden. De daken van boerderijen worden vol gelegd met zonnepanelen. De stroom die daarmee wordt opgewekt kan door andere Univé-verzekerden afgenomen worden. Bron: Amweb.nl, 13 februari 2019

Asbestfonds gevuld met geld van overheid en banken

Het asbestfonds moet gevuld worden met geld van het rijk, provincies, gemeenten en banken. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in reactie op vragen van de Eerste Kamer. Het asbestfonds moet een landelijk fonds worden waaruit mensen een lening kunnen krijgen om de sanering van asbestdaken te financieren. Voor 31 december 2024 moeten alle asbestdaken verwijderd zijn. De subsidieregeling met € 75 miljoen om de sanering op gang te helpen, is inmiddels leeg. Een nieuwe subsidieregeling komt er niet, maar het fonds moet het wel mogelijk maken de daken te saneren voor mensen met financieringsproblemen. BronL Boerderij.nl, 13 februari, rijksoverheid.nl, 7 februari 2019

Moties kamerdebat asbestdakenverbod

Om de haalbaarheid van het asbestdakenverbod in 2025 te vergroten heeft de Tweede Kamer op 12 maart verschillende moties aangenomen. Deze vragen de regering ervoor te zorgen dat: meer ruimte geboden wordt aan innovatieve werkmethoden, tot meer differentiatie in risicoklassen te komen, en te onderzoeken of bepaalde werkzaamheden in een lagere risicoklasse kunnen worden ingedeeld. Verder wordt de regering gevraagd de capaciteit op de asbestsaneringsmarkt jaarlijks te monitoren en zowel de door het kabinet genomen maatregelen als het huidige stelsel medio 2020 extern te laten evalueren. Bron: tweedekamer.nl, 12 maart 2019

Verzekeraars weren klanten met asbestdaken

Bij steeds meer verzekeraars vang je bot als je schade hebt aan je asbestdak. Dat blijkt uit een inventarisatie van polissen van verzekeraars door BNR. 'Verzekeraars sluiten asbestdaken volledig uit of vergoeden slechts een deel van het bedrag omdat ze in de toekomst verboden worden’, zegt Oscar van Elferen van het Verbond van Verzekeraars.Bron: bnr, 26 maart 2019

Verplicht asbestcertificaat in Vlaanderen

Binnenkort is bij de verkoop van een gebouw in Vlaanderen van vóór 2001 een asbestcertificaat verplicht, als resultaat van een asbestinventarisatie. Zo kan elke koper weten of er asbest in een gebouw aanwezig is. Bron: Belga/HLN.be, 20 maart 2019

Financiele tegemoetkoming voor slachtoffers schildersziekte

Mensen die jarenlang tijdens hun werk zijn blootgesteld aan giftige oplosmiddelen en daardoor de schildersziekte hebben opgelopen, krijgen binnenkort een financiële tegemoetkoming van de overheid van 20.730 euro. Er gelden wel strenge voorwaarden. Tot nu toe komen alleen asbestslachtoffers met mesothelioom of asbestose in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming van de overheid als de schade niet bij een werkgever kan worden verhaald. Bron: rijksoverheid.nlnos.nl, 29 maart 2019;

Belgie verbetert regeling voor asbestslachtoffers

Een Belgische parlementaire commissie heeft een wetsvoorstel voor verbetering van het Asbestfonds met een brede meerderheid goedgekeurd. De verbetering houdt diverse wijzigingen in, zoals verlenging van de aanvraagperiode, uitbreiding naar ziektes als longkanker en larynxkanker, verhoging van specifieke vergoedingen. Bovendien geldt verjaring niet als slachtoffers zich binnen vijf jaar na diagnose bij het Asbestfonds aanmelden. Het voorstel moet nog door de plenaire kamer worden goegekeurd voordat het in werking kan treden. Bron: Belga/Knack, 3 april 2019

Asbestsanering kan vaak goedkoper

Asbestverwijdering kan volgens Aedes, de koepel van woningcorporaties, in veel gevallen een stuk goedkoper worden uitgevoerd. Aanleiding is nieuw wetenschappelijk onderzoek . In dit onderzoek is voor het eerst op een rij gezet welke bescherming bij verschillende asbestwerkzaamheden past.  Arbeidsepidemioloog Johan Timmerman, brancheorganisaties van slopers en staatssecretaris Van Ark (SZW) stellen hierbij kanttekeningen. LTO Nederland is van mening dat boeren die zelf asbestdaken willen saneren, daarvoor nu ruimte moeten krijgen. De Vereniging Eigen Huis pleit voor herbezinning van het wettelijk verbod op asbestdaken met ingang van 2025. Bron: nos.nl, 5 maart 2019; diverse media en rijksoverheid, maart 2019

Asbestdakenkaarten in Drenthe, Overijssel en Gelderland

De provincies Drenthe, Overijssel en Gelderland hebben in kaart gebracht welke panden daken hebben die asbestverdacht zijn. Bron: de Stentor.nl, 11 april 2019; foto binnenstad Zwolle