menu

Convenant

Ondergetekenden

 1. Comité Asbestslachtoffers, te dezen vertegenwoordigd door mr. R.F. Ruers
 2. Federatie Nederlandse Vakbeweging, te dezen vertegenwoordigd door mw. drs. C.E. Roozemond
 3. Christelijk Nationaal Vakverbond, te dezen vertegenwoordigd door de heer J. Brüning
 4. Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel, te dezen vertegenwoordigd door de heer A.H. Verhoeven 
 5. Vereniging VNO-NCW, te dezen vertegenwoordigd door mr. N.J.J. van Kesteren
 6. MKB-Nederland, te dezen vertegenwoordigd door drs. A.W.A.M. Broos
 7. LTO-Nederland, te dezen vertegenwoordigd door ing. D. Duijzer
 8. Verbond Sectorwerkgevers Overheid, te dezen vertegenwoordigd door drs. W.J.M. Bunnink
 9. Verbond van Verzekeraars, te dezen vertegenwoordigd door de heer S.J. Jonker
 10. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te dezen vertegenwoordigd door drs. J.F. Hoogervorst
 11. Ministerie van Justitie, te dezen vertegenwoordigd door mr. A.H. Korthals

Overwegende dat:

 • bij ondergetekenden de overtuiging bestaat dat het noodzakelijk is de juridische lijdensweg van asbestslachtoffers te bekorten;
 • ondergetekenden bereid zijn mee te werken aan de totstandkoming van een instituut voor asbestslachtoffers dat inhoud zal geven aan bovengemeld doel;
 • ondergetekenden zullen bevorderen dat belanghebbenden zoveel mogelijk gebruikmaken van de diensten van het instituut en bekendheid geven aan het bestaan van het instituut;
 • ondergetekenden van mening zijn dat de oprichting van een instituut mede tegemoet komt aan de erkenning van de asbestslachtoffers; komen overeen dat het na te melden convenant met ingang van de datum van ondertekening tot wederopzegging geldt.

Inhoud Convenant

I Definities

Comité Asbestslachtoffers, Federatie Nederlandse Vakbeweging, Christelijk Nationaal Vakverbond, Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel. Vereniging VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO-Nederland. Verbond Sectorwerkgevers Overheid (rijk, provincies, gemeenten, onderwijs, defensie, rechtelijke macht, politie, waterschappen).Verbond van Verzekeraars. bovengemelde organisaties.Asbestslachtoffers vertegenwoordigende organisaties: Werkgeversorganisaties: Overheidswerkgevers: Verzekeraars: Partijen: jaarverslag Instituut Asbestslachtoffers

II Instituut Asbestslachtoffers

1 Oprichting instituut

Partijen verklaren zich bereid om gezamenlijk op korte termijn de oprichting van het instituut asbestslachtoffers te doen initiëren. Het werkterrein van het instituut wordt begrensd door de bevoegdheid van de Nederlandse rechter.

2 Taken instituut

Het instituut zal de volgende taken uitvoeren:

 1. voorlichtings en verwijstaken:
  - verschaffen van informatie aan werknemers die mogelijk aan asbest hebben blootgestaan, hun gezinsleden en nabestaanden, maar ook aan andere relevante actoren, zoals werkgevers, verzekeraars en medici;
  - vervullen van een verwijsfunctie ten behoeve van asbestslachtoffers, anderen dan mesothelioomslachtoffers, en hun nabestaanden, zolang het instituut voor deze slachtoffers geen individuele behandeling aanbiedt;
 2. taken in verband met individuele gevalsbehandeling:
  - uitvoeren van intakeprocedure;
  - onderzoek naar de gegrondheid van vorderingen van mesothelioomslachtoffers aan de hand van door partijen vastgestelde protocollen voor medische causaliteit en arbeidsverleden;
  - onderzoek naar de gegrondheid van vorderingen van nabestaanden van mesothelioomslachtoffers aan de hand van door partijen vastgestelde protocollen voor medische causaliteit en arbeidsverleden. Het betreft nabestaanden van mesothelioomslachtoffers, die of op 6 juni 1997 in leven waren dan wel zijn en die op grond van werkgeversaansprakelijkheid een claim hebben ingediend of nog zullen indienen, respectievelijk wier nabestaanden nog een claim op basis van de artikelen 6:107 en 6:108 BW zullen indienen;
  - bemiddeling op basis van een schadebehandelingsvolmacht, gericht op het treffen van een schikking, waarbij betrokkenen bij acceptatie van de schikkingsbedragen, als bedoeld in art. 11.5, elkaar finaal kwijten;
 3. advisering in het kader van de Regeling ‘tegemoetkoming asbestslachtoffers’:
  - het adviseren van de uitkerende instantie die door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid belast is met de uitvoering van de Regeling ‘tegemoetkoming asbestslachtoffers’ over individuele aanvragen;
 4. ontwikkeltaken instituut: naast respectievelijk ten behoeve van bovengenoemde taken draagt het instituut zorg voor:
  - ontwikkeling en onderhoud van een datasysteem ter zake asbestgerelateerde aandoeningen;
  - kwaliteitsborging van procedures/protocollen ter zake medische causaliteit en arbeidsverleden met betrekking tot mesothelioom;
  - het tot stand brengen van protocollen met betrekking tot andere asbestgerelateerde ziekten dan maligne mesothelioom (asbestose en longkanker). Na het verschijnen van de adviezen van de Gezondheidsraad hieromtrent zullen partijen, vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht en Advies van de Stichting Instituut Asbestslachtoffers, binnen een jaar beoordelen of ook andere categorieën slachtoffers bij het instituut voor bemiddeling in aanmerking komen. In verband daarmee zal mede worden bezien of er mogelijkheden zijn tot het aannemen van proportionele aansprakelijkheid en, zo ja, welke;
 5. onafhankelijke geschillenbeslechting: in geval de bemiddeling van het instituut niet leidt tot een schikking tussen partijen als bedoeld in art. 11.5, verbinden betrokkenen zich hun geschil voor te leggen aan een bevoegde Kantonrechter met het verzoek op de voet van art. 43 van de wet op de Rechtelijke Organisatie (R.O.) in hoogste instantie - partijen doen hierbij afstand van hun recht op hoger beroep - uitspraak te doen.

3 Juridische vormgeving

Partijen komen overeen een stichting op te richten volgens door hen goedgekeurde conceptstatuten.

4 Personele samenstelling

 • Naast een directeur zal het instituut een gekwalificeerde staf in dienst hebben, in ieder geval bestaande uit een medisch adviseur, voorlichters, dossiermedewerkers en secretarieel personeel. De leden van de staf worden in overleg met het bestuur aangesteld door de directeur. De omvang van het personeelsbestand, gerelateerd aan het aantal te behandelen dossiers, wordt na overleg met de directeur bepaald door het bestuur.
 • Ten behoeve van de uitvoering van bovengemelde taken kan het instituut gebruik maken van externe, onafhankelijke deskundigen op onder andere medisch, arbeidshygiënisch en verzekeringsgebied.
 • Gestreefd wordt naar een instituut met gezag. In dit verband achten partijen het van grote betekenis pas dan met de feitelijke uitvoeringsactiviteiten officieel van start te gaan als kwalitatief hoogwaardige dienstverlening kan worden geleverd.

5 Schadebedragen

 • Voor wat betreft de materiële schade (op basis van 6:107 BW) komen partijen een forfaitair bedrag overeen van Fl. 5000,- behoudens het aannemelijk maken van het meerdere.
 • Voor wat betreft de immateriële schade komen partijen een bedrag van Fl. 90.000,- overeen, exclusief dossierkosten.
 • Voor wat betreft de schade (op basis van 6:108 BW) komen partijen een forfaitair bedrag van Fl. 5.000,- overeen, behoudens het aannemelijk maken van het meerdere.
 • Vanaf 1 januari 2000 worden bovengenoemde bedragen conform de prijsindex van het CBS aangepast.
 • Voor bovengenoemde bedragen geldt dat de wettelijke rente in de vergoedingen is begrepen, maar additioneel in rekening wordt gebracht vanaf het moment dat het instituut een advies heeft gegeven en één der partijen hiermee niet akkoord gaat.

6 Financiering instituut

 • Voor de dekking van de kosten van de door het instituut uit te voeren taken ten aanzien van de slachtoffers mesothelioom, alsmede de voorlichtings-, verwijs- en ontwikkeltaken zal wanneer een schikking is bereikt per afgehandeld dossier een in de begroting op te nemen bedrag in rekening worden gebracht bij betrokken werkgever respectievelijk verzekeraar. Eventuele kosten van rechtshulpverlening blijven ten laste van degene die die hulp heeft ingeroepen.
 • Indien de rechter in de procedure ex artikel 43 R.O. een oordeel geeft dat afwijkt van het advies van het instituut, komen de kosten ten laste van het instituut: indien de rechter oordeelt conform het advies van het instituut, komen de kosten van de procedure 43 R.O. ten laste van de in het ongelijk gestelde partij. jaarverslag Instituut Asbestslachtoffers 31
 • De kosten van het instituut ter zake van onderzoek en bemiddeling, alsmede een opslag voor voorlichtings-, verwijs- en ontwikkeltaken, van die gevallen waarvan na onderzoek aan de hand van de protocollen medische causaliteit en arbeidsverleden aansprakelijkheid van een werkgever blijkt en niettemin een schikking wordt bereikt en ook geen procedure wordt gestart, komen ten laste van betrokken werkgever respectievelijk verzekeraar.
 • De kosten voor gevallen waarvan na het onderzoek aan de hand van de protocollen medische causaliteit en arbeidsverleden blijkt dat er geen aansprakelijkheid te effectueren is en er ook geen recht bestaat op vergoeding krachtens de Regeling ‘tegemoetkoming asbestslachtoffers’ van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komen ten laste van het instituut.
 • Kosten van advisering ten behoeve van de regeling ‘Tegemoetkoming asbestslachtoffers’ zullen worden gevorderd bij het uitvoeringsorgaan van de regeling volgens maatstaven die door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, uitvoerder en instituut gezamenlijk worden uitgewerkt.
 • Voor de aanloopkosten zal door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Stichting Instituut Asbestslachtoffers een eenmalige bijdrage (startsubsidie) van Fl. 2.500.000,- worden verstrekt.
 • Een concept-begrotingsopzet is als bijlage opgenomen.

7 Evaluatie

Het bestaan, het functioneren, de effectiviteit en de financiering van het instituut zullen na 3 jaar door de Raad van Toezicht en Advies met het Bestuur worden geëvalueerd. Bij deze evaluatie zal ook worden bezien of de in het convenant opgenomen normbedragen nog passend zijn. De bij het convenant betrokken Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Justitie zullen schriftelijk worden gerapporteerd over de uitkomst van deze discussie.

Aanvulling op Convenant Instituut Asbestslachtoffers - 28 januari 1999

Partijen, op 28 januari 1999 in vergadering bijeen, besluiten dat het Convenant Instituut Asbestslachtoffers van 23 november 1998 aangevuld wordt met de volgende bepaling: in de intakeprocedure wordt opgenomen dat ook in geval van cassatie het vonnis van de kantonrechter bindend is.

Aanvulling op Convenant Instituut Asbestslachtoffers - 11 december 2013

Partijen, op 11 december 2013 in vergadering bijeen, besluiten dat de reikwijdte van het Convenant Instituut Asbestslachtoffers van 23 november 1998 met ingang van 1 april 2014 wordt uitgebreid naar asbestslachtoffers met de ziekte asbestose. Hierbij gelden aanvullende afspraken met betrekking tot het voorheen geldende convenant ten aanzien van art. 2 onder a: Voorlichtings- en verwijstaken, art 2. onder b: Taken in verband met individuele gevalsbehandeling en voor art. 5. Schadebedragen. De afhandeling van aanvragen vindt plaats op basis van het protocol diagnostiek asbestose en het protocol onderzoek arbeidsverleden in verband met asbestose (zie bijlagen).

Aanvullende tekst t.a.v.:
Art 2a. Na tweede streepje na het woord mesothelioomslachtoffers “en asbestoseslachtoffers” tussenvoegen.

Art 2b. Na tweede streepje na het woord mesothelioomslachtoffers “en asbestoseslachtoffers” tussenvoegen.

Art. 2b. Na derde streepje na het woord indienen. “Een nabestaande van een asbestoseslachtoffer komt voor schadevergoeding in aanmerking indien het slachtoffer zelf bij leven een verzoek tot bemiddeling bij het IAS heeft gedaan en het NVALT-expertpanel de diagnose asbestose heeft gesteld en het bijbehorende longfunctieverlies in AMA-klasse 2, 3 of 4 valt.”

Art. 5. Schadebedragen

 • “Voor wat betreft de materiële schade (op basis van 6:107 BW) komen partijen voor asbestose een forfaitair bedrag gelijk aan dat voor maligne mesothelioom overeen, behoudens het aannemelijk maken van het meerdere.”
 • “Voor wat betreft de immateriële schade komen partijen voor asbestose de volgende bedragen overeen (exclusief dossierkosten) ingedeeld naar ernst van de stoornis op basis van de classificatie van de American Medical Association (AMA):
  AMA Klasse 0: geen schadevergoeding
  AMA Klasse 1: geen schadevergoeding
  AMA Klasse 2: € 19.201,-
  AMA Klasse 3: € 37.553,-
  AMA Klasse 4: € 55.904,-
 • De schadevergoeding in klasse 2 is gelijk aan het voorschot via de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers (TAS).
 • Bedragen gelden voor 2014 en worden jaarlijks geïndexeerd.
 • Indien de aanvrager na het ontvangen van de normbedragen voor asbestose ook mesothelioom ontwikkelt, zal de vergoeding voor asbestose worden verrekend met de vergoeding voor mesothelioom.”