menu

Nieuwsbrief 49 - juni 2017

Een race tegen de tijd

’Time is on my side’ zingen de Rolling Stones in 1964. Het is een liedje over een jongen wiens vriendinnetje bij hem weg loopt. Zij wil vrij te zijn. Maar de jongen maakt zich geen zorgen, hij heeft de tijd aan zijn kant. Uiteindelijk, verwacht hij, komt zijn vriendin naar hem terug rennen: ’You'll come running back to me’.

Lees verder

IAS nieuws

Fijn om verzekerd te zijn

Werken in de bouw is niet zonder risico. In 2015 is bij een op de vijf bouwplaatsmedewerkers een beroepsziekte geconstateerd, overkwam bijna 8000 werknemers een ongeval dat leidde tot verzuim, en werd bij 94 medewerkers die in een ver verleden in de bedrijfstak hebben gewerkt asbestkanker geconstateerd. Directeur IAS, Jan Warning beschrijft in Bouwkennisblog het belang en de mogelijkheden van verzekeringen tegen deze ongevallen en de vergoedingen die daarvoor geboden worden. Bron: bouwkennisblog, 21 maart 2017

Mia Widdershoven, de asbestweduwe overleden

Op 19 april jl. overleed mevrouw Mia Widdershoven-Cuijpers, oprichtster en erelid van de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN). Op 24 april zou zij de leeftijd van 87 jaar hebben bereikt. Haar man Wil werkte bij DSM met asbest. In 1987 overleed hij aan asbestkanker, maar DSM ontkende vervolgens aansprakelijk te zijn voor zijn dood. Wat volgde was een van de eerste asbestprocedures in Nederland, een juridische strijd, die uiteindelijk dertien jaar in beslag nam. De familie Widdershoven startte de Stichting Asbestslachtoffers Nederland, de voorloper van de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN), omdat zij vond dat een eventuele schadevergoeding niet het persoonlijk belang, maar het algemeen belang zou moeten dienen. De zaak Widdershoven heeft bijgedragen aan de totstandkoming van overheidsbeleid en het IAS. Bron: AVN, 26 april 2017

Jaarverslag IAS 2016: Asbestschade slachtoffers sneller vergoed

Asbestslachtoffers kregen vorig jaar binnen minder dan negentig werkdagen te horen of ze voor een schadevergoeding in aanmerking kwamen. In het kader van hun gezondheidssituatie is deze snelheid van cruciaal belang. Ook was er in 2016 een piek in het aantal asbestslachtoffers met de ziekte longvlieskanker (mesothelioom) dat bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) aanklopte voor een schadevergoeding. Dit staat in het jaarverslag van het IAS.

Lees verder

Tweede Kamer vraagt aandacht voor verjaring bij asbestslachtoffers

In een debat op 8 juni  2017 is de Tweede Kamer eensgezind in het oordeel dat asbestslachtoffers niet zouden moeten worden geconfronteerd met een beroep op verjaring in de juridische rechtsgang. Staatssecretaris Dijksma zegt toe dat de minister van Sociale Zaken kort na de zomer de Kamer zal informeren over zijn pogingen om de problematiek in samenspraak met verschillende betrokken partijen op te lossen. In aansluiting op het debat is een motie aangenomen die de regering vraagt mogelijkheden te onderzoeken om slachtoffers zonder juridische omwegen een snelle en volledige schadevergoeding te geven. 

Lees verder

Epidemiologisch nieuws

Sterfte bij Italiaanse mijnwerkers chrysotiel asbestmijn

Onderzoek onder oud-mijnwerkers van een chrysotiel asbestmijn in Italiê constateert een gemiddeld hogere sterfte aan mesothelioom, maar niet aan longkanker. Bron: Pira, E. e.a. (2017)

Mesothelioom bij tandartsen en tandtechnici

Markowitz en Mensi beschrijven hoe tandartsen en tandtechnici in het verleden aan asbest zijn blootgesteld. Het bindmiddel dat o.a. bij kronen en bruggen werd gebruikt was asbesthoudend. Bron: Markowitz, S.B. e.a. (2017); Mensi, C. e.a. (2017)

Asbestspuiters hebben hoogste risico op mesothelioom

Isoleerders die asbest hebben gespoten hebben in vergelijking tot andere asbestrisicogroepen het hoogste risico op mesothelioom. Dit komt uit onderzoek onder vier verschillende Finse asbestrisicogroepen. Hun risico is 100 keer groter dan dat van de gemiddelde populatie in Finland. Reden is dat asbestspuiters met crocidoliet (blauw) asbest hebben gewerkt, de gevaarlijkste asbestsoort. Het Finse onderzoek wijst ook op een relatie tussen de hoeveelheid asbestblootstelling en het risico op mesothelioom. Bron: Nynas, P, e.a., 2017

Italiaans onderzoek bevestigt asbestrisico huisgenoten

D Agostin analyseerde een bestand van 1063 mesothelioompatiënten uit de Italiaanse kankerregistratie. Daaronder waren 33 vrouwen en 2 mannen die als huisgenoot aan asbest waren blootgesteld. Het duurde gemiddeld 59 jaar voordat zij de ziekte kregen. Bron: D Agostin, F. e.a. (2017)

Hoger risico door intensieve blootstelling op jonge leeftijd

Frans onderzoek laat zien dat mannen die op jonge leeftijd beroepsmatig intensief aan asbest zijn blootgesteld meer risico op mesothelioom hebben dan mannen die gedurende hun hele loopbaan op een constant niveau aan asbest zijn blootgesteld. Bron: Lacourt, A. e.a. (2017)

Asbest en milieu in Zuid Korea

In Zuid Korea hebben het afgelopen decennium bijna 2500 mensen een asbestgerelateerde ziekte gekregen door blootstelling aan asbest via het milieu. Het totaal aantal milieugerelateerde slachtoffers is 10.000. Een kwart van deze groep is inmiddels overleden. Bron: Korea Herald, 4 juni 2017

Mesothelioom in Argentinie

In Argentinie zijn tussen 1980 en 2013 3259 mensen ten gevolge van mesothelioom overleden. Gemiddeld is de sterfte met 84% gestegen van 3 per miljoen inwoners in 1980 tot 5,7 per miljoen inwoners in 2013. In 2001 is asbest in Argentinie verboden. Bron: Trotta, A e.a. (2017)

Asbest en Gezondheid nieuws

Gratis asbest quickscan voor bakkerijbranche

In de afgelopen jaren is de bakkerijsector enkele malen geconfronteerd met asbestincidenten. Daarom is er nu een asbest quickscan ontwikkeld. De bakkerij- en zoetwarensector hebben besloten om een kosteloze quickscan te laten uitvoeren bij alle productlocaties in de bakkerij- en zoetwarensector in Nederland. Na de quickscan weet de ondernemer of er asbesthoudende materialen in de procesinstallaties, gebouwen en gebouw gebonden installaties aanwezig zijn. Ook is het duidelijk welke risico’s voor de gezondheid en de producten er zijn, of en welke maatregelen er moeten worden genomen en ontvangt de ondernemer schriftelijk bewijs dat het bedrijf deskundig is gescand. Bron: sloopgids.nl/foodholland.nl, 19 juni 2017

Juridisch nieuws

Hoge Raad: beroep op verjaring blijft mogelijk

De Hoge Raad verwerpt het beroep in cassatie tegen het arrest van Hof den Haag d.d. 9 oktober 2015. Met inachtneming van de zeven gezichtspunten uit het arrest Van Hese/De Schelde (2000) zag Hof Den Haag onvoldoende grond voor doorbreking van het beroep op verjaring van rederij Maersk tegen de vordering van de weduwe van een in 2010 aan mesothelioom overleden man. De cassatie omvatte o.a. de klacht dat het Hof de weging van de betreffende gezichtspunten onvoldoende had gemotiveerd. De Hoge Raad verwerpt deze klacht en oordeelt dat het Hof voldoende inzicht heeft gegeven in zijn gedachtegang. De conclusie dat Maersk geen ernstig verwijt van het ontstaan van de schade kan worden gemaakt, leidt ertoe dat aan de gezichtspunten (c) en (e) in dit geval zoveel meer gewicht toekomt dan aan de overige gezichtspunten. De Hoge Raad oordeelde verder dat een beroep op de absolute verjaringstermijn niet in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).De Hoge Raad acht de in het kader van verjaring geldende beperking van de toegang tot de rechter verenigbaar met art. 6 lid 1 EVRM (zaak Howald Moor c.s./Zwitserland, 2014). Aan de hand van gezichtspunten op grond van het arrest Van Hese/De Schelde, 2000 is de benadeelde in staat uiteen te zetten waarom volgens hem/haar ondanks het verstrijken van de verjaringstermijn de mogelijkheid moet worden geboden voort te procederen over de verwezenlijking van zijn aanspraak.  Bron: Hoge Raad, 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:494

Veroordeling Belgisch Eternit bevestigd, maar veel lagere schadevergoeding

Het Brusselse hof van beroep heeft de veroordeling bevestigd van het bedrijf Eternit, maar de toegekende schadevergoeding is veel lager dan gevorderd: 25.000 euro in vergelijking tot 250.000 euro gevorderd. Het hof is van oordeel dat het bedrijf al sinds de jaren zeventig wist dat asbest zwaar kankerverwekkend was en niet de nodige veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de gezondheid van haar werknemers en omwonenden te beschermen. De schadevergoeding die de familie van Françoise Jonckheere krijgt, is wel drastisch verminderd, maar de familie reageert toch tevreden.

Lees verder

Rijdende Rechter: nieuwe eigenaar grond moet asbest verwijderen

In de uitzending van 11 april 2017 behandelt de Rijdende Rechter een conflict dat o.a. gaat over wie de asbest moet verwijderen van een strook grond, de nieuwe eigenaren van de grond of de eigenaren van het naastgelegen volkstuinencomplex die de grond al lang geleden in gebruik hadden genomen. De eigenaren van de grond moeten de asbest verwijderen en kunnen de kosten mogelijk op de verkoper van de grond, de provincie verhalen. Bron: rijdenderechter.kro-ncrv.nl, 11 april 2017

Aruba vervolgt geen illegale stort asbest

Het Arubaanse Openbaar Ministerie (OM) moet zich binnenkort voor het Hof verantwoorden voor de weigering om vervolging in te stellen tegen de illegale asbestdump op het raffinaderijterrein op het eiland. De zaak heeft veel overeenkomsten met Asbest Gate op Curaçao. Ook daar weigerde het OM werk te maken van de aangifte tegen raffinaderij Isla voor het onveilig opslaan en vervolgens ruimen van asbest. Inmiddels heeft het Hof het Curaçaose OM opgedragen de zaak te onderzoeken. Bron: caraibischnetwerk.ntr.nl, 4 mei 2017

Hoge Raad bevestigt: Rijk niet nalatig in asbestregelgeving en toezicht

De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep en bevestigt daarmee het arrest van Hof Den Haag dat het Rijk niets te verwijten valt in de zaak van het Vlissingse asbestslachtoffer Klaas Jasperse. “Gesteld noch gebleken is dat de Arbeidsinspectie in de relevante periode meldingen heeft ontvangen over overtredingen van het asbestverbod bij Zalco. Gelet op het voorgaande, en voorts gelet op de beleids- en beoordelingsvrijheid die de Staat toekomt bij het houden van toezicht op de naleving van regelgeving, moet de stelling dat de Staat wegens (algemeen of concreet) toezichtsfalen onrechtmatig jegens [eiser] heeft gehandeld, worden verworpen. Van een jegens [eiser] onrechtmatige schending van een waarschuwingsplicht van de Staat is evenmin sprake.” Bron: rechtspraak.nl, 2 juni 2017; Hoge Raad ECLI:NL:HR:2017:987, 24 februari 2017

Kosten asbestsanering na asbestbrand Wateringen voor eigenaren

De gemeente Westland mag de saneringskosten van de asbestbrand die in januari 2015 in Wateringen woedde, verhalen op de eigenaren van het bedrijfsverzamelgebouw. Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. De gemeente staat in haar recht om de gemaakte kosten, bijna 3 miljoen euro, terug te vorderen. Bron: omroepwest.nl, 10 mei 2017

Hof Amsterdam: brandbeveiligingsbedrijf niet aansprakelijk

In hoger beroep oordeelt het Hof Amsterdam dat een brandbeveiligingsbedrijf niet aansprakelijk is voor de schade die een man als gevolg van de ziekte mesothelioom heeft geleden, omdat niet bewezen is dat de man in de uitoefening van zijn werkzaamheden is blootgesteld aan asbest. De man had sinds 1979 in opdracht van het bedrijf bij een staalbedrijf en op schepen brandblussers en blusinstallaties gecontroleerd. In 2014 overleed hij ten gevolge van de ziekte mesothelioom. Het Hof merkt op dat “het gegeven dat de man tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden in ruimten verbleef waarin zich, bijvoorbeeld in de constructie, asbesthoudende materialen bevonden, onvoldoende is voor de bewijsvoering. Het gaat immers niet om blootstelling aan asbesthoudende materialen als zodanig maar om de blootstelling aan losse asbestvezels, nu enkel die losse asbestvezels ziekten als mesothelioom kunnen veroorzaken”. De in de jurisprudentie ontwikkelde omkeringsregel kan pas worden toegepast op het moment dat vaststaat dat de man in de uitoefening van zijn werk aan asbest is blootgesteld. Dat is hier niet bewezen. Bron: rechtspraak.nl, 19 juni 2017; 200.184.617/01 d.d. 6 juni 2017.

Medisch nieuws

Diagnostiek bij mesothelioom kan minder belastend

Na analyse van medische gegevens van meer dan 2000 mesothelioompatienten concludeert Muruganandan dat analyse van longvocht voldoende kan zijn voor de diagnose van het epitheloide type mesothelioom. Het meer belastende, pijnlijke afnemen van een biopt uit de tumor is dan niet nodig. Bron: Muruganandan, S. e.a. (2017)

Experimenteel onderzoek/nieuwe medicijnen

Een artikel op de website asbestos.com gaat in op verschillende alternatieve behandelingen voor mesothelioom. Japanse onderzoekers vonden een nieuwe marker, het eiwit HEG1, voor de diagnose en behandeling van mesothelioom. Een enzym dat tegen melanoom en leverkanker wordt gebruikt, kan volgens Beddowes misschien ook helpen tegen mesothelioom. Betrouni stelt een nieuwe toepassing van fotodynamische therapie voor, een behandeling die met licht en zuurstof werkt. Volgens Alley is het immuuntherapie middel Prembrolizumab (merknaam Keytruda) effectief bij de behandeling van longvliesmesothelioom, de vorm die het meest voorkomt. Volgens Szmyiczek heeft het middel fingolimod dat tegen MS wordt gebruikt mogelijk ook effect bij mesothelioom. Dash en Patel noemen gemodificeerde virussen als middel dat het effect van immuuntherapie voor mesothelioom kan versterken.

Australische beurzen voor Nederlandse onderzoeker

De Nederlandse onderzoeker Joost Lesterhuis heeft vier beurzen gekregen voor zijn onderzoek naar mesothelioom bij het Australische Nationale Centrum voor Asbestgerelateerde Ziekten (NCARD). Het gaat o.a. om een bedrag van 425.000 dollar (bijna 300.000 euro) waarmee hij zijn onderzoek gedurende vier jaar kan bekostigen. Bron: IBAS/NCARD, 19 juni 2017

Overzichtsstudies mesothelioom

Levin concludeert uit een analyse van recente onderzoeken dat het immuuntherapiemiddel Bevacizumab (Avastin) bij een specifieke groep mesothelioompatiënten het postieve effect van een chemokuur kan versterken.

Milieu/Veiligheid nieuws

Inspectie waarschuwt voor asbest in gasmaskers

Gasmaskers uit landen van het voormalige Oostblok kunnen asbestvezels bevatten. Het gaat om gasmaskers met filterblikjes die je aan de slurf van het masker kan vastzetten. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwt voor de filterblikjes, omdat het schadelijk voor de gezondheid is om deze vezels in te ademen. De gasmaskers waar de waarschuwing voor geldt zijn voor particulieren te koop. Bron: nu.nl, 31 maart 2017

Hoe een Belgisch bedrijf een heel Indiaas dorp ziek maakt

Het Belgische bedrijf Eternit is medeverantwoordelijk voor de decennialange asbestvervuiling van het Indiase dorp Kymore. Dat blijkt uit een rapport van een Canadees onderzoeksbureau dat gespecialiseerd is in milieu en gezondheid. Het dorp eist nu dat moederbedrijf Etex opdraait voor de factuur van de sanering. Kostprijs: 50 tot 80 miljoen euro Bron: De Standaard, 24 maart 2017

Inspectie waarschuwt voor asbest in sierstenen

Bepaalde soorten sierstenen bevatten asbest en vormen een gevaar voor de gezondheid, waarschuwt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De verboden edelstenen worden onder allerlei namen aangeprezen zoals chrysotiel, actinoliet, amosiet, anthofylliet, crocidoliet en tremoliet. Vaak schrijven de aanbieders er helende krachten aan toe, op zowel lichamelijk als geestelijk. Maar volgens de inspectie kunnen de stenen in hun ruwe vorm asbestvezels verliezen. Ook door het bewerken van de stenen (slijpen, schuren of boren) kunnen asbestvezels vrijkomen. De asbesthoudende edelstenen worden volgens de ILT te koop aangeboden via websites, op beurzen, op markten en in winkels. Bron: anp/nu.nl, 22 maart 2017

Puin als indicator voor asbest

Een locatie is per definitie asbestverdacht als er puin of (lichte) sporen van puin aanwezig zijn. Kun je het tegendeel niet bewijzen, dan staan er forse straffen op. Bovendien bestaat de kans dat het werk wordt stilgelegd. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhaaft scherper dan ooit. Reden daarvan is een uitspraak van de Raad van State, eind 2016. Een bedrijf had terecht een last onder dwangsom gekregen omdat het puin in de bodem op een locatie niet aangemerkt had als asbestverdacht. Anton Roeloffzen van de Milieudienst Rijnmond meent dat er veel meer aandacht moet komen voor asbestverdachte bedrijfstakken, vooral als ze met niet-hechtgebonden asbest hebben gewerkt. Te vaak wordt er alleen gekeken naar wat we zien.
Bron: asbestmagazine.nl, 24 maart 17

Sanering zeeuwse asbestdaken ligt stil

Het verwijderen van asbestdaken ligt in Zeeland stil. Dat komt doordat de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid strenger let op de regels. Asbest mag niet meer - zoals tot nu toe vaak gebeurde - met een hijskraan en open werkbak worden weggehaald. Zeeuwse boeren weten nu niet waar ze aan toe zijn. Omdat er volgens de aannemers geen veilige alternatieven zijn, ligt de sanering nu stil. Saneerders hebben er bij de minister op gewezen dat lopen over daken of saneren van binnenuit grotere risico's met zich meebrengt. Ook stellen ze dat de Nederlandse regels strenger zijn dan Europa voorschrijft. Bron: bndestem.nl, 27 mei 2017

Asbestgevaar in de Australische Outback

Een rapport van de Australische overheid belicht het hoger dan gemiddelde risico op asbestblootstelling dat bewoners van Australie’s afgelegen gebieden hebben. Asbest verwijderen is daar drie keer zo duur dan in de meer bewoonde gebieden. Bron: Asbestos Safety and Eradication Agency, mei 2017’“

Minimaal asbestrisico brand Grenfell Tower

Volgens Public Health England is het mogelijk dat bij de Grenfell Tower brand kleine hoeveelheden asbest zijn vrijgekomen, die een minimaal extra risico voor de gezondheid vormen. Asbestgerelateerde ziekten hangen samen met langdurige intensieve asbestblootstelling op de werkplek, aldus deze overheidsautoriteit. Bron: Public Health England, 21 juni 2017

Politiek nieuws

Onvoldoende draagvlak Expertise Centrum Causaliteit Beroepsziekten

In een brief aan de Tweede Kamer meldt minister Asscher dat er bij de leden van de Stichting van de Arbeid onvoldoende draagvlak is voor de oprichting van een expertisecentrum voor het verhalen van werkgerelateerde schade. Werkgevers zijn van mening dat het door PriceWaterhouseCoopers voorgestelde expertisecentrum niet aansluit op de omvang en aard van de problematiek. Verbetering van proces en uitvoering van bestaande instituten en procedures - mede ten dienste van een soepele rechtsgang – liggen voor de hand. Minister Asscher concludeert dat het onbevredigend is dat slachtoffers van beroepsziekten zo weinig kans maken op schadevergoeding. Hij wil daarom opnieuw nadenken over de problematiek en nagaan of er nog andere oplossingsrichtingen zijn die kunnen bijdragen aan een betere procesgang bij het verhalen van schade als gevolg van beroepsziekten. Nog voor het zomerreces zal de minister de Tweede Kamer over de mogelijkheden informeren. Bron: rijksoverheid.nl, 21 maart 2017

Antwoord Kamervragen over de inventarisatie van asbestdaken

Staatssecretaris Dijksma (IenM) beantwoordt kamervragen over de inventarisatie van asbestdaken en over het nieuws dat veel grote gemeenten niet weten waar abestdaken liggen. Met betrekking tot de verschillende verantwoordelijkheden meldt de staatssecretaris dat het saneren van een asbestdak primair de verantwoordelijkheid van de dakeigenaar is. De decentrale overheid is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van het asbestdakenverbod vanaf 2024. Voor het op gang brengen van de sanering van asbestdaken is niet zozeer een gemeentelijke inventarisatie van belang als wel bewustwording bij en ondersteuning van eigenaren. Het is aan de gemeente om te beslissen of voor effectieve handhaving nu een inventarisatie nodig is. Bron: rijksoverheid.nl, 20 maart 2017

Antwoord kamervragen asbestpaniek bewoners Landsmeer

Staatssecretaris Dijksma antwoordt op SP-kamervragen over de onrust onder bewoners van een woonwijk in Landsmeer waar in verschillende woningen asbest is gevonden. Op basis van informatie van de gemeente Landsmeer geeft zij de volgende informatie. Uit een asbestinventarisatie die op 6 februari is gestart bleek dat er in 120 woningen asbest in de vliering aanwezig was. Tot nu toe is in 31 woningen een asbestbesmetting aangetroffen op de vliering. Op beneden gelegen verdiepingen is geen asbest aangetroffen. De woningbouwcorporatie heeft op 10 februari de bewoners geïnformeerd over de asbestvondst. De Gemeente Landsmeer geeft aan dat er geen aanleiding is om op dit moment te concluderen dat de communicatie richting bewoners tekort is geschoten. Bron: rijksoverheid.nl, 20 maart 2017

Tweede Kamer schuift asbestdossier voorlopig vooruit

De Tweede Kamer zal voorlopig niet spreken over de wetgeving rondom het verwijderen van asbest. De Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu heeft de wijzigingen van de Wet milieubeheer waarin dit geregeld wordt controversieel verklaard. Het onderwerp zal pas na de installatie van een nieuw kabinet weer op de agenda komen. Bron: tweedekamer.nl/Boerderij, april 2017

10 miljoen extra voor sanering asbestdaken

Voor de verwijdering van een asbestdak kan subsidie worden aangevraagd. Met het oog op het verbod van asbestdaken per 2024, hoopt staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) met de subsidieregeling eigenaren te stimuleren om asbestdaken nu al te saneren. Voor het jaar 2017 is een subsidieplafond vastgesteld van € 15 miljoen euro. De subsidieregeling blijkt echter zodanig populair te zijn dat het subsidieplafond al in april 2017 in zicht is gekomen. Staatssecretaris Dijksma heeft daarom dit plafond tot 25 miljoen euro verhoogd. Het gaat niet om extra subsidie, maar om een gedeelte van het budget voor de volgende jaren dat naar voren is gehaald. De subsidie wordt toegekend op basis van de volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Dus: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Bron: sloopgids.nl/omgevingsweb.nl, 29 april 2017

Fonds voor asbestslachtoffers in Zwitserland opgericht

In Zwitserland is een fonds voor compensatie van asbestslachtoffers met mesothelioom opgericht, de Stiftung Entschädigungsfonds Asbest (EFA). Alle mensen die na 2006 deze ziekte hebben gekregen, komen in aanmerking, ook als hun ziekte niet als beroepsziekte is erkend. In Zwitserland krijgen jaarlijks ca. 120 mensen de ziekte mesothelioom. De stichting beschikt over een startkapitaal van CHF zes miljoen. Totaal is een budget van CHF 24 miljoen beschikbaar. Bron: www.srf.ch, 1 april 2017

Duitsland: voldoende bewijs voor erkenning asbestgerelateerde eierstokkanker

De Duitse beroepsrisicoverzekeraars hebben verklaard dat er voldoende wetenschappelijke gegevens zijn om asbestgerelateerde eierstokkanker als een beroepsziekte te erkennen. Net als bij asbestgerelateerde long- en larynxkanker moet de eierstokkanker samengaan met asbestose of een andere pleura-afwijking, of het slachtoffer moet aantonen dat hij/zij via het werk een bepaalde hoeveelheid asbestblootstelling heeft gehad. Bron: eurogip, 3 mei 2017.

Antwoord kamervragen plan van aanpak asbestsanering

In 2024 moeten alle daken met asbest gesaneerd zijn. Het CDA vreest dat daarvoor te weinig specialisten zijn, maar volgens staatssecretaris Dijksma is dat niet het geval. In antwoord op kamervragen meldt de staatssecretaris dat de deadline haalbaar lijkt als het saneringswerk evenredig over de komende jaren verdeeld kan worden. Daaraan voegt zij toe dat tijdig aandacht zal worden geschonken aan de werving en selectie van personeel om het saneringswerk uit te voeren. Bron: rijksoverheid.nl, 8 mei; cobouw, 9 mei 2017

Intensieve samenwerking Inspectie SZW en Omgevingsdiensten

Om erop toe te zien dat de asbestverwijdering goed en veilig verloopt, gaan Inspectie SZW en omgevingsdiensten in Nederland, verzameld in ODNL, nauwer samenwerken in de asbestketen. De samenwerking zal er daarnaast voor zorgen dat illegale asbestverwijdering steeds moeilijker wordt. Bron: asbestmagazine.nl, mei 2017

Jaarverslag Inspectie SZW

Gecertificeerde asbestverwijderaars leefden ook in 2016 de wet- en regelgeving weer beter na. Een trend die zich sinds 2012 heeft ingezet (van 30% naar ca. 70% in 2016). Dat meldt het jaarverslag van de Inspectie dat door minister Asscher op 16 mei aan de Tweede Kamer is aangeboden. Bron: rijksoverheid.nl, 16 mei 2017

Verzekeraars wijzigen risicoprofiel asbestbedrijven

Veel verzekeraars stellen het risicoprofiel voor bedrijven met asbest bij. Ze sorteren hiermee voor op het verbod op asbestdaken in 2024. Dit betekent een groter financieel risico voor met name boeren. Bron: boerderij.nl, 23 mei 2017

WHO wil wereldwijd asbestverbod

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) pleit in haar net uitgebrachte factsheet nr. 4 voor een wereldwijd asbestverbod. Een verbod zal levens en geld besparen. Wereldwijd worden ca. 125 miljoen mensen op hun werk aan asbestblootgesteld. Bron: IBAS/WHO, juni 2017.

Landen met asbestverbod

Het International Ban Asbestos Secretariaat heeft een overzicht gepubliceerd van de landen die wereldwijd asbest hebben verboden. Bron: IBAS, juni 2017

Lagere asbestclaims voor James Hardie

Australie’s voormalig asbestverwerker James Hardie heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar een lager bedrag, t.w. 125 mln australische dollar (ca. 85 mln euro) voor asbestziekteclaims uitgekeerd dan door actuarissen voorspeld bij de oprichting van het fonds (168 mln = 114 mln euro). Redenen zijn een gemiddeld lager bedrag per claim en een lager aantal grote claims. Bron: Australian Financial Review, 19 mei 2017

Chrysotiel weer niet op VN-lijst gevaarlijke stoffen

Op de 8ste conferentie over het Verdrag van Rotterdam is weer besloten dat chrysotiel (wit) asbest, niet op de VN-lijst van gevaarlijke stoffen komt, de Prior Informed Consent (PIC)-lijst. Zeven, Rusland, Kazakhstan, Kyrgyzstan, India, Syrië, Wit Rusland en Zimbabwe stemden op 16 mei in Geneve tegen. Dit jaar stemden meer landen tegen dan in 2015. India, Syrië en Wit Rusland waren de vorige keer voor. Bron: PR Newswire, 16 mei 2017, IAS Nieuws, 3 juni 2015

Subsidie asbest van dak ook voor kleine daken

Ook daken kleiner dan 35 vierkante meter komen binnenkort in aanmerking voor een subsidie van de overheid. Voorwaarde is wel dat vakmannen de operatie doen. Met de oprekking van de subsidieregeling voor het saneren van asbest op daken, geeft staatssecretaris Dijksma gehoor aan de wensen van particuliere dakeigenaren die het dak niet zelf mogen verwijderen omdat het dak bijvoorbeeld van dakleien is gemaakt. “De versnelling van de sanering van asbestdaken en de programmatische aanpak gaan verder”, schrijft de bewindspersoon in een brief aan de Tweede Kamer. Bron: cobouw, 23 juni, brief staatssecretaris Dijksma, 22 juni 17

Te weinig personeel voor verwijdering asbestdaken

De provincie Gelderland wil met een miljoeneninjectie eigenaren van asbestdaken motiveren om hun dak te laten renoveren. In 2024 moeten alle asbestdaken namelijk verdwenen zijn, maar asbestverwijderaars hebben veel te weinig personeel om dat doel te behalen. VERAS is de branchevereniging voor asbestverwijderingsbedrijven. Zij denkt dat het nog haalbaar is om alle asbestdaken op tijd weg te halen, maar zij ziet ook het gebrek aan arbeidscapaciteit als de grootste bedreiging. De provincie wil nu uitzoeken of het makkelijker kan worden om een certificaat te krijgen. Bron: omroepgelderland.nl, 21 juni 2017