menu

Longartsen

Informatie voor longartsen

Als longarts heeft u een belangrijke rol bij het attenderen van asbestslachtoffers op de mogelijkheden die het Instituut Asbestslachtoffers voor hen te bieden heeft. De onderstaande informatie van deskundigen op het gebied van asbestzieken is hierbij van belang.

Den Haag, maart 2014

Geachte collega, Mensen die door contact met asbest in Nederland de ziekte mesothelioom of asbestose hebben ontwikkeld, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de overheid. Soms betaalt de (ex-) werkgever of de verzekeraar van die werkgever een schadevergoeding voor diegenen die beroepshalve aan asbest werden blootgesteld. In beide gevallen kan men terecht bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). De dienstverlening van het IAS is kosteloos voor asbestslachtoffers en hun naasten als aan de procedure wordt meegewerkt. In het bijzonder willen we uw aandacht vragen voor de gevallen van mesothelioom die u in uw praktijk vaststelt. Uw patiënt heeft er, gelet op het progressieve karakter van de ziekte, veel belang bij zo snel mogelijk een aanvraag in te dienen. Wij verzoeken u daarom uw patiënt of zijn vertrouwenspersoon over de mogelijkheden die het IAS hem biedt te informeren en hem zo spoedig mogelijk te voorzien van de noodzakelijke medische documenten.

Procedure met betrekking tot onderzoek diagnose mesothelioom

De diagnose van mesothelioom berust in hoofdzaak op klinisch-pathologisch onderzoek. Bij alle patiënten die mogelijk lijden aan de ziekte mesothelioom en die zich gemeld hebben bij het IAS wordt door de medisch adviseur van het IAS aan het Nederlands Mesotheliomen Panel (NMP) een onderzoek en een oordeel/conclusie gevraagd. In het geval dat er te weinig materiaal is voor een betrouwbare diagnostiek wordt door de medisch adviseur van het IAS bezien of een oordeel van de expertgroep (Werkgroep Mesotheliomen) van de NVALT geïndiceerd is. Is dat het geval dan zal de expertgroep van de benodigde stukken worden voorzien om een definitieve conclusie te trekken.

Procedure met betrekking tot onderzoek diagnose asbestose

Mensen met asbestose zijn patiënten met longfibrose die beroepsmatig langdurig en intensief aan asbest zijn blootgesteld. De diagnose omvat een onderzoek naar de blootstelling in het arbeidsverleden en een medisch, klinisch-pathologisch onderzoek. Tussen het begin van de blootstelling en en het moment waarop de diagnose longfibrose door de behandelend arts is gesteld, verstrijkt in de praktijk ten minste 15 jaar. Verder moet sprake zijn van longfunctieverlies klasse 2,3 of 4 volgens de normen van de American Medical Association (AMA) en beschreven in hun “Guides to the evaluation of permanent impairment”, 6de editie, 2008 (zie hieronder).

Sinds de invoering van de regeling asbestose hebben zich ruim vierhonderd mensen aangemeld bij het IAS. Bij de meerderheid van deze mensen (62% van de aanmeldingen) blijkt de diagnose asbestose niet te kunnen worden bevestigd door de expertgroep van de NVALT. De meeste afwijzingen vinden plaats omdat er geen aanwijzingen zijn voor het bestaan van een longfibrose. Soms is de afwijzing een gevolg van het ontbreken van longfunctieverlies of beroepsmatig asbestcontact.

 

Hoe werkt de aanvraag van een tegemoetkoming voor asbestose

  • De asbestosepatiënt meldt zich zelf of via zijn contactpersoon aan bij het IAS: per e-mail via www.ias.nl of telefonisch (079 7507150).
  • Na ontvangst van getekend aanvraagformulier en medische machtiging neemt de medisch adviseur van het IAS contact op met de behandelend longarts ter verkrijging van de relevante informatie vanuit het medisch dossier en de radiologie- en pathologie-onderzoeken van betrokkene.
  • Het IAS onderzoekt of sprake is van intensieve, langdurige asbestblootstelling als werknemer of anderszins beroepsmatig. Daarbij wordt onder andere gebruikgemaakt van bijlage E: Risicomatrix van het protocol asbestziekten: asbestose van de Gezondheidsraad (1999). De matrix bepaalt hoeveel jaar bepaalde werkzaamheden moeten zijn verricht of gewerkt moet zijn in een bepaald beroep om de blootstellingsdrempel voor asbestose te overschrijden.
  • Het IAS levert het klinisch materiaal zoveel als mogelijk digitaal aan de expertgroep van de NVALT samen met de conclusie van het arbeidshistorisch onderzoek of wel/geen sprake van intensieve/langdurige asbestblootstelling als werknemer of anderszins beroepsmatig.
  • Aanvragen waarbij het IAS intensieve, langdurige asbestblootstelling heeft bevestigd, worden voor medische beoordeling aan vijf panelleden van de expertgroep van de NVALT voorgelegd.
  • De panelleden beoordelen onafhankelijk van elkaar of de asbestose de meest waarschijnlijke oorzaak is van de longfunctiebeperking en hoe groot het longfunctieverlies is.
  • De expertgroep van het NVALT streeft ernaar de beoordeling binnen drie weken na ontvangst van het klinisch materiaal af te ronden. Het secretariaat is gevestigd in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Afdeling Thoracale Oncologie.
  • In geval van relevante asbestblootstelling die leidt tot functieverlies klasse 2, 3 of 4 (AMA) adviseert het IAS de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een voorschot/tegemoetkoming via de Regeling TAS of TNS van € 21.847,- (2021) toe te kennen.
  • Indien sprake is van functieverlies klasse 2, 3 of 4 betaalt de (ex-)werkgever bij aanvaarding van de aansprakelijkheid een schadevergoeding (basis) van respectievelijk € 25.205,-, € 44.458,- of € 63.711,- (2021).
  • Indien de behandelend longarts een aanzienlijke verslechtering van de longfunctie constateert, die naar verwachting leidt tot indeling in een hogere AMA-klasse, kan de aanvrager een verzoek indienen voor herbeoordeling.

Wij danken u voor uw medewerking.

Met collegiale groet,

Dr. S. Burgers, longarts NKI/AVL, voorzitter Sectie Asbest Gerelateerde Aandoeningen
Prof. dr. M. van de Vijver, hoogleraar pathologie AMC en coördinator NMP
Dr. J.H. Schouwink, longarts Medisch Centrum Twente en bestuurslid IAS
Mw. drs. G. Voogt, medisch adviseur IAS