menu

Nieuwsbrief 13 - maart 2008

Asbestziekten, een Internationaal probleem (Nico van Zandwijk)

Gast-editorial door Nico van Zandwijk, tot 31 maart longarts in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en vanaf 1 april als hoogleraar en directeur van het nieuw op te zetten onderzoeksinstituut ADRI verbonden aan de universiteit van Sydney, Australië.

Lees verder

Epidemiologisch nieuws

Mesothelioom in de VS 1999-2002

Tussen 1999 en 2002 werd de ziekte mesothelioom in de Verenigde Staten bij gemiddeld 1,11 personen op 100.000 inwoners vastgesteld. Totaal betrof dit 10.926 mensen. Het gaat vooral om oudere, blanke mannen: 75% was boven de 65 en 98% boven de 40. Het aantal mannen was vijf keer zo groot als het aantal vrouwen (79% vs. 21%) De ziekte komt in de VS ongeveer even vaak voor als leukemie en baarmoederhalskanker bij vrouwen. Internationaal vergeleken is de mesothelioomincidentie in de VS drie keer zo laag als in Australië., het land met de hoogste incidentie. Bron: Larson, T., et al. (2007). Incidence and descriptive epidemiology of mesothelioma in the United States, 1999-2002. Int J Occup Environ Health. 2007 Oct-Dec.13(4):398-403.

Lees verder

Asbestwarmhoudplaatjes mogelijke oorzaak mesothelioom Goor

Schipperijn denkt dat asbestwarmhoudplaatjes mogelijk de asbestblootstellingsoorzaak zijn voor gevallen van mesothelioom waarbij geen andere oorzaak gevonden is. Asbestwarmhoudplaatjes waren ruim 50 jaar geleden volop in omloop en werden soms zó. intensief gebruikt dat daar centraal gaten in vielen. Niet denkbeeldig is dat daarbij asbeststof in het keukenmilieu terechtkwam. Dit als commentaar op de in Goor vastgestelde extra incidentie van pleura mesothelioom bij vrouwen, waar bij 8 van de 22 (36%) geen oorzaak kon worden vastgesteld. Bron: Schipperijn, A.J.M. (2007). Milieublootstelling aan asbest in de regio Goor vastgesteld als oorzaak van maligne pleuramesothelioom bij vrouwen. Commentaar. Ntvg, 15 december.151(50), p. 2810.

Medewerkers kerncentrale hebben vaker mesothelioom

(Ex-)medewerkers van een kerncentrale in South Carolina, VS, hebben vaker dan gemiddeld mesothelioom. De ziekte werd geconstateerd bij zeven medewerkers waarvan vier werktuigkundigen, een ingenieur, een technicus en een machinewerker. Bron: Richardson, D.B., et. al. (2007). Mortality among workers at the Savannah River Site. American Journal of Industrial Medicine 50, p. 881-891.

Lees verder

VS: asbestziekten textielarbeiders South Carolina

Er is een sterke relatie tussen de omvang van blootstelling aan chrysotiel-asbest en het risico op longkanker en asbestose. Dit is de conclusie van een analyse van de sterfte-cijfers van 3072 arbeiders die tussen 1916 en 1977 in een textielfabriek in het Amerikaanse South Carolina met deze soort asbest in aanraking waren geweest. Bron: Hein, M.J., et al. (2007). Follow-up study of chrysotile textile workers: cohort mortality and exposure-response. Occup. Environ. Med 2007.64.616-625.

Lees verder

VK: helft werkgerelateerde kankersterfgevallen door asbest

Asbest is verantwoordelijk voor de helft van de werkgerelateerde kankersterfgevallen in het Verenigd Koninkrijk in 2004. Het gaat om, naar schatting, 3300 mannen en 540 vrouwen in dat jaar, waarvan de helft aan longkanker en de andere helft aan mesothelioom overleed. Bron: Rushton, L., et al. (2008). The Burden of Cancer at Work: Estimation as the first step to prevention. Occup. Environ. Med. published online 31 Jan 2008. doi:10.1136/oem.2007.037002.

Lees verder

Asbest en Gezondheid nieuws

VK: kleine zelfstandigen niet bewust van asbestrisico

In het Verenigd Koninkrijk is minder dan een derde van kleine zelfstandigen als loodgieters en timmermannen zich bewust dat asbestblootstelling kanker kan veroorzaken, aldus een enquête van de British Lung Foundation. Driekwart zei niet te weten hoe met asbest om te gaan en bijna een derde gelooft onjuist dat de meeste asbest uit Britse gebouwen is verwijderd. Bron: British Lung Foundation, 22 februari 2008. Meer http://www.lunguk.org/

Britse campagne waarschuwt voor asbestgevaar

Elke week overlijden 20 Britse bouwvakkers, waaronder 6 elektriciens en drie loodgieters, aan de gevolgen van asbestblootstelling tijdens hun werk, aldus een waarschuwingscampagne van de overheidsautoriteit "Health and Safety Executive (HSE)". De HSE meldt verder dat onderzoek laat zien dat jonge loodgieters , elektriciens en andere zelfstandigen wel weten dat asbest gevaarlijk is, maar niet geloven dat zij persoonlijk risico lopen. Bron: Europees Vakbondsinstituut Hesa, 26 februari 2008. Meer http://hesa.etui-rehs.org/

VK: Handleiding begeleiding nabestaanden mesothelioompatienten

De "British Lung Foundation" maakt een handleiding voor artsen die uitlegt hoe mesothelioompatiënten en vooral hun nabestaanden kunnen worden voorbereid op het justitiële traject dat volgt op het overlijden van de patiënt. In het Verenigd Koninkrijk vindt na het overlijden van een mesothelioompatiënt een gerechtelijk onderzoek plaats dat o.a. een lijkschouwing omvat. Bron: British Lung Foundation, 19 februari 2008. Meer http://www.lunguk.org/

Juridisch nieuws

School niet aansprakelijk voor asbestziekte leerling

"Een basisschool in De Bilt hoeft geen schadevergoeding te betalen aan een oud-leerling met buikvlieskanker. Deoud-leerling stelde zijn school aansprakelijk, omdat hij meende dat hij de ziekte alleen kon hebbengekregen door deasbest die op school aanwezig was.De rechtbank bepaalde dat de oud-leerling onvoldoende heeft bewezen dat zijnziekte in verband staat met de destijds aanwezige asbestplaten in deschool. Hij had zijn aanklacht beter moeten onderbouwen, bijvoorbeeld met een rapport van een deskundige, oordeelde de rechter.De SP gebruikt het voorbeeld van de oud-leerling in een vijfpuntenplan dat aan minister Cramer van VROM overhandigd is. In dit plan vraagt de SP om verdergaande stappen zoals een inventarisatieplicht en een schoonmaak- en saneringsregeling voor gebouwen die v��r 1993 zijn gebouwd en waarin asbest is gebruikt. Minister Cramer heeft de Tweede Kamer toegezegd extra voorlichting te geven aan burgers zodat ,,klip en klaar\'\' is wat de gevaren van asbest zijn. Zij legt wel de eerste verantwoordelijkheid bij gemeenten. Bron: Rechtbank Utrecht, Voorzieningenrechter, 244286 - 26 maart 2008

Lees verder

Frankrijk: Michelin verliest hoger beroep

In hoger beroep heeft een Franse rechter bevestigd dat bandenmaker Michelin verwijtbaar nalatig is geweest door het blootstellen van drie (ex-)werknemers aan asbest. Twee van de drie zijn inmiddels overleden. De uitspraak betekent dat Michelin, naast schadevergoeding, ook een maandelijkse uitkering aan de weduwen is verschuldigd ter hoogte van het salaris van de overleden echtgenoot. Bron: Forbes, 8 januari 2008. Meer http://www.forbes.com/

Australië: aansprakelijkheid mesothelioom door klussen complex

In hoger beroep oordeelde een Australische rechter dat er onvoldoende zekerheid was dat het "klussen" van twee mesothelioomslachtoffers dé oorzaak was van hun ziekte. Het ging om de zaken van de heren Hannell en Moss tegen voormalig asbestcementproducent Amaca Pty Limited. Beiden herinnerden contact met asbest te hebben gehad tijdens verbouwingswerkzaamheden aan hun huizen in de jaren 80 en begin jaren 90. Bron: Mondaq litigation and arbitration, 21 januari 2008. Meer http://www.mondaq.com/

Asbestschade buiten de werkomgeving

Een verdere ontwikkeling van de rechtspraak voor niet-loondienstgerelateerde asbestschade is nog steeds van belang, ook al bestaat er sinds 1 december 2007 een financiële tegemoetkomingsregeling voor niet-loondienstgerelateerde asbestslachtoffers. De overheid zal namelijk trachten om de betaalde voorschotten te verhalen op de verantwoordelijke partijen. Daarnaast kunnen slachtoffers ook zelf blijven kiezen voor de civielrechtelijke weg voor het verkrijgen van schadevergoeding en zullen zij daarop zijn aangewezen voor een vergoeding van hun volledige schade. Bron: Meijer, J.W.M.K. & Lindenbergh, S.D. (2008). Asbestschade buiten de werkomgeving. NJB, nr. 8, 22 februari, pag. 436-443.

Werkgever niet tijdig betrokken bij asbestclaim

De Rechtbank Rotterdam acht verzekeraar Allianz niet aansprakelijk omdat de werkgever niet tijdig in de procedure was betrokken, hetgeen op grond van artikel 7:954 lid 6 BW een vereiste is voor het kunnen instellen van een directe actie tegen de verzekeraar. Het betreft de zaak van een nabestaande van een ex-werknemer van scheepswerf Wilton Feyenoord die eind jaren 60 als lasser aan asbest was blootgesteld en daardoor in 2000 longkanker zou hebben gekregen. Bron: Rechtbank Rotterdam 30 januari 2008 274325/HA ZA 06-3399.

Alstom Power Boilers aansprakelijk voor asbestblootstelling

Een Noordfrans hof van beroep heeft de uitspraak van een lagere rechter bevestigd dat het bedrijf Alstom Power Boilers schuldig is aan blootstelling van medewerkers aan asbest. Het bedrijf krijgt hiervoor de maximum boete van 75.000 euro. Bovendien is de voormalige directeur veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf en 3.000 euro boete. Alstom Power Boilers is een industriële boilerproducent gevestigd vlakbij Roubaix in Noord Frankrijk. Bron: Europees Vakbondsinstituut Hesa, 7 maart 2008. Meer http://hesa.etui-rehs.org/

Brits asbestadvocaat pleit voor nationale verzekeraarsdatabase

Master Whitaker, é.é.n van de bekendste Britse advocaat in mesothelioomzaken, pleit voor een nationale database waarmee verzekeraars opgespoord kunnen worden. Dit omdat de meeste werkgevers van mesothelioomslachtoffers niet meer bestaan en verzekeringspolissen tot 1972 niet geregistreerd werden. Whitaker behandelt met zijn zogenoemde "fast-track" systeem momenteel ongeveer 600 claims per jaar. Bron: Post Magazine, 14 februari 2008.

VS: 30,3 miljoen dollar schadevergoeding voor mesothelioom

In de Amerikaanse staat New Jersey is een recordbedrag aan schadevergoeding, namelijk 30,3 miljoen us-dollar, toegekend aan de nabestaanden van een in 2002 overleden 50-jarige reclamemaker. De man had vakantiewerk gedaan in de magazijnen van de General Motors fabriek. Daarnaast was hij met asbest in aanraking gekomen via de werkkleding van zijn vader en broer, die ook voor General Motors werkten. Bron: PR Newswire, 27 februari 2008.

School niet aansprakelijk voor asbestziekte leerling

Een basisschool in De Bilt hoeft geen schadevergoeding te betalen aan een oud-leerling met buikvlieskanker. De oud-leerling stelde zijn school aansprakelijk, omdat hij meende dat hij de ziekte alleen kon hebben gekregen door de asbest die op school aanwezig was. De rechtbank bepaalde dat de oud-leerling onvoldoende heeft bewezen dat zijn ziekte in verband staat met de destijds aanwezige asbestplaten in de school. Hij had zijn aanklacht beter moeten onderbouwen, bijvoorbeeld met een rapport van een deskundige, oordeelde de rechter. De SP gebruikt het voorbeeld van de oud-leerling in een vijfpuntenplan dat aan minister Cramer van VROM overhandigd is. In dit plan vraagt de SP om verdergaande stappen zoals een inventarisatieplicht en een schoonmaak- en saneringsregeling voor gebouwen die vóór 1993 zijn gebouwd en waarin asbest is gebruikt. Minister Cramer heeft de Tweede Kamer toegezegd extra voorlichting te geven aan burgers zodat ,,klip en klaar'' is wat de gevaren van asbest zijn. Zij legt wel de eerste verantwoordelijkheid bij gemeenten. Bron: Rechtbank Utrecht, Voorzieningenrechter, 244286 - 26 maart 2008. ANP, diverse kranten: 12,13 februari 2008, 26 maart 2008.

Medisch nieuws

Asbest en longkanker: een overzichtsstudie

Asbestblootstelling verhoogt het risico op longkanker. Amfibool-asbestsoorten en verwerking door raffinage geven daarbovenop een extra risico. Er zijn situaties gevonden waarin beroepsmatige blootstelling aan chrysotiel (wit) asbest geen aanwijsbaar risico op longkanker gaf. Bron: Berry, G., Gibbs, G.W., (2007) An overview of the risk of lung cancer in relation to exposure to asbestos and of taconite miners. Regul. Toxicol. Pharmacol., doi:10.1016/j.yrtph.2007.09.012.

Lees verder

Asbest en mesothelioom: een overzichtsstudie

Volgens een overzichtsstudie geeft blootstelling aan de amfibool-asbestsoorten crocidoliet en tremoliet het hoogste risico op de ziekte mesothelioom. Het lijkt erop dat contact met chrysotiel (wit) asbest in pure vorm een zeer laag of nihil risico geeft op deze ziekte. Het verschil in schadelijkheid heeft vooral te maken met de lengte van de asbestvezels. Bron: Gibbs, G.W., Berry, G., (2007) Mesothelioma and asbestos, Regul. Toxicol. Pharmacol. (2007),doi:10.1016/j.yrtph.2007.10.003.

Lees verder

Asbest heeft een relatie met auto-immuunziekten

Blootstelling aan asbest kan schade aanrichten aan het immuunsysteem en dat kan leiden tot auto-immuunziekten zoals bijvoorbeeld reuma. Otsuki et al. beschrijven wat er in het lichaam gebeurt na het asbestcontact. Bron: Otsuki, T. (2007) et al. Immunological Effects of Silica and Asbestos. Cellular &. Molecular Immunology. 2007.4(4):261-268.

Lees verder

Medicijn Alimta voor alle Australische asbestslachtoffers

Sinds 1 januari dit jaar kunnen alle Australische asbestslachtoffers met de ziekte mesothelioom chemotherapeutische behandeling met het dure medicijn Alimta vergoed krijgen. Deze behandeling kost in Australië 20.000 Australische dollar per kuur (ca. 12.500 euro). In Australië worden jaarlijks ca. 600 gevallen van mesothelioom geregistreerd. Bron: Canberra Times, 1 januari 2008.

Schoonmaak luchtwegen na contact met asbest

Bronchoalveolaire lavage (BAL) is te riskant en waarschijnlijk onvoldoende effectief voor het asbestarm maken van de luchtwegen. Dit meldt het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCVB) in verband met twee medewerkers die enkele dagen asbestvezels hadden ingeademd tijdens onderhoudstimmerwerk. BAL is een methode om de luchtwegen schoon te maken. Bron: NCVB nieuwsbrief, december 2007. Meer http://www.beroepsziekten.nl/

Latentietijd mesothelioom steeds langer

De tijd tussen het eerste moment van asbestblootstelling en het moment waarop de ziekte mesothelioom wordt vastgesteld wordt steeds langer en is nu al gemiddeld 45 jaar. Bij werkgerelateerde blootstelling is de latentietijd gemiddeld korter dan bij mensen die via asbest in het milieu de ziekte opgelopen hebben. Dit concluderen Italiaanse onderzoekers na analyse van gegevens van 2544 patiënten die tussen 1993 en 2001 mesothelioom kregen. Bron: Marinaccio, A. et al.,(2007). Analysis of latency time and its determinants in asbestos related malignant mesothelioma cases of the Italian register. European Journal of Cancer. Dec.43(18):2722-8.

Lees verder

Relatie asbest met maag-darmkanker niet aanwijsbaar

Gamble vond in epidemiologische studies geen ondersteuning voor de hypothese dat asbestblootstelling het risico op maag-darmkanker vergroot. Bron: Gamble, J., (2007). Risk of gastrointestinal cancers from inhalation and ingestion of asbestos. Regul. Toxicol. Pharmacol., DOI:10.1016/j.yrtph.2007.10.009.

Lees verder

De gevaren van amosiet asbest in Zuid Afrika

Amosiet asbest veroorzaakt zowel niet-kwaadaardige als kwaadaardige asbestziekten. Het is echter minder schadelijk dan het blauwe crocidoliet asbest. In Zuid Afrika zijn de meeste mijnwerkers zowel aan amosiet- als aan crocidoliet-asbest blootgesteld. Bron: Murray, J. &. Nelson, G., (2007). Health effects of amosite mining and milling in South Africa. Regul. Toxicol. Pharmacol. (2007), doi:10.1016/j.yrtph.2007.09.011.

Lees verder

Operatieve behandeling bij mesothelioom

Mesothelioompatiënten die een operatie ondergaan waarbij de zieke long, het aangetaste vlies, hartzakje en middenrif worden verwijderd hebben meer complicaties dan andere patënten maar leven gemiddeld vijf maanden langer. Bron: Schipper, P.H. et al., (2008). Surgery for malignant pleural mesothelioma. Ann. Thorac. Surg.. 85:257-64.

Lees verder

Milieu/Veiligheid nieuws

Amsterdam krijgt boete voor asbest-milieudelict

De gemeente Amsterdam moet een boete van 100.000 euro betalen voor een aantal milieuovertredingen in 2001 en 2003. De gemeente pleegde de delicten op het zogeheten IKO/WTCW-gebied in Amsterdam-Oost. Bij de sloop van een boerderij op dat terrein in 2001 kwam asbest vrij. De hoofdstad gebruikte in 2003 vervuilde grond om het gebied plaatselijk op te hogen. De volksgezondheid is overigens niet in gevaar gekomen. Bron: ANP, 23 januari 2008.

Man met asbest overmeesterd op Schiphol

De marechaussee op Schiphol heeft een man overmeesterd die dreigde asbest te verspreiden. De man droeg beschermende kleding en een mondkapje en had een zak met een zandachtige substantie bij zich. Een 'arrestatiehond' schakelde de man uit waarna hij is opgepakt. Onderzoek wees uit dat de man geen asbest bij zich had. Hij wilde aandacht vragen voor het asbestprobleem, dat volgens hem door de woningcorporaties en de politiek wordt genegeerd. Aanleiding was de vondst van asbest in zijn tuin in Buitenveldert. Bron: Trouw, 19 januari. Parool, 28 januari 2008.

Opruimactie asbest Vroomshoop zwaar overdreven

Zowel longarts Sinninghe Damste als wetenschapscommentator Simon Rozendaal noemen de asbest-opruimactie in Vroomshoop zwaar overdreven. Er is, volgens de longarts, niets aan de hand als je eens een keer een asbestvezel inademt. "Het heeft geregend, het is nat, de deeltjes slaan neer en 99 procent van het asbest ben je zo kwijt via het riool." Sinninghe Damste meent dat de asbestverharding op wegen 'mateloos veel gevaarlijker is dan wat nu in Vroomshoop aan asbest is verspreid. Volgens Rozendaal "verwekken de meeste zogenaamd kankerverwekkende stoffen helemaal geen kanker. In potentie zijn ze weliswaar mutageen dan wel carcinogeen maar in werkelijkheid niet, bijvoorbeeld omdat de concentraties waaraan mensen worden blootgesteld, miniem zijn. En bij asbest worden allerlei vormen, gevaarlijk en ongevaarlijk, op een hoop gegooid". Na de brand in Vroomshoop werden ogenblikkelijk drie scholen gesloten. Het autoverkeer werd omgeleid, als maanmannetjes verklede schoonmakers bezetten het dorp en de bevolking mocht zich niet op straat begeven. Bron: Tubantia/Twentsche Courant 17 januari 2008, Elsevier 19 januari 2008.

Neusdruppels tegen asbest

Een Amerikaans bedrijf heeft een technologie ontwikkeld die asbestafval, zowel gebonden als niet-gebonden, onschadelijk maakt: thermochemische conversie. Het asbest wordt verhit, waarna een chemisch product wordt toegevoegd dat ook in neusdruppels zit, genaamd borax. Tien minuten later zijn de asbestvezels verdwenen. Het eindproduct, glaskorrels, kan in de wegenbouw worden toegepast. Bron: Knack Magazine, 20 februari 2008.

Sloop asbestfabriek Harderwijk

De voormalige asbestfabriek Asbestona in Harderwijk gaat tegen de vlakte. Eind februari is de sloop begonnen van het 1,2 hectare grote complex. De fabriek sloot in 1983. De productie werd toen overgebracht naar Eternit in Goor. Vanaf eind maart worden 500 asbestwegen in Gelderland en Overijssel op kosten van de overheid gesaneerd. Die wegen liggen vooral in de omgeving van de voormalige asbestfabrieken van Goor en Harderwijk. Bron: ANP, 25 februari 2008, Trouw, 10 maart 2008.

Asbestsanering SS Rotterdam

De asbestsanering van de SS Rotterdam afgelopen jaar was het grootste asbestsaneringsproject uit de Nederlandse geschiedenis. Asbestverwijderaars draaiden in die periode 400.000 manuren. In die tijd verliet 4.500 ton met asbest besmet sloopafval het schip. De toegepaste adembeschermingstechniek wordt in ergonomisch opzicht als een grote stap vooruit gezien. De SS Rotterdam was ooit het boegbeeld van de Holland Amerika Lijn. Het krijgt nu aan de kade van de Rotterdamse haven de bestemming van multifunctioneel recreatiebedrijf. Bron: Labrijn, H.(2007). Ademhalingsbescherming met de langste adem. Arbo special, nr. 12, p. 12-14.

TNO rapport over verwering van asbesthoudende daken

Veel asbesthoudende dakplaten zijn aan het verweren maar dit betekent niet dat dit in alle gevallen acute risico's voor mens en milieu oplevert. Aldus minister Cramer van Vrom in een brief aan de Tweede Kamer. Bron: Brief minister Vrom d.d. 20 februari 2008. Meer http://www.vrom.nl/

Veel overtredingen regels bij asbestverwijdering

De Arbeidsinspectie heeft de afgelopen jaren meer overtredingen van asbestregels aan het licht gebracht. Bij sloop van gebouwen en verwijdering van asbest zagen de inspecteurs in meer dan de helft van de gevallen tekortkomingen, blijkt uit de controles die in 2005 en 2006 zijn verricht. Eerder lag dit percentage op 40. Het ministerie van VROM constateerde dat gemeenten die hun sloopvergunning niet op orde hebben, meestal hun asbesttaken ook niet goed uitvoeren. Bouwverordeningen zijn niet actueel en sloopformulieren zijn niet aangepast aan de nieuwe asbestregelgeving. Inmiddels heeft minister Donner van SZW aan de Tweede Kamer geschreven dat de regels voor het werken met asbest verscherpt worden. Bedrijven die asbest verwijderen, kunnen eerder hun certificaat kwijtraken als ze zich niet aan de voorschriften houden. Bron: Ministerie SZW, persbericht 11 januari en 25 maart 2008, ministerie van VROM, 31 januari 2008. Meer http://www.vrom.nl/ http://home.szw.nl/

Politiek nieuws

Belgisch asbestfonds nog niet op volle toeren

Het Belgische Asbestfonds heeft sinds haar start in april 2007 600 aanvragen voor een uitkering wegens een asbestziekte ontvangen. Inmiddels kregen in januari dit jaar 350 mensen een uitkering van 1500 euro per maand. In 250 gevallen is nog geen beslissing genomen. Volgens administrateur-generaal Jan Uytterhoeven heeft het fonds vertraging opgelopen door de late publicatie van de uitvoeringsbesluiten en doordat het lang duurde voordat de administratieve organisatie was opgezet. Bron: Knack, 16 januari 2008. Meer http://www.knack.be/

Asbestos Disease UK wil hogere schadevergoeding mesothelioom

De schadevergoeding die een werkgever in het Verenigd Koninkrijk aan een (ex-)werknemer met mesothelioom moet betalen voor loonderving en smartengeld bedraagt gemiddeld 47.000 pond. Dat is veel te weinig, volgens een woordvoerder van "Asbestos Disease UK", omdat werkgevers niet bestraft worden voor het blootstellen van werknemers aan asbest. Vooral grote werkgevers wisten al sinds 1930 over de gevaren van asbest. In de Verenigde Staten lopen de vergoedingen daarom op tot tientallen miljoenen dollars. Bron: Derby Evening Telegraph, 20 februari 2008.

Oproep Europees Parlement asbest uit te bannen

Het Europese Parlement roept lidstaten op nationale actieplannen te maken voor de verwijdering van asbest. Deze plannen zouden aan moeten geven waar asbest in verwerkt zit en hoe dat veilig verwijderd kan worden. Bron Europees Vakbondsinstituut Hesa, 16 januari 2008. Meer http://hesa.etui-rehs.org/

Schotland: wel schadevergoeding voor pleurale plaques

De Schotse regering heeft een wetsvoorstel goedgekeurd dat asbestslachtoffers met niet-kwaadaardige aandoeningen zoals pleurale plaques de mogelijkheid biedt schadevergoeding te claimen als zij door nalatigheid aan asbest zijn blootgesteld. Hiermee negeert de Schotse regering het House of Lords, het hoogste Britse rechtsorgaan. In oktober 2007 oordeelde het House of Lords dat verzekeraars geen schadevergoeding meer hoeven te betalen aan mensen die door asbestblootstelling pleurale plaques, een niet-kwaadaardige verdikking van het longvlies, hebben gekregen. Dit omdat deze longafwijking niet als ziekte aangemerkt kan worden omdat deze zelden pijn of andere ziekteverschijnselen geeft. Het hebben van angst voor eventuele toekomstige klachten is op zich niet voldoende om vergoeding te kunnen eisen. Bron: The Herald, 6 februari 2008.

VS: Grace & Co schikt met federale overheid voor recordbedrag

Voormalig asbestmijneigenaar Grace & Co heeft de federale overheid van de staat Montana het recordbedrag van 250 miljoen us-dollar toegezegd voor de verwijdering van asbest uit het voormalige mijnstadje Libby in Montana. De asbest komt uit de asbest-vermiculietmijn die tot 1992 in werking was. Bron: Associated Press, 11 maart 2008.

Problemen met asbestschepen

Het Russische asbestschip de Nisjnevolsjkiy had begin januari nooit uit Velsen mogen vertrekken omdat door schuldeisers beslag op het schip was gelegd. De overheid was hiervan op de hoogte maar liet het schip vertrekken om aansprakelijkheidsaffaires zoals met de Otapan te voorkomen. Dat meent een advocaat van één van de schuldeisers. Het schip lag sinds juni 2007 in de haven van Velsen. De eigenaar was niet in staat om de kosten voor geleverde olie en verzorging bemanning te voldoen. De bemanningsleden sloopten hierop delen van het schip om via de verkoop van materialen aan inkomsten te komen. Zo kwam ook asbesthoudend materiaal vrij. Inmiddels is het schip verkocht en met behulp van een sleepboot terug naar Rusland versleept. De oplossing van de problemen met het asbestschip Otapan komt dichterbij omdat Nederland en Turkije eindelijk overeenstemming hebben bereikt over de sloop van het schip. De voormalige zwaveltanker ligt sinds de sanering van 76 ton asbest, vorig jaar in de haven van Rotterdam, afgemeerd in 's-Gravendeel. Nu een aangepaste exportvergunning is vrijgegeven, kan het schip terugkeren naar Turkije, waar het conform Europese milieu-regels zal worden gesloopt en ontdaan van de resterende 850 kilo pure asbest en 331 ton stookolie. Minister Cramer van VROM gaat de 300.000 euro saneringskosten op de eigenaar verhalen. Bron: Het Financieele Dagblad, 8 januari 2008, NRC 13 en 22 maart.