menu

Nieuwsbrief 01 - april 2005

IAS nieuws

Asbestkaart op website

Sinds 15 januari 2005 kan de Asbestkaart op internet worden geraadpleegd op www.asbestkaart.nl. De Asbestkaart is een elektronisch systeem voor het beoordelen van historische asbestblootstelling in bedrijfstakken en beroepen in de periode 1945-1994. In juni 2004 is een Cd-rom met uitgebreide handleiding opgeleverd met gegevens naar bedrijfstak en beroep. Het systeem is ontwikkeld door de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit.Meer: http://www.asbestkaart.nl/

IAS organiseerde lustrumcongres

Op 26 januari 2005 was het al weer 5 jaar geleden dat het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) door de toenmalige staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer drs. J.F. Hoogervorst, werd geopend. Op die dag organiseerde het IAS een lustrumcongres in de Raadszaal van de Sociaal-Economische Raad. Het congres schonk aandacht aan de ervaringen van het IAS in de afgelopen jaren en aan belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de gevolgen van asbestblootstelling...Lees verder

Onderzoek Ouderen over de drempel

Een onderzoek naar de bereikbaarheid van oudere asbestslachtoffers met mesothelioom

Te weinig oudere asbestslachtoffers met mesothelioom melden zich bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Simone Aarendonk heeft onderzocht waar dit aan ligt en welke mogelijkheden er in het kader van voorlichting zijn om deze groep beter te bereiken. Momenteel overlijden elk jaar ongeveer 400 mensen aan de ziekte mesothelioom (longvlies-/buikvlieskanker). De oorzaak van deze ziekte is asbestblootstelling. Bron: IAS-publicatie 2005/1, S. Aarendonk.

Lees verder

Epidemiologisch nieuws

Sterfte aan kanker in een cohort asbest-textielwerknemers

Onderzoek onder een cohort van 889 mannen en 1077 vrouwen die tussen 1946 en 1984 minimaal 1 maand hadden gewerkt voor een voormalig belangrijk asbest(textiel)bedrijf in Italië. De onderzoekers constateerden een directe relatie tussen de asbestblootstellingsduur en de incidentie van asbestgerelateerde longkanker en buikvlieskanker. Er was geen directe relatie tussen de blootstellingsduur en incidentie van longvlieskanker. Zelfs onder werknemers die korter dan een jaar voor het bedrijf hadden gewerkt was de incidentie van longvlieskanker veel hoger dan gemiddeld. Bron: British Journal of Cancer 2005, 92.

Lees verder

Vrouwen met mesothelioom door asbest in het milieu?

Onderzoeker Burdorf en collega's vroegen zich af of er een verband is tussen blootstelling aan asbest in het milieu en pleuramesothelioom (longvlieskanker) onder vrouwen. In een onderzoek in Hof van Twente, waar op grote schaal asbestafval is gebruikt voor de verharding van erven en wegen, constateerden zij een oversterfte aan pleuramesothelioom bij vrouwen. Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, nr 35, bl. 1727, 28 augustus 2004.

Asbest en Gezondheid nieuws

'De langste adem: de eenzame strijd van een asbestweduwe'

Een boek over één van de eerste claims van een asbestslachtoffer tegen DSM. Het boek beschrijft hoe het kon dat DSM zo hardvochtig reageerde toen mw. Widdershoven met een schadeclaim kwam. De rechtzaak eindigde na 13 jaar alsnog met een schikking. DSM heeft nooit aansprakelijkheid erkend. Peet Adams: De langste adem: de eenzame strijd van een asbestweduwe, Uitgeverij Spaan, E18,45, ISBN 9074840450.

Nieuw adres Comité Asbestslachtoffers

Het Comité Asbestslachtoffers heeft een nieuw correspondentieadres: Lijndraaier 157- 1625 ZW HOORN- telefoon: 0229 265 137.

Het email adres blijft ongewijzigd: info@comiteasbestslachtoffers.nl

Juridisch nieuws

Britse verzekeraars moeten asbestslachtoffers met "pleurale plaques" betalen

Het Britse hooggerechtshof heeft half februari bepaald dat verzekeringsmaatschappijen en de Britse regering ook schadevergoeding moeten betalen aan asbestslachtoffers met "pleurale plaques" (een goedaardige verdikking van het borstvlies). De uitspraak wordt gezien als een zware slag voor de Britse verzekeraars, al beperkte de rechter de omvang van de schadevergoeding. De verzekeraars stelden dat deze longaandoening niet als een ziekte aangemerkt kan worden omdat deze zelden pijn of andere ziekteverschijnselen geeft. Angst voor eventuele toekomstige klachten is volgens de verzekeraars niet voldoende om vergoeding te kunnen eisen.

Bron: ANP/Financial Times, 15 februari

Hoge Raad bevestigt aansprakelijkheid derde

De Hoge Raad bevestigt aansprakelijkheid voor gezondheidsschade door asbest van een onderaannemer die onvoldoende beschermende maatregelen had genomen ten opzichte van een werknemer van een ander bedrijf, namelijk van de (failliete) scheepswerf NDSM. De medewerker van de scheepswerf werkte in de directe nabijheid van de plaats waar door de onderaannemer met asbest werd gewerkt. Bron: Hoge Raad 17 december 2004, nr. C03/211HR.Meer http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspraak.asp ...

Hoge Raad erkent beroep op verjaring na 30 jaar

De Hoge Raad erkent dat het beroep op verjaring in de claim van een mesothelioompatiënt tegen een bedrijf naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is. Het bedrijf had geen reeële mogelijkheid zich tegen de vordering te verweren en de aansprakelijkstelling had niet binnen een redelijke termijn, na het aan het licht komen van de schade, plaatsgevonden.

Bron: Hoge Raad, 26 november 2004 nr. C03/227HR.Meer http://zoeken.rechtspraak.nl/zoeken/dtluitspraak.asp ...

VS: fraude bij asbest/silicose-claims

Ondernemingen in de VS die zowel aangeklaagd zijn voor schade door blootstelling aan asbest als silicose hebben bewijs gevonden van fraude. Duizenden mensen hebben eerst bij een trustfonds een claim ingediend voor blootstelling aan asbest en daarvoor een vergoeding ontvangen. Zonder dit te vermelden hebben zij later een Texaans bedrijf via de rechter aangeklaagd voor schade door blootstelling aan silicose.

Bron: International Herald Tribune, februari 2005.Lees verder

Medisch nieuws

"Pleurale plaques" voorspelt asbestgerelateerde longkanker

Bij mannen die geen asbestose ("stoflongen" door asbest) hebben komt asbestgerelateerde longkanker vaker voor dan was verwacht. "Pleurale plaques" (een goedaardige verdikking van het borstvlies) is een belangrijke voorspeller van asbestgerelateerde longkanker. Deze nieuwe inzichten komen uit een onderzoek van meer dan 10 jaar onder 4000 Amerikaanse mannen die aan asbest blootgesteld zijn geweest.

Lees verder

Asbestblootstelling en Retroperitoneale Fibrose (RPF)

Dit artikel in de Lancet beschrijft de hypothese dat asbestblootstelling een oorzaak is van bindweefseltoename rond organen achter het buikvlies. De onderzoekers concluderen dat dat beroepsmatige asbestblootstelling een belangrijke oorzaak van deze aandoening is. RPF zou daarom als een beroepsziekte moeten worden gezien.

Bron: the Lancet, mei 2004.

Lees verder

Milieu/Veiligheid nieuws

Aon Nederland maakt asbestrisico weer verzekerbaar

Het aansprakelijkheidsrisico in de asbestverwijderingssector is weer verzekerbaar. Zowel de werkgeversaansprakelijkheid als de aansprakelijkheid voor asbestschade aan derden kunnen weer worden verzekerd.Meer http://www.kluwerfinancieelmanagement.nl/?page=Nieuws/Moduleitem4899.html ...

Sanering asbestwegen in Twente

Ruim 670 wegen en erven in een straal van vijftien kilometer rond Goor zijn opgenomen in het onderzoek naar aanwezigheid van asbest. Medio dit jaar zijn de resultaten bekend. De sanering van de vervuiling duurt tot 1 januari 2010. Bron: Dagblad Tubantia Twentsche Courant, februari 2005

Tour Montparnasse vol met asbest

PARIJS - Het hoogste gebouw van Frankrijk, de Tour Montparnasse in Parijs, zit vol met asbest. Bezoekers en werknemers lopen een verhoogd risico op kanker vanwege de vele asbest die in het bouwwerk is verwerkt, meldden Franse media maandag.

Volgens Le Parisien hebben recente metingen in het 59 verdiepingen tellende gebouw uitgewezen dat er bijna overal asbestvezels zitten. Al in 1996-1997 zou onderzoek hebben uitgewezen dat veel delen van de toren vallen onder categorie drie van asbestvervuiling, de hoogste graad van verontreiniging. Bron: nu.nl , 15 maart

Voorkoming van blootstelling aan asbest: nieuwe NEN normen

Twee nieuwe zgn. NEN normen zijn ingevoerd om het blootstellingsrisico aan asbest zoveel mogelijk te verkleinen. De NEN 2990 beschrijft een methode om de eindcontrole na asbestverwijdering zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk te laten verlopen. De NEN 2991 beschrijft een methode om het blootstellingsrisico in gebouwen waarin asbest is aangetroffen op een objectieve manier vast te stellen. Bron: Jan Tempelman, TNO

Lees verder

VROM-project Ketenaanpak Asbest: er valt nog veel te verbeteren

Het VROM-inspectieproject Ketenaanpak Asbest heeft aangetoond dat nog veel te verbeteren valt aan de handhaving van het asbestbeleid. Regelgeving genoeg, maar het blijkt lastig het handhavingsbeleid daarop af te stemmen. Op de helft van de slooplocaties die de Arbeidsinspectie bezoekt is wel iets mis. Frans Leerkes van de Arbeidsinspectie bepleit een landelijk centraal coördinatiepunt. Bron: Arbouw.nl, 24 maart.Meer http://www.arbouw.nl/page.aspx?p=/content/nieuws/artikelen/ketenaanpak-asbest.xml

Politiek nieuws

Aantal asbestzaken Philips flink toegenomen in 2004

Philips heeft het aantal asbestzaken in de Verenigde Staten vorig jaar met 170% zien toenemen tot 2.909, en het aantal eisers met 118% tot 6.028. Dat blijkt uit het jaarverslag 2004, dat het elektronicaconcern dinsdag heeft gepubliceerd. De zaken zouden verband houden met een al in 1981 verkocht chemiebedrijf, dat in het kankerverwekkende asbest handelde. Bron: Betten Beursmedia News, 22/02/2005 15:57.

Meer http://www.rabobank.nl/info/execute/nieuws/artikel?node_id=234955&articleId=312658 ...

Advies: fonds als vangnet voor schade na rampen

Slachtoffers van rampen moeten eerst hun schade vergoed krijgen uit verzekeringen en door de veroorzakers van een ramp aansprakelijk te stellen. En wie zichzelf niet verzekert terwijl dat wel kan, moet na een ramp geen beroep doen op de overheid. Als vangnet moet er een fonds komen om de schade van slachtoffers na een ramp te vergoeden. Een speciaal instituut zou alle kennis over aansprakelijkheid en schadevergoeding na een ramp of calamiteit moeten bundelen. Het Instituut Asbestslachtoffers is hiervoor een goed voorbeeld. Dat zijn enkele aanbevelingen van de commissie-Borghouts aan minister Remkes van Binnenlandse Zaken. Bron: ministerie van Binnenlandse Zaken, 7 maart 2005.Meer http://www.minbzk.nl/veiligheid/rampenbeheersing/publicaties/solidariteit_met ...

Asbestslachtoffer krijgt vergoeding voor geneesmiddel Alimta van werkgever

De voormalig werkgever van de heer T. Bot uit Schiedam, Wilton Fijenoord, heeft toegezegd de kosten voor het geneesmiddel Alimta te willen vergoeden. Het kortgeding dat tegen Wilton Fijenoord was aangespannen en dat zou dienen op 14 april is met deze toezegging van de baan.Meer http://www.comiteasbestslachtoffers.nl/?display=items&u_id=100&topic=nieuws ...

EU verbod asbest sinds 1 januari 2005

Het verbod op het in de handel brengen en het gebruik van chrysotiel met ingang van 1 januari 2005, ingevoerd bij Richtlijn 76/769/EEG, zal bijdragen aan een aanzienlijke vermindering van de blootstelling van de werknemers aan asbest. Het op de markt brengen en het gebruik van de meeste soorten asbestvezels (crocidoliet ("blauwe asbest"), amosiet ("bruine asbest"), anthofyliet, actinoliet en tremoliet) en van producten waaraan deze vezels opzettelijk zijn toegevoegd was al eerder verboden.Tekst richtlijn op: http://www.eu-milieubeleid.nl/ch07s06.html

Europees Forum voor verzekeringen tegen beroepsziekten en arbeidsongevallen

Hoe zit het met beroepsziektes veroorzaakt door asbest in verschillende Europese landen? Wat zijn de trends en wat zijn de ontwikkelingen in de wetgeving en de praktijk? De werkgroep beroepsziekten van het Europees Forum, waarin juristen en artsen participeren, heeft als opdracht om gegevens over beroepsziekten door asbest te vergelijken en ook de achtergronden van de verschillen te analyseren. In de meeste Europese landen vallen alle asbestziektes (mesothelioom, longkanker, larynxkanker, asbestose) onder het risque professionel systeem. Opvallend is de situatie in Frankrijk waarin ex-asbestwerkers recht hebben op vervroegde pensionering (vanaf hun 50-ste jaar).

Eerder werd in een vergelijkende studie werd de ontwikkeling van beroepsziekten in 15 Europese landen beschreven. (Eurogip ,2002). Verwacht wordt dat de studie over beroepsziekten door asbest in september 2005 gepubliceerd wordt.

Bron: Gert van der Laan, klinisch arbeidsgeneeskundige Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (lid van de werkgroep van het Europees Forum).Eurogip: Occupational diseases in 15 European countries. Data 1990-2000. New developments 1999-2002. Eurogip, Paris 2002

Motie vergoeding Alimta verworpen

Mesothelioom is een ongeneeslijke vorm van kanker, veroorzaakt door blootstelling aan asbest. Het enige middel waar patiënten iets aan hebben, Alimta, wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. Tijdens een Tweede-Kamerdebat over geneesmiddelenbeleid diende Agnes Kant (SP) een motie in waarmee zij het kabinet oproept om Alimta op te nemen in het ziekenfondspakket. Deze motie werd verworpen. Hoogervorst en de meeste fracties in de tweede kamer willen wachten op het onderzoek naar dure geneesmiddelen dat Hoogervorst recent heeft toegezegd.

Bron: NFK/ Tweede Kamer, Parlando, 10 februari 2005.Meer http://www.kankerpatient.nl/default.asp?ref=http://www.kankerpatient.nl/template_6_0_content.asp ...

Staatssecretaris van Hoof tegen instituut voor OPS-slachtoffers

In een antwoord op kamervragen vermeldt de staatssecretaris dat het karakter van de gevolgen van OPS totaal anders is als van asbest, zodat hij niet de noodzaak ziet om ook voor OPS-slachtoffers een instituut in het leven te roepen als voor asbestslachtoffers. De juridische trajecten zijn voor asbestslachtoffers veel schrijnender omdat zij sneller overlijden en blootstelling veel langer geleden heeft plaatsgevonden. Bovendien heeft de overheid in het geval van asbestslachtoffers vrij laat ingegrepen, in vergelijking tot OPS-slachtoffers. Het aantal OPS- slachtoffers is inmiddels gedaald en staat gelukkig niet in verhouding tot het aantal asbestslachtoffers. Bron: 1-4-2005 , 25883, nr. 42 Kamerstuk 2004-2005.Meer http://parlando.sdu.nl/cgi/login/anonymous

VK: verslag "Mesothelioma Summit"

Op 9 maart vond in Londen een congres over mesothelioom plaats. Slachtoffers, familieleden, vakbondsmedewerkers, journalisten, medici en andere gezondheidszorgwerkers spraken over de stappen die genomen kunnen worden om meer nationale aandacht voor de belangen van asbestslachtoffers te krijgen.Meer http://www.ibas.btinternet.co.uk/Frames/f_lka_meso_summit_0305.htm

Asbestslachtoffers hebben recht op dure medicijnen

Alle mesothelioompatiënten die ziek zijn geworden door het inademen van asbest, hebben recht op het nieuwe geneesmiddel Alimta.Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de FNV verzekerd dat deze patiënten nooit om niet-medische redenen het geneesmiddel geweigerd mag worden. Mocht dit wel gebeuren, dan kan de patiënt met zijn zorgverzekeraar naar het betreffende ziekenhuis stappen.Bron: FNV e-Magazine, 27 april 2005, jaargang 6, nummer 17.Meer http://www.fnv.nl/nieuws/renderer.do/clearState/true/menuId/9028/returnPage/8886/