menu

Nieuwsbrief 42 - september 2015

Ontwikkeling in kenmerken asbestslachtoffers met mesothelioom

Hoe gaat het met de ontwikkeling van het aantal asbestslachtoffers met mesothelioom in Nederland? Gegevens hierover zijn te vinden op de website van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS), waar de resultaten van de IAS-monitor worden gepubliceerd. Onlangs zijn de cijfers van de IAS Monitor Mesothelioom geactualiseerd met behulp van de cijfers van de Nederlandse Kanker Registratie over 2013 en een deel van de IAS-cijfers over 2014. Samenvattend laten deze cijfers zien dat in Nederland in 2013 meer dan 500 mensen de diagnose mesothelioom kregen. Daarvan was bijna 90% man en meer dan driekwart boven de 65 op het moment dat de diagnose werd gesteld. Bij verreweg het grootste deel is blootstelling in het werk de oorzaak van de ziekte.

Lees verder

IAS nieuws

Zesde editie fietstocht voor asbestslachtoffers

Zondag 13 september vond de zesde editie plaats van de Christa Mensert Memorial Ride, een fietstocht vanuit Leiderdorp om geld in te zamelen voor asbestslachtoffers. Christa Mensert overleed in 2009 aan mesothelioom. Zij vroeg mensen geen bloemen mee te nemen naar haar begrafenis, maar een bijdrage te storten op de rekening van het Instituut Asbestslachtoffers. De jaarlijkse fietstocht is uit dit verzoek voortgekomen.  De opbrengst van 2403 euro zal door het IAS worden besteed aan onderzoek naar de behandeling van mesothelioom. Bron: christamensertride.nl, september 2013.

 

Epidemiologisch nieuws

Regionale spreiding asbestgerelateerde sterfte in VS

De Amerikaanse Environmental Working Group heeft een interactieve kaart gepubliceerd die aangeeft hoe de asbestslachtoffers over de Verenigde Staten zijn verdeeld. Zes staten laten verhoudingsgewijs 50 tot 100 procent hogere percentages zien dan het nationaal gemiddelde. Het gaat om Delaware, Maine, Montana, Pennsylvania, Washington en West Virginia. Bron: Environmental Working Group, juli 2015.

Mesothelioom in Australie

In 2014 heeft het Australisch Mesothelioom Register 641 mensen met mesothelioom geregistreerd: 518 mannen en 123 vrouwen. 85% was boven de 65 bij diagnose. De incidentie is tussen 2011 en 2014 gedaald van 5.2 mannen per 100.000 inwoners naar 4.3 mannen (Nederland 2013: 4.0). Bij vrouwen is de incidentie gelijkgebleven op 0.8-0.9 vrouwen per 100.000 inwoners (Nederland 2013: 0.5). Bron: Safetyculture, 4 september 2015.

Chinese vrouwen met mesothelioom

Gao vond in Zuidoost China een cluster vrouwen met mesothelioom. Zij hadden allen met chrysotiel asbesthoudend textiel gewerkt, op een werkplaats of thuis. De chrysotiel asbest kan met kleine hoeveelheden tremoliet (amfibool) vervuild zijn geweest. Gemiddeld waren de vrouwen 10 jaar jonger bij diagnose dan patiënten die in soortgelijke situaties in andere landen waren blootgesteld. Mogelijk ligt dit aan de jonge leeftijd waarop ze met dit werk begonnen. Bron: Gao, Z. e.a. (2015).

Ontwikkeling mesothelioom in Groot Britannie

In 2013 overleden 2538 Britten ten gevolge van mesothelioom (2123 mannen en 415 vrouwen), ongeveer evenveel als in 2012 (totaal 2548). Met name in de groep mannen boven de 75 jaar is een toename te zien. Mannen die in de bouw hebben gewerkt lopen het meeste risico. In 2013 werd aan 2145 Britse mesothelioompatienten een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid toegekend (2125 in 2012). Bron: Health and Safety Executive, september 2015.

Taiwanese scheepsslopers en asbestgerelateerde kanker

Taiwanese scheepsslopers lopen ten gevolge van intensieve asbestblootstelling een hoger dan gemiddeld risico op slokdarm- en longkanker, aldus een langdurig cohortonderzoek van Wu. Bron: Wu, WT e.a. (2015).

VS: Verschillen zwarte en blanke mesothelioompatienten

Taioli vond op basis van de Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) database dat in de Verenigde Staten verhoudingsgewijs minder zwarte dan blanke mensen mesothelioom krijgen. Een verklaring is dat zwarte mensen in het verleden minder vaak in asbestrisicoberoepen werkzaam waren. Verder wordt de diagnose bij zwarte patiënten in een later stadium gesteld en worden ze minder vaak geopereerd. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de in het algemeen minder goede toegang die zwarte patiënten in de Verenigde Staten tot de gezondheidszorg hebben. Bron: Taioli, E. e.a. (2015)

Nog steeds veel Duitse asbestdoden

Nog steeds overlijden in Duitsland veel mensen aan asbestgerelateerde ziekten. In 2010 ging het om 1293 mensen, in 2013 om 1452. Desondanks is het momenteel nog steeds onduidelijk hoeveel risico bouwvakkers bij renovatiewerk lopen. Naar schatting is in Duitsland in maximaal 30 procent van alle gebouwen van voor 1993 asbest verwerkt. Bron: Der Spiegel, 18 juli 2015

Daling mesothelioom in Zweden

In Zweden werd asbest in 1982 verboden, 11 jaar eerder dan Nederland. Jarvholm en Burdorf zien nu dat mensen die na het verbod aan hun carriere zijn begonnen, minder risico op mesothelioom hebben. Bron: Jarvholm, B & Burdorf, A (2015).

Indiase deelstaat Rajasthan ontdekt mesothelioom

Voor het eerst zijn in de Indiase deelstaat Rajasthan mensen met mesothelioom geconstateerd. 15 slachtoffers werden via een campagne ter bescherming van mijnwerkers gevonden. Van 62 mijnwerkers wordt vermoed dat ze de ziekte hebben. De Rajasthan state pollution control board (RSPCB) meldt onvoldoende mankracht te hebben om de oorzaak van de ziekte te monitoren en te controleren. Bron: Times of India, 16 september 2015.

Relatie asbest met darm en slokdarmkanker

Frans cohortonderzoek wijst op een relatie tussen asbestblootstelling en het risico op darm- en slokdarmkanker. Bron: Boulanger, M. e.a. (2015).

Mesothelioom bij automonteurs

Op basis van systematisch literatuuronderzoek (meta-analyse) concludeert Garabant dat automonteurs geen gemiddeld hoger risico op mesothelioom lopen. Dat geldt ook voor monteurs die in het verleden remmen repareerden. Bron: Garabant, D.H. e.a. (2015).

Asbestrisicosectoren in Belgie

Van den Borre identificeert acht sectoren die het gemiddeld hoogste risico op mesothelioom laten zien. Het zijn de asbestverwerkende industrie, chemie, bouw, electriciteitscentrales, basismetaal, metaalproducten, spoorwegindustrie en de scheepsbouw. Deze gegevens komen voor een belangrijk deel overeen met gegevens in de databank van het IAS (IAS Monitor).Bron: Van den Borre, L. & Deboosere, P. (2015), IAS Monitor, par. 7.1.

Peritoneaal mesothelioom en zware asbestblootstelling

De incidentie van peritoneaal (buikvlies) mesothelioom hangt volgens Conti samen met zware asbestblootstelling. Bij vrouwen zou sprake kunnen zijn van misdiagnose door de overlap met eierstokkanker. Daarvoor is nader onderzoek nodig. Bron: Conti, S. e.a. (2015).

Ontwikkeling mesothelioom in Brazilie

Brazilie loopt in de ontwikkeling van het aantal mensen dat jaarlijks mesothelioom krijgt 15 tot 20 jaar achter op de westerse landen aldus Algranti. Bron: Algranti, E. e.a. (2015)

Asbest en Gezondheid nieuws

Handreiking Asbest voor schoolbesturen

Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor een veilige en gezonde leer- en werkomgeving. De onlangs gepubliceerde Handreiking Asbest helpt scholen en gemeenten om grip te krijgen op de asbestproblematiek bij onderwijshuisvesting. Schoolbesturen zouden steeds meer hun verantwoordelijkheid nemen op het gebied van asbest. Zo hebben veel schoolbesturen inmiddels maatregelen getroffen in de vorm van sanering of een beheersplan. De handreiking zet de feiten en ervaringen op een rij rondom asbest in scholen en bevat informatie over actuele wet- en regelgeving, de toepassing hiervan en de te nemen acties om calamiteiten te voorkomen. De handreiking is te vinden op de website ruimte-ok.nl. Bron: Nationale Onderwijsgids.nl 2 juli 2015.

Prijs voor Britse asbestbewustwordingscampagne

De Britse Health and Safety Executive heeft een prijs gekregen voor een in september 2014 gelanceerde asbestgedrags-veranderingscampagne. Deze was gericht op vakmensen die het grootste risico lopen op blootstelling aan asbest. Onderdelen waren de verspreiding van 200.000 asbestveiligheidskits en de ontwikkeling van een web-applicatie die helpt bij het signaleren en herkennen van asbest en aangeeft hoe er mee om te gaan. Bron: HSE, 16 juni 2015.

Duurste Internetzoektermen mesothelioomgerelateerd

13 van de duurste zoektermen op Internet hebben een relatie met de ziekte mesothelioom. De term “mesothelioma attorneys” kostte in 2014 per klik gemiddeld 319 dollar 34. Bron: mediapost.com, 6 augustus 2015.

Foto s van het stadje Asbestos

Het kleine stadje Asbestos in Quebec huisvestte eens de grootste asbestmijn van de wereld. Destijds werd de veelgebruikte grondstof beschouwd als het ‘witte goud’ van de stad. Totdat in de jaren negentig bekend werd dat langdurige blootstelling aan asbestvezels en ronddwarrelend asbeststof kankerverwekkend is, en asbest uit de meeste westerse industriële landen verbannen. Desalniettemin werd in het stadje Asbestos tot vier jaar geleden asbest gewonnen. De Duitse fotojournalist Matthias Walendy reisde in 2014 naar Quebec om het stadje te fotograferen. Sinds de asbestwinning was gestopt, is de ziel volgens Walendy uit het stadje verdwenen. Sloopgids, 7 september 2015.

Juridisch nieuws

VS: Asbestgerelateerde longkanker gaat samen met asbestose

Het Hooggerechtshof van de Amerikaanse staat West Virginia heeft herbevestigd dat de diagnose asbestgerelateerde longkanker in een compensatieclaim alleen erkend wordt als tevens sprake is van de ziekte asbestose of bewijs van asbestlichaampjes in de longen. Bron: natlawreview.com 25 juni 2015.

 

Nederlandse asbestboetes

Een bouwonderneming en een installatiebedrijf, hebben totaal 33.000 euro boete gekregen van de Inspectie SZW voor het onjuist en malafide verwijderen van asbest in een (voormalige) discotheek. De opdrachtgever van de werkzaamheden is ook beboet. Tijdens werkzaamheden in oktober 2014 in een voormalige discotheek in Leeuwarden is gezaagd in asbesthoudende vloeren. Op geen enkele wijze is daarbij rekening gehouden dat er asbest aanwezig was, terwijl er wel een asbestinventarisatierapport beschikbaar was. De bouwbedrijven en hun werknemers waren hiervan totaal niet op de hoogte. De werknemers zijn mogelijk blootgesteld aan asbestvezels. Bron: rijksoverheid.nl, 16 juli 2015.

Britse asbestboetes

Ook in het Verenigd Koninkrijk worden fikse boetes gegeven voor illegale asbestverwijdering. Zo kreeg een bouwbedrijf onlangs 50.000 pond boete omdat het werknemers onbeschermd een boiler met asbesthoudende buizen had laten vervangen. Medewerkers van een dakdekkersbedrijf verwijderden zonder bescherming asbesthoudende isolatiebuizen. Boete: 12.000 pond. Een aannemer kreeg gevangenisstraf omdat hij zonder vergunning zijn medewerkers asbesthoudend isolatieboard had laten verwijderen. Bron: Health and Safety Executive, juni 2015.

Asbestseriedumper na 10 jaar gepakt

Een varkensboer moet een schadevergoeding van ca. 6.000 euro betalen aan de gemeente Hellendoorn. Jarenlang dumpte de man. (asbest) afval bij picknickplaatsen in het buitengebied van de gemeente. Met de boete zijn de extra kosten gedekt die de gemeente moest maken tijdens de jarenlange zoektocht naar de man. Voor de gemeente is vooral belangrijk dat aan vervuilers een stevige waarschuwing wordt afgegeven: je komt er niet mee weg. Bron: De Stentor/Sallands Dagblad, 11 juli 2015.

57000 euro boete voor Noordbrabants Landschap

Het Noordbrabants Landschap heeft van de Inspectie SZW een boete gekregen van € 57.000,-. De organisatie heeft in oktober vorig jaar in Zundert op onjuiste wijze in een natuurgebied illegaal gestorte asbesthoudendende platen verwijderd en was niet in het bezit van een certificaat om asbest te verwijderen. De medewerkers zijn mogelijk blootgesteld aan asbestvezels. In reactie op deze boete reageert directeur Baan van het Brabants Landschap woedend. Het is hier juist de straf opleggende overheid zelf die gecorrigeerd dient te worden, aldus Baan. De hoge boete ontneemt zijn mensen de lust om asbestdumpingen en andere overtredingen in natuurgebieden aan te pakken, maar eerder de andere kant op te kijken. Volgens de Inspectie SZW had de natuurorganisatie een asbestsaneringsbedrijf moeten inschakelen. Bron: rijksoverheid.nl, 30 juni 2015; BN DeStem, 3 juli 2015.

Hoogste bestuursrechter kritisch op asbestboetebeleid SZW

De minister van SZW legt steeds hogere boetes op wegens onzorgvuldige asbestverwijdering. Hier tegenover staat dat de rechter deze hogere boetes ook steeds kritischer tegen het licht houdt. In een recente uitspraak verlaagt de rechter de boete van 11.250 naar 5.000 euro omdat de werkgever een veilige werkwijze heeft ontwikkeld en voldoende instructies heeft gegeven, maar de werknemers deze instructies niet naleven. Voor de vraag of een boete moet worden gematigd is dus niet van belang of werknemers voldoen aan de instructies die de werkgever heeft gegeven. Bij matiging ligt de nadruk op de inspanning die de werkgever heeft verricht. Niet of de werknemer deze instructie heeft opgevolgd. Bron: legalexperience.nl, 17 juli 2015.

Gevangenisstraf voor 11 Italiaanse Pirelli-bazen

11 voormalige managers van de Italiaanse bandenfabricant Pirelli zijn door een Milanese rechter voor doodslag veroordeeld tot gevangenisstraffen van maximaal 7 jaar en 8 maanden. Dit omdat ze tussen 1979 en 1989 in de directie zaten, toen werknemers aan asbest werden blootgesteld. Al deze werknemers zijn inmiddels aan asbestgerelateerde kanker overleden. Nabestaanden hebben schadevergoeding gekregen. De managers gaan in hoger beroep. Bron: bbc.com 15 juli 2015.

Enorme asbestcompensatielast dreigt voor BASF

Het Duitse chemiebedrijf BASF dreigt een stortvloed aan claims te krijgen omdat het in het verleden in allerlei toepassingen asbesthoudend talkpoeder heeft gebruikt. Dit varieert van wandplaten tot de afhandeling van autobanden op de fabriekslijn. Al in 1983 was er een eerste schikking voor compensatie ten gevolge van gebruik van asbesthoudend talkpoeder. Momenteel zijn er 300 zaken in voorbereiding. Bron: Bloomberg Nieuws, 3 september 2015.

Brits Hooggerechtshof: aansprakelijkheid bij meerdere verzekeraars

Soms was een werkgever gedurende een periode waarin asbestblootstelling heeft plaatsgevonden niet voor de hele periode verzekerd, of heeft de werkgever achtereenvolgens verschillende verzekeringen gehad. Volgens een recente uitspraak van het Britse Hooggerechtshof (Zurich Insurance PLC UK Branch v International Energy Group Limited) moet één verzekeraar dan de volledige schade vergoeden, maar mag deze prorata terugvorderen van de andere verzekeraars of werkgever (bij ontbreken van verzekering). Bron: lexology.com, 12 augustus 2015

Erkenning mesothelioom door kortdurende indirecte asbestblootstelling

Een man is in 1962 in Australië gedurende 11 weken als schilder en havenarbeider werkzaam geweest en daarbij indirect aan asbest blootgesteld. Het Australisch Hooggerechtshof verwerpt het verweer van de werkgever dat deze niet wist dat de man ook risico liep door in de omgeving te zijn van collega’s die asbesthoudende isolatie installeerden. Ook het verweer dat dat de blootstellingsintensiteit binnen de grenzen viel van wat als veilig werd beschouwd is verworpen. De uitspraak betekent dat Australische rechters vanaf nu werkgevers ook aansprakelijk kunnen houden indien zij geen maatregelen hebben genomen om werknemers tegen kortdurende, indirecte, lage asbestblootstelling te beschermen. Bron: Northern District Times, 15 juli 2015.  

Medisch nieuws

Asbestziekten en erfelijke factoren

Minder dan 10% van de mensen die in het verleden zwaar aan asbest zijn blootgesteld ontwikkelt mesothelioom. Tunesi wijst op een mogelijke invloed van drie specifieke genen. Bron: Tunesi, S. e.a. (2015)

Alternatieve behandelingen

In de Verenigde Staten wordt soms acupunctuur toegepast bij patienten die misselijk zijn na een chemokuur. Het zou de bijwerkingen kunnen verzachten. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor dit effect. Bron: asbestos.com, 16 juli 2015.

Experimenteel onderzoek

Vrouwen met peritoneaal mesothelioom die nog geen menopauze hebben gehad leven mogelijk langer omdat ze hogere niveaus van bepaalde geslachtshormonen hebben, aldus Huang. Volgens Jennings zou het eiwit P16 een positief effect hebben op het effect van een behandeling bij mesothelioom.Volgens Yang zou aspirine een rol kunnen spelen in het bestrijden van mesothelioom. Tada probeert door toediening van een virus de expressie van een gen te beïnvloeden dat invloed heeft op de ontwikkeling van mesothelioom Bron: Huang, Y. e.a. (2015), Jennings, CJ e.a. (2015), Yang, H. e.a. (2015); Tada, 2015, surviving mesothelioma, 11 augustus 2015.

Europese Richtlijnen voor pleuraal mesothelioom

De European Society for Medical Oncology heeft richtlijnen gepubliceerd voor diagnose en behandeling van mesothelioom. De richtlijn doet zes sets van aanbevelingen voor het stellen van diagnose en het bepalen van de behandeling.

Lees verder

Overzichtsstudies asbestgerelateerde ziekten

Ärif beschrijft recente ontwikkelingen in de diagnostiek van mesothelioom. Reid beschrijft de werking van MicroRNA’s bij de ontwikkeling van mesothelioom. MicroRNA’s zijn processen op moleculair niveau die invloed hebben op het DNA. Volgens Panou zijn er nog geen betrouwbare biomarkers (lichaamsstoffen als marker) voor de diagnose of behandeling van mesothelioom. De ontwikkelingen bieden echter hoop dat binnenkort wel zo’n stof wordt ontdekt. Urso beschrijft de werking op moleculair niveau van het eiwit MDM2 bij de ontwikkeling van mesothelioom.  Bron: Arif, Q. e.a. (2015), Reid, G. (2015), Panou, V. e.a. (2015), Urso, e.a. (2015).

Discussie over lengte schadelijke asbestvezels

Onderzoeken met proefdieren en menselijk longweefsel hebben aangetoond dat lange asbestvezels (langer dan 5 micron) asbestose en kanker kunnen veroorzaken. Er is geen overtuigend bewijs dat korte asbestvezels schadelijk voor de gezondheid zouden zijn. Roggli concludeert dit op basis van literatuuronderzoek. Bron: Roggli,V.L. (2015).

Milieu/Veiligheid nieuws

Saneren asbest in Wateringen duurt nog maanden

Het gaat nog maanden duren voordat de saneringswerkzaamheden in de 'asbestwijk' in Wateringen zijn afgerond. Dat zegt een van de betrokken aannemers tegen de regionale omroep WOS. Bewoners maken zich zorgen over de verzekeraars. Zeven verzekeraars zijn betrokken bij de vergoeding van de saneringswerkzaamheden voor de omwonenden, maar zij keren niet allemaal geld uit. Burgemeester Van der Tak oefent ondertussen druk uit op Nationale Nederlanden. Bron: wos.nl, 3 juli 2015.

Asbest in speelgoed

In de Verenigde Staten is bij onderzoek in 4 van 28 merken dozen tekenkrijt asbest gevonden. De dozen waren allemaal uit China geïmporteerd. Bron: environmentalhealthnews.org, juli 2015

 

Asbestrisico voor 30.000 inwoners van Canberra

Naar schatting zijn ca. 30.000 inwoners van de Australische stad Canberra met asbesthoudend isolatiemateriaal van het merk Mr. Fluffy in aanraking geweest. Het gaat om eigenaren of huurders van 1021 woningen die met dit materiaal zijn geïsoleerd. Alle getroffenen kunnen via een elektronisch register hun gegevens vastleggen en daar aangeven deel te nemen aan een langdurig onderzoek naar de gezondheidseffecten van het gebruikte materiaal. Volgens een deskundige is het risico op mesothelioom voor bewoners 16 op de 100.000. 1 per 100.000 is al teveel. Ter vergelijking: het risico in Australie om aan de ziekte van Hodgkin te overlijden is 39 per 100.000, lipkanker 7, zaadbalkanker 18 en anale kanker 29 per 100.000. Het risico voor vrouwen om in Australie aan borstkanker te overlijden is 1333 per 100.000. Bron: canberrantimes.com, 24 juni, 27 juli 2015.

Asbestrisico tegellijm, gips en plamuur

De Vereniging van Duitse Ingenieurs en het Duitse Gemeenschappelijke Verbond voor sanering van gevaarlijke stoffen hebben een discussienotitie uitgebracht waarin wordt gewezen op het risico van asbesthoudende tegellijm, gips en plamuur. Tegellijm en plamuur worden tot nu toe als relatief ongevaarlijk gezien, omdat de asbest erin sterk hechtgebonden is. Dit verandert echter bij sanering, renovatie en sloop wanneer vezels door bewerking wel vrij kunnen komen. Bron: VDI Nachrichten, 19 juni 2015.

Asbest in elektrische installaties

Asbest in elektrische installaties Asbesthoudende materialen zijn in het verleden veelvuldig toegepast in onderdelen van elektrische installaties. Ondanks een totaalverbod op het gebruik van asbesthoudende materialen dat in 1993 in Nederland is ingesteld, kan men in elektrische installaties die voor 1994 zijn geïnstalleerd in gebouwen, nog steeds asbesthoudende onderdelen tegenkomen. De website Huis-en-tuin-info.nu geeft een beschrijving van veel voorkomende materialen in elektrische installaties. Bron: sloopgids.nl, 20 juli 2015.

Geen asbest in Vlaams leidingwater

In het Vlaamse leidingwater zit toch geen asbest. Dat blijkt uit metingen die Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege liet uitvoeren. In april waarschuwde het wetenschappelijk tijdschrift Eos voor asbest in het leidingwater. Een aanzienlijk deel van het waterleidingnet zou immers uit asbest bestaan en die zouden asbestvezels loslaten. Bron: Belgisch tijdschrift Knack, 24 juli 2015.

Drenthe vervangt asbestcementwaterleidingen

De Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) investeert de komende tien jaar honderd miljoen euro in de vervanging van oude asbest-cement waterleidingen in Drenthe. In totaal gaat het om bijna duizend kilometer aan leidingen. In Drenthe ligt in totaal zo'n vijfduizend kilometer aan waterleidingen. Het grootste deel is inmiddels vervangen door plastic. Bron: rtvdrenthe.nl, 13 augustus 2015.

Asbest in Zwitserse trams en Amerikaanse metrostellen

Bijna een kwart van de 700 trams die in het Zwitserse Zürich rondrijden bevat asbest. Het gaat om trams die tussen 1976 en 1990 zijn gebouwd. In Washington DC is in 280 40-jaar oude metrostellen asbest aan de voorzijde van de verwarmingsinstallatie gevonden. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 29 juli en 1 augustus.

Politiek nieuws

Health Canada erkent dat alle asbest gevaarlijk is

Het Canadese Federale Departement voor Gezondheid (Health Canada) heeft de informatie op haar website over het gevaar an asbest gewijzigd. Daar staat niet meer dat chrysotiel minder gevaarlijk is dan andere asbestsoorten, noch dat asbest pas gevaarlijk is als significante hoeveelheden worden ingeademd. Nu staat er duidelijk dat het inademen van astbestvezels, ongeacht soort en hoeveelheid, kanker en andere ziektes kan veroorzaken. Bron: The Globe and Mail, 1 juli 2015

Asbestgevaarlijke woningen in Australie

De regering van de Australische deelstaat New South Wales reserveert 280 miljoen Australische dollar (ca. 190 mln euro) voor een vrijwillig terugkoopsysteem van huizen die met asbesthoudend materiaal van het merk Mr. Fluffy zijn geisoleerd. Naar schatting gaat het om 511 woningen in New South Wales. Eigenaren krijgen ook de mogelijkheid hun huis te slopen en te herbouwen. Eerder reserveerde het ACT district (Australian Capital Territory) al 1 miljard dollar (ca. 660.000 euro) voor het opkopen van meer dan 1000 huizen in Canberra en omgeving. Bron: theguardian.com, 29 juni 2015; canberra times, 27 juli 2015.

Asbestrekening Huis ten Bosch hoger dan verwacht

Paleis Huis ten Bosch, het toekomstige woonpaleis van koning Willem-Alexander en zijn gezin, wordt in één keer helemaal opgeknapt voor het bedrag van 59 miljoen euro. De eerste fase werd oorspronkelijk berekend op 35 miljoen, maar die werkzaamheden komen nu al uit op 41,5 miljoen. Er is meer asbest dan gedacht en ook zijn er meer problemen met dak, schoorstenen en bordestrap. Bron: ANP, 19 juni 2015. 

Nieuwe asbestregels voor opdrachtgevers

Minister Asscher wil strenger optreden tegen opdrachtgevers die onveilige en ongezonde bouwplaatsen in de hand werken, aldus een interview in het vakblad Cobouw. Onder andere in de asbestsector ontbreekt het volgens de minister aan wetten die kunnen afrekenen met gemakzuchtige broodheren: zo moet een opdrachtgever beschikken over een inventarisatierapport, maar mag de Inspectie SZW daar tegelijkertijd niet op handhaven. Het Asbestverwijderingsbesluit kent bovendien geen bestuurlijke boetes. Daarom wil de bewindsman in de regelgeving specifieke verplichtingen opnemen voor opdrachtgevers van asbestverwijdering. Op grond van die verplichtingen kunnen opdrachtgevers worden gesanctioneerd voor de volgende overtredingen: het laten saneren zonder (volledig) inventarisatierapport, het laten saneren zonder rapportage-overdracht aan saneerder, het laten saneren door een niet-gecertificeerd bedrijf, het laten uitvoeren van werk door personeel dat niet-gecertificeerd is, en het niet melden van de werkzaamheden aan de Inspectie SZW. Bron: Cobouw, 11 juli 2015.

Asbestdak kopzorg voor agrarische bedrijven

Het verbod op asbest in 2024 gaat veel eigenaren van agrarische bedrijfsgebouwen flinke kopzorgen kosten. Boeren zonder opvolger en ook eigenaren van voormalige agrarische bedrijven moeten de dure sanering voor eigen rekening nemen, terwijl ze daar de middelen vaak niet voor hebben. En de aangekondigde subsidieregeling zal ook weinig soelaas bieden. Aldus een artikel in het vakblad Boerderij Vandaag. Bron: Boederij Vandaag, 3 juli 2015.

Asbestinspectie controleert voedingsindustrie

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voert inspecties uit bij bedrijven met industriële installaties die mogelijk astbesthoudende onderdelen bevatten. Vanaf augustus 2015 wordt ingezoomd op bedrijven in de voedingsmiddelen-, drank- en tabaksindustrie. Deze keuze is ingegeven door eventuele effecten op de volksgezondheid als asbestvezels in de voedselketen vrijkomen. Vanaf medio 2016 volgen andere sectoren. Veel voedingsmiddelenbedrijven hebben industriële installaties van vóór 1994 die mogelijk asbesthoudende onderdelen bevatten. Uit eerdere inspecties is gebleken dat veel bedrijven zich er van bewust zijn dat asbest een gevaarlijke stof is. De bedrijven waren zich er minder van bewust dat asbest nog steeds in industriële procesinstallaties aanwezig kan zijn en dat bij het uit elkaar nemen van dergelijke installaties specifieke regelgeving geldt om risico’s van blootstelling aan asbestvezels te voorkomen. Bron: foodholland.nl, 5 augustus 2015.

Australische Dust Diseases Board ontmanteld

De regering van de Australische deelstaat New South Wales heeft besloten de Raad van Toezicht van de Dust Diseases Board (DDB) af te schaffen. Deze Raad bestaat uit drie werknemersvertegenwoordigers, drie werkgeversvertegenwoordigers en een voorzitter. Sinds 1927 komt de DDB elke maand bijeen om compensatieclaims voor asbestgerelateerde ziekten af te handelen. De naam verandert binnenkort in Dust Diseases Authority met als taak dagelijks beslissingen te nemen over deze claims. Onder betrokken partijen zijn de meningen over deze wijziging verdeeld. Bron: ABC.net, 5 augustus 2015.

Minder asbestovertredingen volgens sectorrapportage asbest 2015

De strenge en intensieve aanpak van de Inspectie SZW in de asbestsector is duidelijk merkbaar. Zowel het aantal overtredingen door gecertificeerde saneringsbedrijven als door malafide verwijderaars neemt af. Voor de Inspectie SZW echter geen reden om de inspectiedruk te verminderen, aldus Inspecteur-generaal Van den Bos in de ‘sectorrapportage asbest 2015’. Verwijdering van asbest hoort door gecertificeerde bedrijven te gebeuren. Bij gerichte inspecties in 2012 waren nog maar 30% van de saneringen door deze bedrijven correct. In 2014 is dit percentage gestegen naar 54% van de geïnspecteerde saneringen. Elk gecertificeerd bedrijf wordt gemiddeld één keer in de twee jaar geïnspecteerd. Bedrijven waarbij overtredingen zijn geconstateerd worden daarna regelmatig door de Inspectie bezocht. Niet alleen worden hoge boetes gegeven, maar de Inspectie kan bij herhaalde overtredingen het bedrijf ook voor een aantal maanden stilleggen. Het aantal inspecties gericht op malafide verwijderaars is de afgelopen jaren fors gestegen. Was dat in 2012 nog 12% van de inspecties, in 2014 bedroeg dit 45% van het totaal aantal asbestinspecties. De boetebedragen voor malafide verwijderaars zijn fors en kunnen tot ruim boven de € 100.000 komen. In 2014 is er voor 2,3 miljoen euro aan boetes opgelegd, waarvan 1,2 miljoen aan malafide verwijderaars. Minister Asscher schrijft in zijn aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer dat het ministerie de komende jaren blijft inzetten op hard optreden waar nodig en samenwerken waar mogelijk. Bron: rijksoverheid.nl, 24 augustus 2015.

Asbestvrijbeleid overheid

In antwoord op SP-kamervragen meldt staatssecretaris Mansveld (I & M) dat het zo snel mogelijk systematisch asbestvrij maken van Nederland bereikt kan worden door middel van het risicogerichte beleid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit beleid is er op gericht om mens en milieu te beschermen tegen de gevaren van blootstelling aan asbestvezels. Het beleid richt zich op drie hoofdlijnen: (1)Aanpak van de bron: het gebruik van asbest is verboden sinds 1994. (2)Situaties aanpakken waarbij asbestvezels in het milieu terecht kunnen komen: uitfasering van asbesthoudende remvoeringen, saneren van asbestwegen en het asbestdakenverbod per 2024. (3)Waar asbest nog veilig vastzit, is er geen noodzaak tot directe sanering. Dit speelt met name in gebouwen. Zodra er wordt gerenoveerd, verbouwd of gesloopt, moet worden geïnventariseerd zodat precies in kaart is waar het asbest zit en hoe het asbest verantwoord kan worden verwijderd. Bron: brief Tweede Kamer d.d. 26 augustus 2015.

Naming & shaming in strijd met de wet

Het openbaar maken van inspectiegegevens over asbestovertredingen door de Inspectie SZW gaat voorbij aan het doel van de Wet openbaarheid van bestuur. Aldus een uitspraak van de rechtbank in Rotterdam.In een door Legal Experience Advocaten aangespannen rechtszaak oordeelde de rechter dat de ‘Beleidsregel openbaarmaking inspectiegegevens bij zware of ernstige asbestovertredingen’ een deugdelijke wettelijke grondslag ontbeert. Daarmee gaat een van de belangrijkste stokpaardjes van het verscherpte sanctiebeleid mank. Namens een saneerder die vond dat hij ten onrechte aan de schandpaal werd genageld, probeerde Legal Experience de openbaarmaking te voorkomen in een spoedprocedure bij de Rechtbank Rotterdam. Dat lukte. Volgens de rechter was overtreding van het Arbobesluit door de saneerder vooralsnog niet gebleken. Dat maakt openbaarmaking van de overtreding in dit stadium onrechtmatig. Bron: arbo-online/cobouw, 26 augustus 2015.

Asbestbrand Wateringen financieel debacle

De enorme asbestbrand in Wateringen, afgelopen januari, is een groot financieel debacle. Hoewel de grootste puinhoop is weggewerkt - de brand heeft de gemeente zo'n 3,5 miljoen euro gekost - worden bewoners nog dagelijks geconfronteerd met de nasleep van het drama. Van de tweehonderd huishoudens die vanwege het vuur onder het kankerverwekkende asbest kwamen te zitten, zijn er 25 met een verzekering die niet uitbetaalt, zo blijkt uit onderzoek van het Noordhollands dagblad. Bron: noordhollandsdagblad.nl, 21 augustus 2015

Schotland vergoedt voor pleurale plaques

In tegenstelling tot Engeland bieden verzekeraars in Schotland wel compensatie voor pleurale plaques. Sommige verzekeraars bieden slachtoffers twee opties: een voorlopige vergoeding van ca. 5000 pond of een definitieve, eenmalige vergoeding van 10 tot 15.000 pond. In het eerste geval komen slachtoffers alsnog voor een veel hogere vergoeding in aanmerking als zij later een vorm van asbestgerelateerde kanker krijgen, in het tweede geval niet. Bron: Evening Times, 9 september 2015.

Australie lanceert Nationaal Plan Asbestveiligheid en verwijdering

Eind augustus heeft de Australische regering een plan gelanceerd om de schadelijke effecten van asbest op nationaal niveau tegen te gaan. Belangrijkste strategie daarbij is voorkomen van risico’s door bewustwording te verhogen, het ontwikkelen van goede voorbeelden voor verwijdering en beheer en het stoppen van import. Bron: International Ban Asbestos Secretariaat, 31 augustus 2015

Normen voor asbestonderzoek herzien

In Nederland wordt asbestonderzoek uitgevoerd volgens gestandaardiseerde meetmethoden, vastgelegd in NEN-normen. Deze methoden zijn ontwikkeld en vastgesteld door een brede groep stakeholders. Rondom asbestonderzoek is de afgelopen jaren veel veranderd, daarom zijn enkele normen onlangs herzien. Dat geldt o.a. voor de norm NEN 2991 waarmee blootstellingsrisico’s aan asbest kunnen worden beoordeeld. Het gaat hierbij om gebouwen, woningen, constructies, objecten en leegstaande bouwwerken waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Ook de normen NEN 5707 en NEN 5897 voor asbestonderzoek zijn onlangs aangepast aan de huidige praktijk en beleid. Bron: sloopgids.nl, 30 augustus 2015, nen.nl, 7 september 2015.

Spanje erkent asbestgerelateerde larinxkanker

Het Spaanse ministerie voor Werk en Sociale Zekerheid heeft haar lijst met beroepsziekten geactualiseerd. De ziekte larinxkanker ten gevolge van inademing van asbestvezels is daaraan toegevoegd. Bron: EFE Newswire, 11 september 2015

Regeling Asbest van het dak verlengd

De regeling 'Asbest van het dak, zonnepanelen erop!' wordt met één jaar verlengd. Agrarische bedrijven die minimaal 250 vierkante meter asbestdak saneren en vervangen door zonnepanelen krijgen een bijdrage van maximaal 15.000 euro. Subsidie aanvragen kan nu tot 1 september 2016 en hiervoor is nog 300.000 euro beschikbaar. Bron: Cobouw, 27 augustus 2015.