menu

Nieuwsbrief 03 - oktober 2005

Asbest houdt de wereld ernstig bezig (Machiel van der Woude, directeur IAS)

Editorial door Machiel van der Woude, directeur IAS. Refererende aan de inhoud van deze nieuwsbrief schrijft hij over hoe asbest de wereld ernstig bezig houdt. ‘De onvergankelijkheid van asbest (niet voor niets door de oude Grieken al met asbestos aangeduid) en de mondiale aanwezigheid van deze uiterst gevaarlijke stof genereren geweldige problemen op verschillende gebieden: medisch en epidemiologisch, milieu en veiligheid, juridisch, economisch en uiteraard ook politiek’.

Lees verder

IAS nieuws

IAS/SVB: aantal mensen met tegemoetkoming regeling asbestslachtoffers toegenomen

Sinds de invoering van de voorschotregeling van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers in 2000, is het aantal mensen dat er aanspraak op maakt, aanzienlijk toegenomen. In 2000 ontvingen 69 mensen die door blootstelling aan asbest in hun werk gezondheidsschade hebben opgelopen, een uitkering. In 2004 waren dat er 248. Bron: svb.nl., 9 september 2005. Meer op de svb site

Epidemiologisch nieuws

Rapport Europese vakbeweging over asbest in de wereld

In juni heeft HESA, de �'health and safety' afdeling van het instituut van de Europese Vakbeweging, een speciale nieuwsbrief gewijd aan de stand van zaken met betrekking tot het gebruik van asbest in de wereld. Hoewel er sinds 1 januari 2005 een totaal verbod op asbest van kracht is in de EU is er nog geen reden tot optimisme. In landen als Brazilië, Canada, Rusland en verschillende ontwikkelingslanden wordt nog volop asbest geproduceerd en gebruikt. Bovendien verwachten EU-experts dat er tot het jaar 2030 alleen al in West Europa zo'n 500.000 mensen aan asbest gerelateerde kanker zullen overlijden. Bron: The Health and Safety Department of the European Trade Union Institute (HESA), 12 september 2005. Meer http://hesa.etui-rehs.org/uk/newsletter/files/Newsletter27p7-21.pdf

ILO rapport: jaarlijks wereldwijd 100.000 sterfgevallen door asbest

Jaarlijks overlijden wereldwijd naar schatting 438.489 mensen aan de gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk, waarvan 100.000 door asbest. Dit vermeldt het onlangs verschenen rapport 'Decent Work - Safe Work, ILO Introductory Report to the XVIIth World Congress on Safety and Health at Work' van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Het rapport vermeldt verder dat, naar schatting, het werkelijke aantal dodelijke arbeidsongevallen wereldwijd zo'n achtmaal hoger ligt dan de officiële cijfers aangeven.

Bron: ILO, 18 september 2005. Meer http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/pr/2005/36.htm

CBS: longkanker in 2004 doodsoorzaak nummer 1

Volgens het CBS zijn vorig jaar ruim 40 duizend personen overleden als gevolg van kanker. Bijna een kwart daarvan kwam voor rekening van longkanker. Longkanker is daarmee veruit de belangrijkste doodsoorzaak. Volgens de Gezondheidsraad komt naar schatting iets meer dan 10 procent van de gevallen van longkanker voor rekening van blootstelling aan asbest bij het werk. Bron: CBS webmagazine, 5 september 2005. Meer cbs.

RIVM Rapport: asbestziekten vrijwel altijd door blootstelling in het werk

In opdracht van het ministerie van SZW heeft het RIVM een verkennend onderzoek gedaan naar gezondheiddsschade door blootstelling aan stoffen op de werkplek. De onderzoekers concluderen dat mesothelioom, asbest-gerelateerde longkanker en asbestose vrijwel uitsluitend worden veroorzaakt door hoge dan wel langdurige blootstelling aan asbest. Dergelijke blootstellingen werden (worden) vrijwel uitsluitend aangetroffen in arbeidssituaties. Voor de totale bevolking bedraagt de ziektelast van deze ziekten 11.300 DALY's. De sterfte bedraagt jaarlijks 778 gevallen. DALY staat voor 'Disability Adjusted Life Years', waarin vroegtijdige sterfte en jaren doorgebracht met ziekte op gewogen wijze bij elkaar worden opgeteld. Bron:Agriholland Nieuws, 30 september 2005. Meer http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/320100001.pdf

Asbest en Gezondheid nieuws

Rapport SP: Het Asbestdrama , boek over 100 jaar asbestindustrie

Rapport SP: Het Asbestdrama, boek over 100 jaar asbestindustrie

In dit rapport onthullen Bob Ruers en Nico Schouten dat de Eternitbedrijven al sinds de jaren twintig op de hoogte waren van de gevaren van asbest, maar desondanks doorgingen met de productie ervan. Volgens de auteurs hebben schadeclaims tegen het bedrijf Eternit nu meer kans van slagen. Eternit heeft nog in recente rechtzaken volgehouden dat kennis over de gevaren van asbest in haar dochterbedrijven pas in de jaren zeventig aanwezig was.

Bron: website SP, 28 juli 2005. sp.nl

Website www.kanker.info vernieuwd

WWW.kanker.info, de gezamenlijke website van de integrale kankercentra, KWF Kankerbestrijding en de patiëntenverenigingen waarop betrouwbare informatie over kanker te vinden is, is in juli verbeterd. Op www.kanker.info kunnen zowel patiënten en hun naasten als zorgverleners betrouwbare en actuele informatie over kanker vinden, waaronder het asbestgerelateerde borstvlieskanker (mesothelioom). Bron: IKCnet, 28 juli 2005. Meer IKCnet

EU lanceert nieuwe website voor informatie over veiligheid en gezondheid

De nieuwe website is het eerste wereldwijde portaal voor informatie over veiligheid en gezondheid op het werk voor al diegenen die betrokken zijn bij risicopreventie op de werkplek. De site wordt gerund door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk en biedt o.a. allerlei informatie op het gebied van asbest.

Bron: Europees Agentschap, 9 september 2005. Meer http://osha.eu.int/OSHA

Kamervragen asbesthoudende vloerbedekking

Volgens de FNV wekt het ministerie van VROM in een brochure ten onrechte de indruk dat na 1980 geen asbesthoudende vloerbedekking te koop was. SP lid Gerkens stelde hierover vragen aan staatssecretaris Van Geel. De staatssecretaris antwoordt dat de informatie in de brochure niet fout is maar vollediger had gekund. Inmiddels is sinds half augustus de brochure met de ontbrekende informatie aangevuld. Bron: FNV en parlando.sdu.nl. Kamervragen met antwoord 2353, KVR23796, 13 september 2005.

Meer http://parlando.sdu.nl/cgi/login/anonymous.

Juridisch nieuws

Australië:voor het eerst erkenning van psychische schade

Voor het eerst heeft een Australische rechtbank schadevergoeding toegekend aan een voormalig mijnwerker op grond van chronische angst voor het krijgen van een ernstige asbestgerelateerde ziekte. De persoon was werkzaam geweest in een blauwe asbestmijn in het beruchte "Wittenoom". 35 Collega's, waaronder zijn broer, zijn inmiddels overleden aan de gevolgen van de asbestblootstelling. Bron: www.mesothelioma reporter.org, 10 augustus 2005. Meer http://www.mesotheliomareporter.org/

Itali": top Eternit verdacht van asbestmisdrijven

De Italiaanse justitie wil de voormalige bestuurders van het internationale asbestbedrijf Eternit vervolgen vanwege de dood van een groot aantal ex-medewerkers in verschillende vestigingen in Itali" en Zwitserland. Verdachte Louis de Cartier de Marchienne zegt de gevaren niet te hebben gekend. Anders had hij de productie van de bedrijven direct stilgelegd. Het Belgisch-Zwitserse conglomeraat Eternit fabriceerde tot in de jaren 90 producten van asbestcement.

Bron: Volkskrant, 28 juli 2005.

VK: angst voor golf asbestclaims

In maart heeft het Engelse hooggerechtshof uitgesproken dat het hebben van "pleurale plaques" 'an sich' geen recht geeft op financiële compensatie. Maar de angst die samengaat met deze aandoening en het risico op het krijgen van een ernstiger ziekte bieden wel kansen op compensatie. "Pleurale plaques" zijn goedaardige verdikkingen van het borstvlies en hebben op zichzelf geen effect op de levensverwachting, voor zover zij de longfunctie niet beïnvloeden. Britse verzekeraars zijn nu bang dat de mogelijkheid van compensatie voor angst zal leiden tot een golf van asbestclaims en claims over bijvoorbeeld mobiele telefoonzendmasten. Net als in de VS rijden er in het Verenigd Koninkrijk inmiddels mobiele CT-scanwagens rond op zoek naar werknemers die een scan willen laten maken om op deze manier zoveel mogelijk mensen voor een claim te verzamelen. 9 Van de 10 asbestzaken in de VS betreffen gevallen van "pleurale plaques" waarvoor (mobiele) ct-scans als bewijs worden aangevoerd. De vraag is of deze ontwikkeling (handel?) ten goede komt aan de slachtoffers. De straling van CT-scans leidt namelijk op zichzelf in één op de 2500 gevallen tot een fatale kanker. Bovendien hoeft het hebben van "pleurale plaques" niet aan te geven dat men aan asbest is blootgesteld. Ook andere stoffen als zand of talk kunnen tot deze aandoening leiden. Het artikel concludeert dat iemand die zich zorgen maakt over zijn gezondheid eerst naar een dokter zou moeten gaan, niet naar een advocaat en zeker niet naar een zgn. "asbestclaimboer" met een CT-scanwagen.

Bron: The Guardian , 19 juli 2005.

Australië: compensatie voor roker met asbestgerelateerde longkanker

In een zaak tegen de Australische Raad voor Stofziekten (Dust Diseases Board) heeft een rechter uitgesproken dat een slachtoffer wel recht heeft op schadevergoeding omdat zijn longkanker veroorzaakt is door een combinatie van roken en asbestblootstelling. Medici schatten dat in Australië asbestgerelateerde longkanker twee keer zo vaak voorkomt als mesothelioom (longvlies-/buikvlieskanker). De Raad voor Stofziekten heeft daarentegen in de periode van 1968 tot 2004 slechts 300 x een vergoeding toegekend aan longkankerpatiënten in vergelijking tot 1800 x voor mesothelioom. Op grond hiervan wordt verwacht dat de Australische overheid aansprakelijk gesteld zou kunnen worden voor meer dan een biljoen dollar extra compensatie aan asbestslachtoffers met longkanker. In een reactie op dit artikel meldt de medische autoriteit van de Raad voor Stofziekten dat de Raad bij de diagnose van asbestgerelateerde longkanker het rookgedrag niet in aanmerking neemt. Bij de beoordeling wordt wel meegenomen: het arbeidsverleden, röntgenfoto's van de borst, ct-scans en asbestvezels in longbiopten. De claim waarover de rechter zich heeft uitgesproken was afgewezen omdat er onvoldoende aanwijzingen gevonden waren dat asbest de longkanker had veroorzaakt. Bron: Daily Telegraph, Sydney, 12 en 14 september 2005.

Australië: eerste schadevergoeding voor klusser

In Australië is voor de eerste keer een schadevergoeding aan een klusser toegekend die in 1961 slechts enkele uren blootgesteld was aan asbestcement bij de renovatie van het huis van zijn zus. De rechter kende de vergoeding toe omdat het bedrijf geen waarschuwing op het product had gezet, terwijl dat bij veel andere asbestproducten in die periode wel werd gedaan. Advocaten verwachten dat er in de toekomst meer rechtzaken van consumenten tegen asbestproducenten zullen zijn dan van (ex-)werknemers tegen (ex-)werkgevers. Bron: Daily Telegraph Sydney, 8 september 2005.

Medisch nieuws

Noors onderzoek: verhoogd risico op maag-darmkanker

Een cohort van 726 vuurtorenwachters dat in de periode vanaf 1917 tot 1967 werkzaam was geweest werd onderzocht op kankerincidentie in de periode 1960 tot 2002. Bij de subgroep die asbest via drinkwater had binnengekregen werd een relatief hoge incidentie van maag-darmkanker gevonden. Bron: Kjaerheim, K. et al. (2005).Cancer of the gastrointestinal tract and exposure to asbestos in drinking water among lighthouse keepers (Norway). Cancer causes and control. vol. 16 (2005), afl. 5, pag. 593-598 (6).

Lees verder

Onderzoek: korte dunne asbestvezels zijn ook gevaarlijk

De Stanton Hypothese stelt dat lange dunne asbestvezels meer kankerverwekkend zijn dan korte dikke vezels. De Amerikaanse onderzoeker Suzuki en collega's vinden in dit pathologische onderzoek andere aanwijzingen. Het bestudeerde long- en mesotheelweefsel van 168 mesothelioompatiënten bevatte voor slechts 2,3% vezels die aan de Stanton hypothese voldeden (langer of gelijk aan 8 μ.m en dunner of gelijk aan 0.25 μ.m). Ongeveer 90% van de gevonden vezels was kort en dun (korter of gelijk aan 5 μ.m en dunner of gelijk aan 0.25 μ.m) en vaak van het chryostiel type (wit asbest). Zij concluderen dat ook korte dunne asbestvezels lijken bij te dragen aan het ontstaan van maligne mesothelioom.

Bron: Suzuki, Y, et al. (2005). Short, thin asbestos fibers contribute to the development of human malignant mesothelioma : pathological evidence. International journal of hygiene and environmental health. vol. 208, afl. 3, pag. 201-210 (10).

Lees verder

Weinig verbetering overlevingskansen longkanker en mesothelioom

De overlevingskansen van kankerpatiënten in Noord-Holland/Flevoland zijn sinds 1988 duidelijk gestegen.Bij sommige vormen van kanker is echter weinig verbetering opgetreden. Dit geldt bijvoorbeeld voor longkanker en mesothelioom (longvlies-/buikvlieskanker). Bron: IKCnet.nl, 1 augustus 2005. Meer http://www.ikcnet.nl/nieuws/index.php?id=1220

Overzichtsartikel over (maligne) mesothelioom

Robinson en collega's beschrijven de ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling van mesothelioom (longvlies-, buikvlieskanker) en het onderzoek naar de oorzaken. Zij bestudeerden artikelen geregistreerd in de medische databank Pubmed en webpagina's naar aanleiding van een zoekopdracht in Google. Volgens de schrijvers is het inmiddels alom bekend in het westen dat asbest kanker kan veroorzaken en kennen steeds meer mensen het woord mesothelioom. Een aanwijzing hiervoor was een zoekopdracht naar deze term in Google die maar liefst 3 miljoen webpagina's opleverde, meer dan voor meer bekende kankersoorten als bijvoorbeeld leukemie.

Bron: Robinson, B.W. et al. (2005). Malignant mesothelioma. The Lancet, vol 366, 30 juli, 397-408.

Lees verder

Milieu/Veiligheid nieuws

VS: onderzoek naar gevaar van asbest in de natuur

In Californië is onderzoek gedaan naar de risico's van natuurlijke asbestvindplaatsen voor de gezondheid van omwonenden. Dit in verband met bouwprojecten die in dergelijke gebieden plaatsvinden. Hieruit is naar voren gekomen dat iemand die binnen vier mijl van een asbestvindplaats woont ongeveer twee keer zo veel risico op mesothelioom loopt dan gemiddeld.

Bron: Los Angeles Times, 17 juli 2005

Nieuwe norm risicobeoordeling asbest in en rondom gebouwen

Voor de beoordeling van blootstellingsrisico's voor gebruikers en derden aan asbest in en rondom gebouwen en objecten, is een nieuwe norm opgesteld: NEN 2991. Met deze norm is het mogelijk de risico's van blootstelling aan asbest voor gebruikers en derden objectief te beoordelen. Afwijkende saneringsadviezen in vergelijkbare situaties zijn daarmee van de baan. Volgens het centrum van normalisatie NEN geeft de nieuwe norm antwoord op drie vragen: hoe groot de risico's zijn die samenhangen met de aanwezigheid van asbesthoudende materialen in onder meer bestaande gebouwen, hoe deze risico's moeten worden beoordeeld en welke maatregelen noodzakelijk zijn om de risico's te beperken. Verder geeft de norm aan waaraan een asbestbeheersplan moet voldoen en op welk moment dit moet worden opgesteld. Bron: nen.nl, arbouw.nl, 23/25 augustus 2005. Meer http://www2.nen.nl/nen/servlet/dispatcher.Dispatcher?id=206211

Twentenaren meer kans op asbestgerelateerde kanker

In Twente lopen inwoners meer kans om asbestgerelateerde kanker te krijgen dan mensen in andere delen van Nederland. Dat komt door asbestvezels op wegen en boerenerven. Het onderzoek werd gehouden in opdracht van het ministerie van VROM en wordt binnenkort gepresenteerd aan de Tweede Kamer. Het parlement wil meer duidelijkheid over de gezondheidsrisico s van asbest in het milieu. Deskundigen hebben hun onderzoek gericht op vrouwen die aan longvlieskanker (mesothelioom) zijn overleden en die nooit in contact zijn geweest met asbestverwerker Eternit in Goor. Bron: Overijssel.nl, 13 september 2005. Meer http://portal.overijssel.nl/nieuws/news/22254/?ItmIdt=11167&PosIdt=

Politiek nieuws

België: groene partij wil fonds voor asbestslachtoffers

Volgens de Belgische politieke partij Groen! overlijden in België elk jaar 240 mensen aan de gevolgen van asbestblootstelling. Alleen werknemers van werkgevers die bijdragen aan het Fonds voor Beroepsziekten krijgen een vergoeding die laag is en uitsluitend kosten dekt voor het niet meer kunnen werken. Groen/Ecolo heeft een wetsvoorstel ingediend om een Fonds voor Asbestslachtoffers op te richten dat via een systeem van nationale solidariteit alle asbestslachtoffers erkenning biedt in de vorm van een financiële vergoeding voor moreel leed.

Bron: groen.be, persmededeling 27 juli 2005. Meer http://www.groen.be/

Japan: zorgen over het grote aantal asbestslachtoffers in bedrijven

Begin juli 2005 publiceerde de Japanse overheid in een rapport dat bij 23 bedrijven 358 mensen zijn overleden aan asbestgerelateerde ziektes. Dit bracht een stortvloed aan publiciteit op gang. In Japan overleden in 2003 878 mensen aan mesothelioom. Tot op heden heeft de overheid deze ziekte nog niet als arbeidsgerelateerd erkend met als gevolg dat slechts 10% van de slachtoffers tot nu toe een vorm van arbeidscompensatie heeft gehad. Inmiddels zijn ook enkele gevallen van milieuslachtoffers bekend geworden: mensen die in de omgeving van één van de fabrieken wonen. Naar aanleiding van de publiciteit is de overheid begonnen met de voorbereiding van een regeling waarmee asbestslachtoffers arbeidscompensatie en medische hulp ontvangen en een regeling voor de sloop van gebouwen waarin asbest verwerkt is. Bovendien is besloten tot een totaal verbod op productie en gebruik van asbest met ingang van 2008.

In 1971 werden in Japan de eerste beschermende maatregelen tegen asbest genomen. Pas in 1995 werden productie en gebruik van het meest gevaarlijke bruine en blauwe asbest verboden (Nederland: 1978). In oktober 2004 werd een verbod op wit asbest van kracht (Nederland: 1993). Gebruik van asbest is nog steeds toegestaan in producten waarvoor geen alternatieven beschikbaar zijn. Bron: Mainichi Daily News, The Daily Yomiuri en The Japan Times, diverse data in juli, augustus 2005

Vergoeding Alimta goedgekeurd

Nu de medische beroepsgroep heeft besloten het medicijn Alimta op te nemen in het behandeladvies voor mensen met asbestkanker, komen patiënten in aanmerking voor een vergoeding van de behandeling. Dat heeft minister Hoogervorst (Volksgezondheid) op 16 augustus geschreven in antwoord op Kamervragen van de PvdA en de SP.

Bron: ministerie VWS, 16 augustus 2005. Meer minvws.nl

Van Hoof: regels asbest meer in overeenstemming met risico`s

Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past de regels voor het omgaan met asbest aan zodat deze meer in overeenstemming zijn met de risico's die kunnen optreden. Gecertificeerde bedrijven die gespecialiseerd zijn in het inventariseren en verwijderen van asbest, gaan vaststellen in welke risicocategorie de werkzaamheden vallen en welke beschermende maatregelen noodzakelijk zijn. Bron: ministerie van SZW, 6 september 2005.

Meer http://home.szw.nl/actueel/dsp_persbericht.cfm?jaar=2005&link_id=75647

SP verontwaardigd over export asbest van EU naar Oekraïne

Het in de Eu verboden asbest wordt geëxporteerd naar Oekraïne. Onder andere Polen en Hongarije verkopen oude voorraden asbest aan dit land. De Socialistische Partij (SP) meldde dit na informatie hierover te hebben kregen van een vertegenwoordiger van de de Oekraiense Association of Environmental Law. SP europarlementariërs Erik Meijer en Kartika Liotard eisen dat de Europese Commissie deze praktijk onmiddellijk stopzet.

Bron: Het Financieele Dagblad, 23 september 2005.

Extra geld voor onderzoek terminale zorg

Staatssecretaris Ross trekt de komende jaren 2,5 miljoen euro uit voor onderzoek naar de begeleiding van terminale patiënten. Ze heeft dat aangekondigd in de Tweede Kamer. Bron: ministerie VWS, 9 september 2005. Meer minvws.nl

Europese conferentie roept op tot wereldboycot van asbest

Op 22 en 23 september organiseerde de GUE/NGL-fractie in het Europees Parlement een internationale asbestconferentie. Sinds 1 januari 2005 geldt in de gehele EU een verbod op het in handel brengen en gebruik van alle soorten asbest. De einddeclaratie van de conferentie roept, onder andere, op tot een boycot op wereldniveau en tot ontwerp en implementatie van een Europees Asbest Actieplan met specifieke acties op het gebied van preventie, mensenrechten en dubbele standaarden. Bron: Hesa, 28 september 2005.

Meer http://hesa.etui-rehs.org/uk/newsevents/newsfiche.asp?pk=414.

Gezondheidsraad: advies over longkanker door asbest

Inademen van asbestvezels kan longkanker veroorzaken. Mensen met longkanker die vroeger met asbest hebben gewerkt kunnen hun werkgever dan ook aanspreken op financiële compensatie voor hun ziekte. Maar asbest is lang niet de enige veroorzaker van kwaadaardige longtumoren. Het roken van sigaretten is veruit de belangrijkste oorzaak. Bij dit type schadeclaims speelt dan ook de vraag: hoe waarschijnlijk is het dat de blootstelling aan asbest bij het werk de tumor heeft veroorzaakt? In een advies dat op 26 juli is aangeboden aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, adviseert de Gezondheidsraad een methode. De Commissie vindt een oplossing in een zogeheten proportionele benadering, waarbij zowel het aantal vezeljaren als maat voor de asbestblootstelling als het aantal "packyears" als maat voor de blootstelling aan sigarettenrook worden verdisconteerd. Deze benadering is al in een aantal aansprakelijkheidsprocedures toegepast. Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) meldt in haar nieuwsbrief van oktober dat Nederland met deze proportionele benaderingswijze afwijkt van internationaal gehanteerde criteria. In vrijwel alle andere Europese landen wordt een alles-of-niets systeem gehanteerd waarbij men ervan uitgaat dat bij een blootstelling van 20 vezeljaren een dubbel risico op longkanker bestaat en daarmee recht op een beroepsziekte-uitkering,zowel bij rokers als bij niet-rokers. Theoretisch is de proportionele benaderingswijze, volgens het NcVB goed,maar het zal moeten blijken in hoeverre dit uitvoerbaar is en zal worden gehanteerd door het IAS. Zowel de retrospectieve blootstellingsschatting van asbest als die van vroegere rookgewoontes is lastig,waarbij een zekere bias van de vroegere rookgewoontes verwacht mag worden in het zicht van een procedure. Het IAS zal komend jaar beoordelen of ook asbestslachtoffers met longkanker bij het instituut voor bemiddeling in aanmerking komen. Bron: Gezondheidsraad, 26 juli 2005, NCvB, nieuwsbrief oktober 2005. Meer http://www.gezondheidsraad.nl/adviezen.php?ID=1245

http://www.beroepsziekten.nl/datafiles/Nieuwsbrief%203%202005.pdf