menu

Nieuwsbrief 11 - oktober 2007

Epidemiologisch nieuws

Telefoonwerkers hebben iets vaker mesothelioom

Uit een beknopte analyse van vier onderzoeken concluderen de epidemiologen Claudio en Tommaso Bianchi dat mensen die in het verleden als telefoonlijnwerker of technicus hebben gewerkt iets meer risico dan gemiddeld hebben op het krijgen van de ziekte mesothelioom. Zij kunnen aan asbest blootgesteld zijn tijdens het installeren van telefoonkabels op met asbest-geïsoleerde plaatsen. Een andere hypothese is dat de talkpoeder in de telefoonkabels een oorzaak kan zijn. Bron: JOEM, 49, 4, april 2007, p. 358: letters to the Editor.

Mesothelioom in Zuid Oost Engeland 1985-2002

De ziekte maligne mesothelioom komt in Zuid Oost Engeland onder mannen 5 keer vaker voor dan onder vrouwen, het meest onder mannen tussen de 70 en 80 jaar. In de periode 1985-2002 is de incidentie gestegen met 4% per jaar. De ziekte komt vooral voor in gebieden waar in het verleden met asbest is gewerkt, bijvoorbeeld langs de rivier de Theems. Mensen die een gecombineerde behandeling van operatie en chemotherapie hadden gehad overleefden vaker langer dan vijf jaar dan degenen die uitsluitend é.é.n vorm van behandeling hadden gehad of andere combinaties van behandelingen. Bron: Mak, V. et al., (2007). The epidemiology and treatment of mesothelioma in South East England 1985-2002. Thorax online, 3 aug 2007. doi:10.1136/thx.2006.066886.

Lees verder

Australië: incidentie mesothelioom neemt toe

In de Australische regio New South Wales (NSW) is de mesothelioom incidentie de laatste 30 jaar onder mannen en vrouwen sterk gestegen. Dit constateren onderzoekers na een vergelijking van de cijfers van de Centrale Kankerregistratie met die van de NSW Workers Compensation (Dust Diseases) Board. De latentietijd, de periode tussen het eerste moment van blootstelling aan asbest en het moment van diagnose is momenteel gemiddeld 43 jaar. Ook werd een toename gesignaleerd van het aantal niet-beroepsgebonden gevallen van mesothelioom. Bron: Hyland, R.A., et al., (2007). Incidence trends and gender differences in malignant mesothelioma in New South Wales, Australia. Scandinavian Journal of Work and Environmental Health, Aug.33(4):286-92.

Lees verder

Israël en asbest

Hoewel in Israël nog geen asbestverbod geldt, zijn er sinds 1997 wel regels die het gebruik verregaand beperken. Een totaalverbod komt er echter aan. Dit o.a. vanwege de asbest-milieuvervuiling in de omgeving van een voormalige asbestcementfabriek in West Galilea. Volgens de officële cijfers zijn in Israël tussen 1980 en 2004 567 mensen aan mesothelioom overleden. 80% van deze gevallen was beroepsgerelateerd en de meeste mensen kwamen uit West Galilea. Opvallend is het hoge aantal vrouwen, nu een derde van het totaal. Verwacht wordt dat de incidentie tot 2015 toe zal nemen. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 1 september 2007. Meer http://www.ibas.btinternet.co.uk/

Spanje: mesothelioom vooral in omgeving Barcelona en Madrid

De asbestziekte mesothelioom komt in Spanje vooral voor in de gemeente Cerdanyola vlakbij Barcelona en in de gemeente Getafe vlakbij Madrid. Dit zijn plaatsen waar vroeger asbest werd geproduceerd. In 2004 overleden landelijk 234 mensen aan deze vorm van kanker. Dit staat in de eerste Spaanse atlas die de verdeling van het aantal gevallen van kanker per soort en per gemeente aangeeft. De atlas is ontwikkeld door het Nationaal Centrum voor Epidemiologie dat onder het ministerie van Gezondheid valt. Bron: El Pais, 1 september 2007.

Juridisch nieuws

Australië: zelfde rechten voor nabestaanden asbestslachtoffers

De Australische regering heeft de wet veranderd om het nabestaanden van asbestslachtoffers gemakkelijker te maken schadevergoeding toegewezen te krijgen nadat het slachtoffer is overleden. Voorheen stopte het juridische traject altijd nadat een slachtoffer overleed en vervielen daarmee eventuele rechten op schadevergoeding. Nabestaanden moesten zelfstandig een juridische procedure opstarten. Nu kunnen de nabestaanden in de rechten van het slachtoffer treden. Bron: ABC Australië, 22 augustus 2007. Meer abc.net.au.

Eternit weer aansprakelijk voor asbestafval

De rechtbank van Almelo heeft op 2 oktober j.l. de voormalige asbestfabriek Eternit aansprakelijk gesteld voor het overlijden aan de ziekte mesothelioom van een 57-jarige vrouw uit Enter. De fabriek in Goor had in de periode 1961-1969 zonder waarschuwing asbestafval gratis aan omwonenden meegegeven, terwijl de gevaren van asbest in die tijd al lang bekend waren. Het waarschuwingslabel dat de fabriek op de goederen aanbracht acht de rechter te algemeen en onvoldoende. Eerder dit jaar oordeelde het Gerechtshof Arnhem hetzelfde naar aanleiding van de dood van een 62-jarige vrouw uit Arnhem. Bron: rechtspraak.nl, rechtbank Almelo, BB4632, 88384 / KG ZA 07-230, 2 oktober 2007.

Duitsland: toch asbestuitkering voor zware roker met longkanker

Rookgedrag mag geen belemmering vormen voor een uitkering wegens asbestgerelateerde longkanker, oordeelt het Duitse Bundesgericht. Het slachtoffer had tussen 1968 en 1995 in de Eternit fabriek in Payerne gewerkt. In 2003 overleed hij aan longkanker. In mei 2004 had SUVA, de instantie die uitkeringen wegens beroepsziekte toekent, de aanvraag voor een uitkering afgewezen omdat beroepsmatige blootstelling aan asbest niet de hoofdoorzaak van zijn ziekte kon zijn geweest. De rechter oordeelde anders. De man had van 1953 tot 1995 gemiddeld 25 sigaretten per dag gerookt. Bron: Schweizerische Depeschenagentur AG, 23 augustus 2007.

Gerechtshof Den Haag: beroep op verjaring niet onredelijk

Het beroep op verjaring van rederij de Schelde is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. Dit oordeelde het Hof Den Haag op 31 augustus j.l. in hoger beroep in een zaak over een constructiemedewerker die van 1951 tot 1954 en van 1958 tot 1961 op schepen van de rederij had gewerkt en daarbij aan asbest was blootgesteld. De man was in 1994 aan de gevolgen van de ziekte mesothelioom overleden. Zijn nabestaanden achten de Schelde aansprakelijk voor zijn ziekte omdat men destijds nagelaten had veiligheidsmaatregelen te nemen die vereist waren met het oog op de destijds bekende gevaren van asbest. Het hof bekrachtigt het oordeel van de rechtbank dat hetgeen voor doorbraak van de verjaringstermijn pleit te weinig gewicht in de schaal legt ten opzichte van datgene dat daartegen pleit. Het gegeven dat De Schelde nagelaten heeft veiligheidsmaatregelen te nemen die vereist waren met het oog op de destijds bekende gevaren van asbestose en longkanker betekent niet dat sprake is van een ernstig verwijt, dat kan leiden tot het doorbreken van de verjaring. Het hof heeft daarbij in aanmerking genomen dat door De Schelde onweersproken is gesteld dat de relatie tussen mesothelioom en asbest in Nederland indertijd nog niet bekend was, en dat het destijds nog niet gebruikelijk was ten aanzien van asbest veiligheidsmaatregelen te treffen. Door het tijdsverloop is het niet alleen lastiger geworden voor [de erven] de relevante feiten (de door hen geschetste arbeidsomstandigheden van [de overledene] bij De Schelde) te bewijzen. Ook het verweer van De Schelde is hierdoor bemoeilijkt, hetgeen zwaar dient te wegen. Verder begrijpt het Hof niet dat de nabestaanden ruim drie jaar hebben gewacht met het starten van een juridische procedure tegen De Schelde. Bron: rechtspraak.nl, 5 oktober 2007, BB4930, Gerechtshof 's-Gravenhage , C04/1622, 31 augustus 2007.

Indiaas hooggerechtshof: toestemming sloop asbestschip

Het Indiase hooggerechtshof heeft begin september de Alang scheepswerf toestemming gegeven om het voormalige Franse cruiseschip de "Blue Lady" te slopen. Dit op basis van een deskundigen rapport dat de werf zelf verzorgd heeft. Volgens milieu-organisaties negeert het Hooggerechtshof hiermee een uitspraak van een lagere rechter die in 2004 stelde dat het schip eerst gesaneerd zou moeten worden, voordat met de sloop gestart kan worden. Het is nog steeds niet duidelijk hoeveel gevaarlijke stoffen het schip bevat naast de 1200 ton asbest die al geïnventariseerd is. Bron: afp.google.com, 11 september 2007. Meer http://afp.google.com/

DNA test voor asbestrechtzaken

Amerikaanse onderzoekers melden dat de 'msds1' DNA-test in asbest-rechtzaken gebruikt kan worden om aan te tonen of de gezondheid van mensen door asbest is beschadigd. De test laat het patroon van verandering in het DNA zien door blootstelling aan een gevaarlijke stof. Dit patroon kan vergeleken worden met dat van de mensen die via een rechtzaak compensatie voor hun gezondheidsschade claimen. Bron: BBC, 17 september 2007. Meer http://news.bbc.co.uk

Medisch nieuws

Australië: vergoeding Alimta regionaal bepaald

Slechts de helft van de Australische asbestslachtoffers met mesothelioom krijgt behandeling met het medicijn Alimta vergoed. Het hangt af van het gebied waarin men woont. Bron: The Advertiser, 29 augustus 2007

Pleuramesothelioom en andere tumoren

In een Italiaans onderzoek werden bij 32 van 169 mesothelioompatiënten (19%) andere primaire tumoren gevonden. Bij al deze patië.nten was asbestblootstelling aanwijsbaar. De onderzoekers adviseren nader onderzoek naar gemeenschappelijke oorzaken van maligne mesothelioom en bepaalde andere tumoren. Bron: Bianchi, C & T. , (2007). Malignant mesothelioma of the pleura and other malignancies in the same patient. Tumori, 93, 19-22.

Lees verder

Britse verpleegkundigen en de zorg voor mesothelioompatiënten

Een artikel in het Britse blad Nursing Standard beschrijft de specifieke uitdagingen voor verpleegkundigen bij de zorg van mesothelioompatiënten, een groep waarmee zij steeds meer in aanraking komen omdat het aantal patiënten nog steeds toeneemt. Maligne mesothelioom vereist een speciale aanpak omdat de ziekte zowel medische als juridische gevolgen heeft. In het Verenigd Koninkrijk moet de ziekte bijvoorbeeld gemeld worden bij de politie. Er bestaan geen nationale richtlijnen voor de behandeling. Nursing Standard, 21, nr. 42, juni 2007, pag. 24-25.

Verband tussen geboorteseizoen en longfibrose door asbest

Finse onderzoekers constateerden dat aan asbest blootgestelde bouwvakkers die in herfst of winter geboren zijn relatief vaker fibrose aan de longen hebben dan degenen die in lente of zomer geboren zijn. Een mogelijke verklaring is dat herfst- en winterkinderen vlak na de geboorte vaker infecties aan de luchtwegen hebben die hen gevoeliger maken voor de effecten van asbestvezels later in hun leven. Bron: Hannu, T. et al., (2007). Season of birth and lung fibrosis among workers exposed to asbestos. Chronobiology Intenational 24(3):539-552.

Lees verder

Milieu/Veiligheid nieuws

Canada: asbest in speelgoed

Een nieuwe Canadese regulering van gevaarlijke stoffen (the Hazardous Products Act) noemt een aantal producten en situaties waarin gebruik van asbest toegestaan is. Daaronder valt ook kinderspeelgoed. Canada is één van 's werelds grootste asbestproducenten met een export van ca. 220.000 ton asbest jaarlijks naar ontwikkelingslanden, waar het materiaal nog volop gebruikt wordt. Bron: The Toronto Star, 20 augustus 2007.

Geen toezicht op roken bij sloop gebouw Ground Zero

Rokende medewerkers hebben bij de sloop van een Ground Zero gebouw dat vol asbest zit een brand veroorzaakt. Dit kostte het leven van twee brandweermannen. Bovendien lopen de betrokken werknemers meer risico op longkanker omdat asbest en roken elkaar versterken in de schadelijke werking. De Amerikaanse "Occupational Safety and Health Administration" verbiedt het roken op plekken waar werknemers met gevaarlijke stoffen als asbest in aanraking kunnen komen. Er is echter onvoldoende toezicht op de naleving van deze regel. Bron: The Gazette (Montreal) 2007, 28 augustus 2007.

Politiek nieuws

Canada: 1000 mesothelioomslachtoffers zonder vergoeding

Van de 1500 mensen die in de Canadese provincie Ontario tussen 1980 en 2002 mesothelioom hebben gekregen, hebben er 1000 geen schadevergoeding wegens beroepsziekte gehad. Dit zijn de resultaten van een onderzoek dat kort geleden werd gepubliceerd in de International Journal of Occupational and Environmental Health. Volgens de regionale 'Workplace Safety and Insurance Board' vragen de meeste slachtoffers geen schadevergoeding aan. Van diegenen die dat wel doen ontvangt ca. 90% een vergoeding. Bron: The Globe and Mail, 14 juli 2007. Brophy, J.T., et al. (2007). Canada's asbestos legacy at home and abroad. International Journal of Occupational and Environmental Health, 13, 2, april/may 2007.

Lees verder

Stijging aanvragen Frans asbestslachtoffervergoedingsfonds

Het Franse asbestslachtofferschadevergoedingsfonds FIVA heeft in de periode tussen juni 2006 en mei 2007 22.681 aanvragen ontvangen. Dit betekent een stijging van 32% in vergelijking tot de voorafgaande periode. Meer dan drie kwart betreft aanvragen voor vergoeding wegens niet-kwaadaardige afwijkingen zoals pleurale plaques. De groep bestaat voor 94 procent uit mannen. 70 procent is tussen de 51 en 70 jaar. Meer dan de helft van de aanvragers komt uit de kustgebieden in het noord-westen. Bron: Fonds D'Indemnisation des victimes de l'amiante FIVA, augustus 2007. Meer www.fiva.fr

ILO/WHO handleiding voor uitbanning asbestziektes

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) hebben samen een handleiding gemaakt voor nationale programma's om asbestziektes uit te bannen. Bron: Europees Vakbondsinstituut Hesa, 28 september2007. Meer http://www.ilo.org/

Amerikaanse senaat steunt verbod op import en gebruik asbest

De Amerikaanse Senaat stemde begin oktober unaniem vóór een verbod op import en gebruik van asbest. Alleen het Huis van Afgevaardigden en de president moeten nu nog accoord gaan. In 2006 importeerde de VS ongeveer 2300 ton asbest verwerkt in haardrogers, remvoeringen en dakpannen. Bron: Eurogip nieuwsbrief nr. 50, november 2007. Meer http://www.reuters.com/