menu

Nieuwsbrief 43 - december 2015

Machiel van der Woude neemt afscheid van het Instituut Asbestslachtoffers

Op 11 december jl. nam directeur Machiel van der Woude afscheid van het Instituut Asbestslachtoffers. Hij gaat met pensioen. Zijn afscheid werd gevierd met een symposium in de Raadzaal van de SER en een receptie. Het symposium had als thema ‘Agenda voor de toekomst: Doen we genoeg?’ De verschillende sprekers waren vol lof over de manier waarop de heer Van der Woude zijn functie sinds de oprichting van het Instituut had ingevuld: onder andere zijn veelzijdigheid, optimistische en immer vriendelijke uitstraling maakten indruk. En de manier waarop hij 15 jaar lang alle betrokken partijen, ondanks de verschillende belangen, bij elkaar heeft gehouden.

 

Lees verder

IAS nieuws

Jan Warning nieuwe directeur IAS

Jan Warning zal met ingang van 1 januari 2016 starten als directeur van het Instituut Asbestslachtoffers. Hij volgt Machiel van der Woude op die per 1 januari 2016 met pensioen gaat.

Dr. J.M. Warning (1956) is thans directeur van de Stichting Arbouw, het kennis- en service-instituut van de bouwnijverheid. Daarvoor was hij onder andere werkzaam als directeur van het Bureau Beroepsziekten FNV.

Jan Warning studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hij promoveerde in 2000 aan de Rijksuniversiteit Leiden op het proefschrift ‘Werkdruk nieuw vakbondsthema. Voorbeelden van vakbondsinitiatieven in de dienstensector’.     

In memoriam prof. Job de Ruiter


Op 4 oktober 2015 overleed prof. mr. J. de Ruiter op 85-jarige leeftijd. Job de Ruiter was een knappe, ruimdenkende jurist, die als advocaat, rechter, hoogleraar, minister van Justitie en Defensie, en procureur-generaal ons land grote diensten heeft bewezen. Naast al deze functies verricht hij in de loop der jaren een groot aantal nevenfuncties, waaronder de functie van adviseur met betrekking tot de “juridische lijdensweg” van asbestslachtoffers. Het voorstel om een adviseur te benoemen is afkomstig van staatssecretaris Frank de Grave van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, die in 1996 geconfronteerd wordt met uiteenlopende standpunten om te komen tot een mogelijke oplossing voor deze asbestslachtoffers, voor wie de normale, juridische weg naar erkenning en schadeloosstelling door het progressieve karakter van de ziekte mesothelioom (borst- en buikvlieskanker) vaak te lang is. Het Comité Asbestslachtoffers denkt hierbij vooral aan een asbestfonds, de werknemersorganisaties staan hier in eerste aanleg niet onwelwillend tegenover. De werkgeversorganisaties en verzekeraars geven echter de voorkeur aan alternatieve oplossingen zoals een asbestkamer bij de rechtelijke macht, onafhankelijke geschillenbeslechting of normering van de schadebedragen. Gezien de complexiteit van onderhavige materie en de moeilijk in te schatten financiële en juridische consequenties wordt gezocht naar iemand met grote kennis van zaken die op basis van nader onderzoek kan komen tot een voor alle partijen acceptabele oplossing. Het mag geen verbazing wekken dat de staatssecretaris uitkomt bij prof. Job de Ruiter, die als minister diepe tegenstellingen in de samenleving ten aanzien van abortus en de kruisraketten wist te overbruggen.

Lees verder

Jan Tempelman geridderd voor zijn bijzondere inzet voor asbestveiligheid

Op 12 november jl. werd asbestexpert Jan Tempelman tijdens de Nationale Asbestconferentie te Rotterdam geridderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Jan Tempelman kreeg de bijbehorende versierselen opgespeld door locoburgemeester Jan Jaap Kolkman uit zijn woonplaats Deventer.
In zijn toespraak memoreerde de locoburgemeester dat Tempelman mede aan de wieg stond van vrijwel alle normen op het gebied van asbest. “En als de wetenschap met nieuwe inzichten kwam, zette hij zich in voor aanscherping van die normen. Mede door zijn inzet werd asbest in 1993 uiteindelijk verboden. Daarna verrichtte hij belangrijk werk voor de maatschappelijke vervolgtaak: het inventariseren en saneren van asbest uit de ontelbare ruimtes en terreinen in het land. Daarnaast zette hij zich in voor de slachtoffers van blootstelling aan asbest”, aldus Kolkman.
Met de gehele asbestsector in Nederland heeft het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) bijzondere waardering voor Jan’s langdurige en persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten die hebben bijgedragen aan het onderzoek op het gebied van asbest. Deze waardering werd in 2012 onderstreept toen hij in 2012 namens het IAS de Prof. Job de Ruiterprijs ontving voor zijn indrukwekkende werk op asbestgebied.

 

Lees verder

Epidemiologisch nieuws

Kenmerken Franse mesothelioompatienten

Raynaud analyseerde de kenmerken van 406 Franse mesothelioompatiënten bij wie de diagnose tussen 2005 en 2009 was gesteld. Gemiddeld waren zij bijna 70 op het moment van diagnose. Ruim driekwart was man en het duurde 45,7 jaar na het eerste moment van asbestblootstelling voordat ze ziek werden. De gebruikelijke behandelingen hadden bij deze groep iets minder effect dan de experimentele behandelingen in het kader van klinische studies. De behandeling van mesothelioom is in Frankrijk in lijn met Europese aanbevelingen. Bron: Raynaud, C. e.a. (2015).

Britse hoogleraren verwachten piek mesothelioom in 2017

Britse hoogleraren verwachten dat het aantal mensen dat in Groot Brittannie jaarlijks mesothelioom krijgt in 2017 een piek zal bereiken van 2079 patiënten. Dit concluderen zij na vergelijking van twee verschillende voorspellingsmethodes. Bron: European Union News, 22 november 2017.

Ontwikkeling mesothelioom in Zuid Korea

Naar verwachting zal Zuid Korea in 2021 een piek bereiken in het aantal mensen bij wie jaarlijks de diagnose mesothelioom wordt gesteld. Begin jaren 90 was het asbestgebruik in dit land op zijn top, waarna het snel afnam totdat in 2009 een verbod werd ingevoerd. Veel later dan in Nederland waar dat verbod al sinds 1993 van kracht is. Asbest werd vooral verwerkt in leisteen dat in de bouw met name voor dakbedekking is gebruikt. Het bestond voor 90% uit cement en voor 10% uit chrysotiel (wit) asbest. Bron: Kim, S.Y. e.a. (2015).

Andere asbestziekten

Peng concludeert op basis van een overzichtsstudie dat blootstelling aan asbest bij mannelijke werknemers tot een verhoogd risico op larinxkanker leidt. Barber constateerde in Engeland en Wales een relatie tussen asbestblootstelling en het risico op Idiopathische Pulmonale Fibrose, een vorm van longfibrose. Bron: Peng, W. e.a. (2015); Barber, C.M. e.a. (2015).

Taiwan en mesothelioom

Uit langdurig onderzoek in Taiwan komt naar voren dat mannen die vóór 1979 in de asbestindustrie met werken waren begonnen en daarin langer dan 20 jaar werkzaam waren, het hoogste risico op mesothelioom lopen. Het duurde bij deze groep gemiddeld meer dan 30 jaar voordat zij ziek werden. Bron: Lin, C. e.a.(2015).

Asbest en Gezondheid nieuws

Bouw krijgt oog voor asbestdossier

Veel (installatie)bedrijven zijn de laatste jaren op scholing van hun personeel in het herkennen van asbest overgegaan. Dat signaleert advies- en ingenieursbureau SGS Search, organisator van het Nationale AsbestFeitenCongres. Het belangrijkste advies dat longarts Sjaak Burgers voor deze beroepsgroep heeft is “Stop met roken”. Roken verhoogt namelijk het risico op asbestgerelateerde longkanker als je met asbest in aanraking bent geweest. Bron: cobouw, 26 september, 2015.

Handreiking Asbest voor Bakkerijen en Zoetwarenbedrijven

De Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ), de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB - de brancheorganisatie voor de Bakkerij) en de FNV, hebben een Handreiking Asbest voor Bakkerijen en Zoetwarenbedrijven opgesteld. De industriële bakkerij- en zoetwarenbranche streeft ernaar om op termijn asbesthoudende materialen te verwijderen uit productieapparatuur en op 'kritische plekken' in gebouwen en installaties. Kritische plekken zijn plaatsen waar regelmatig productie of technisch personeel werkt of waar zich product bevindt. De handreiking geeft aan hoe er op een verantwoorde manier met de asbestproblematiek kan worden omgegaan. Bron: food holland nieuws, 3 november 2015.

Resultaten Britse enquete over mesothelioom

De Britse Asbestos Advice Helpline heeft een enquete gehouden onder 2000 mensen boven de 45 die tot de risicogroep voor mesothelioom behoren. Bijna 70% wist niets over deze ziekte. Bron: pharmatimes.com, 7 oktober 2015.

Belgische asbestslachtoffers verloren 20 jaar

Door asbestblootstelling overleden werknemers van het Belgische Coverit, een oude asbestcementfabriek, en van de Eternit-fabrieken in Kapelle-op-den-Bos en Tisselt hebben gemiddeld twintig jaar van hun leven verloren. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van ABEVA, de Belgische asbestslachtoffervereniging. Bron: De Standaard, 12 december 2015.

Film over asbest in huis en databank asbestproducten

Het Nationale Australische Asbestos Education Committee heeft op internet een film over asbest in huis gepubliceerd en een databank met asbesthoudende producten. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 30 november 2015.

Nieuwe uitgave Asbestfeiten

Komend jaar gaan waarschijnlijk de arbotechnische grenswaarden voor de vijf gevaarlijkste asbestsoorten omlaag, moet de opleiding tot asbestverwijderaar aan strengere eisen voldoen en gaat de Inspectie SZW de controles intensiveren. Deze maatregelen worden aangekondigd in het boek ‘Asbestfeiten - Een perspectief op de asbestketen’ dat op 28 september aan longarts Sjaak Burgers werd aangeboden op het Nationale AsbestFeitenCongres in Utrecht. Het boek bevat de nieuwste informatie over de voorschriften voor asbestverwijdering. Het is bedoeld als handboek voor de hele keten. Bron: cobouw, 28 september 2015

Juridisch nieuws

Advies kostenverhaal bij asbestbranden

In een advies aan haar leden meldt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dat het bij asbestbranden lang niet altijd nodig is dat gemeenten zelf maatregelen nemen voor het opruimen van asbestdeeltjes en vervolgens met de kosten blijven zitten. De gemeente heeft meestal een coördinerende en controlerende rol. Als deze toch opdracht moet geven tot opruimen, kunnen de kosten worden verhaald. De afgelopen jaren is iets meer ruimte ontstaan voor civielrechtelijk kostenverhaal. Maar nog steeds biedt de bestuursrechtelijke weg meer duidelijkheid, aldus de brief. Bron: VNG, 30 september 2015.

Smartengeld laag in Nederland

In verhouding met de ons omringende landen is het smartengeld in Nederland laag, zegt Siewert Lindenbergh, hoogleraar privaatrecht aan de Erasmusuniversiteit. In Duitsland is het hoogste bedrag dat de rechter aan schadevergoeding toekent bijvoorbeeld vier maal zo hoog. Volgens Lindenbergh is er geen eenduidige verklaring voor dat verschil.  Smartengeld is voor de schade die overblijft als alles is gerepareerd. "De botbreuken geheeld, de laatste plastische chirurgie afgerond." De compensatie is voor de dingen die je dan niet meer kan doen. Moeilijk om dat in geld te waarderen, aldus de hoogleraar. Volgens letselschade-advocaat John Beer  is angst voor zogeheten 'punitive damages',  een reden voor de terughoudendheid. Punitive damages zijn bekend uit de Verenigde Staten, waar de veroorzaker van schade in geval van opzet of grove schuld veroordeeld kan worden om aan het slachtoffer een financiële boete te betalen waardoor het slachtoffer financieel beter af kan zijn dan zonder het ongeluk. Het normbedrag voor smartengeld waarvoor het IAS met werkgevers bemiddelt, bedraagt momenteel 56.464 euro. Bron: NRC Handelsblad, 13 november 2015, IAS december 2015.

Hof Den Haag: rederij niet aansprakelijk wegens verjaring

In hoger beroep bevestigt Hof Den Haag de uitspraak van de rechtbank Rotterdam d.d. 6 juni 2014. Deze uitspraak erkent het beroep op verjaring van rederij Maersk als verweer tegen de vordering van de echtgenote van een in 2010 aan mesothelioom overleden man. De man zou tussen 1953 en 1969 tijdens zijn werk bij een rechtsvoorganger van Maersk aan asbest zijn blootgesteld. Het Hof ziet geen motief voor prejudiciële vragen aan de Hoge Raad op grond van het arrest van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) inzake Moor cs/Zwitserland. Met inachtneming van de zeven gezichtspunten uit het arrest Van Hese/De Schelde ziet het Hof onvoldoende grond is voor doorbreking van het beroep op verjaring dat Maersk heeft gedaan. Daarbij weegt voor het Hof met name zwaar het gebrek aan informatie over de exacte gang van zaken destijds, van welk gebrek Maersk geen verwijt kan worden gemaakt, en de omstandigheid dat – op basis van wat in dit geding wel als vaststaand heeft te gelden – Maersk geen ernstig verwijt gemaakt kan worden van het ontstaan van de schade. Bron: Hof Den Haag, 15 september 2015.

Hof Den Haag: bouwbedrijf niet aansprakelijk wegens verjaring

In hoger beroep bevestigt Hof Den Haag de uitspraak van de rechtbank Den Bosch d.d. 27 maart 2014. Deze uitspraak erkent het beroep op verjaring van bouwbedrijf Heijmans als verweer tegen de vordering van de nabestaanden van een in 2012 aan mesothelioom overleden man. De man zou tussen 1969 en 1972 als timmerman bij een rechtsvoorganger van Heijmans aan asbest zijn blootgesteld. Bij weging van de gezichtspunten leggen de belangen van Heijmans naar oordeel van het hof zodanig gewicht in de schaal dat het beroep op verjaring van Heijmans niet als onredelijk en onbillijk kan worden beoordeeld. Het hof heeft bij dit oordeel zwaar laten wegen dat niet is gebleken dat IBC/Heijmans een ernstig verwijt kan worden gemaakt en voorts dat Heijmans als gevolg van het aanzienlijke tijdsverloop ernstig is beperkt in haar mogelijkheden om tegen de stellingen omtrent de gestelde asbestblootstelling verweer te voeren. Verder heeft het hof (ten voordele van Heijmans) in aanmerking genomen dat [B] een tegemoetkoming wegens immateriële schade heeft ontvangen. En kan naar het oordeel van het hof niet worden geoordeeld dat uit het arrest Moor/Zwitserland volgt dat toepassing van de gezichtspunten die de HR heeft geformuleerd in het arrest Van Hese/De Schelde leidt tot strijd met artikel 6, paragraaf 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Bron: Hof Den Haag, 24 november 2015.

School moet gemeente 2,6 miljoen betalen voor asbestsanering

Het Martinuscollege in Grootebroek moet de gemeente Stede Broec een groot gedeelte van de gemaakte kosten voor de asbestsanering van de school terugbetalen. Dat oordeelde de Raad van State op 23 september jl. Het gaat om 2.6 van de 4.5 miljoen euro die de gemeente destijds voorschoot. Eerder wilde de gemeente Stede Broec dat de school alle kosten zou terugbetalen, maar daartegen ging de school in beroep. In 2011 werd op het Martinuscollege tijdens werkzaamheden asbest gevonden. Een groot deel van het gebouw moest onmiddellijk dicht en de leerlingen werd opgevangen in noodlokalen en in een leegstaand bedrijfsgebouw. Bron: rtvnh.nl, 23 september 2015.

Medisch nieuws

Leeftijd geen belemmering voor operatie mesothelioom

Oudere mesothelioompatiënten hebben vaker last van meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Deze hoeven echter geen belemmering te zijn om hen te opereren, concludeert Williams na analyse van gegevens van 117 patiënten bij wie de tumor operatief was verwijderd. Bron: Williams, T. e.a. (2015).

Onderzoek medicijn VS-6063 stopgezet

Farmaceut Verastem heeft de werving van mesothelioompatiënten voor onderzoek naar het middel VS-6063 stopgezet. De resultaten zijn teleurstellend. Een grote strop voor het bedrijf. Als gevolg daalde het aandeel op de Amerikaanse beurs met 67,4 procent. Bron: techtimes.com, 30 september 2015.

Interview op RTL Z met asbestslachtoffer

Het programma Toekomstmakers op RTL Z liet op 9 december jl. een interview met Pim Hengeveld, asbestslachtoffer met mesothelioom zien. Hij vertelt over de experimentele behandeling op maat die hij in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis krijgt. Bron: rtlz.nl, 9 december 2015.

Overleving bij mesothelioom

Veel mesothelioompatiënten krijgen een chemokuur die bestaat uit een combinatie van twee middelen: een platinum middel (bijv. cisplatine) en een antimetaboliet middel (bijv. pemetrexed). Na analyse van gegevens van patiënten concludeert Saint Pierre dat de antimetaboliet-component geen effect heeft op de overlevingsduur van patiënten. Damhuis meldt dat de gemiddelde overlevingsduur in België, Nederland en Groot Britannië tussen de 9,2 (Nederland) en 10,7 maanden (België) ligt. Patiënten die een chemokuur krijgen, leven gemiddeld 5,6 maanden langer dan patiënten die dat niet krijgen. Jongere patiënten leven langer dan oudere. Bron: Damhuis e.a. (2015).

Experimenteel onderzoek bij mesothelioom

Toediening van het chemo-middel Pemetrexed heeft volgens Ando meer effect als dit door middel van capsules met liposomen gebeurt. Santarelli meldt dat mesothelioom eerder kan worden ontdekt als een specifieke combinatie van drie vocht/bloedmarkers wordt gebruikt. Volgens Stahel heeft bestraling na een longbesparende operatie geen positief effect op de levensduur of kwaliteit van leven van patiënten. Australisch onderzoek (Nowak) signaleert een positief effect van een combinatie van gebruikelijke chemotherapie met een middel dat op het immuunsysteem is gericht (CD40). Cheng wijst op de toegevoegde waarde van bepaalde nieuwe beeldvormende technieken in het meten van het effect van een behandeling bij mesothelioom. Bron: Ando e.a.; Santorelli e.a.; Stahel e.a. ; Nowak e.a. en Cheng e.a. (2015.

Overzichtsstudies mesothelioom

Tremelimumab is volgens Guazzelli een duur, maar potentieel immuuntherapeutisch middel voor de behandeling van mesothelioom. Op dit moment is nog onduidelijk of de kosten van dit medicijn tegen de baten opwegen. Volgens Treasure is meer en beter onderzoek nodig om te kunnen bepalen of en hoe opereren voor mesothelioom ingezet kan worden. Marq bespreekt de mogelijkheden van doelgerichte immuuntherapie. Bron: Guazzelli, A. e.a. (2015); Treasure, T. (2015); Marcq, E. e.a. (2015).

Milieu/Veiligheid nieuws

Asbest op begraafplaatsen

De gemeente Waterland gaat op haar begraafplaatsen asbest uit de graven verwijderen. Het gaat om asbestplaatjes, die in het verleden vaak gebruikt werden om de groei van onkruid tegen te gaan. Op verschillende begraafplaatsen zitten die plaatjes in 87 graven. De plaatjes liggen onder de grond en zijn niet schadelijk voor de gezondheid zolang ze in het graf liggen, zegt de gemeente. Bron: noordhollandsdagblad.nl, 18 november 2015

Asbest in opvangkamp Calais

Het ‘Jungle 2’ opvangkamp bij Calais is afgeladen met asbest. Bewoners gebruiken witte asbestcementblokken om hun tentzeil vast te zetten. Kleine stukjes gebroken asbestblokken liggen verspreid door het zand in het kamp. De situatie is gevaarlijk voor de met name Sudanese migranten die er verblijven. Bron: dailymail.co.uk, 13 november 2015.

Nieuwe asbestsaneringstechniek in Harderwijk

Sinds oktober wordt in Harderwijk met de door Boskalis ontwikkelde zogeheten ‘Beau Dredge’ machine asbest met een twee meter dikke laag zand bedekt. De machine zuigt schoon zand op dat op een diepte tussen de vijf en zeven meter zit. Dit zand gaat de twee meter dikke deklaag vormen bovenop de met asbest vervuilde bodem. Uiteindelijk verrijst hier de nieuwe woonwijk ‘De Stadswerven’.  Naar verwachting duurt de gehele operatie ruim een jaar, waarbij in zijn totaliteit circa  500.000 kuub zand omhoog gehaald wordt. Bron: De Stentor, 24 oktober 2015.

Met asbest besmette kleding na wassen veilig

GGD Drenthe heeft in samenwerking met diverse andere instelllingen onderzoek gedaan naar het effect van wassen van met asbest besmette kleding. Het onderzoek geeft sterke aanwijzingen dat zwaar besmette kleding na het wassen veilig te dragen is. Hiervoor is een gewone wasmachine gebruikt met gewone zeep en een standaard wasprogramma. Vervolgens is in de machine gemeten hoeveel vezels er vrijkomen bij het intensief bewegen en kloppen van de kleding. Dit is gedaan bij ongewassen en bij gewassen kleding. Door het vergelijken van de vrijgekomen asbestvezels is de effectiviteit van het wassen gemeten. Bron: sloopgids.nl, 1 december 2015.

Asbest in speelgoed

Naar schatting zijn er wereldwijd ruim 3.500 toepassingen van asbest bekend. Het overgrote deel hiervan betreft asbesthoudende materialen die in de bouw en industrie zijn toegepast. Ook van huishoudelijke toepassingen is men in meer of mindere mate op de hoogte dat er asbesthoudende onderdelen in verwerkt kunnen zijn. Minder bekend is dat zelfs in speelgoed asbest aanwezig kan zijn. Ondanks dat in veel landen al voor een lange periode een verbod geldt op het gebruik van asbest, werden in 2015 nog in verschillende landen asbestvezels in speelgoed aangetroffen. Achter de link een overzicht van verschillende speelproducten waarin asbest is aangetroffen. Bron: sloopgids.nl/ Infonu.nl 11 december 2015.

Politiek nieuws

Verbod op asbestdaken: uitdaging voor de hele sector

Als op 1 januari 2024 het verbod op asbestdaken van kracht is, mag er ook echt geen asbest meer aanwezig zijn in daken. Tussen nu en 2024 moet er ca. 120 miljoen m2 aan asbesthoudende daken worden verwijderd. ‘Een uitdaging voor de hele sector.’ Aldus Nienke Smith, beleidsmedewerker bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Bron: Inspectie SZW, nieuwsbrief oktober 2015.

Denemarken start compensatie vrouwen met mesothelioom

De Deense regering heeft overeenstemming bereikt over een vergoedingsregeling voor vrouwen die als huisgenoot aan asbest zijn blootgesteld en daardoor mesothelioom hebben gekregen. Het Nederlandse model heeft bij de samenstelling van de regeling als voorbeeld gediend. Ook de niveaus van de compensatie zullen op hetzelfde niveau zijn als in Nederland zijn: Bron: Danish Cancer Society, 29 oktober 2015.

Kamerbrief schadevergoeding bij arbeidsongevallen en beroepsziekten

Het proces van schadevergoeding bij arbeidsongevallen en beroepsziekten leidt tot dure, langdurige procedures, waardoor een deel van de slachtoffers geen schadevergoeding claimt. Vaststelling van het causaal verband, de mate van nakoming van de zorgplicht van de werkgever en het gebrek aan medische expertise in de rechterlijke besluitvorming zijn belangrijke knelpunten. In opdracht van het ministerie van SZW heeft Price Waterhouse Coopers (PwC) de mogelijkheden voor een onafhankelijke medische instantie onderzocht. In haar rapport adviseert PwC te starten met een minimale variant waarin een medisch en juridisch oordeel wordt gegeven over het oorzakelijk verband tussen de ziekte en het werk. Bron: brief Tweede Kamer d.d. 12 oktober 2015.

Asbest sluipend probleem voor noodlijdende boeren

Er moet een beter plan komen voor asbestsanering bij boeren en tuinders. Volgens belangenorganisatie LTO ligt er op de daken van loodsen en stallen van bedrijven in Nederland in totaal zo'n 120 miljoen vierkante meter aan asbest, genoeg om een gebied van 30 bij 40 kilometer te bedekken. Er blijken miljarden nodig die voor de boeren en tuinders niet op te brengen zijn. In antwoord op Kamervragen meldt de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu dat de introductie van een stimuleringsregeling per januari 2016 tot doel heeft de vervanging van daken te versnellen. Het ministerie heeft een samenwerkingsverband opgezet om te monitoren of de subsidieregeling de gewenste aanjaagfunctie heeft. Bron: nos, 14 oktober 2015, brief staatssecretaris d.d. 5 november 2015.

Britse militairen met mesothelioom onrechtvaardig behandeld

Het Britse ministerie van Defensie hoeft geen schadevergoeding toe te kennen aan militairen met mesothelioom die vóór 1987 aan asbest zijn blootgesteld. Deze groep komt alleen in aanmerking voor een oorlogsgerelateerd arbeidsongeschiktheidspensioen van maximaal 31.000 pond per jaar. Burgers krijgen via de vorig jaar ingevoerde ‘Mesothelioma Act’ een eenmalige uitkering van maximaal 180.000 pond. Aangezien de meeste mesothelioompatiënten binnen een jaar overlijden, lopen de militairen dus veel geld mis. Het leger roept de regering nu op deze groep ook in aanmerking te laten komen voor de eenmalige som via de regeling voor burgers. Bron: independent, 23 oktober 201

Kamerbrief over verlaging grenswaarde asbest amfibolen

Minister Asscher (SZW) verwacht de verlaging van de grenswaarde voor amfibool asbest tot 2000 m/3, pas medio 2016 in te kunnen voeren, aldus zijn brief aan de Tweede Kamer. Eerder ging de minister van 2015 uit. De vertraging wordt geweten aan technische beperkingen. In de brief staat ook dat het ministerie van SZW momenteel verder werkt aan opschoning en vereenvoudiging van de certificatieschema’s. Publicatie van de vernieuwde certificatieschema’s voor het certificeren van personen betrokken bij de asbestsanering zijn inmiddels voor een uitvoerbaarheid- en handhavingtoets voorgelegd aan de Inspectie SZW en de Raad voor Accreditatie en worden naar verwachting nog dit jaar in de Staatscourant gepubliceerd. Bron:  Brief Tweede Kamer d.d. 5 november 2015.

Vietnam en asbest

In Vietnam wordt nog steeds volop asbest gebruikt. Meer dan 40 fabrieken verspreid over 23 provincies produceren asbestcementdaken. De laatste 10 jaar behoort het land tot de top 10 van asbestgebruikers wereldwijd. Het gebruikt ca. 65.000 ton chrysotiel asbest per jaar. Inmiddels beginnen de schadelijke effecten van asbest bekend te worden Het gebruik van amfibool asbest (amosiet en crocidoliet) is sinds 2004 verboden. De overheid is bezig met met een plan om asbest geleidelijk aan te vervangen. Het Ministerie van Bouw heeft daarvoor een speciale richtlijn gemaakt. Bron: vietnam news, 25 september 2015

Norm voor beoordeling asbestrisico herzien

De norm NEN 2991 voor het beoordelen van risico's rondom gebouwen en constructies met asbesthoudende materialen is herzien. Dat was noodzakelijk door wijzigingen in wet- en regelgeving, meldt het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) in Delft. Bovendien bleek uit onderzoek van de Gezondheidsraad dat de toetsingswaarden voor asbest aangescherpt moesten worden. Ook andere normen en de certificatieschema's zijn daarom herzien. De NEN 2991 dient als aanvulling op een asbestinventarisatie, maar kan ook in spoedeisende situaties worden gebruikt.  Bron: Cobouw, 23 september 2015.

Les asbestbrand Roermond: persoonlijk contact nodig

Gemeenten en Veiligheidsregio moeten fysiek contact hebben tijdens rampen als de asbestbrand in Roermond. De Veiligheidsregio legt dat vast in haar crisisplan. Dat zei  de burgemeester van Venlo, voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord, tijdens de commissievergadering in Roermond, waar de evaluatie van de asbestbrand werd besproken. Dat er in de communicatie veel mis is gegaan, heeft vooral te maken met het feit dat partijen op 35 kilometer afstand van elkaar zaten.  Bron: Dagblad de Limburger, 15 september 2015.

Gevaren asbest onvoldoende in kaart gebracht

We weten welke asbestrisico’s er zijn. Maar onvoldoende is in kaart gebracht welke gevaren er in welke situaties zijn. In plaats daarvan wordt op basis van aannames beleid gemaakt. Nodig is beter, onafhankelijk onderzoek en en duidelijker richtlijnen. De huidige wetgeving is vreselijk complex en niet gebaseerd op werkelijke situaties. Het is bijna niet meer toetsbaar en handhaafbaar. Dat zegt asbestsaneerder Jan Horyon tegen NRC Handelsblad naar aanleiding van een hoorzitting in de Tweede Kamer.  Bron: NRC Handelsblad, 20 november 2015.

James Hardie verlaagt bijdrage Asbestcompensatiefonds

Australie’s voormalig asbestverwerker James Hardie heeft haar jaarlijkse bijdrage aan het asbestcompensatiefonds met 44% verlaagd tot 62,8 mln Australische dollar (41,3 mln euro): 35% van haar winst. Sinds de oprichting in 2007 heeft het bedrijf 799,2 mln in het fonds gestort. Gedurende de eerste helft van 2015 nam het fonds 296 claims in behandeling en heeft het gemiddeld 223.000 dollar (147.000 euro) per claim uitgekeerd. Vorig jaar ontving het fonds 665 claims, een record aantal. Bron: Brisbane Times, 19 november 2015

Subsidie voor verwijdering asbestdaken

Vanaf volgend jaar kunnen eigenaren van gebouwen subsidie krijgen als ze een dak met asbest saneren. Staatssecretaris Dijksma wil op die manier de sanering versnellen: dit jaar besloot het kabinet dat er vanaf 2024 op Nederlandse daken geen asbest meer mag liggen. De subsidie kan zowel door particulieren als bedrijven en instellingen worden aangevraagd. Tot en met 2019 is er zeker 75 miljoen euro voor beschikbaar. Per vierkante meter wordt 4,50 euro subsidie gegeven, met een maximum van 25.000 euro per adres. Bron: nos.nl, 2 december 2015

Innovatieve ideeen voor asbest en energie gezocht

Welke ‘Willie Wortel’ heeft dé oplossing om Limburg asbestvrij te maken? En hoe kan dit gecombineerd worden met duurzame energieopwekking en energiebesparing? Op die manier roept de provincie Limburg iedereen op om mee te denken. Op woensdagmiddag 16 december biedt de Provincie mensen met praktische ideeën een podium om hun idee toe te lichten. Het beste idee wordt beloond. Bron: sloopgids.nl, 29 november 2015.