menu

Kennis

IAS Monitor

IAS Monitor: Kerncijfers over asbest en mesothelioom

In 2018 kregen meer dan 500 mensen kregen de diagnose mesothelioom (asbestkanker) in Nederland. Daarvan was 86% man en 94% boven de 65 op het moment dat de diagnose werd gesteld. Bij verreweg het grootste deel is asbestblootstelling in het werk de oorzaak van de ziekte. Dit en nog veel meer kunt u op deze pagina lezen in de IAS Monitor. 
In samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Integraal Kankercentrum Nederland heeft het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) een aantal relevante cijfers over het asbestgebruik en de ontwikkeling van de ziekte mesothelioom op een rijtje gezet. Daarbij is gebruik gemaakt van gegevens van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) en uit de databanken van het IAS en de SVB. 

Definities
Aantal/incidentie: het aantal nieuwe diagnoses van mesothelioom in een bepaalde periode, absoluut (aantal) of relatief per aantal inwoners (incidentie).
Latentietijd: tijd tussen het eerste moment van asbestblootstelling en moment waarop de ziekte mesothelioom zich manifesteert
Lokalisatie: de plek in het lichaam waar de ziekte is ontstaan
Overleving: het percentage patiënten dat een bepaald aantal maanden na de diagnose nog in leven is.
Sterfte: het aantal mensen dat overlijdt in een bepaalde periode.

Belangrijkste gegevens

 • In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 500 mensen (merendeels man: 84-92%) de diagnose mesothelioom. Het aantal slachtoffers per miljoen inwoners neemt geleidelijk af
 • Asbestgebruik was in Nederland in het midden van de jaren 70 het grootst. In 1993 werd alle asbest verboden.
 • Asbest wordt wereldwijd nog steeds gewonnen en gebruikt. Rusland is alleen verwantwoordelijk voor meer dan de helft van de asbestproductie wereldwijd.
 • Nederland staat derde op de wereldranglijst van het aantal mensen (per miljoen inwoners) dat jaarlijks aan mesothelioom overlijdt.
 • 85% van de mesothelioompatiënten is op het moment van diagnose boven de 65. Vrouwen zijn gemiddeld jonger dan mannen op het moment dat de diagnose wordt gesteld. 
 • Mesothelioom ontstaat meestal in het longvlies en een enkele keer in het buikvlies. Bij vrouwen is het aandeel buikvliesmesothelioom relatief groter dan bij mannen. 
 • De tijd tussen het eerste moment van asbestblootstelling en de diagnose van de ziekte is gemiddeld meer dan 50 jaar.
 • Een kwart van de mesothelioompatiënten overlijdt binnen drie maanden na diagnose, tweederde binnen een jaar.
 • De meeste asbestslachtoffers die een TAS- of TNS- tegemoetkoming hebben ontvangen wonen regio's waar in het verleden met asbest is gewerkt. Het gaat met name om de havens in Zeeland, Rijnmond en Noord-Oost Groningen, de industrie in Noord Holland, Marine Den Helder, de mijnbouw en chemie in Zuid Limburg en de asbestverwerkende industrie in Twente rond Enschede (textiel) en Goor (Eternit fabriek).  
 • Vrouwen zijn jonger bij aanmelding dan mannen en vallen vaker dan mannen onder de (niet-loondienstgerelateerde) TNS-regeling.
 • Asbestblootstelling vond vooral plaats in de bouwnijverheid/installatiebranche en in de industrie (met name scheepsbouw, metaal- en elektrotechniek).  
 • Timmerman en monteur zijn de beroepsgroepen met de meeste slachtoffers.
 • De meeste slachtoffers zijn in de jaren 60 aan asbest blootgesteld.

1. Hoe vaak komt mesothelioom voor

Sinds 1993 is asbest in Nederland verboden. Volgens de cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie is het aantal mensen dat jaarlijks de ziekte mesothelioom stabiel. Lag het absolute aantal mesothelioompatiënten tussen 1999 en 2004 op 400 per jaar, sinds 2005 ligt dit rond de 500 per jaar. Dat is iets meer dan 1% van alle mensen die in Nederland jaarlijks de diagnose kanker krijgen. Internationaal vergeleken is dat veel, zoals blijkt uit de figuren hierna onder 1.3 over het voorkomen van deze ziekte in Europa en wereldwijd. Een verklaring ligt in een verschil in betrouwbaarheid van de registraties in de verschillende landen. Dit verklaart waarom de ziekte in bepaalde andere landen veel minder voorkomt, terwijl daar soms meer asbest is gebruikt dan in Nederland (zie onder 1.4).

1.1 Toename mesothelioom in Nederland (NKR: 1989-2018)

De eerste figuur toont het aantal mesothelioomdiagnoses per jaar, totaal en per geslacht voor de periode 1989-2018, de tweede figuur de incidentie, het aantal per miljoen inwoners. Tussen 1989 en 2005 is een stijging van diagnoses in absolute aantallen te zien van 274 in 1989 tot 502 in 2005. Sinds 2005 ligt dit aantal rond de 500 per jaar. Mannen vertegenwoordigen 85 tot 92% van het totaal. De absolute aantallen zijn sterker toegenomen dan de relatieve aantallen per miljoen inwoners (incidentie) die in de tweede figuur worden getoond. De laatste jaren neemt het relatieve aantal slachtoffers per miljoen inwoners af. Klik hier voor een tabel met vergelijking van de sterfte en incidentiecijfers sinds 1989.

Aantal mesothelioom diagnoses naar geslacht en diagnosejaar: 1989-2018

Aantal mesothelioom diagnoses naar geslacht en diagnosejaar: 1989-2018

Incidentie mesothelioom naar geslacht en diagnosejaar: 1989-2018

Incidentie mesothelioom naar geslacht en diagnosejaar: 1989-2018

1.2 Vergelijking ontwikkeling asbestgebruik en mesothelioom in Nederland (1960-2018)

1.2 Vergelijking ontwikkeling asbestgebruik en mesothelioom in Nederland (1960-2018)

In ons land is vrijwel alle asbest na de Tweede Wereldoorlog verwerkt, met als zwaartepunt de zeventiger jaren (43%). Hierna loopt het gebruik sterk terug. In de jaren ‘80 is de totale verwerking nog maar 10% van het totaal en in de jaren ‘90 is dit gedaald tot 2%. In de jaren 70 bereikte het asbestgebruik in Nederland een piek (1). Hoewel de absolute aantallen mesothelioomslachtoffers per jaar zijn toegenomen, neemt de mesothelioomsterfte-incidentie (per 100.000 inwoners) de laatste jaren af. (2).

1.3 Nederland twee na hoogste sterfte mesothelioom internationaal vergeleken (WHO/IARC:2016)

1.3 Nederland twee na hoogste sterfte mesothelioom internationaal vergeleken (WHO/IARC:2016)

De tabel hierboven geeft een impressie van het aantal sterfgevallen (per miljoen inwoners per jaar) aan mesothelioom  wereldwijd in 2016 volgens gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie (3). Te zien is dat de sterfte in Australië, Groot-Brittannië, Nederland en Malta bijzonder hoog is. Dit in vergelijking met omringende landen. Aangezien de overlevingskans zeer gering is, zijn incidentie- en sterftecijfers vrijwel gelijk. Verrassend lage aantallen komen in Oost-Europa voor. Onduidelijk is hoe betrouwbaar de registratie in de verschillende landen is. Veel landen ontbreken zelfs helemaal in de cijfers. Dat geldt ook voor grote asbestproducenten en gebruikers als Rusland, China en India.

1.4 Ontwikkeling asbestgebruik wereldwijd (USGS: 1920-2005)

1.4 Ontwikkeling asbestgebruik wereldwijd (USGS: 1920-2005)

Landen die in het verleden het meeste asbest gebruikten hebben niet automatisch de meeste mesothelioomslachtoffers. De figuur toont van een aantal landen de ontwikkeling in het wereldwijd asbestgebruik sinds 1920. Bij vergelijking met de figuur onder 1.3. valt op dat Nederland op de tweede plaats in aantal mesothelioomslachtoffers staat, maar per inwoner veel minder asbest heeft gebruikt dan landen als België/Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Australië, Japan en de Verenigde Staten. Opvallend is dat België, de grootste asbestgebruiker tussen 1960 en 1980, in vergelijking tot Nederland veel minder mesothelioomsterfte heeft. België was in 1975 verantwoordelijk voor een kwart van het totale asbestgebruik in Europa: 6 kg per inwoner op haar piek in 1975. In Nederland lag het gebruik in hetzelfde piekjaar op ca. 2,5 kg per inwoner.

1.5 Asbestproductie en consumptie wereldwijd (USGS: 2000+2017/18)

1.5 Asbestproductie en consumptie wereldwijd (USGS: 2000+2017/18)

Ondanks de inmiddels algemeen bekende schadelijke gevolgen is productie en gebruik van asbest wereldwijd nog niet uitgebannen. Als gekeken wordt naar de productie in 2000 en 2018 is te zien dat deze wel is gedaald. Door steeds meer asbestverboden heeft deze zich geconcentreerd in enkele landen. Dat geldt met name voor Rusland, maar in mindere mate ook voor Kazakhstan, China en Brazilië. Rusland is verreweg de grootste producent en alleen verantwoordelijk voor meer dan de helft van de asbestproductie wereldwijd. Ook in het gebruik van asbest is een geleidelijke daling zichtbaar. Gebruik van asbest gebeurt vooral in Azië, met name in India en China. Asbest wordt vooral in de structuur van woningen, daken en waterleidingen gebruikt en is nog steeds goedkoper dan vervangende materialen als polyproleen of aluminium.

2. Op welke leeftijd wordt de diagnose mesothelioom gesteld (NKR: 1989-2018)

De figuren hieronder laten zien dat in Nederland in 2018 88% van de mannen en 72% van de vrouwen die de diagnose mesothelioom kregen ouder dan 65 jaar waren. In het algemeen duurt het lang voordat deze ziekte zich openbaart. Volgens internationaal onderzoek is de gemiddelde latentietijd ruim 40 jaar (5). De latentietijd van mensen die zich bij het IAS hebben aangemeld neemt toe en is inmiddels meer dan 50 jaar. Dit is de tijd tussen de start van het dienstverband waar men voor het eerst aan asbest is blootgesteld en het moment waarop de diagnose mesothelioom is gesteld. Niet vast te stellen is echter op welk moment de fatale blootstelling heeft plaatsgevonden, aangezien veel mensen langere tijd en/of op verschillende locaties met asbest in aanraking zijn geweest. De latentietijd is dus niet haarscherp vast te stellen.

Aantal mesothelioom diagnoses naar leeftijd en jaar van diagnose voor mannen (1989-2018)

Aantal mesothelioom diagnoses naar leeftijd en jaar van diagnose voor mannen (1989-2018)

Aantal mesothelioom diagnoses naar leeftijd en jaar van diagnose voor vrouwen (1989-2018)

Aantal mesothelioom diagnoses naar leeftijd en jaar van diagnose voor vrouwen (1989-2018)

ONTWIKKELING IN LEEFTIJD MESOTHELIOOMPATIËNTEN BIJ DIAGNOSE (1989-2018)

Deze figuren laten zien dat de gemiddelde leeftijd waarop de diagnose mesothelioom is gesteld over de periode 1989 t/m 2018 zowel bij mannen als vrouwen is gestegen. Een mogelijke verklaring is dat mensen in het algemeen ouder worden en op een hogere leeftijd de ziekte kunnen krijgen. Mogelijk wordt de ziekte beter herkend dan voorheen. Een andere mogelijke verklaring heeft te maken met het gegeven dat in het verleden geleidelijk beperkingen in gebruik (omvang) en toepassing (soort werk en product) van asbest zijn ingevoerd. Die kunnen ervoor gezorgd hebben dat mensen minder intensief aan asbest zijn blootgesteld en het daarom langer duurt voordat zij ziek worden. Hoe intensiever de blootstelling, hoe korter de latentietijd is, en omgekeerd (4). De incidentie onder oudere mannen is met name onder de 65-84 jarigen toegenomen. De incidentie onder 50-64 jarigen neemt langzaam af. De incidentie onder vrouwen is acht keer zo laag dan onder mannen waardoor de toevalsfactor een grotere rol speelt.

Mannen

Mannen

Vrouwen

Vrouwen

3. Waar wonen asbestslachtoffers met mesothelioom (IAS: 2000-2019)

3. Waar wonen asbestslachtoffers met mesothelioom (IAS: 2000-2019)

Op de kaart hierboven is te zien dat aanvragers van een tegemoetkoming via de Regeling TAS en TNS vooral in gebieden wonen waar in het verleden met asbest is gewerkt: op scheepswerven, in asbestproductie, isolatie- en asbestverwerkende bedrijven en in de metaal- en elektrotechnische industrie. Het gaat met name om de havens in Zeeland, Rijnmond en Noord-Oost Groningen, de industrie in Noord Holland, Marine Den Helder, de mijnbouw en chemie in Zuid Limburg en de asbestverwerkende industrie in Twente rond Enschede (textiel) en Goor (Eternit fabriek). De plattegrond laat het aantal TAS/TNS-gerechtigden zien per 100.000 inwoners over de periode 2000 t/m 2019.

4. Om welke typen mesothelioom gaat het (NKR: 1989-2018)

4. Om welke typen mesothelioom gaat het (NKR: 1989-2018)

Mesothelioom ontstaat meestal in het longvlies en een enkele keer in het buikvlies. Bij vrouwen is het aandeel buikvliesmesothelioom relatief groter dan bij mannen. Patiënten met mesothelioom zijn vooral mannen, tussen de 55 en 80 jaar. De figuur geeft het aantal mesothelioomdiagnoses geslacht en locatie van de ziekte weer over de periode 1989 t/m 2018.

5. Hoe lang leven mensen met mesothelioom (NKR: 2018 en 1995-2018)

5. Hoe lang leven mensen met mesothelioom (NKR: 2018 en 1995-2018)

De tijd die mesothelioompatïenten na diagnose nog leven wordt overlevingsduur genoemd. De figuur hierboven laat zien dat over de periode 1995 tot en met 2018 bijna een kwart van de mesothelioompatiënten binnen drie maanden na diagnose overleed en tweederde binnen een jaar. 2018 laat een verbetering zien. De gemiddelde overlevingsduur is ca. 13 maanden na diagnose. 
De figuur hieronder laat zien dat oudere patiënten gemiddeld korter leven dan jongere patiënten. Deze figuur geeft de overlevingsduur in maanden weer voor alle patiënten samen. Het gaat om statistische gemiddelden. Voor een individuele patiënt is de overlevingsduur ook afhankelijk van de grootte van de tumor, de conditie van de patiënt en de reactie op behandeling.

Overleving naar leeftijd (1995-2018)

Overleving naar leeftijd (1995-2018)

6. Hoe vaak wordt een financiële tegemoetkoming aangevraagd en waarin verschillen de aanvragers?

6. Hoe vaak wordt een financiële tegemoetkoming aangevraagd en waarin verschillen de aanvragers?

Het IAS adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming van € 21.269 (2020) voor (ex-) werknemers met de ziekte mesothelioom op grond van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS) of voor niet-werknemers (sinds 1 december 2007) op grond van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom (TNS). De figuur hierboven laat zien dat het aantal aanvragen voor een tegemoetkoming sterk is toegenomen sinds de start van het IAS in 2000. Hiervoor zijn verschillende verklaringen te geven: vereenvoudiging van de procedure (o.a. door de invoering van het voorschot in 2003), uitbreiding van de reikwijdte (met name door de invoering van de TNS-regeling in 2007), een algehele toename van het aantal mesothelioompatiënten en een grotere bekendheid van het instituut. 2000 en 2008 zijn piekjaren in het aantal aanvragen. Dit komt door de terugwerkende kracht van beide regelingen die tot een jaar na de invoering van kracht was. De figuur laat zien dat het grootste deel van de aanvragers een beroep doet op de TAS-regeling. 

Verdeling TAS/TNS naar geslacht en leeftijd (2000-2019)

De figuren hieronder tonen een verdeling van aanvragers TAS/TNS per leeftijdsgroep en geslacht over de periode 2000 t/m 2019 voor TAS en 2007 t/m 2019 voor TNS. Een aanvraag voor de TNS-regeling wordt op jongere leeftijd ingediend dan voor de TAS-regeling. Vrouwen die een beroep doen op de TAS- of TNS-regeling zijn gemiddeld jonger dan de mannelijke aanvragers.

Aantal TAS naar geslacht en leeftijd: 2000-2019

Aantal TAS naar geslacht en leeftijd: 2000-2019

Aantal TNS naar geslacht en leeftijd: 2007-2019

Aantal TNS naar geslacht en leeftijd: 2007-2019

7. In welke sectoren en beroepen hebben asbestslachtoffers gewerkt?

Een onderdeel van de aanvraagprocedure bij het IAS is het onderzoek naar het arbeidsverleden. Het IAS onderzoekt bij alle aanvragen hoe het contact met asbest heeft plaatsgevonden. Welke dienstverbanden men heeft gehad en of men in deze dienstverbanden aan asbest is blootgesteld, zo ja, hoe. Dat wordt vastgelegd in een verslag. Een aantal gegevens over elk dienstverband zijn voor aanvragen vanaf 2005 tot en met 2019 systematisch vastgelegd in de IAS-databank. Dat geldt onder andere voor het beroep en de sector waarin iemand werkzaam is geweest. Voor de codering is gebruik gemaakt van de CBS standaarden uit 1984 voor beroepen (SBC-84) en 1974 voor sectoren (SBI-74) (6). De hierna volgende figuren zijn gebaseerd op de verklaringen van 8.496 aanvragers met 23.788 dienstverbanden waar ‘zeker’ of ‘misschien’ asbestblootstelling heeft plaatsgevonden. De aanvragen in verband met de ziekte asbestose zijn in deze overzichten meegenomen. Toelichtingen over asbest in bepaalde beroepen en sectoren komen van asbestkaart.nl (7) of uit het rapport Asbest in kaart (1).

Toelichting
Het gaat om de eigen verklaring van asbestslachtofffers
De cijfers zijn op basis van de eigen verklaring van de aanvrager. 'Zeker' wil zeggen dat men zeker weet dat men in een bepaald dienstverband aan asbest is blootgesteld. 'Misschien' wil zeggen dat men asbestblootstelling niet uitsluit of dat men niet weet of men in een bepaald dienstverband met asbest in aanraking is geweest

Het gaat om aantallen dienstverbanden
De aantallen in dit hoofdstuk zijn weergegeven in dienstverbanden, niet in personen. Veel mensen veranderen in hun arbeidsleven van beroep/werkgever/sector. Een lasser in de bouw kan ook bijvoorbeeld in de industrie hebben gewerkt en voor beide sectoren verklaren zeker of misschien aan asbest te zijn blootgesteld. Een ander voorbeeld: iemand begon als timmerman in de bouw en kwam daar met asbest in aanraking. Vervolgens gaat hij werken als verkoper in een winkel voor bouwmaterialen en is daar mogelijk weer aan asbest blootgesteld.
Asbestslachtoffers kunnen in hun arbeidsleven in meerdere dienstverbanden en in verschillende sectoren en/of beroepen aan asbest zijn blootgesteld. Personen komen daarom in onderstaande figuren vaak meerdere malen voor. Een weergave in dienstverbanden geeft een beeld van waar in Nederland in het werk asbestblootstelling heeft of kan hebben plaatsgevonden.

7.1. Asbestblootstelling naar sector (1950-1993)

7.1. Asbestblootstelling naar sector (1950-1993)

De figuur hierboven laat zien in welke sectoren IAS-aanvragers sinds 1950 hebben gewerkt en zeker of mogelijk (misschien) aan asbest zijn blootgesteld. Over alle jaren heen is de bouwnijverheid en installatie de sector waar de meeste slachtoffers aan asbest zijn blootgesteld, gevolgd door: 2.industrie (met name scheepsbouw, metaal- en elektrotechniek), 3. handel en zakelijke dienstverlening (met  name garages), 4.transport-, opslag en communicatie (met name scheepvaart), 5. defensie (met name marine), 6. delfstoffen, 7. energie en 8. landbouw, veeteelt en visserij. De figuur hieronder laat de ontwikkeling per periode zien. In de jaren '50 was de industrie de belangrijkste sector, in de jaren '70 de bouw en installatie. In de jaren '60 en '80 zijn beide sectoren ongeveer even groot in omvang. In de industrie zijn met name de scheepsbouw en metaal en elektrotechniek de belangrijkste bronnen van asbestblootstelling. Als gekeken wordt naar de groep die verklaard heeft zeker in een bepaald dienstverband te zijn blootgesteld, dan hebben de meeste blootstellingen in de jaren '60 plaatsgevonden (32%), gevolgd door de jaren '70 (28%), de jaren '50 en de jaren '80 (elk 20%). Het IAS ontvangt nog steeds regelmatig aanvragen van slachtoffers die al in de jaren '50 of '60 van de vorige eeuw aan asbest zijn blootgesteld. 

Asbestblootstelling naar sector naar periode zekere asbestblootstelling

Asbestblootstelling naar sector naar periode zekere asbestblootstelling

7.2 Asbestblootstelling naar beroep

7.2 Asbestblootstelling naar beroep

De figuur laat de 20 meest voorkomende beroepen zien waarin IAS-aanvragers sinds 1950 hebben gewerkt en zeker of misschien aan asbest zijn blootgesteld. Timmerman (algemeen- en scheeps-) en monteur (algemeen, verwarming-, elektro-,auto) zijn de beroepen met de meeste verklaringen van zekere asbestblootstelling, gevolgd door: machinebankwerker, loodgieter en isoleerder. In de jaren 50 en 60 komen we het beroep van mijnwerker veel tegen. Later is een toename te zien van bijvoorbeeld verwarmingsmonteurs en aannemers/uitvoerders in de bouw.

7.3 Asbestrisicoberoepen in de bouw en installatie

7.3 Asbestrisicoberoepen in de bouw en installatie

Timmerman, verwarmingsmonteur en loodgieter zijn de beroepen met de meeste verklaringen van zekere asbestblootstelling in de bouwnijverheid en installatiebranche.

Bouw: In 1899 is het asbestcementproduct ontwikkeld door Hatchek dat vooral bekend staat onder de naam Eternit. De snelle expansie van de asbestcementindustrie overschaduwde in latere jaren bijna alle andere industriële toepassingen. De fabricage van asbestcementplaten werd snel gevolgd door nieuwe vindingen, zoals de productie van asbestcementpijpen rond 1910 in Italië. De opkomst van de bio-industrie in de zeventiger jaren heeft ertoe geleid dat de meeste bouwmaterialen met asbestcement (naar schatting zo n 65%) als dakbedekking en wandmateriaal van loopstallen in de agrarische sector zijn gebruikt. Een andere belangrijke toepassing zijn asbestcementbuizen in het waterleiding- en rioleringsnet. In 1986 bestond ruim 40% van het totale drinkwaterhoofdleidingnet uit asbestcementbuizen. Het gebruik van deze buizen is sinds het einde van de tachtiger jaren gestopt. In de periode 1960-1980 zijn ook afdekkingsmiddelen op asbest-basis gebruikt die door stukadoors zijn verwerkt op muren, plafonds en vloeren.
De asbestblootstelling was een gevolg van zagen, slijpen, frezen en boren van asbestcementproducten. Vóór 1985 werd op de bouwplaats slechts incidenteel met de vereiste stofafzuiging gewerkt, waardoor kortstondig hoge blootstelling kon ontstaan. Een speciale groep zijn de schilders in de renovatie (met goede kans op blootstelling) die met name blootgesteld zijn door het opschuren van asbestcementplaten. In 1997 is een richtlijn ingevoerd om dit gebruik te beëindigen. Het be- en verwerken van asbesthoudende remvoeringen, koppelingsplaten en trilbanden heeft lange tijd plaatsgevonden tijdens onderhoud van grondverzetmachines en heftrucks. Voor remvoeringen in kranen is nog enige jaren vrijstelling verleend na invoering van het asbestverbod in 1993. Vanaf 1985-1990 is op grote schaal asbestvrij frictiemateriaal ingevoerd. 

Installatie: tot het begin van de tachtiger jaren heeft tijdens onderhoud, reparatie en sloop van ketels, ovens, pompen, turbines en pijpen regelmatig asbestblootstelling plaatsgevonden door het verwijderen van asbestisolatie, asbestkoord, asbestkous en diverse asbestpakkingen. Deze blootstelling vond plaats in bedrijven, kantoren en woningen.

Asbesthoudend koord (IAAF)

Asbesthoudend koord (IAAF)

7.4 Asbestrisicoberoepen in de metaal-, machinebouw en elektrotechniek

7.4 Asbestrisicoberoepen in de metaal-, machinebouw en elektrotechniek

Machinebankwerker, monteur en lasser zijn de beroepen met de meeste verklaringen van zekere asbestblootstelling in de metaal-, machine- en elektrotechnische industrie. In de basismetaalindustrie zijn gietmallen van asbestcement gebruikt. Asbest kwam ook voor als verontreiniging in talk. Specifieke toepassing van frictiemateriaal in remvoeringen van de vele persen en walsen is ook bekend. Daarnaast werd asbest veel verwerkt in pakkingen en isolatiemateriaal in aanvoerleidingen van deze persen en walsen en asbestkoord als geleidemateriaal op rollen. In de metaalproductenindustrie en machinebouw is gebruik gemaakt van asbesthoudende remvoeringen, koppelingsplaten en trilbanden. Vanaf 1985 is op grote schaal asbestvrij frictiemateriaal ingevoerd. Ter bevordering van de slijtvastheid is asbest ook toegevoegd tijdens de productie van banden en canvasriemen. Asbest is daarnaast gebruikt in ruwe vorm als verpakkingsmateriaal van kranen en als bekledingsmateriaal van ketelonderdelen. In een aantal industrietakken, waaronder de machinebouw en elektrotechniek, vond asbestblootstelling plaats bij onderhoud, reparatie en sloopwerkzaamheden. Tot het begin van de jaren 90 werden werknemers tijdens onderhoud, reparatie en sloop van ketels, ovens, pompen, turbines en pijpen waarschijnlijk regelmatig aan asbest blootgesteld door het verwijderen van asbestkoord, asbestkous en diverse asbestpakkingen. Vooral technisch onderhoudspersoneel is daarbij mogelijk aan asbest blootgesteld.

Asbesthoudende broodrooster (IAAF)

Asbesthoudende broodrooster (IAAF)

7.5 Asbestrisicoberoepen in de textiel, hout en papierindustrie

7.5 Asbestrisicoberoepen in de textiel, hout en papierindustrie

Stoffeerder en naaister waren specifieke asbestrisicoberoepen in de textielindustrie. Stoffeerders en naaisters kwamen met asbest in contact door bewerking van asbesttextiel-producten. 


Asbesttextiel
Halverwege de negentiende eeuw zijn in Engeland de eerste commerciële asbesttoepassingen geïntroduceerd als brandwerend materiaal (doek, dakbedekking) en textiel (pakkingen en hittebestendige pakken). In schepen werd op beperkte schaal de asbestmatras, een asbestdoek gevuld met los asbest, als isolatiemateriaal gebruikt. Rond 1920 is de kleinschalige productie van asbesttextiel in Nederland gestart, onder andere bij Kooy Isolatie in Enschede. In Nederland heeft het spinnen en weven van asbesttextiel op kleine schaal plaatsgevonden. Van een asbestisolatiebedrijf is bekend dat asbestdoek voor asbestmatrassen werd geproduceerd vanaf 1920 tot waarschijnlijk medio jaren 60. Asbesttextiel is grotendeels ingevoerd, vooral uit Engeland en de Verenigde Staten.

Asbestpapier/karton
De grootste producent van asbesthoudend papier/vilt was Van Gelder-Wormer. De productie kwam pas goed op gang in 1968 toen aan Forbo-Krommenie de asbestvilt-onderlaag van de nieuwe Novilon-vloerbedekking werd geleverd. De grootste fabriek van asbesthoudende vloerbedekking staakte haar productie definitief in 1982. Een tweede bedrijf heeft sinds 1984 geen asbest meer in vloerbedekking toegepast. Naast het vervaardigen van asbesthoudend papier en karton zelf is in deze industrie veel asbestisolatiemateriaal toegepast rond leidingen. Dat gold ook voor asbesthoudend frictiemateriaal in onder andere remvoeringen en koppelingsplaten van walsen en persen.

Hout en meubelindustrie
In 1984 bleken zo’n 180 timmerfabrieken geveltimmerwerk te verzorgen met asbestcement-gevelplaten. Asbestblootstelling trad op door zagen, boren en monteren van gevelplaten. Na 1990 zijn asbesthoudende gevelplaten nauwelijks meer gebruikt. In meubelfabrieken is in het verleden gewerkt met brandvertragende platen, waaronder asbestkarton. Door het op maat snijden van deze platen kon asbestblootstelling ontstaan. Deze toepassing werd verboden bij de invoering van het Asbestbesluit Warenwet in 1983. In de jaren ’60 is asbest ook gebruikt als opvulmateriaal in kussens. Hierbij is ruwe asbest gebruikt met als gevolg een hoge blootstelling voor betrokken werknemers.

Asbesthandschoenen (alibaba.com)

Asbesthandschoenen (alibaba.com)

7.6 Asbestrisicoberoepen in de Scheepsbouw

7.6 Asbestrisicoberoepen in de Scheepsbouw

Machinebankwerker, scheepstimmerman, scheepsijzerwerker en lasser zijn de beroepen in de scheepsbouw met de meeste verklaringen van zekere asbestblootstelling.  In schepen werd op beperkte schaal de asbestmatras, een asbestdoek gevuld met los asbest, als isolatiemateriaal gebruikt. In de scheepsbouw is geruime tijd op grote schaal asbest gebruikt. In de scheepsbouw en -reparatie werd veel personeel direct of indirect blootgesteld aan asbest tijdens de afbouw van de schepen evenals in de diverse werkplaatsen op scheepswerven zoals de machinefabriek en de timmerfabriek. Dit heeft tot medio zeventiger jaren geduurd. In de scheepsreparatie en -sloop is asbestblootstelling tot vandaag de dag aan de orde.

Wilton Fijenoord vroeger (Chris Pennarts)

Wilton Fijenoord vroeger (Chris Pennarts)

7.7 Asbestrisicoberoepen in de handel en diensten

7.7 Asbestrisicoberoepen in de handel en diensten

Het beroep automonteur is in de sector handel en diensten het beroep met de meeste verklaringen van zekere asbestblootstelling. In de opkomende automobielindustrie werden rond 1910 nieuwe vindingen ontwikkeld, zoals asbesthoudende remvoeringen en koppelingsplaten. Het be- en verwerken van asbesthoudende remvoeringen, koppelingsplaten heeft lange tijd plaatsgevonden tijdens onderhoud van personenauto’s, vrachtwagens en autobussen. Vanaf 1980 zijn bedrijven langzamerhand overgeschakeld naar de invoering van asbestvrij frictiemateriaal. Het reinigen van remsystemen met perslucht was tot nagenoeg 1990 een gebruikelijke routine in garages. Risico’s zijn ook ontstaan bij het afklinken van de oude remvoering, opklinken en pas maken van de nieuwe remvoering, en het aanbrengen van trilbanden rond remtrommels bij autobussen, vrachtwagens en allerlei machines. Vanaf 1985 zijn steeds betere werktechnieken ingevoerd om de asbestblootstelling sterk te reduceren.

De beroepen winkelbediende en docent laten een relatief groot aantal verklaringen van 'misschien' zien. Dat wil zeggen dat men heeft verklaard het niet uit te sluiten aan asbest te zijn blootgesteld of dat niet meer weet. De detailhandel is de laatste schakel tussen fabrikant en consument en verkocht veel asbesthoudende producten.
Bij de groep docenten gaat het om leerkrachten en praktijkinstructeurs en dan vooral in de technische vakken. Voorbeelden zijn lasinstructeurs, docenten houtbewerking, bouwtechniek.

Sigaretten met asbestfilter

Sigaretten met asbestfilter

7.9 Ontwikkeling regionale asbestblootstelling: jaren 50 t/m jaren 80

Asbestblootstelling heeft in Nederland in het verleden vooral in het westen en in Limburg plaatsgevonden. De volgende figuren laten zien in welke provincies de meeste asbestblootstelling heeft plaatsgevonden gedurende de jaren 50 tot en met de jaren 80. De weergave is op basis van het aantal dienstverbanden en de bijbehorende periode waarin men verklaard heeft zeker aan asbest te zijn blootgesteld. Te zien is dat dit aantal dienstverbanden het grootst was in de jaren 60, respectievelijk gevolgd door de jaren 70, 50 en 80. Nog steeds melden zich mensen bij het IAS aan die verklaren in de jaren 50 of 60 van de vorige eeuw aan asbest te zijn blootgesteld. Regelmatig is echter dan ook nog sprake van asbestblootstelling in latere jaren.

Jaren 50

Jaren 50

Jaren 60

Jaren 60

Jaren 70

Jaren 70

Jaren 80

Jaren 80

8. Is er een verband tussen beroep/sector en kenmerken en verloop asbestziekte?

8. Is er een verband tussen beroep/sector en kenmerken en verloop asbestziekte?

Is er een verband tussen het beroep of de sector waarin iemand gewerkt heeft, de leeftijd waarop men ziek wordt of het type mesothelioom dat men krijgt? In de volgende figuren wordt dit nader geanalyseerd.

8.1 Asbestslachtoffers naar beroep en leeftijd bij aanmelding (2005-2017)

8.1 Asbestslachtoffers naar beroep en leeftijd bij aanmelding (2005-2017)

Voor de groep die verklaard heeft in een bepaald beroep zeker aan asbest te zijn blootgesteld is onderzocht op welke leeftijd men zich bij het IAS aanmeldde. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de leeftijd bij aanmelding vrijwel zal overeenkomen met de leeftijd waarop de diagnose mesothelioom is gesteld. In de figuur valt op dat een verhoudingsgewijs grotere groep timmermannen en verwarmingsmonteurs jonger zijn dan de andere beroepsgroepen op het moment dat de diagnose mesothelioom werd gesteld. Hiervoor is nog geen verklaring te geven.

8.2. Asbestslachtoffers naar beroep voor buikvliesmesothelioom (2003-2008)

8.2. Asbestslachtoffers naar beroep voor buikvliesmesothelioom (2003-2008)

Volgens de wetenschappelijke literatuur (8) ontstaat buikvliesmesothelioom vooral in beroepen met een hoge blootstelling aan asbest, bijvoorbeeld isoleerders. Dat komt ook naar voren uit de IAS-data. In de figuur hierboven is te zien dat de ziekte buikvliesmesothelioom vooral deze beroepsgroep treft. Isoleerders hielden zich onder andere bezig met het verspuiten van asbest waarvoor zowel het meest gevaarlijke amfibooltype bruine als blauwe asbest werd gebruikt. De spuitisolatie werd meestal aangebracht door gespecialiseerde bedrijven. Vanaf ongeveer 1935 is blauw asbest verspoten, voornamelijk in schepen en grote industriële installaties. Door introductie van een goedkope verspuitingstechniek met amosiet in 1955 ligt de piek van deze toepassing in de periode 1956-1970. Na 1970 daalde het asbestspuiten snel en vanaf 1975 werd deze toepassing in de commerciële scheepsbouw nauwelijks meer gesignaleerd. Het verspuiten van asbest is sinds 1977 verboden. Van de 3.000 verschillende toepassingen van asbest waren de meeste voor isolatie bedoeld. De toepassing varieerde van vulmiddel in diverse rubberproducten tot asbestmatrassen die vrijwel geheel met een asbestmengsel werden gevuld. In de jaren zeventig van de twintigste eeuw werd het gebruik van asbest in de isolatieindustrie snel minder. Er kwamen vervangende middelen op de markt, zoals steenwol en glasvezel, waardoor het toen al omstreden asbest steeds minder werd gebruikt (1).

Bronnen

(1) Harmsma (2006). Asbest in Kaart. Historisch onderzoek Asbestgebruik Methode Asbestkansenkaart. Register Historisch onderzoekbureau.
(2) Nederlandse Kankerregistratie, 2020: http://www.cijfersoverkanker.nl/
(3) WHO, IARC, 2017, mesothelioma 2016, males, all ages: http://www-dep.iarc.fr/WHOdb/WHOdb.htm
(4) Virta, RL: World Asbestos Supply and Consumption Trends from 1900 through 2003; US. Geological Survey Minerals Yearbook 2000 + 2016 (worksheet for world asbestos production and consumption calculations).
(5) Marinaccio, A e.a. (2007). Analysis of latency time and its determinants in asbestos related malignant mesothelioma cases of the Italian register. European Journal of Cancer. Dec. 43 (18):2722-28.
(6) Centraal Bureau voor de Statistiek (2012). Standaard Bedrijfstakindeling 1974 en Standaard Beroepen Classificatie 1984. Rijswijk: H.van Hooff
(7) Instituut Asbestslachtoffers: http://www.asbestkaart.nl/asbestkaart.html : een elektronisch systeem voor het beoordelen van historische asbestblootstelling in bedrijfstakken en beroepen in de periode 1945-1994.
(8) Gezondheidsraad (2010). Asbest: Risico’s van milieu- en beroepsmatige blootstelling (nr 2010/10).
(9) Burdorf, A., e.a., (1997). Schatting van asbestgerelateerde ziekten in de periode 1996-2030 door beroepsmatige blootstelling in het verleden, Vuga, ‘s Gravenhage.

©Instituut Asbestslachtoffers: Simone Aarendonk, juli 2020 
Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 2 juli 2020