menu

Nieuwsbrief 45 - juni 2016

Naar een nuchtere benadering in de omgang met asbest

Afgelopen junimaand houdt asbest de gemoederen bezig. Op 2 juni verschijnt een pamflet tegen de ‘asbesthysterie’ en wordt de overheidsmaatregel om de asbestdaken te saneren weggegooid geld genoemd. Nog geen week later beschuldigt het tv-programma Zembla vakbond FNV ervan dat ze enkele asbestincidenten in bakkerijen ‘onder de pet’ heeft gehouden. Kennelijk hebben gezagsdragers geen gelukkige hand bij maatregelen dan wel kunnen moeilijk de goede toon vinden als het gaat om asbest. Of slaan de criticasters de plank mis?

Lees verder

IAS nieuws

Jaarverslag 2015: IAS behandelt recordaantal aanvragen

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) heeft in 2015 een recordaantal van 753 aanvragen voor een schadevergoeding van asbestslachtoffers afgerond. Niet eerder behandelde het IAS zoveel aanvragen. Sinds 2014 kunnen ook asbestslachtoffers met de ziekte asbestose een beroep op het instituut doen en daardoor is het aantal aanvragen gestegen. In totaal hebben 544 slachtoffers een tegemoetkoming ontvangen en ontvingen 181 een volledige schadevergoeding van de voormalige werkgever. Bron: IAS jaarverslag 2015

Asbestslachtoffers broodindustrie en bakkerijen

Het tv-programma Zembla besteedde op 8 juni aandacht aan asbesthoudende ovens in de broodindustrie en bakkerijen. Het IAS heeft van 2005 t/m 2014 8 aanvragen van mesothelioompatiënten gehad die volgens eigen verklaring in de broodindustrie of bakkerijsector zeker aan asbest zijn blootgesteld. 37 aanvragers hebben een dienstverband in de broodindustrie of bakkerijsector gehad en zijn daar misschien aan asbest blootgesteld of weten niet meer of ze daar met asbest in aanraking zijn geweest. Onder deze 37 zijn slachtoffers die volgens eigen verklaring zeker in een andere sector aan asbest zijn blootgesteld. In totaal gaat het om 59 dienstverbanden in deze sector, 0,4% van het totaal aantal dienstverbanden (14.759) waarvan het IAS tot en met 2014 de sector heeft geregistreerd. Bron: IAS Monitor, 7 juni 2016; IAS Nieuws, januari 2014

IAS op Asbestos 2016

Op woensdag 6 en donderdag 7 april nam het IAS met een stand deel aan de beurs Asbestos 2016 in Ahoy Rotterdam. De beurs had tot doel alle belanghebbenden op het gebied van asbest in Nederland, waaronder de asbestsector, gemeenten en provincies, het Rijk en natuurlijk de asbesteigenaars zelf, bij elkaar te brengen, om uiteindelijk tot betere samenwerking te komen. Een Rondetafeldebat vormde de afsluiting van de beurs. Directeur Jan Warning nam aan deze discussie deel. Bron: IAS, april 2016; asbestmagazine.nl, 8 april 2016.

Epidemiologisch nieuws

Australie: prognose mesothelioom

Het Australische Agentschap voor Asbestos Safety and Eradication schat dat vanaf 2015 tot 2100 meer dan 19.000 Australiërs de ziekte mesothelioom zullen krijgen. Bij 58% zal de oorzaak liggen in werk in de asbestmijnbouw en industriële productie. 42% (de derde golf) heeft andere bronnen, met name in de bouw en renovatie van huizen. Het aandeel van deze laatste groep neemt geleidelijk toe. Bron: Asbestos Safety and Eradication Agency, mei 2016.

Beroepsziekten in Duitsland

Het Duitse Federale Instituut voor Arbeidsgeneeskunde en Arbeidsbescherming meldt de top 5 van beroepsziekten voor het jaar 2014. Op 1: lawaaidoofheid (6.649 mensen); 2: asbestose (1.967); 3: mesothelioom (1.048); 4: Long-/strottehoofdkanker (834); 5: infectieziekten (814). Bron: Stuttgarter Zeitung, 9 april 2016

Geen relatie tussen asbest en neuskanker

Zweedse onderzoekers vonden bij een cohort bouwvakkers geen relatie tussen de mate van asbestblootstelling en het voorkomen van neuskanker. Bron: Andersson, M. e.a. (2016)

Chrysotiel asbest, longkanker en asbestose

Courtice vond bij Chinese arbeiders van een asbest-textiel-, cement- en rubberfabriek bewijs dat er een relatie is tussen de hoeveelheid asbestblootstelling en het risico op longkanker en asbestose. Bron: Courtice, M.N. e.a. (2016).

Sterke toename asbestslachtoffers in Catalonie

De Spaanse deelstaat Catalonië signaleert een sterke toename van asbestslachtoffers. Het aantal ziekenhuisopnames vanwege de ziekte asbestose is in 10 jaar tijd met 83% gestegen tot 361 opnames in 2015 van 245 patiënten. Cerdanyola del Valles is de plaats met het hoogste aantal mensen dat mesothelioom krijgt. Dit is ook de vestigingsplaats van producent van bouwmaterialen en voormalig asbestverwerker Uralita. Bron: El Pais, 10 juni 2016

Incidentie mesothelioom in Zweden en Groot Brittannie

Het aantal mensen dat jaarlijks de ziekte mesothelioom krijgt bereikte in Zweden in 2000 een piek en neemt sindsdien geleidelijk af. In Groot Brittannië wordt in 2017 een piek verwacht van ca. 2100 patiënten en pas daarna een geleidelijke afname. Bron: Ji, j. e.a. (2016); Martinez-Miranda, M.D. e.a. (2016).

Asbest en Gezondheid nieuws

Ruim driekwart Nederlanders weet niets van asbestverbod

In 2024 moeten alle asbestdaken verwijderd zijn, maar 77% van de Nederlanders is nog niet op de hoogte. Dat blijkt uit onderzoek van Milieu Centraal, uitgevoerd door onderzoeksbureau GfK. Hoewel 4 op de 5 ondervraagden achter het verbod staat blijkt 70% van de mensen met een asbestdak voorlopig niet bereid tot actie. Bron: Milieucentraal.nl, 5 april 2016

Blauw asbest is levensgevaarlijk

Volgens Simon Rozendaal (Elsevier), chemicus en schrijver van het boekje 'Alles wordt beter', staat van één asbestsoort– crocidoliet (blauw asbest) – vast dat het levensgevaarlijk is. Over alle andere soorten bestaat twijfel. Zo’n 90 procent van alle soorten asbest die ooit gebruikt zijn, is wit asbest (chrysotiel). Rozendaal meldt dat dit tevens de mening was van de Zeeuwse patholoog-anatoom Hans Planteydt, één van de oprichters van het Nederlands Mesotheliomen Panel (NMP) dat de beoordelingen voor het IAS verricht. Bron: Elsevier.nl, 3 juni 2016

Juridisch nieuws

Wie is verantwoordelijk voor asbestverwijdering na brand

Bij een brand vrijgekomen asbestdeeltjes moeten op de kortst mogelijke termijn worden opgeruimd. Via de last onder bestuursdwang kan de overheid afdwingen dat een eigenaar de asbest op zijn terrein verwijdert, met als stok achter de deur dat de overheid het anders zelf doet op kosten van degene tot wie de last onder bestuursdwang werd gericht. Dat kan ook iemand zijn die geen schuld heeft aan de brand maar geconfronteerd wordt met asbest die door de brand op zijn terrein is terechtgekomen. Het langs privaatrechtelijke weg verhalen van kosten van asbestsanering blijkt voor gemeenten nog steeds weinig succesvol, aldus een recente uitspraak van de rechtbank Noord Nederland. De consumentenbond adviseert mensen in hun verzekeringspolis na te gaan of ook door een ander veroorzaakte asbestschade wordt vergoed. Bron: Asbestmagazine.nl, 10 april 2016 ; blogomgevingsrecht.nl, 23 maart 2016; sloopgids.nl, 11 april 2016

Aansprakelijk wegens blootstelling in bakkerij

Een man uit Rijen die aangeeft ernstig ziek te zijn geworden door blootstelling aan asbest is door de rechter in het gelijk gesteld. De rechtbank Zeeland-West-Brabant acht bewezen dat zijn gezondheidsproblemen het gevolg zijn van zijn werkzaamheden tussen 1984 en 1993 bij het bakkerijconcern Bakkersland. Hij werd daar blootgesteld aan asbest in de oven waarmee hij werkte. In een tussenvonnis is nu bepaald dat de man vanwege zijn ernstige gezondheidsklachten recht heeft op een immateriële schadevergoeding van 65 duizend euro. De werkgever overweegt hoger beroep. Bron: rechtspraak.nl, 20 april 2016

Asbestboete gehalveerd

De boete die een Oisterwijks bedrijf moet betalen voor het onverantwoord werken met asbest is door de rechtbank van Breda gehalveerd tot 63.000 euro. Volgens het bedrijf konden de medewerkers helemaal niet weten dat er asbest in de verwijderde schoorsteen zat en valt hen niet veel te verwijten. De rechtbank is het met hun eens dat de vorige boete te hoog was. Ook omdat het bedrijf er na de vondst van het asbest alles aan heeft gedaan om de schade te beperken. Bron: Brabants Dagblad, 13 mei 2016.

Claims Amerikaanse Asbestfondsen niet volledig

De Amerikaanse Kamer van Koophandel heeft onvolkomenheden gevonden in het merendeel van een steekproef van 100 claims die bij het fonds van voormalig maskerproducent Garlock waren ingediend. 69% van de formulieren bevatte geen compleet overzicht van de plaatsen waar men had gewerkt. 15% had geen informatie over de producten waaraan men blootgesteld was, en 21% bevatte andere discrepanties over o.a. medische diagnose, functiebeschrijving en onrealistische blootstellingssituaties. De Kamer van Koophandel concludeert dat het Amerikaanse systeem dringend extern toezicht nodig heeft. Bron: Lloyd’s Asbestos Litigation Reporter, 21 maart 2016.

Schotland: hogere schadevergoeding voor pleuraplaques

Mensen die aan asbest zijn blootgesteld en daardoor pleuraplaques hebben gekregen, komen in Schotland in aanmerking voor schadevergoeding. Onlangs kende het Civiele Hooggerechtshof een uitkering van 15.000 pond toe aan iemand met deze aandoening, een aanzienlijk hoger bedrag dan voorheen in Schotland de norm was. Bron: The Herald, 1 april 2016.

Schadevergoeding voor 127 arbeiders Franse rederij

De Franse staat moet meer dan een miljoen euro schadevergoeding betalen aan 127 aan asbest blootgestelde oud-medewerkers van een rederij in Normandië, aldus een uitspraak van een rechtbank in Caen. Het gaat om een vergoeding van 8000 euro per arbeider als compensatie voor de angst die zij hebben om een asbestgerelateerde ziekte te krijgen. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 4 juni 2016

Medisch nieuws

135.000 euro donatie voor onderzoek mesothelioom

Vijf vastgoedondernemers hebben 135.000 euro ingezameld voor onderzoek naar mesothelioom in het Erasmus MC. De cheque is overhandigd aan de Thorax Foundation, dat dit onderzoek uitvoert. Het geld wordt besteed aan apparatuur die nodig is om het proces van celafname voor een vaccin te automatiseren. Deze apparatuur is nodig voor een grote studie die eind dit jaar start. Bron: skipr.nl, 21 april 2016

3 miljoen dollar voor mesothelioomonderzoek universiteit Hawaii

Het Amerikaanse Ministerie van Defensie heeft 3 miljoen dollar subsidie toegekend aan de universiteit van Hawai voor onderzoek naar mesothelioom. De universiteit doet specifiek onderzoek naar erfelijke/genetische factoren bij mesothelioom. Dit om een middel te vinden waarmee het risico op de ziekte voorspeld kan worden. Er zijn relatief veel oud-militairen met mesothelioom in de Verenigde Staten. Dit omdat het leger in het verleden relatief veel asbesthoudend materiaal heeft gebruikt. Bron: asbestos.com, 19 april 2016

Experimenteel onderzoek/ nieuwe medicijnen

De hierna beschreven medicijnen zijn experimenteel, vaak alleen op muizen onderzocht of soms bij kleine groepen patiënten. Het middel HRX9 werkt volgens Morgan  op het immuunsysteem. Het probeert te forceren dat kankerverwekkende cellen zichzelf doden, het proces dat apoptose wordt genoemd. Avelumab is een ander middel waarnaar onderzoek wordt gedaan in het kader van immuuntherapie. Ambrogio wijst op de mogelijke werking van een combinatie van de middelen dasatinib en demcizumab. De Amerikaanse Voedsel en Geneesmiddelen Authoriteit heeft kort geleden het verzoek goedgekeurd om het middel tazemetostat in het kader van fase 2 onderzoek bij mesothelioompatiënten te testen. Zoledroninezuur, een middel dat tegen osteoporose (botontkalking) wordt gebruikt, zou volgens Tada mogelijk ook tegen mesothelioom kunnen werken. Bron: zie achter de links.

Nieuwe kennis over erfelijke aanleg bij mesothelioom

Amerikaanse onderzoekers constateerden bij mesothelioompatiënten een bepaald patroon van mutatie in 10 verschillende genen. Bepaalde mutaties zijn ook bij andere vormen van kanker gevonden, waarvoor inmiddels medicijnen zijn ontwikkeld. Mogelijk kunnen deze middelen nu ook bij bepaalde mesothelioompatiënten werken. Onderzoek in Zweden wijst op een hoger dan gemiddeld risico op mesothelioom als ouders of kinderen ook de ziekte hadden. Dit heeft waarschijnlijk zowel te maken met genetische factoren als factoren in de omgeving. Bron: Bueno, R. e.a. (2016); survival mesothelioma, 2 maart 2016; Ji, J. e.a. (2016)

Betere overleving buikvliesmesothelioom met CRS en HIPEC

Op basis van de resultaten van 1125 behandelingen sinds 1989 concludeert Passot dat de behandeling door middel van cytoreductieve chirurgie gecombineerd met hypertherme intraperitoneale chemotherapie (CRS + HIPEC) kan bijdragen aan het verhogen van de overlevingskansen van patiënten met buikvliesmesothelioom (peritoneaal mesothelioom). Bron: Passot, G. e.a. (2016)

Overzichtsstudies asbestziekten

De relatie tussen genetische kenmerken en het risico om ziek te worden is complex en wordt beïnvloed door leefomgeving en leeftstijl (o.a. voedingsgewoonten). Genen kunnen door bepaalde dieetcomponenten gedurende het leven veranderen, aldus Bhattacharjee. Maggioni signaleert dat de standaardbehandeling voor mesothelioom de laatste 10 jaar niet veranderd is. Immuuntherapie laat positieve resultaten zien, maar het is nog te vroeg om daarover conclusies te trekken. Pierce concludeert dat de meeste studies er op wijzen dat korte chrysotiel asbestvezels niet kankerverwekkend zijn, ongeacht de hoeveelheid blootstelling.

Kenmerken niet-asbestgerelateerd mesothelioom

Bij 10 tot 20 procent van de mesothelioompatiënten wordt geen relatie met asbestblootstelling gevonden. Kraynie constateerde dat deze groep vaker dan gemiddeld vrouw en jonger is, en relatief vaker buikvliesmesothelioom en het epitheliale type mesothelioom heeft. Bron: Kraynie, A. e.a. (2016).

Zorgvuldig arbeidshistorisch onderzoek essentieel voor diagnose asbestziekten

Voor ziektes als asbestgerelateerde longkanker en asbestose is een zorgvuldig arbeidshistorisch onderzoek de hoeksteen voor een accurate diagnose. Dat meldt het Collegium Ramazzini, een internationaal forum van wetenschappers, in een commentaar op de internationaal overeengekomen Helsinki criteria. De Helsinki criteria geven te veel waarde aan de pathologische diagnose die via het tellen van asbestvezels in het longweefsel wordt gesteld. Bron: Baur, X. e.a. (2016)

Milieu/Veiligheid nieuws

Asbest uit 550 tuinen verwijderd

Begin april begon in het Overijsselse Goor de sanering van 550 tuinen van particulieren. De tuinen zijn verontreinigd met asbest. Met het afgraven van de grond willen de provincie Overijssel en de gemeente Hof van Twente gezondheidsrisico’s van blootstelling aan asbest wegnemen, meldt de provincie. In het Twentse Goor stond een van de grootste asbestfabrieken van dit land: Eternit. Restproducten van de fabriek werden in het verleden gebruikt als erfverharding. Bron: ANP/RD.nl, 1 april 2016.

Bond van varkenshouders inventariseert asbest

De Nederlandse Vakbond Varkenshouders gaat inventariseren hoeveel vierkante meters asbest er nog liggen op daken van varkensstallen. DIt in verband met het verbod op asbestdaken dat per 2024 van kracht wordt.
De gegevens worden niet gedeeld met anderen. NVV gebruikt deze informatie alleen voor interne doeleinden. Bron: sloopgids.nl/NVV, 13 april 2016
 

Australie kampt met verweerde asbestcementhoudende waterleidingpijpen

Australie kampt met het probleem van asbestcementhoudende waterleidingpijpen die zo oud zijn dat ze verweerd zijn. Kosten om deze te vervangen worden geschat op acht miljard Australische dollar (ca. 5.2 miljoen euro). Bron: ABC Transcripts, 28 maart 2016

VS: gebied rond mijnen Libby bijna schoon

De Amerikaanse Autoriteit voor Milieu-bescherming heeft de eindplannen afgekondigd voor de asbestsanering van het gebied rondom de voormalige met asbest vervuilde vermiculietmijnen van Libby, Montana. Dit project begon ongeveer 17 jaar geleden en zal in 2018 klaar zijn. De mijnen waren tot 1990 operationeel. Naar schatting zijn 400 inwoners van Libby overleden en 3000 mensen ziek geworden door blootstelling aan asbest afkomstig uit de mijnen. De sanering zal meer dan 600 miljoen dollar kosten waarvan voormalig eigenaar Grace & Co 250 miljoen heeft moeten bijdragen. Bron: Lloyd’s Asbestos Reporter, 21 maart 2016.

Mineraal feldspar vervuild met amfibool asbest

De Italiaanse asbestdeskundige Cavariani wijst op het risico op mesothelioom door contact met het mineraal feldspar. Dit mineraal komt veel in rotsen voor, vaak in graniet. In een mijn in Sardinië is een significante hoeveelheid amfibool asbest gevonden in het extract dat uit de mijn wordt gewonnen. Feldspar is een mineraal dat in allerlei toepassingen wordt verwerkt, o.a. in glas en keramiek, bepaalde verfsoorten, plastic en rubber. Bron: Cavariani, F. e.a. (2016).

Nog steeds geen totaal asbestverbod in VS

Een commentaar in de Britse krant The Guardian wijst erop dat asbest in de Verenigde Staten nog steeds toegestaan is in bepaalde producten, o.a. remblokken, auto-koppelingen, dakmaterialen en vinyltegels. Bron: theguardian.com, 2 juni 2016.

Nieuwe technieken voor asbestverwerking

Wat zijn de beste kansen om asbest af te breken of veilig te hergebruiken en welke bezwaren kleven daaraan? Tijdens een door de provincie Limburg georganiseerde bijeenkomst gingen allerlei suggesties over tafel, variërend van wilde tot praktische en energieverslindende. Bepaalde schimmelculturen zouden asbest kunnen ‘opeten’, maar het spul zou ook chemisch verwerkt kunnen worden in een ander materiaal. Ook asbest koken in een enorme, magnetron-achtige installatie zou een alternatief kunnen zijn. Als je asbest tot 1100 graden Celsius verhit, veranderen de eigenschappen zodanig dat de vezels geen gevaar meer opleveren. Daarna is de grondstof weer opnieuw te gebruiken, zonder de kankerverwekkende eigenschappen van het asbest, en kan het dienen als vulsel in de cement- of asfaltindustrie. In Overijssel staat al zo’n verwerkingsfabriek. Probleem is dat er nog veel vragen onbeantwoord zijn over de kosten, de milieuaspecten en de techniek. Wellicht is een combinatie van diverse verwerkingstechnieken het beste. Dat vraagt verder onderzoek. Conclusie van de bijeenkomst is dat er aanleiding is om te concluderen dat eerst maar eens de kaders van het asbestprobleem vastgesteld moeten worden. Bron: De Limburger, 2 juni 2016.

Enquete Zembla asbestovens broodindustrie en bakkerijen

Het tv-programma Zembla heeft d.m.v. een enquête 86 broodproducenten cq bakkerijen gevraagd of hun ovens nog asbest bevatten. Het merendeel van de bedrijven reageerde op de gestuurde vragenlijst, maar twaalf bedrijven antwoordden helemaal niet en dertien bedrijven reageerden anoniem. Tussen januari 2014 en mei 2016 waren er nog minstens 62 ovens met asbest in bakkerijen. Daarvan zijn er inmiddels 23 asbestvrij gemaakt: het asbest is er geheel uit verwijderd. Van 28 ovens stellen de bedrijven dat die ‘asbestveilig’ zijn gemaakt. Dat wil zeggen dat het asbest zodanig is ingepakt dat er onder normale omstandigheden geen vezels vrij kunnen komen. Aan de overige 10 ovens is op dit moment nog niets gedaan. Op de webpagina van het tv-programma wordt ook informatie over het IAS gegeven. Bron: Zembla, 6 juni 2016.

Illegaal asbest gestort bij Ierse lagere school

Vlakbij een Ierse lagere school is ca. acht ton asbesthoudend afval gedumpt. Asbestverwijderaars deden er twee dagen over om het materiaal te verwijderen. Een aannemer wordt hiervoor aangeklaagd. Bron: belfasttelegraph, 9 juni 2016.

Mesothelioom door bom IRA

Een bomaanslag van de IRA op het Britse Manchester veroorzaakte in 1996 geen doden. Nu lijkt het er echter op dat het asbesthoudende materiaal dat bij de inslag vrijkwam wel een eerste mesothelioomslachtoffer heeft veroorzaakt: een 40-jarige beveiligingsmedewerker die destijds drie weken in het getroffen gebied werkzaam was. Bron: manchestereveningnews, 14 juni 2016

Italie waarschuwt voor asbesthoudende thermosflessen

Het Italiaanse Ministerie voor Gezondheid waarschuwt voor door het bedrijf Galileo uit China geïmporteerde plastic thermosflessen die asbestresten bevatten. Bron: Internationaal Ban Asbestos Secretariaat, 14 april 2016.

Politiek nieuws

Bonden pleiten voor uniforme Europese grenswaarden en gezondheidschecks

Als Europees voorzitter kan Nederland dit voorjaar een cruciale rol spelen in het terugdringen van kanker op het werk. Dat stellen FNV, CNV en VCP en de Europese vakbond ETUC in een brandbrief aan minister Asscher die ze woensdag 10 maart hebben aangeboden. Behalve een strengere richtlijn vragen ze ook geregelde gezondheidschecks voor werknemers die worden blootgesteld. Lang niet alle EU-landen hebben nu grenswaarden voor gevaarlijke stoffen en bovendien lopen de waarden per EU-land ver uiteen. Zo kan de norm voor steenstof in sommige landen 6 keer lager zijn dan in andere. Voor asbest zijn de verschillen nog groter. Bron: cnv.nl, 9 maart 2016.

Eigenaren Otapan in beeld door Panama-papers

De Panama-papers hebben de activiteiten van de Mexicanen Frei en Wyss in beeld gebracht, aldus een artikel in Trouw. Frei en Wyss zijn de oprichters van het bedrijf Basilisk, Zanini Rincón was de directeur. Basilisk werd in 2005 de eigenaar van het gifschip Otapan, dat al sinds 1999 aan de ketting lag in Nederland omdat er asbest in verwerkt was. Het laten ontmantelen van het gifschip kostte de Nederlandse staat 4,3 miljoen euro. Dat geld is nooit verhaald op de eigenaren. Volgens toenmalig staatssecretaris van milieu Joop Atsma waren de eigenaren onvindbaar. Dat is vreemd, aangezien zowel Frei als Wyss bekende publieke figuren zijn, en zitting hebben in de raden van bestuur van grote Mexicaanse bedrijven. Toenmalig directeur Zanini Rincón werd in 2006 nog geïnterviewd door NRC Handelsblad, waar hij al aankondigde dat Basilisk niet van plan was een eventuele claim te zullen betalen. In september 2012 meldt Atsma aan de Tweede Kamer dat de staat definitief afziet van het verhalen van de kosten van de sloop, wegens onvindbaarheid van de eigenaren van Basilisk. Slechts kort daarop - rond december 2012 - weten Frei, Wyss en Zanini Rincón Nederland wel te vinden om hun geld door te sluizen. Bron: Trouw, 6 april 2016.

Bakkersbond in actie tegen asbest

Het wegens asbest in een oven stilleggen van een bakkerij in het Gooi leidt tot landelijke maatregelen van de Bakkersbond NBOV. De NBOV denkt na over een checklist voor alle bakkers. Met vragen als 'waar tref je het aan?', 'hoe ziet het eruit?' en 'welk type asbest is het?' Bij twijfel kan de ondernemer een deskundige bellen om duidelijk te krijgen of actie nodig is. Dat servicenummer wordt door de sector collectief gefinancierd'', aldus woordvoerder Passchier.Het alternatief, bakkers alle ovens van voor 1994 weg laten halen, gaat te ver. Volgens Passchier denkt de inspectie SZW daar ook zo over. Het risico bij ovens met asbest is volgens Passchier zeer gering. De Gooise bakker haalt zijn ‘asbestoven’ echter wel weg. Bron: De Gooi- en Eemlander, 9 maart; IAS Nieuws, 8 februari 2016.

Drenthe brengt asbestdaken in kaart

De provincie Drenthe gaat als eerste in Nederland alle asbestdaken in Drenthe met speciale apparatuur vanuit een vliegtuig inventariseren. Deze nieuwe innovatieve onderzoeksmethode levert naar verwachting een zeer nauwkeurig beeld op van de saneringsopgave in Drenthe.Volgens de wet moeten alle asbestdaken voor 1 januari 2024 verdwenen zijn. Bron: sloopgids.nl/Provincie Drenthe, 25 april 2016

Asbestsanering biedt perspectief voor werkzoekenden

De regering heeft besloten dat voor 1 januari 2024 alle asbest van daken moet zijn verwijderd. Daarvoor zijn veel goed opgeleide, betrouwbare, nauwkeurige en gecertificeerde asbestverwijderaars nodig.Op dit moment zijn er echter te weinig asbestsaneerders die aan deze eisen voldoen en de verwachting binnen de branche is dat dit tekort de komende jaren alleen maar toeneemt. Daarom hebben de gemeente Twenterand, het saneringsbedrijf Maathuis & Braakhuis en Carrière Twente de handen ineen geslagen. In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hebben zij onlangs gezamenlijk twee werkzoekenden die een uitkering kregen in het kader van de participatiewet opgeleid tot asbestsaneerders. Bron: sloopgids.nl/gemeente Twenterand, 9 mei 2016

 

Conflict over dossier asbest Wateringen

De provincie Zuid-Holland heeft het dossier over de asbestbrand in Wateringen openbaar gemaakt. Tot onvrede van de gemeente Westland. 'Het is een verzameling opvattingen van personen en niet compleet'. Om die reden heeft de gemeente een felle brief aan de provincie geschreven. De gemeente verwijt de provincie maandenlang niet goed gehandeld te hebben en informatie niet gedeeld te hebben, terwijl er wel rapporten lekten. Kritiek waar de provincie zich niet in zegt te herkennen. Ondertussen gaat het werk in de getroffen wijk in Wateringen nog steeds door. Half mei dinsdag worden de subsidieaanvragen voor een tegemoetkoming in de schoonmaakkosten beoordeeld. Vier huishoudens denken hiervoor in aanmerking te komen en hebben een verzoek ingediend bij de gemeente. De daadwerkelijke sanering zou binnen enkele weken afgerond moeten zijn. Bron: AD/Haagsche Courant, 12 mei 2016

Weinig belangstelling voor rijkssubsidieregeling asbestsanering

In het eerste kwartaal van dit jaar hebben 600 boeren een subsidieaanvraag bij het Rijk ingediend voor asbestsanering van boerendaken. Daar is een totaalbedrag van 1 miljoen euro mee gemoeid. De regeling is sinds 4 januari dit jaar van kracht. Volgens Ruud Hoosemans, landelijk programmamanager Agro Asbest Veilig, ontbreekt het veel boeren aan financiële middelen om in asbestsanering te investeren. Tot 2024 heeft het Rijk 75 miljoen euro gereserveerd om de sanering van asbest te ondersteunen. In de agrarische sector moet er tot aan 2024 nog circa 20 miljoen m2 aan asbesthoudende daken worden gesaneerd. Bron: agriholland.nl, 12 mei 2016

Kosten asbestziekten veel hoger dan asbestproductie en consumptie

De kosten van het behandelen van asbestgerelateerde ziekten zijn vier keer zo hoog dan de kosten die gemaakt worden om asbest te produceren en gebruiken. Dit komt uit onderzoek in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarvan de resultaten onlangs op een bijeenkomst in Brisbane werden gepresenteerd. Bron: abc.net, 14 april 2016

Uitbreiding schadevergoeding Britse oorlogsveteranen

Dankzij een campagne van de Royal British Legion kunnen nu ook oorlogsveteranen die al voor december 2015 mesothelioom hadden in aanmerking komen voor de eenmalige schadevergoeding van maximaal 180.000 pond. In december 2015 werd deze regeling alleen van kracht voor veteranen die vanaf dat moment de diagnose mesothelioom krijgen. Bron: European Union News, 14 maart 2016.

Premier Canada kondigt asbestverbod aan

De Canadese premier Justin Trudeau heeft aangekondigd naar een asbestverbod toe te werken. Als eerste stap heeft één van zijn departementen per 1 april een verbod op het gebruik van asbest aangekondigd in de federale gebouwen die onder dat departement vallen. Bron: asbestos.com, 19 mei 2016.

Pleidooi voor 'normale' asbestbenadering

De vrees voor asbest is vaak onterecht en leidt tot onnodige ontruimingen en schoonmaakacties. Aldus een pamflet waarin onder anderen de burgemeester van Alkmaar, een hoogleraar en twee topmannen van woningcorporaties  pleiten voor een meer nuchtere en realistische benadering. Volgens de ondertekenaars van het pamflet - Laten we eindelijk normaal doen over asbest - wordt de samenleving op kosten gejaagd door het verbod dat vanaf 2024 geldt voor asbestdaken. De verhouding tussen de kosten en de baten is volgens hen scheef. Een woordvoerder van de Asbestslachtoffersvereniging Nederland (AVN) reageert fel op dit bericht: 'de hysteriebezweerders die onlangs in de Volkskrant betoogden dat het wel meevalt met de risico's van asbest hebben geen enkel benul van de werkelijke gevaren', aldus Jan Verschoor. Bron: volkskrant.nl, nos.nl, 2 juni 2016; AVN, 11 juni 2016

Brede Nederlandse aanpak voor sanering asbestdaken

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu), vertegenwoordigers van provincies en gemeenten en organisaties zoals LTO en het Verbond van Verzekeraars hebben op 2 juni hernieuwde afspraken gemaakt om alle daken voor 2024 asbestvrij te maken. Er komen onder meer voordelige financieringsopties voor asbestsaneringen en ook gaan provincies en gemeenten praktijkervaringen met elkaar delen. Zo gaan onder andere de milieugedeputeerden van de provincies Limburg en Overijssel op pad om andere overheidspartijen te overtuigen met een asbestplan te komen. Bron: rijksoverheid.nl, 2 juni 2016

Kamerbrief over stand van zaken asbest

In een brief informeert staatssecretaris Dijksma (IenM) de Tweede Kamer over de stand van zaken rond een aantal onderdelen van het asbestbeleid. Haar conclusie is dat de Aanpak Asbestdaken vorm begint te krijgen en er vertrouwen is dat de partijen gezamenlijk deze sanering kunnen doen slagen. Het stimuleringsbeleid van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, om scholen een asbestinventarisatie te laten uitvoeren, heeft succes. Veel scholen hebben een asbestinventarisatie. Het is nu van belang om deze gegevens op de Atlas Leefomgeving te plaatsen. Vandaar dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu na de zomer de gemeentes hiervoor zal benaderen. Tot slot dragen het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) er zorg voor dat er dit najaar een gedragen plan van aanpak asbestbrand gepresenteerd wordt. Bron: rijksoverheid.nl, 2 juni 2016

Dreigement: schuur in brand vanwege asbestsanering

Boeren zitten met de handen in het haar als het om asbestsanering gaat. Ze kunnen het saneren van schuren niet altijd betalen, terwijl de overheid hen daar wel toe verplicht. Sommigen dreigen daarom zelfs hun gebouwen waarin asbest is verwerkt in de brand te steken. Dat zegt VVD-Kamerlid Remco Dijkstra in het TV Gelderland programma In Gelderland Live. Het Kamerlid gaat bij de minister aandringen op een plan van aanpak en stelt Kamervragen over de asbestsanering. Eigenaren van asbestdaken zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van asbest, stelt de overheid. Bron: omroepgelderland.nl, 5 juni 2016

Zembla beschuldigt FNV van achterhouden asbestkennis

FNV Bondgenoten wist al langer dat fabrieksbakkers besmet konden worden met asbest die in ovens is verwerkt, maar heeft eraan meegewerkt die kennis onder de pet te houden. Dat stelt het tv-programma Zembla in haar aflevering van 8 juni. De FNV ontkent ten stelligste dat er zaken onder de pet zijn gehouden. Volgens een woordvoerder heeft de sectorraad om goede redenen besloten geen onnodige onrust te veroorzaken. "Meteen nadat de problemen bij Bakkersland bekend werden, zat onze bestuurder er bovenop. We hebben alle rapporten opgevraagd en laten beoordelen door een deskundige. Wij kwam tot de conclusie dat er geen risico's waren voor het personeel en hebben toen besloten er verder geen ruchtbaarheid aan te geven. Er was geen reden tot zorg." Bron:nos.nl, 8 juni 2016

Asbestdebacle in Zwolle

Rond de verhuizing van een Zwolse bibliotheek zijn kostbare fouten gemaakt. Burgemeester en wethouders geven in een brief toe dat in het stadhuis de kennis over asbest beperkt was en dat de informatie aan de gemeenteraad beter had gemoeten. Vorig jaar kwam aan het licht dat de nieuwe vestiging van de bibliotheek vol asbest zit. De totale financiële schade bedraagt zo'n 4 miljoen euro. Het asbestrisico is door de gemeente onvoldoende onderkend, stelt een onderzoeksbureau. Ook is er te weinig gebruik gemaakt van de deskundigheid van derden. Na de zomer komt de gemeente met een asbestprotocol dat ingezet wordt bij koop, verkoop en verbouw van gemeentelijk vastgoed. Dit moet ervoor zorgen dat een betere inschatting gemaakt kan worden van het geld en de tijd die nodig zijn. In oktober wil de gemeente in beeld hebben welke panden asbest bevatten. Bron: destentor.nl, 17 mei 2016.

Asbestdebacle Provinciehuis Utrecht kost 11 miljoen

De provincie Utrecht neemt definitief haar verlies in het asbestdebacle met het oude provinciehuis. Daarmee wordt de strop van 11 miljoen euro aan gemeenschapsgeld onomkeerbaar. Vanwege de 'wanprestatie' die de drie asbestsaneerders zouden hebben geleverd, startte de provincie juridische procedures om het geld voor de aansprakelijkheid op hen te verhalen. Omdat de hoofdaannemer echter failliet is verklaard, zet gedeputeerde Bart Krol die procedure stil. Volgens hem wegen de kosten niet op tegen de baten: bij de failliet verklaarde saneerder is niets meer te halen. Bron: AD/Utrechts Nieuwsblad, 1 juni 2016

Veelgestelde vragen over asbest en zonnepanelen

Het vakblad Boerderij organiseerde een webinar over de vevanging van asbestdaken door zonnepanelen. Hierbij de drie meest gestelde vragen. Bron: sloopgids.nl/groentennieuws.nl, 13 juni 2016

Belgisch Merksplas helpt bij asbestverwijdering

De Vlaamse gemeente Merksplas is uitgekozen als proefgemeente om asbesthoudende materialen te verwijderen. Met een groepsaankoop kunnen de inwoners oude golfplaten goedkoop laten ophalen. De inwoners kunnen meedoen aan een gezamenlijke aankoop om de asbesthoudende spullen door een aannemer te laten verwijderen. Een andere mogelijkheid is dat de mensen zelf golfplaten verwijderen en laten ophalen door IOK Afvalbeheer. De afvalstoffenmaatschappij OVAM draagt de kosten van het afvoeren en verwerken van het afval. Wie wil weten waar en hoeveel asbest er in de woning aanwezig is, kan voor 100 euro een asbestinventarisatie laten maken. Bron: Gazet van Antwerpen, 12 juni 2016

Voorlopig geen asbestverbod in Colombia

Het project om een verbod op asbest in Colombia in te voeren is van de baan. Economische gevolgen zijn de belangrijkste verklaring. 60.000 banen staan op het spel. Daarnaast is er in Colombia nog volop discussie of chrysotiel, de soort asbest die gebruikt wordt, wel zo schadelijk is. Bron: El Espectador (Colombia), 10 juni 2016

Nieuw Zeeland verbiedt invoer asbest per 1 oktober 2016

De Nieuwzeelandse Minister van Milieu heeft aangekondigd dat per 1 oktober a.s. een verbod op invoer van asbest van kracht wordt. Naar schatting overlijden momenteel jaarlijks 170 Nieuwzeelanders aan een asbestgerelateerde ziekte. Bron: New Zealand Herald, 18 juni 2016

Geen nieuwe investeerders voor asbestmijnen Zimbabwe

Het lukt de regering van Zimbabwe niet om investeerders te vinden voor de chrysotiel asbestmijnen van Shabanie en Mashaba. De mijnen zijn sinds 2008 gesloten. Een onvriendelijk economisch beleid en lage wereldwijde vraag naar asbest zijn de belangrijkste verklaringen, aldus een onderzoeksrapport. Bron: allafrica.com, 16 juni 2016

Portugal pakt asbest aan

De Portugese overheid gaat de asbestverwijdering in 2000 overheidsgebouwen financieren met een budget van 200 miljoen euro. Topprioriteit zijn de scholen. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 9 juni 2016