menu

Nieuwsbrief 44 - maart 2016

Asbest verleden en toekomst (Jan Warning, IAS)

‘En, hoe bevalt het nu?’ De vraag is mij de afgelopen weken vele malen gesteld. Als de kersverse directeur van het Instituut Asbestslachtoffers was ik in de afgelopen jaren werkzaam in verschillende andere spraakmakende organisaties. Ik kan dus organisaties vergelijken.

Lees verder

Epidemiologisch nieuws

Ontwikkeling mesothelioom in Australie

De algemene mesothelioomincidentie heeft in Australië volgens Soeberg een piek bereikt. Voor de oudste leeftijdsgroep, boven de 75  jaar geldt echter dat de incidentie nog steeds toeneemt. Soeberg onderzocht verder de ontwikkeling in de incidentie en overleving van de ziekte mesothelioom in de Australische regio New South Wales over de periode 1972-2009. Conclusie is dat het aantal mensen dat jaarlijks de ziekte krijgt tot 1994 steeg en sindsdien stabiel is gebleven. Vrouwen leven langer na diagnose dan mannen en de vijfjaarsoverleving van de groep met het pleurale epitheloide type mesothelioom is hoger dan voor de andere groepen met andere soorten mesothelioom. Bron: Soeberg, M.J. e.a., 2015 en 2016.

Risico asbest in de natuur

In de Turkse Diyarbakir provincie komt asbest in de natuur voor als onderdeel van het gesteente Ophioliet. Abakay constateerde dat mesothelioom vaker dan gemiddeld voorkwam bij mensen die in de omgeving van asbestconcentraties woonden en dan vooral in de hoek waar de wind het meest op stond. Abakay, A. e.a. (2015).

Toename mesothelioom in Canada

Het aantal mensen dat jaarlijks mesothelioom krijgt, is in Canada tussen 1992 en 2012 gestegen van 276 naar 560. Een groot deel van de slachtoffers woont in de regio's Quebec en Ontario met respectievelijk 180 en 175 slachtoffers in 2012. In Quebec bevonden zich de asbestmijnen die enige jaren geleden gesloten zijn. In Ontario heeft het grootste deel van de slachtoffers in de petrochemische industrie gewerkt, waar asbest gebruikt werd als isolatie van pijpleidingen en in andere industriële installaties. Bron: CTV News, 21 januari 2016.

Relatie mesothelioom met cumulatieve asbestblootstelling

Volgens het Collegium Ramazzini, een internationaal comité van wetenschappers, is het risico op mesothelioom gerelateerd aan de optelsom van asbestblootstellingen. Alle blootstellingen, zowel de vroege als de late, hebben invloed op dat risico. Bron: Collegium Ramazzini, 2016.

Geen hoger risico op asbestgerelateerde longkanker

Mastrangelo onderzocht het risico op longkanker bij 1557 arbeiders uit de regio Veneto die vanaf 2000 nog in leven waren en in het verleden met asbest hadden gewerkt. Hij constateerde bij deze groep geen hoger risico op longkanker dan bij de gemiddelde populatie. Doel van studie was aan te geven of asbestrisicogroepen baat zouden hebben bij screening door middel van ct-scans. Op basis van deze studie lijkt dat niet het geval, maar volgens de onderzoekers is meer onderzoek nodig. Bron: Mastrangelo, G. e.a. (2016)

Schatting asbestgerelateerde longkanker in Nederland

Op basis van drie verschillende methodes schatte Sjoukje van der Bij het aantal mensen dat in Nederland tussen 2011 en 2030 asbestgerelateerde longkanker krijgt. De resultaten waren afhankelijk van de methode die werd toegepast en verschilden van elkaar met een factor 2,5. De schatting van de totale groep over de periode 2011-2030 varieerde van 6.800 tot 17.500. Van der Bij concludeert dat een accurate schatting van het effect van asbest op de incidentie van longkanker een uitdaging blijft. Dit onderzoek werd door het IAS gefinancierd in het kader van het Medisch Onderzoeksprogramma IAS. Bron: Van der Bij, S. e.a. (2016)

Asbest en Gezondheid nieuws

Flyer Asbest saneren

De Inspectie SZW heeft samen met de Stichting Certificatie Asbest ASCERT een flyer voor asbestsaneerders en deskundig toezichthouders laten ontwikkelen. De flyer bespreekt valgevaar en de maatregelen die asbestsaneerders moeten nemen om de risico’s te beperken. Bron: Inspectie SZW, december 2015

Filmpje over gezond en veilig werken met asbest

De Inspectie SZW heeft een filmpje gepubliceerd waarin een directeur van een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf vertelt wat hem motiveert om zijn personeel gezond en veilig te laten werken. Bron: Inspectie SZW, 15 december 2015.

Mesothelioom door IRA bom

Een 40 jarige man is onlangs aan mesothelioom overleden omdat hij 20 jaar geleden aan asbest zou zijn blootgesteld toen hij drie weken lang als beveiliger op een plek werkzaam was, waar een bom van de IRA was ontploft. Bron: Independent, 26 december 2015.

Brandweer Nederland publiceert brancherichtlijn

Brandweer Nederland en de Brandweeracademie hebben een brancherichtlijn Brandweeroptreden bij asbestincidenten gepubliceerd. De brancherichtlijn is een onderdeel van de Arbocatalogus van de brandweer. Hierin is weergegeven hoe brandweerlieden moeten handelen om blootstelling en daarmee mogelijke gezondheidsschade door asbest te voorkomen. In de richtlijn is alleen informatie opgenomen die noodzakelijk is voor het operationeel optreden. De publicatie is een weergave van de huidige stand van zaken en kan worden aangepast als wet- en regelgeving verandert of inzichten in het werkveld wijzigen. Bron: sloopgids.nl/Brand en Brandweer, 29 januari 2016.

Asbest in Hollywood

Asbest is in de filmindustrie van Hollywood op allerlei manieren gebruikt, o.a. tussen 1939 en 1950 als kunstsneeuw in de Wizard of Oss. En in wanden en pijpleidingen op filmsets, zoals in de Bondfilm Goldfinger. Tussen 1960 en 1980 in brandwerende pakken van stuntmannen, iets waarvan Steve McQueen waarschijnlijk het slachtoffer is geworden. Hij was toen stuntman en is in 1980 aan mesothelioom overleden. Bron: mesothelioma.com, 21 januari 2016

Limburg krijgt asbestloket

De provincie Limburg krijgt een 'asbestloket' waar mensen terechtkunnen met al hun vragen over asbest en de sanering daarvan. Uiterlijk 1 januari 2024 moeten alle asbestdaken bij particulieren, bedrijven en instellingen gesaneerd zijn. De provincie start ook een bewustwordingscampagne om mensen te wijzen op de gevaren van asbest. Bron: Dagblad de Limburger, 20 januari 2016

Nieuwe uitgave Aedes Handboek Asbest

Aedes, de koepel van woningcorporaties, heeft een geactualiseerde versie van het Handboek Asbest uitgegeven. Dit handboek ondersteunt corporaties bij het maken van asbestbeleid en het geven van opdrachten voor het inventariseren en verwijderen van asbest uit woningen. In deze nieuwe editie is extra aandacht voor nieuwe wetgeving en vernieuwende werkmethoden. Bron: aedes.nl, 23 februari 2016

Juridisch nieuws

Hof Arnhem: hoofdelijk aansprakelijk voor blootstelling vanaf 1985

In hoger beroep oordeelt het Hof Arnhem-Leeuwarden dat twee bedrijven hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die een man als gevolg van de ziekte mesothelioom heeft geleden. De in 2008 overleden man was tussen 1985 en 1993 bij een woningbouwvereniging aan asbest blootgesteld. De werkgever heeft niet bewezen dat zij aan haar zorgplicht jegens de man heeft voldaan. Er is daarom een substantiële kans dat die blootstelling bij het bedrijf de ziekte heeft veroorzaakt. Maar er is tevens een substantiële kans dat de blootstelling bij een andere werkgever, een schildersbedrijf, de ziekte heeft veroorzaakt, aldus het Hof. Beide bedrijven zijn daarom hoofdelijk aansprakelijk. Bron: Hof Arhnem-Leeuwarden, 8 december 2015, nr. 200.145.846.

Schadevergoeding na overlijden vrouw brandweerman

Een brandweerman uit Ede krijgt 60.000 euro schadevergoeding, nadat zijn vrouw aan mesothelioom is overleden. Zijn werk bij de brandweer was de oorzaak van haar ziekte. Ze werd aan asbest blootgesteld doordat ze geregeld de kazerne bezocht. Aannemelijk is dat het gebeurde bij werkzaamheden in de kazerne. Bij het schoonspuiten van de remmen van brandweerwagens zou asbest uit de remvoeringen zijn vrijgekomen. Bron: nos.nl, 5 januari 2016.

Hof Den Haag: Rijk niet nalatig in asbestregelgeving en toezicht

In hoger beroep erkent Hof Den Haag de uitspraak van de rechtbank Den Haag d.d. 10 november 2014 (IAS Nieuws, 15 november 2014), dat het Rijk niets te verwijten valt in de zaak van het Vlissingse asbestslachtoffer Klaas Jasperse. Gelet op de beleids- en beoordelingsvrijheid die de Staat toekomt bij vorm en inhoud van regelgeving en het houden van toezicht op de naleving van regelgeving, moet de stelling worden verworpen dat de Staat niet tijdig genoeg tot een asbestverbod is overgegaan. Evenmin is aangetoond dat de staat onvoldoende toezicht heeft gehouden op het naleven van die regelgeving. Bron: Hof Den Haag, 12 januari 2016; 200.161.607/01; IAS Nieuws: 15 november 2014.

Beroepsverbod voor asbestsaneerder uit Okkenbroek

Een 64-jarige asbestsaneerder uit Okkenbroek heeft van de rechtbank Almelo een beroepsverbod van drie jaar gekregen. Dit omdat hij sjoemelde met asbest en vergunningen bij een klus in Beemte-Broekland, vlakbij Apeldoorn. De man moet daarnaast 180 uur onbetaald werken en binnen drie maanden 5.000 euro storten op de rekening van het Instituut Asbestslachtoffers, meldt RTV Oost. Bron: nu.nl, 1 februari 2016

Spaans Hooggerechtshof erkent huisgenoten als asbestslachtoffer

Voormalig asbestverwerker Uralita moet drie vrouwen van arbeiders van een fabriek schadevergoeding betalen wegens hun asbestziekte. Zij zijn ziek geworden door het wassen van de met asbest besmette kleding van hun man. Het Hooggerechtshof vindt dat het bedrijf had moeten voorkomen dat de vrouwen in aanraking met de kleding kwamen.Vanaf de jaren 40 van de vorige eeuw werden de risico’s van asbest geleidelijk aan steeds bekender. De schadevergoeding varieert tussen 22.000 en 74.000 euro. Bron: El Pais, 29 december 2015.

Taakstraf na asbestincident

Een inwoner van Wassenaar die zelf zijn villa van asbest ontdeed, heeft van de Haagse rechtbank een taakstraf gekregen van 200 uur of drie maanden celstraf. Niet alleen heeft hij zichzelf in gevaar gebracht met deze werkwijze, maar ook andere mensen die in het huis werkten. Een architect uit Maastricht is door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur en een  voorwaardelijke celstraf van twee maanden. De man wordt verweten dat hij twee Poolse mannen vorig jaar de opdracht gaf om een dakraam te plaatsen in een door hem aangekochte hoeve. Zonder toereikende bescherming zaagden de twee Polen urenlang in het dak, waarvan vaststond dat er een grote hoeveelheid asbest in was verwerkt. Door de opdracht aan de twee Polen te geven en doordat hij niet zorgde voor goede beschermingsmaterialen voor hen, heeft de architect de Arbeidsomstandighedenwet overtreden. Bron: Limburgs Dagblad, 30 januari 2016; Rijksoverheid.nl, 4 februari 2016;

Bouwbedrijf niet aansprakelijk wegens verjaring

De Kantonrechter Midden Nederland erkent het beroep op verjaring van een bouwbedrijf als verweer tegen de vordering van de weduwe van een in 2012 overleden man. De man zou tussen 1963 en 1970 bij een rechtsvoorganger van het huidige bedrijf als verwarmingsmonteur aan asbest zijn blootgesteld. Bij weging van de gezichtspunten (Van Hese/De Schelde NJ2000, 430) leggen de argumenten voor doorbreking van de verjaring onvoldoende gewicht in de schaal. Zo al aan (de rechtsvoorganger van) [gedaagde] een verwijt kan worden gemaakt van het nalaten van beschermingsmaatregelen, is dit verwijt beperkt. Het beroep op verjaring kan daarom niet als onredelijk en onbillijk worden beoordeeld. De kantonrechter ziet geen aanleiding om de Hoge Raad over (de geldigheid van) dit toetsingskader een prejudiciële vraag te stellen, omdat een antwoord daarop niet nodig is om op de eis van [eiseres] te beslissen. Er kan naar het oordeel van de rechter niet worden geoordeeld dat uit het arrest Moor/Zwitserland volgt dat toepassing van de gezichtspunten die de HR heeft geformuleerd in het arrest Van Hese/De Schelde leidt tot strijd met artikel 6, paragraaf 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Bron: rechtbank Midden-Nederland, 16 december 2015

Eigenaar aansprakelijk voor asbest behalve..

Een eigenaar is volgens de Woningwet aansprakelijk voor wat er op zijn grond gebeurt, ook al is asbest daar buiten zijn schuld terechtgekomen. In een zaak van de gemeente Landgraaf tegen een eigenaar wordt de gemeente  aansprakelijk gehouden. Dit omdat de rechtbank vindt dat de gemeente Landgraaf de eigenaar niet de kans heeft gegeven het asbest zelf te verwijderen door al na drie dagen op te treden. Daarom hoeft de eigenaar de verwijderingskosten niet te betalen. Bron: Dagblad de Limburger, 16 februari 2016.

Eternit Brazilie aansprakelijk voor immateriele schade

Voormalig asbestproducent Eternit moet in Brazilië 100 miljoen Braziliaanse Real (100 mln BRL=22,9 mln euro) aan collectieve immateriële schade vergoeden voor het gebruik van asbest. Dit oordeelt het Arbeidshof van Sao Paulo in hoger beroep. De risico’s van asbest waren bekend voordat Eternit in Brazilië met de verwerking startte. Het bedrijf heeft volgens het Hof opzettelijk met een kankerverwekkende stof gewerkt zonder haar medewerkers daartegen adequaat te beschermen.Verder merkt het hof op dat Eternit wel miljoenen Real aan juridische verweerkosten heeft uitgegeven, maar slechts kleine bedragen variërend van 5000 tot 15.000 BRL aan slachtoffers heeft uitgekeerd. Het bedrijf moet ook aan elke medewerker die ziek is geworden 300.000 BRL voor immateriële en 80.000 BRL voor materiële schade vergoeden en daarnaast 50.000 BRL voorl immateriële schade aan voormalige werknemers die nog niet ziek zijn. Bron: Lloyd’s Asbestos Litigation Reporter, 29 februari 2016

Medisch nieuws

Alternatieve behandelingen voor mesothelioom

De blog Asbestos.com belicht de mogelijkheden van alternatieve behandelingen bij mesothelioom. Geadviseerd wordt dit vooraf met de arts te bespreken indien overwogen wordt zo’n behandeling te doen. Bron: Asbestos.com, 29 december 2015.

Experimenteel onderzoek bij mesothelioom

In de Mayo Kliniek in het Amerikaanse Minnesota wordt onderzoek gedaan naar cryotherapie voor mesothelioom. De mesothelioomtumor wordt bevroren en vervolgens wordt gekeken welk effect dit heeft op het lichaam en het immuunsysteem. De Perrot meldt verbetering van de overleving indien de behandeling een bepaalde vorm van bestraling (IMRT) omvat, gevolgd door een operatie waarin tumor en long verwijderd worden (EPP). Volgens Colby kan toediening van chemo via nanodeeltjes het effect van een kuur verbeteren. Bron: asbestos.com, 8 januari 2016; De Perrot, m. e.a. (2015); Colby, A. e.a. (2016).

Nieuwe medicijnen

Toevoeging van het middel Bevacizumab aan de standaard chemokuur met cisplatine en pemetrexed kan volgens Zalcman de overleving van mesothelioompatiënten verbeteren. Volgens LaFave zouden medicijnen die het enzym EZH2 blokkeren mogelijk tegen mesothelioom kunnen werken. Een hoog gehalte van dit enzym komt voor bij mensen met een bepaalde mutatie van het BAP1 gen. Naar schatting heeft 50 tot 60 procent van de mesothelioompatiënten deze mutatie. Marchetti meldt dat een extract uit olijfbladeren mogelijk tegen mesothelioom kan helpen. Pietrofesa ziet die mogelijkheid voor een anti-oxidant in lijnzaad. Op basis van een klinische studie bij 571 patiënten, verdeeld over 99 locaties meldt farmaceut Astrazeneca dat het immuuntherapiemiddel Tremelimumab de levensduur van mesothelioompatïënten niet verbetert. Kanai meldt dat als het chemco-medicijn paclitaxel op een bepaalde manier wordt toegediend, dit mogelijk kan werken bij mensen die niet tegen de standaardbehandeling met pemetrexed (alimta) kunnen. Bron: Zalcman, G. e.a. (2015); surviving mesothelioma, 9 november 2015; LaFave e.a. (2015); Marchetti, C. e.a. (2015); asbestos.com, 1 maart 2016; Kanai, O. e.a.(2016).

Overleving bij mesothelioom

De SEER databank van het Amerikaanse kankerinstituut bevat gegevens van meer dan 14.000 mesothelioompatiënten over de periode 1973 tot 2009. Op basis van een analyse van deze gegevens komt Taioli tot de conclusie dat in het algemeen de prognose van mesothelioompatiënten de laatste 40 jaar niet is verbeterd. Groepen die gemiddeld langer leven zijn vrouwen, jongeren, patiënten bij wie de ziekte vroeger is ontdekt en patiënten bij wie de tumor operatief is verwijderd. Patiënten zouden volgens Taioli baat kunnen hebben bij de toepassing van multimodale op opereren gebaseerde therapie, een combinatie van chemo, bestraling en operatie. Volgens Kircheva hebben het gewicht en volume van het mesothelioomgezwel invloed op de prognose van mesothelioompatienten. Bron: Taioli, E. e.a. (2015); Kircheva, D.Y. e.a. (2016).

Erfelijke factoren bij mesothelioom

Carbone heeft een methode gevonden om op basis van genetische kenmerken risicogroepen voor mesothelioom in een vroeg stadium te herkennen. Het gaat om mensen met een bepaalde mutatie van het BAP1-gen. Bron: Carbone, M. e.a. (2015).

5,5 mln dollar subsidie voor Amerikaanse Mesothelioom Tissue Bank

Het Amerikaanse National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) kent voor vijf jaar (tot 2021) 5,5 mln usdollar subsidie toe aan de National Mesothelioma Virtual Bank (NMVB. In deze databank worden monsters longweefsel van mesothelioompatienten opgeslagen zodat daarmee onderzoek naar de ziekte kan worden gedaan. Bron: Asbestos.com, 16 februari 2016.

Milieu/Veiligheid nieuws

Asbesthoudende boetseerklei

De Italiaanse boetseerklei DAS die tussen 1963 en 1975 is geproduceerd, bevatte asbest. Hierdoor zijn veertig jaar geleden kinderen, kunstdocenten en werknemers van het bedrijf in contact gekomen met de schadelijke stof. De pakken boetseerklei werden destijds ook verkocht in Nederland, Duitsland en Scandinavische landen. Dit blijkt uit een studie van Silvestri. De onderzoeker wijst er op dat gebruikers vooral tussen 1963 en 1966 het meeste risico hebben gelopen, omdat toen de boetseerklei louter als poeder werd verkocht waar water aan toegevoegd moest worden. De onderzoeker ziet geen risico in de asbesthoudende voorwerpen van DAS boetseerklei die mensen nog in huis kunnen hebben, zoals beeldjes, versieringen en asbakken. Bron: Volkskrant.nl, 30 december 2015.

Zendpiraten barricaderen huis met asbest

Zendpiraten hebben tijdens kerst een huis in het buitengebied van Haaksbergen gebarricadeerd met asbest, om het neerhalen van een illegale zendmast te voorkomen. Dat zou een dezer dagen gaan gebeuren. De politie en het agentschap Telecom zijn op Tweede Kerstdag bij elkaar gekomen om de zaak te bespreken. Wanneer de zendmast ontmanteld wordt, is niet bekend. Ook is niet bekend of het asbest een gevaar vormt voor de omgeving. Het Rijk moet als eigenaar van de grond de asbest opruimen. Bron: Tubantia.nl, 27 december, rtv oost, 29 december 2015

Asbestkaart in Twentse meterkast

Huurders van de Twentse woningcorporatie Welbions krijgen na afloop van een asbestinventarisatie een ‘asbestkaart’ toegestuurd, met daarop de locaties in hun woning waar dit materiaal zich bevindt. Daar kunnen ze dan rekening mee houden bij klussen en verbouwingen. Zolang asbest niet wordt beschadigd of bewerkt, is het niet gevaarlijk, aldus het bericht. Momenteel brengt de corporatie in Borne de asbest in 1.573 woningen in kaart: dat zijn alle vóór 1994 gebouwde huizen. Zo’n onderzoek duurt gemiddeld 30 tot 40 minuten. Als een ‘risicovolle’ situatie wordt aangetroffen, wordt verder onderzoek gedaan. In dergelijke situaties worden de betrokken huuders persoonlijk op de hoogte gesteld. Welbions werkt daarbij samen met de gemeente, asbestdeskundigen en de gezondheidsdienst GGD Twente. Bron: Tubantia.nl, 28 december 2015.

Asbestvervuiling in helft gemeenten niet geregistreerd

In bijna de helft van de Nederlandse gemeenten wordt asbestvervuiling niet geregistreerd in het landelijke systeem dat hiervoor is ingericht. Eind vorig jaar was in 181 van de 393 gemeenten geen enkele asbestlocatie doorgegeven aan het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS), zo blijkt uit gegevens die nieuwssite nu.nl heeft ontvangen.In het registratiesysteem worden met asbest vervuilde locaties bijgehouden. Alle bij het vinden, verwijderen en onderzoeken van asbestvervuiling betrokken partijen kunnen via het LAVS terugvinden waar eerdere vondsten van asbest zijn gedaan. Het syteem is in 2012 ingevoerd, maar het gebruik ervan is nog niet verplicht. In de afgelopen jaren is de streefdatum voor registratieverplichting al een aantal keer opgeschoven. Momenteel wordt begin 2017 als streefdatum aangehouden. Bron: nu.nl, 2 februari 2016 

Bakkerij stilgelegd wegens vrijkomen asbest in broodoven

De Inspectie SZW heeft vrijdagochtend 5 februari een ambachtelijke bakkerij in het Gooi stilgelegd. In een broodoven was zwaar beschadigde asbestbeplating aanwezig waardoor de kans groot was dat bakkers asbestvezels zouden inademen. Reden voor de Inspectie om deze vloeroven stil te leggen. Bron: rijksoverheid.nl, 5 februari 2016

Chinees asbest vervuilt Australische bouwterreinen

Uit China geïmporteerd asbesthoudend cementboard ligt op tientallen Australische bouwterreinen. Dat vermoedt het Australische Agentschap voor asbestveiligheid en verwijdering. Al meer dan 10 jaar geldt er een verbod op import van asbesthoudende producten in Australië. Maar deze producten zijn illegaal het land binnengekomen. Bron: abc news, 14 februari 2016.

Asbestpaniek: Musical The Bodyguard afgelast

Voorstellingen van de musical The Bodyguard in het Beatrix Theater in Utrecht zijn vanaf donderdag 3 maart een aantal keer afgelast wegens asbest. Op donderdag 3 maart werd vlak voor aanvang besloten de musical af te gelasten, omdat sporen van asbest waren gevonden in het gebouw. Ruim 1500 bezoekers moesten toen naar huis. Volgens organisator Stage Entertainment is de asbest gevonden in een deel van het gebouw waar geen publiek komt. Voor medewerkers is er geen risico, er zijn geen asbestdeeltjes in de lucht aangetroffen. Inmiddels zijn ongeveer 12.000 mensen gedupeerd, schrijft RTV Utrecht. Omdat de musical in de aankomende periode veelal is uitverkocht, zijn extra voorstellingen ingepland. Bron: nos.nl, 8 maart 2016.

Politiek nieuws

Ook schadevergoeding voor Britse marine-veteranen

Vanaf april dit jaar komen ca. 2500 Britse marine-veteranen met mesothelioom in aanmerking voor een eenmalige schadevergoeding van maximaal 180.000 pond in plaats van een uitkering van maximaal 31.000 pond per jaar. Dit is het gevolg van protest van het leger tegen de situatie dat burgers met mesothelioom wel recht op een eenmalige vergoeding hadden en militairen niet. Aangezien de meeste mesothelioompatiënten binnen een jaar overlijden, lopen de militairen dus veel geld mis. Bron: Independent 23 december 2015, IAS Nieuws, 4 november 2015.

Subsidie asbestsanering van rijk en provincie

Agrariërs kunnen dit jaar voor de sanering van hun asbestdaken gebruik maken van twee subsidieregelingen: een van de rijksoverheid, de ander van de provincies. Daarmee kan de subsidie voor de sanering oplopen tot 9 euro per vierkante meter. het verlenen van een saneringssubsidie. De subsidieregeling van het Rijk is ook bestemd voor particulieren, andere bedrijven, non-profit organisaties en overheden. Bron: sloopgids.nl en boerderij.nl, 7 en 21 december 2015.

Laatste bewoners Wittenoom gaan niet weg

In de West-Australische plaats Wittenoom werd van 1943 tot 1966 het gevaarlijke blauwe asbest gewonnen (crocidoliet). Al sinds 2007 wil de overheid van West Australië het plaatsje van alle kaarten halen door de infrastructuur te verwijderen en bewoning te verbieden. Dit omdat de asbestvezelconcentratie er te hoog zou zijn door de omvangrijke hoeveelheden blauwe asbestafval overal in en rondom het plaatsje. Nog steeds weigeren zes resterende bewoners te vertrekken, hoewel de elektriciteits- en watervoorziening inmiddels afgesloten is. Vijftig jaar na de sluiting wil de regering van West Australië nu wetgeving maken om de bewoners te dwingen te vertrekken. Bron: theguardian.com, 16 december 2015, IAS Nieuws, 22 april 2007.

Rol verzekeraars bij asbestcalamiteiten

Grootschalige asbestincidenten komen in de nabije toekomst vaker voor. Om incidenten niet uit te laten groeien tot rampen, zouden met name verzekeraars vaker hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen. Dat is de eensgezinde conclusie van vier (ervarings)deskundigen uit de asbestbranche. Gebouweigenaren zijn soms niet of onvoldoende verzekerd tegen de gevolgen van een asbestbrand, maar even vaak vervalt een calamiteit in een langdurig juridisch steekspel tussen gedupeerden en verzekeraars. Volgens de vier zouden verzekeringsmaatschappijen vaker hun maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten nemen en soms ook ruimhartiger moeten zijn in de afhandeling van de schade. Ook zouden verzekeraars al in een vroeger stadium mee moeten denken over tijdige vervanging van een asbestdak, eventueel in combinatie met zonnepanelen. Bron: Cobouw, 5 januari 2016

Asbestpaniek kost miljoenen

Straten, plantsoenen en daken schoonmaken na een brand waarbij asbest vrijkomt, kost gemeenten veel geld dat niet of nauwelijk is te verhalen. Maar ook al worden er miljoenen euro’s uitgegeven en is het gevaar voor de bevolking nihil, de gemeente doet het nooit goed, dat schrijft het vakblad Cobouw in een artikel. Omroep West citeert uit een blog van Menno van Duin, lector aan het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), een onafhankelijk adviesorgaan van de veiligheidsregio's. Van Duin stelt vraagtekens bij asbestcrisissituaties en de rol van asbestsaneerders en adviesbureaus hierin. Mogelijk is sprake van belangenverstrengeling. De grens tussen adviseur en aannemer van het werk is niet altijd duidelijk, aldus Van Duin. Bron: wos.nl, 8 januari, cobouw.nl, 12 januari 2016

Asbestregelgeving is adequaat, niet nog meer regeltjes

“De asbestregelgeving is adequaat, is op sommige punten misschien zelfs wel wat doorgeschoten. Het probleem is de naleving. Regels maken het alleen maar moeilijker, die worden niet door iedereen begrepen.” Dat zegt Jan Tempelman, asbestautoriteit en oud-winnaar van de Job de Ruiterprijs, vlak voor zijn pensioen in een interview in het vakblad Cobouw. Overheid en sector zijn zich daar ook van bewust, zegt Tempelman. "Maar pas op voor illegale saneerders en onderaannemers die tegen lage prijzen werken en hun personeel onvoldoende waarschuwen." Tempelman stelt vraagtekens bij de subsidiering van der vervanging van asbestdaken. “Moet dat allemaal uit de kas van de rijksoverheid komen? Veel van deze daken zijn aan het einde van hun levensduur, de eigenaren hadden ze sowieso moeten vervangen. Verder doen provincies als Gelderland en Overijssel financieel al flink mee, evenals verzekeringsmaatschappijen en LTO. Alle partijen beseffen dat je er beter preventief geld in kunt stoppen dan dat je achteraf miljoenen moet betalen aan opruimingskosten." Tempelman is redelijk optimistisch over de innovatie in de sanering. "Juist onder druk van de tijd worden er allerlei nieuwe emissiearme technieken ontwikkeld, zoals het gebruik van robots.”. Hij neemt met een tevreden gevoel afscheid, maar laat onze expertise niet ten prooi vallen aan bezuinigingen, waarschuwt hij tot slot. Bron: Cobouw, 11 december 2015

EU-steun voor substituut asbest in Vietnam

De EU steunt de regering van Vietnam bij het vinden van substituten voor de asbest in dit land. Probleem is dat de meningen in Vietnam over de schadelijkheid van asbest verdeeld zijn. Een deel denkt dat als de juiste productie-procedures worden toegepast, het materiaal minder schadelijk voor mensen kan zijn. Bovendien zijn andere materialen vaak vier tot vijf keer duurder dan asbest. Bron: Thai News Service, 24 december 2015.

Kamervragen asbestblootstelling Wateringen

Staatssecretaris Dijksma antwoordt op Kamervragen dat inwoners van Wateringen nog steeds aan asbest blootgesteld worden. In haar antwoord meldt de staatssecretaris dat de daadwerkelijke risico’s die de bewoners hebben gelopen, volgens de GGD klein zijn, terwijl tegelijkertijd de onzekerheid hierover groot is onder de inwoners. De GGD stelt dat de gezondheidsrisico’s voor de omgeving verwaarloosbaar klein zijn gebleven na de brand. Gemeenten gaan verschillend om met de gevolgen van een asbestbrand. Vandaar dat er als leidraad om hulp te bieden een plan van aanpak asbestbrand is opgesteld (uit 2006,geactualiseerd in 2010). Op dit moment wordt dit plan van aanpak geactualiseerd door het Instituut Fysieke Veiligheid. Het vernieuwde plan van aanpak zal gemeenten volgens de staatssecretaris meer houvast bieden bij het omgaan met de gevolgen van branden waar asbest bij betrokken is. Het is volgens het Instituut Fysieke Veiligheid in september 2016 gereed. Dijksma beziet of dit versneld kan worden. Bron: rijksoverheid.nl, 8 februari 2016.

Nieuwe regels voor asbestsaneerders

In de Arboregeling zijn nieuwe certificatieschema’s opgenomen met regels voor personen die werkzaam zijn in de asbestsector. De certificatieschema’s voor de Persoonscertificaten Deskundig Asbest Verwijderaar en Deskundig Toezichthouder Asbest zijn opgeschoond en de regels zijn helderder opgeschreven. De twee schema’s zijn nu nog opgenomen als afzonderlijke bijlagen in de Arbeidsomstandighedenregeling. De nieuwe regelgeving is gepubliceerd in de Staatscourant en treedt op 1 maart 2016 in werking. Bron: arboportaal.nl, 12 februari 2016

Meer Britse mesothelioompatienten ontvangen schadevergoeding

Sinds 1 april 2014 kunnen ook Britse mesothelioompatienten die geen werkgever aansprakelijk kunnen houden via het ‘Diffuse Mesothelioma Payment Scheme’ in aanmerking komen voor een schadevergoeding. Deze regeling wordt door de Britse verzekeraars gefinancierd. Inmiddels hebben tot en met september 2015 200 mensen een aanvraag ingediend. Meer dan de helft (59%) van deze aanvragen resulteerde in een uitkering van ruim 17,3 miljoen pond totaal, gemiddeld 130.000 pond per aanvrager. De gemiddelde leeftijd van de aanvragers was 72 op het moment dat de diagnose mesothelioom werd gesteld en de groep bestond grotendeels uit mannen. Bron: Department for Work & Pensions, 28 januari 2016; IAS Nieuws, 24 maart 2014.

Spionage bij Turner & Newall

De Britse krant Independent maakt bekend dat Turner & Newall, ooit ’s werelds grootste asbestproducent, in de jaren 80 van de vorige eeuw kritische journalisten en milieu-activisten bespioneerde; mensen die het risico van asbest onder de aandacht brachten. Bron: Independent.co.uk, 5 januari 2016.

Sterke toename erkende Belgische asbestsslachtoffers

Het Belgische Asbestfonds (AFA) heeft vorig jaar 292 asbestslachtoffers met mesothelioom erkend, 60% meer dan in 2014 (181). Het is het hoogste aantal erkende mesothelioomslachtoffers ooit sinds de oprichting van het fonds in 2007. De reden voor die sterke stijging is moeilijk aan te duiden."Een mogelijke verklaring is dat asbest tot de jaren 80 van de vorige eeuw in gebouwen werd gebruikt. Asbestkanker heeft een incubatieperiode van 30 tot 40 jaar,waardoor we nu misschien met een piek zitten", zegt Alexander Van de Sande van het AFA. "We verwachten dan ook dat het aantal erkende slachtoffers tegen de periode 2025-2030 fors zal dalen." Behalve slachtoffers met mesothelioom erkende het AFA in 2015 in totaal 43 mensen met asbestose en diffuse pleurale verdikking, twee andere asbestgerelateerde aandoeningen. Dat aantal is de laatste vijf jaar stabiel gebleven. Bron: De Morgen, 18 februari 2016.

Antwoord Kamervragen verbod op asbestdaken

Staatssecretaris Dijksma (I & M) antwoordt in een brief aan de Tweede Kamer op kamervragen over hoe de overheid eigenaren van asbestdaken gaat dwingen om hun asbestdak te vervangen. Het kabinetsbeleid is er op gericht om per 2024 asbestdaken te verbieden. Momenteel ligt er nog ongeveer 120 mln m2 asbestdaken in Nederland, waarvan 75% op agrarische panden. In een eerder schrijven heeft de staatssecretaris al aangegeven begin 2017 met een wetsvoorstel te komen met een expliciete wettelijke grondslag voor een verbod op asbestdaken. Het asbestdakenverbod kan op 1 juli 2017 worden vastgesteld. Daarnaast faciliteert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vroegtijdige verwijdering door een subsidieregeling. Deze regeling is op 4 januari van start gegaan en op dit moment zijn er meer dan 100 aanvragen binnen (dat zijn afgeronde saneringen). Voor de totale subsidieperiode is een bedrag van € 75 miljoen beschikbaar. Tevens is de staatssecretaris gestart met een programmatische aanpak door middel van een samenwerkingsverband waarin onder meer wordt onderzocht hoe de sanering van de asbestdaken versneld kan worden (Kamerstuk 25834, nr. 103). Diverse partijen hebben inmiddels hun medewerking hieraan toegezegd. De staatssecretaris acht een risicobenadering niet wenselijk omdat deze de opgave niet kleiner zal maken, dan wel verlichten. Het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) wordt in toenemende mate gebruikt omdat dit verplicht is bij de subsidie verwijdering asbestdaken. Met de branche is verder afgesproken dat het LAVS verplicht wordt gesteld als het systeem voldoende technische mogelijkheden biedt. Bron: rijksoverheid.nl, 19 februari 2016

Overheid onderschat het asbestprobleem

Vanaf 1 januari 2024 is het verboden om nog asbest op het dak te hebben. Het kabinet wil met dit besluit een einde maken aan de risico's van kankerverwekkende asbestvezels die van daken afkomen. Maar het besluit lijkt, volgens de redactie van Nieuwsuur niet volledig doordacht. De overheid doet nog weinig om de daken daadwerkelijk te saneren. Ook is onduidelijk wie daar verantwoordelijk voor is en wie het moet betalen. Dat meldt het programma Nieuwsuur op zaterdag 20 februari. Bron: nos.nl, 20 februari 2016

Ford in opspraak over asbestonderzoek

Autoproducent Ford is in de Verenigde Staten in opspraak geraakt. Volgens het Amerikaanse ‘Center for Public Integrity’ zou het bedrijf sinds 2001 bijna 40 miljoen dollar hebben betaald voor zogenaamd wetenschappelijk onderzoek dat aan zou tonen dat er geen bewijs is dat asbest in remschoenen en remvoeringen mesothelioom veroorzaakt. Bron: The Center for Public Integrity, 16 februari 2016.